Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBECNÍ A KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBECNÍ A KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA"— Transkript prezentace:

1 ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBECNÍ A KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Mgr. Eva Šreibrová 2009

2 MÍSTNÍ STÁTNÍ SPRÁVA A SAMOSPRÁVA
Místní státní správa a samospráva jsou institucemi politického systému, s nimiž běžní občané přijdou do styku nejčastěji. Podle Ústavy vychází koncepce místní a regionální samosprávy ze zásady dvoukolejnosti veřejné správy: veřejná správa v místech a regionech je vykonávána jednak státní správou (správní úřady), jednak územními samosprávnými celky (obce a tzv. vyšší územní samosprávné celky). +

3 OBEC JAKO ZÁKLADNÍ ORGÁN MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Má postavení právnické osoby s vlastním majetkem. Je základní jednotkou veřejné správy v ČR. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Území každé obce zahrnuje: vnitřní část s obytnou a průmyslovou zástavbou vnější část tvořenou poli, loukami, lesy, cestami, rybníky… +

4 OBEC JAKO ZÁKLADNÍ ORGÁN MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY
Podle velikosti se rozlišují obce (do 3 000 obyvatel) a města. Významná města určená zákonem nesou označení statutární město. Území těchto měst se mohou členit na obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy. Hlavní město Praha je dokonce samostatným krajem. V čele obce (města) stojí volený starosta, ve statutárních městech primátor. +

5 OBEC / MĚSTO / STATUTÁRNÍ MĚSTO
PRAHA postavení hlavního města je upraveno zcela samostatně zvláštním zákonem, je soucasně obcí i krajem STATUTÁRNÍ MĚSTO upravují své poměry ve věcech správy města tzv. statutem, území mohou členit na obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy Statutárními městy jsou Kladno, České Budějovice, Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno,Zlín, Olomouc, Ostrava, Opava, Havířov, Most, Teplice, Karviná a Mladá Boleslav.

6 OBEC / MĚSTO / STATUTÁRNÍ MĚSTO
obec, která má alespoň obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády; historicky uznaná města OBEC všechny územní jednotky (i města a statutární města)

7 OBCE A MĚSTA V ČÍSLECH k 1. 1. 2003 NEJ … OBCE MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTA
NEJ … Největší obec Praha ( ) Nejmenší obec Březina (Vyškov; 4) Nejsevernější obec Lobendava (Děčín) Nejjižnější obec Vyšší Brod (Č. Krumlov) Nejzápadnější obec Krásná (Cheb) Nejvýchodnější obec Hrčava (Frýdek-Místek) +

8 ORGÁNY SPRAVUJÍCÍ OBEC
STAROSTA nejvyšší představitel obce (města) ve statutárních městech – primátor starší 18 let, bezúhonný, má trvalý pobyt v obci, ve které vykonává funkci nejprve musí být zvolen do zastupitelstva obce musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva +

9 ORGÁNY SPRAVUJÍCÍ OBEC
STAROSTA (2) může být kdykoliv většinou hlasů odvolán zastupuje obec navenek podepisuje jménem obce smlouvy předsedá zasedání zastupitelstva a rady o většině otázek však nerozhoduje starosta sám, ale kolektivní orgány obce (zastupitelstvo a rada obce) není-li v obci rada, přebírá její pravomoci +

10 ORGÁNY SPRAVUJÍCÍ OBEC
ZASTUPITELSTVO OBCE nejvyšší orgán obce 7 – 60 členů podle velikosti obce je voleno na 4 roky rozhoduje pouze o věcech v samostatné působnosti v rámci platných zákonů schvaluje rozpočet obce, vyhlášky, volí starostu, zřizuje obecní policii, uzavírá dohody… zasedání obecního zastupitelstva jsou veřejná +

11 ORGÁNY SPRAVUJÍCÍ OBEC
RADA OBCE výkonný orgán obce v její samostatné působnosti není ve všech obcích, pouze kde je 15 a víc zastupitelů (v ostatních obcích vykonává její pravomoci starosta) 5 – 11 členů, nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelů, volí ji obecní zastupitelstvo z řad svých členů připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva, plní jeho usnesení, zřizuje a ruší odbory úřadu… +

12 ORGÁNY SPRAVUJÍCÍ OBEC
OBECNÍ ÚŘAD plní veškeré úkoly v přenesené působnosti v samostatné působnosti plní úkoly zastupitelstva a rady člení se na různé odbory, které zajišťují úkoly liší se podle rozsahu přenesené působnosti vykonává jednotlivé úkoly na úsecích státní správy výkonným pracovníkem obecního úřadu je tajemník úřadu +

13 SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE
to, o čem rozhoduje obec sama není v tom podřízena žádné autoritě vykonávají ji všechny obce volí, zřizuje a ustanovuje orgány obce samostatně hospodaří se svým majetkem sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj vydává obecně závazné vyhlášky +

14 SAMOSTATNÁ PŮSOBNOST OBCE
pečuje o rozvoj svého území a o potřeby svých občanů (zajišťuje bydlení, dopravu, chrání veřejný pořádek, stará se o rozvoj výchovy a vzdělání, kultury…) spravuje a udržuje kanalizaci, místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu a odvoz domovních odpadů apod. +

15 PŘENESENÁ PŮSOBNOST OBCE
to, co stát delegoval na obce, aby za něj vykonávaly stát pověřuje orgány obce, aby rozhodovaly o správních poplatcích či přestupcích a jejich trestání vedou evidenci obyvatel zajišťují v obci obecní, krajské i celostátní, tj. parlamentní volby vyřizují řidičské průkazy, dávají povolení kácet stromy a povolení pro stavbu zabezpečují ochranu veřejného pořádku zajišťují požární ochranu atd. +

