Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní správa a samospráva Principy demokracie. Obsah  dělba státní moci  orgány státní správa  samosprávné jednotky – obec, kraj  volby  demokracie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní správa a samospráva Principy demokracie. Obsah  dělba státní moci  orgány státní správa  samosprávné jednotky – obec, kraj  volby  demokracie."— Transkript prezentace:

1 Státní správa a samospráva Principy demokracie

2 Obsah  dělba státní moci  orgány státní správa  samosprávné jednotky – obec, kraj  volby  demokracie

3 Státní moc státní moc zákonodárnávýkonnásoudní

4 Zákonodárná moc llllegislativní ooooprávnění usnášet se na zákonech a zákonných opatření zzzzákonodárnou moc má Parlament PPPParlament tvoří Poslanecká sněmovna a Senát

5 Parlament Parlament Poslanecká sněmovna  tvoří ji 200 poslanců  voleni na dobu čtyř let  starší 21 let  voleni poměrným volebním systémem  http://www.parliament.cz/docs/status.ht ml http://www.parliament.cz/docs/status.ht ml http://www.parliament.cz/docs/status.ht mlSenát  81 senátorů  voleni na období šesti let  každé dva roky se 1/3 senátorů obměňuje  většinový dvoukolový systém  http://www.senat.cz/ http://www.senat.cz/

6 Výkonná moc eeeexekutivní zzzzastupování státu, jednání jménem státu a řízení státního administrativního aparátu vvvvýkonnou moc má prezident republiky a vláda

7 Prezident republiky  volen Parlamentem na pětileté období  starší 40 let  může být zvolen jen dvakrát za sebou  pravomoci prezidenta:  zastupuje stát navenek  jmenuje a odvolává premiéra a ostatní členy vlády  vrchní velitel ozbrojených sil  jmenuje - soudce, generály, členy bankovní rady ČNB …  propůjčuje a uděluje státní vyznamenání  odpouští a zmírňuje tresty, uděluje amnestii …

8 Vláda  kolektivní orgán státní moci a správy  tvoří ji -premiér, místopředsedové vlády a ministři  úkolem je řídit administrativní aparát  http://www.vlada.cz/ http://www.vlada.cz/

9 Soudní moc  justiční  soustava soudů – okresní, krajské, Vrchní soudy (Praha, Olomouc), Nejvyšší soud v Brně Nejvyšší soud v Brně zvláštní postavení – Ústavní soud zvláštní postavení – Ústavní soud v Brně v Brně

10 Test: Dělba státní moci 1. část 1. Kdo má v ČR zákonodárnou moc? a) Parlament b) Vláda c) Prezident d) Nejvyšší soud 2. Na kolik let se volí senátoři? a) Na 2 roky b) Na 4 roky c) Na 5 let d) Na 6 let 3. Od kolika let se můžeš stát poslancem? a) Od 18 let b) Od 21 let c) Od 30 let d) Od 40 let

11 Test: Dělba státní moci 2. část 4. Kdo má v ČR výkonnou moc? a) Parlament b) vláda a prezident c) vláda d) Prezident 5. Kolik senátorů má Senát? a) 81 b) 100 c) 150 d) 200 6. Jak dlouhé je funkční období prezidenta? a) 10 let b) 6 let c) 5 let d) 4 roky

12 Státní správa a samospráva obec - základní samosprávná jednotka Kraj - vyšší územně samosprávný celek Samosprávou obce, kraje rozumíme – samostatnost v rozhodování a správě záležitostí dotýkajících se zájmů jejich občanů

13 Působnost obce  Samostatná působnost obce to o čem obec rozhoduje sama, není v tom podřízena žádné autoritě týká se všech obcí týká se všech obcí - volí, zřizuje a ustanovuje orgány obce - samostatně hospodaří se svým majetkem, sestavuje rozpočet a hospodaří podle něj, vydává obecně závazné vyhlášky, spravuje a udržuje kanalizaci, místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu a odvoz domovních odpadů.. něj, vydává obecně závazné vyhlášky, spravuje a udržuje kanalizaci, místní komunikace a veřejné osvětlení, zajišťuje čistotu a odvoz domovních odpadů..  Přenesená působnost obce to co stát přenesl na obce, aby za něj vykonávaly liší se v jednotlivých obcích podle objemu výkonu přenesené působnosti liší se v jednotlivých obcích podle objemu výkonu přenesené působnosti

14 Obecní zřízení K uspořádání svých záležitostí si obec vytváří:  obecní zastupitelstvo  obecní rada Obyvatelé obce volí jednou za čtyři roky v komunálních volbách své zastupitele.

15 Obecní zastupitelstvo Zastupitelé jako celek tvoří obecní zastupitelstvo Obecní zastupitelstvo je nejvyšším samosprávným orgánem obce a jeho úlohou je rozhodovat o nejdůležitějších otázkách života obce  počet členů je 5 – 55 podle velikosti obce  rozhoduje pouze o věcech v samostatné působnosti v rámci platných zákonů  schvaluje rozpočet obce, vyhlášky, volí starostu, zřizuje obecní policii..

