Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GJS PODLE UČITELŮ PhDr. Nora Jakobová, podzim 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GJS PODLE UČITELŮ PhDr. Nora Jakobová, podzim 2013."— Transkript prezentace:

1 GJS PODLE UČITELŮ PhDr. Nora Jakobová, podzim 2013

2 O čem se dočtete?  Kdo výsledky zpracoval a jak to bude dál  Kdo vyplňoval  Pohled rodičů na GJS  Návrhy do budoucna

3 Kdo výsledky zpracoval?  Výsledky jsou zpracovány PhDr. Norou Jakobovou, která s GJS spolupracuje externě  Je psycholožka na Gymnáziu Jana Palacha, v současné době na mateřské dovolené  Výsledky jsou Vám předány formou prezentací zaslaných emailem a následně (po zpracování výsledků dotazníku od žáků, kterých je přes 200) každému učiteli bude rozeslána i osobní zpětná vazba s informacemi o jeho předmětu  Průnik výsledků všech dotazníků (učitelů, rodičů a žáků) odprezentuje NJ osobně na GJS

4 Kdo vyplňoval?  23 učitelů (15 žen, 7 mužů, zbytek neurčen)

5 Asociace  Neutrální  (moje) škola  (soukromé) gymnázium  básník J. Seifert  Negativní  boj  zkostnatělost, únava, výzva

6  Pozitivní  práce (kterou mám rád/a)  otevřenost vůči žákům, jejich spolupráce s vyučujícím  přátelská/rodinná atmosféra  současní i bývalí studenti  hodně šikovných absolventů  vstřícnost  zájem  nové možnosti

7 Výhody GJS  1) malý počet studentů a malý profesorský sbor – rodinné prostředí, rodinné vztahy žák – učitel  2) osobní přístup k žákům a snaha řešit problémy individuálně  3) kvalitní studenti (většinou )  4) kvalitní pedagogický sbor  5) možnost volby bloků v septimě a oktávě  6) dobří spolupracovníci, dobrý kolektiv  7) propojování učiva, mezipředmětová spolupráce

8 Nevýhody GJS  1) nedostatečné technické a jiné vybavení, které snižuje kvalitu výuky  2) neútulnost školy a tříd, tma na chodbě  3) celkový nedostatek prostoru, klub, zázemí TV, tělocvična, malá jídelna  4) malá publicita školy – není až tak známá, jak by si to zasloužila  5) přílišná benevolence k dlouhodobě problémovým žákům  6) rodiče „sponzoři“ zasahují do náplně výuky

9  7) komunikace vedení s učiteli  nejistota ohledně budoucnosti, změny naznačovány, ale vyjasňovány velmi pozvolna – komunikace vedení s vyučujícími  chybí včasné sdělování informací  staré vedení: nekoncepčnost, nesystémovost, nedostatek sebereflexe  vedení se málo zastává(lo) profesorů  8) obecné  aby to tu „fungovalo k všeobecné spokojenosti“  uvést vše dobré rychle v život

10 Hodnocení výuky  Výuka je na GJS kvalitní (známka 1-2)  Rozvoj TV – větší hodinovou dotací  Rozvoj cizích jazyků – přidáním konverzace pro nižší ročníky a zavedením konverzace i pro další jazyky  Přírodní vědy, matematika a umělecké předměty

11 Spokojenost učitelů  Učitelé mohou uplatnit své nápady (známka 2)  Je možné velmi dobře s vedením školy spolupracovat na řešení výchovných a výukových problémů studentů (známka 2)  Vedení školy má výborné porozumění pro osobní problémy učitelů (známka 1-2)  Množství práce, kterou ve škole učitelé dělají (příprava na výuku, další činnosti pro školu aj.), je přiměřené (známka 2)

12  Učitelé jsou spokojeni s uznáními a odměnami (známka 2)  Mohlo by být více času v průběhu školního dne na odpočinek, jídlo, pití, odskočení si na WC (známka 3)

13 Další vzdělávání učitelů  Učitelé by spíše uvítali další vzdělávání v oboru, konkrétně pak:  komunikační strategie  interaktivní a jné metody vzdělávání  metodiky prevence  didaktika TV, didaktika geografie  jazyky  Formy: samostudium, média, DVD, web, náslechy, diskuse s pedagogy