16 PŘÍKLADY ODBORŮ V OBCÍCH S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
1) FINANČNÍ ODBOR provádí platby obce, vybírá místní poplatky 2) ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ vyplácí sociální dávky, má na starosti domy s pečovatelskou službou a azylové domy 3) ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (MATRIKA) vede evidenci obyvatel, vydává občanské průkazy a cestovní pasy, přijímá žádosti o uzavření manželství 4) ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pečuje o pořádek a čistotu ve městě pečuje o městskou zeleň, vydává rybářské lístky

17 PŘÍKLADY ODBORŮ V OBCÍCH S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
5) ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD (ODBOR) vydává živnostenské listy, registruje provozovny, kontroluje živnostníky 6) STAVEBNÍ ÚŘAD (ODBOR) povoluje umísťování staveb, jejich realizaci, změny staveb, vydává kolaudační rozhodnutí 7) ODBOR DOPRAVY zabývá se údržbou komunikací registruje motorová vozidla a vydává řidičské průkazy

18 Chcete upozornit na poškozenou silnici,která prochází vašim městem.
Úkol: Rozhodněte, na který odbor byste se na obecním úřadě obrátili s následujícími záležitostmi (napište si číslo odboru): Chcete upozornit na poškozenou silnici,která prochází vašim městem. Chcete požádat o nový občanský průkaz za ten, který jste ztratili. Chcete si stěžovat na nedodržování pořádku okolo popelnic ve vaší ulici. Chcete začít stavět nový dům na území města. Chcete přestat podnikat. Chcete požádat o příspěvek v nouzi. Chcete přihlásit svého psa a získat pro něj psí známku. Správné odpovědi: a7 b3 c4 d6 e5 f2 g1

19 OBCE PODLE OBJEMU VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ III. stupně 205 obcí (nahradily činnost okresních úřadů) zajišťují činnost živnostenských úřadů vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů vedení registru motorových vozidel péče o nepřizpůsobivé občany vyplácení sociálních dávek… +

20 OBCE PODLE OBJEMU VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
OBCE S POVĚŘENÝM OBECNÍM ÚŘADEM II. stupně 388 obcí zajišťují různé činnosti (stavební úřady, matriky…) za malé obce na základě dohody mezi obcemi nebo rozhodnutí +

21 OBCE PODLE OBJEMU VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI
I. stupně 6 249 obcí vedou evidenci obyvatel, zajišťují v obci volby, zabezpečují ochranu veřejného pořádku… +

22 KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA Kraj je územní společenství občanů, kterému náleží právo na samosprávu v rozsahu vymezeném zákonem. Kraj je v oblasti samosprávy činitelem, který stojí mezi obcemi na jedné straně a centrální vládou na straně druhé. Měl by rozhodovat zejména o těch věcech, které není možné řešit na úrovni obce, ale u kterých není účelné, aby o nich rozhodovala centrální vláda. +

23 KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA Kraje byly zřízeny zákonem o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, jímž vzniklo 14 krajů, jejichž území a názvy představuje mapka.

24 ORGÁNY SPRAVUJÍCÍ KRAJ
ZASTUPITELSTVO KRAJE Je voleno v přímých volbách systémem poměrného zastoupení. Má pravomoc vydávat obecně závazné vyhlášky kraje (v mezích své samostatné působnosti) a nařízení kraje (ve věcech svěřeného výkonu státní správy). Má právo předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně. Zastupitelstvo volí hejtmana kraje, zástupce hejtmana a další členy rady kraje. +

25 ORGÁNY SPRAVUJÍCÍ KRAJ
RADA KRAJE Připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Má právo na základě podnětů občanů a právnických osob přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti. Má právo vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje. Má právo stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností apod. +

26 ORGÁNY SPRAVUJÍCÍ KRAJ
KRAJSKÝ ÚŘAD Plní úkoly v samostatné působnosti kraje uložené mu zastupitelstvem. Napomáhá činnosti výborů a komisí zastupitelstva. Vykonává státní správu přenesenou na kraj. Není volenou institucí. Ke splnění svých úkolů si zřizuje jednotlivé odbory. +

27 ORGÁNY SPRAVUJÍCÍ KRAJ
HEJTMAN Zastupuje kraj navenek. Odpovídá za informování občanů o činnosti kraje. Po předchozím souhlasu ministra vnitra jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu. Spolu se zástupcem hejtmana podepisuje právní předpisy kraje. Má právo pozastavit výkon usnesení rady, pokud ho považuje za nesprávné. Sporné usnesení pak předloží k rozhodnutí zastupitelstvu. +

28 KONTROLNÍ OTÁZKY Jaký je rozdíl mezi obcí a městem?
Co je to zastupitelstvo obce? Kdo se může stát zastupitelem v obci? Co je to rada obce? Co je obecní úřad? Jaké povinnosti má starosta? Jaké osobnostní charakteristiky by měl mít starosta obce? Jaké pravomoci má obec v samostatné působnosti? Jaké pravomoci má obec v přenesené působnosti? Charakterizujte krajskou samosprávu. +

29 OBECNÍ A KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA
Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Použity následující materiály : Občan v demokratické společnosti, V. Jirásková: Slon, Praha 1999 Občanská nauka pro SOŠ, V. Dudák a kol.: SPN, Praha 2003 Občan a jeho obec, Mičienka M., Partners Czech, o.p.s. 2004


Stáhnout ppt "ČLOVĚK JAKO OBČAN V DEMOKRATICKÉM STÁTĚ OBECNÍ A KRAJSKÁ SAMOSPRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google