14 Jsem rád učitelem/kou GJS? Protože mě moje práce baví a těší a vidím výsledky Je výborná atmosféra, děti a kolegové

15 Vybavení školy – návrhy  Učitelé příliš nejsou spokojeni s vybavením (známka 3)  Doplnit knihy a učební materiály, pomůcky k výuce  Zajistit v každé učebně projektor a počítač nebo alespoň větší obrazovku na zdi  Projektory – zjednodušit kabely, klíče od skříněk  Ať je stávající vybavení funkční  Chybí interaktivní tabule  Zajistit tabule na psaní fixy  Zlepšit zaostalé vybavení (skříně, malba tříd)  Zlepšit: posilovna, laboratoře, učebna španělštiny, celkové zázemí pro výuku TV  židle v kabinetech

16 Spolupráce v rámci sboru  Různé pedagogické otázky diskutují učitelé s druhými učiteli a mohou počítat s jejich podporou  S učiteli stejného předmětu spolupracují v rozmezí dnů, týdnů až maximálně měsíců  S učiteli ze stejné třídy příležitostně  Setkání v podobném duchu by učitelé spíše uvítali více formou:  Společných projektů  Diskusí, schůzek  Výjezdního zasedání

17 Vztah s žáky  Celkový vztah s žáky je velmi dobrý  Žáci jsou většinou velmi dobře motivovaní ke studiu  Učitelé jim k tomu pomáhají  1) Dlouhodobě budovaným vzájemným vztahem  humorem a nadhledem, lidským přístupem, respektem  vstřícností, podpora studentům, aby chápali, že nejsem proti nim, ale naopak  2) Známkami, pochvalami, odměnami, oceněním  3) Znalostí oboru, důsledností a dodržením povinností

18  4) Metodami ve výuce  projektová výuka  experiment zařazený do výuky, videa s pokusy  texty a obrazová dokumentace, prezentace s obrázky  hudba a filmové ukázky  soutěže  příklady z praxe a zajímavosti  výměnné pobyty  kvalitní učebnice

19  5) písemnými pracemi a domácími úkoly  6) profilací oboru u vyšších ročníků  7) cukr, bič a rodiče

20  Žáci při dodržování povinností nejsou moc důslední (známka 2-3)  Učitelům k tomu, aby byli žáci důslednější, pomáhá:  průběžná klasifikace  neustálé připomínání a opakování  špatné hodnocení při neplnění povinností, ale zároveň nabízení podpory pro splnění povinností  jasně stanovený systém  důsledná spolupráce s rodiči  zápis do bakaláře, postih za nedodržení  cukr, bič a rodiče  testy a zkoušení  důslednost, přísnost a vlastní příklad

21 Předmět – náplň, metody  Objem učiva, který je třeba v jednotlivých předmětech probrat, je přiměřený (známka 2)  Učivo je přiměřeně obtížné (známka 2)  Moderní pomůcky učitelé používají příležitostně, problém je v nedostatku projektorů a nemožnosti si vyměnit třídu, kde projektor je, s kolegy

22 Učitelé chtějí v hodinách více tyto formy výuky:

23 Co studenty chtějí učitelé naučit? samostatně řešit problémy15 vyhledávat a zpracovávat informace11 získat zdravé sebevědomí a schopnost sebekritiky11 maximum znalostí a vědomostí9 dobře připravit studenty k přijímacím zkouškám na VŠ9 obhajovat vlastní názor a vést diskusi9 snaha o odhalování a utváření vlastní identity, vést k formování morálních postojů2 připravit k VŠ nejen k přijímacím zkouškám2 pomoci rozvíjet svobodné myšlení a odpovědný přístup k životu1 základní vědomosti a znalosti a hodnoty, přehled o světě1 vést studenty k charakternímu jednání a konfrontace s tématy skutečného života, vést je k zájmu o svět1 chovat se k sobě hezky navzájem1

24  Učitelé spíše kritické myšlení studentů ve svých hodinách rozvíjejí  Také studenty spíše učí, „jak se učit“ – vyhledávat a zpracovávat informace

25 Jak často vedou učitelé studenty k diskusím o jejich názorech?

26 Jak často rozdělují učitelé studenty do skupin?

27 Jak často užívají učitelé aktivizační metody? např. rozhovor, hra, skupinová činnost, experiment, dramatizace, projekt, projektová výuka, exkurze, výlet apod.

28  Konzultační hodiny by mohly být využívány lépe (známka 3)  Mimoškolní aktivity a školní aktivity jsou vyvážené (známka 2), možno obohatit o:  přírodní zážitkové akce  občanské projekty  filmový klub  knižní klub  sport, jazyky  sportovní aktivity

29  Učitelé jsou spokojeni s nabídkou zahraničních výletů, které GJS poskytuje studentům (známka 2), navrhovali by obohatit o:  Berlín a Vídeň ve spolupráci s vyuč. Dě  francouzskou výměnu  Jsou spokojeni s nabídkou volitelných (neblokových) předmětů (1-2), navrhovali by další:  filmový klub  současná kultura  současné společenské problémy  psaní náročných textů  diskuse

30  Výchovná opatření jsou dle učitelů přiměřená (známka 1-2)  Někteří učitelé by brali větší přísnost  Potřeba sjednotit mezi třídními  Téma trestů za nepřezouvání – moc přísné?  Vztahy mezi žáky jsou podle učitelů velmi dobré

31 Jsou učitelé pro doplnění známek o slovní hodnocení?

32 Proč ne?  přineslo by hromadění opakovaných frází  rodiče i žáci ví, co za známkami je  málo motivuje  známky jsou žákům i rodičům srozumitelné, jsou na ně zvyklí, pokud je třeba dovysvětlit, není problém  není tradiční a jednoznačné  klasické známky lépe vypovídají o tom, co studenti skutečně umí  ke slovnímu hodnocení slouží třídní schůzky  každý student se to dozvídá slovně

33 Proč ano?  lepší prostor pro hodnocení pokroků i chování v hodinách  více rovin zpětné vazby  lze lépe vyjádřit problémy studenta  stupnici 1-5 nepovažuji za dostatečnou, příliš omezující  může pomoci orientovat studenty a rodiče v případě problémů  dá další zpětnou vazbu, nicméně známky jsou také důležité

34 Kontakt s rodiči  Množství kontaktu s rodiči je spíše dostatečné  Někteří učitelé poukazují na to, že třídní schůzky 2x do roka je málo  Návrh uvést kontaktní údaje na jednotlivé učitele na web  Kontakty s rodiči jsou užitečné  Stávající forma třídních schůzek učitelům vyhovuje  Prostor pro iniciativu rodičů vnímají učitelé spíše jako dostatečný

35 Na čem se mají rodiče spolupodílet? sponzorství a materiální pomoci 15 spolupráci při realizaci některých školních akcí, besed, projektů atd. 14 řešení výchovných problémů 13 cílech a směřování školy 3 vytváření pravidel školy 3 obsahu výuky 1 metodách výuky 0 hodnocení žáků 0

36 Činnost GJS, změny a návrhy  GJS celkově od učitelů dostalo 2, učitelé by změnili/zlepšili:  vybavení školy a tříd  více světla a namalovat zdi, aby to nebylo depresivní  přebudovat chemickou laboratoř  vymalování a těsnění do oken v učebně němčiny  prezentace a publicita školy navenek, její propagace  výměny do zahraničí, je nefér, že se skoro nikam nepodívají (Francie, Španělsko)  studenti nemají o volném čase kde být – nabízí se prostor půdy – velký, mohl by tam být klub, zkušebna pro divadlo atd.

37  Zvýšit intenzitu diskuse mezi učiteli, práce na společném vědomí o smyslu školy, diskuse o cílech a metodách  znovu bych zvážil otázku vedlejších prázdnin  více zeleniny do školní jídelny  vylepšit celkové zázemí pro TV  žáci, kteří jsou trvale problematičtí, by neměli na škole zůstávat za každou cenu a narušovat tak výuku svých spolužáků

38  prosadila bych, aby profesoři, kteří učí stejný předmět, vytvořili a schválili společný materiál, který budou používat při výuce, následně jej nechat ve škole pro další učitele (ne aby si jej odnesli a nový učitel předmětu neměl nic)  vyšší platy vyučujícím za méně odučených hodin. Zkvalitní to výuku více než moderní technologie.

39 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "GJS PODLE UČITELŮ PhDr. Nora Jakobová, podzim 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google