16 Starosta/starostka  nejvyšší představitel obce  musí být starší 18 let, mít trvalý pobyt v obci ve které vykonává funkci, bezúhonný  nejprve musí být zvolen do zastupitelstva obce  musí získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva  může být kdykoliv většinou hlasů odvolán  zastupuje obec navenek  předsedá zasedání rady a zastupitelstva

17 Rada obce Rada obce  Rada obce – je výkonným orgánem obce, vykonává úkoly, který ji stanoví zákon a rozhodnutí obecního zastupitelstva  není ve všech obcích (pouze kde je 15 a více zastupitelů, při menším počtu tuto pravomoc vykonává starosta)  má 5-11 členů, nesmí přesáhnout 1/3 počtu zastupitelů

18 Obecní úřad  v obcích zastupuje stát  plní veškeré úkoly v přenesené působnosti  člení se na různé odbory, které zajišťují jednotlivé úkoly státní správy

19 Příklady odborů na obecních úřadech  Finanční odbor – provádí platby obce, vybírá místní poplatky, zpracovává rozpočet..  Odbor sociálních věcí – vyplácí sociální dávky, má na starosti domy s pečovatelskou službou, azylové domy..  Odbor vnitřních věcí = matrika – vede evidenci obyvatel, vydává občanské průkazy a cestovní pasy, přijímá žádosti o uzavření manželství  Stavební odbor – povoluje stavby, jejich realizaci, změny staveb, kolaudaci..  Odbor životního prostředí – pečuje o pořádek a čistotu v obci, pečuje o městskou zeleň, vydává rybářské lístky  Živnostenský odbor – vydávání živnostenských listů  Odbor školství a kultury

20 Úkol: Které záležitosti řeší obecní samospráva a které státní správa?  rozhodnutí o vydání živnostenského listu  údržba zeleně  oprava kanalizace  rozpočet obce  oprava silnic  příspěvek na bydlení  vydání obecní vyhlášky  spravování škol

21 Státní správa a samospráva kkkkraje – vyšší územně samosprávné celky iiii zde platí samostatná a přenesená působnost – samospráva a plní úkoly státní správy ČČČČR je členěna do 14 vyšších územně samosprávných celků

22 Úkol:  Dokážeš vyjmenovat kraje ČR a znáš jejich krajská města?

23 Volby  Na všech úrovních jsou podle Ústavy ČR vytvořeny zastupitelské orgány  Prostřednictvím voleb se občané nepřímo účastní řízení státu Volby jsou podle Ústavy ČR:  Všeobecné  Rovné  Přímé  S tajným hlasováním

24 Volby  Komunální – do obecního zastupitelstva, každé 4 roky (naposledy 2006)  Volby do krajských zastupitelstev – každé 4 roky (naposledy 2004) Parlamentní volby Parlamentní volby  Volby do Poslanecké sněmovny – každé 4 roky (naposledy 2006)  Volby do Senátu – každé 2 roky se volí 1/3 senátorů (funkční období je 6 let)

25 Úkol:  Zjistěte, jak dopadly komunální volby ve Vaší obci – kdo je starostou, místostarostou a které politické strany mají v obecní zastupitelstvu své zastoupení?  Kolik členů má obecní zastupitelstvo a rada Vaší obce?

26 Volby DDDDo Poslanecké sněmovny se volí podle poměrného zastoupení - podle počtu získaných hlasů se mandáty rozdělují mezi politické strany DDDDo Senátu se volí systémem většinovým – v 1. kole jsou zvoleni 2 nejúspěšnější kandidáti, ve druhém kole je zvolen jeden z nich)

27 Demokracie  vláda lidu, lid je zdrojem veškeré státní moci, účast občanů na řízení státu Rozlišení :  přímá - referendum (všeobecné hlasování  nepřímá(zastupitelská) – lid si volí své zástupce, kteří pak jeho jménem a v jeho zájmu rozhodují

28 Demokracie další formy demokracie:  Parlamentní – ve většině zemí(nejvyšším zastupitelským orgánem je Parlament – volí prezidenta)  Prezidentská demokracie – lidé volí přímo prezidenta

29 Znaky demokracie vvvvšeobecné a rovné zajištění lidských práv oooochrana menšin, umožnění jejich integrace ddddělba moci – zákonodárná, výkonná, soudní(justice musí být nezávislá) pppprávní stát – spravedlivé zákony a jejich dodržování zzzzajištění sociálních podmínek pro důstojný život všech pppprůhlednost rozhodování – přehledné financování, veřejný dozor nad státní mocí ssssvobodná a nezávislá média ………….

30 Demokracie KKKKonsensus = shoda, jednota PPPPluralitní demokracie – politické rozhodování je výsledkem dohody zúčastněných skupin či jednotlivců

31 Test: Shrnutí 1. Co je to demokracie? a) Možnost dělat si svobodně, co chceme b) Rovnost zákonů c) Svoboda myšlení d) Účast občanů na řízení státu 2. Co znamená aktivní volební právo? a) Být zvolen poslancem b) Být zvolen do obecního zastupitelstva c) Možnost volit od 18 let do zastupitelstev na všech úrovních d) Možnost být zvolen do Senátu 3. Při jakých volbách se uplatnilo referendum (všeobecné hlasování)? a) Při komunálních volbách v roce 2006 b) Při senátních volbách v roce 2000 c) Při volbách o vstupu ČR do Evropské unie v roce 2003 d) Při volbách do krajského zastupitelstva v roce 2004

32 Test: Shrnutí 2. část 4. V kolika letech se můžeš stát poslancem? a) V 18 letech b) Ve 21 letech c) Ve 40 letech d) Ve 45 letech 5. Kdo má v ČR výkonnou moc? a) Prezident b) Vláda c) Vláda a prezident d) Parlament 6. Co není znakem demokratického státu a) potlačování práv menšin b) spravedlivé zákony c) dělba moci d) nezávislá média a kultura


Stáhnout ppt "Státní správa a samospráva Principy demokracie. Obsah  dělba státní moci  orgány státní správa  samosprávné jednotky – obec, kraj  volby  demokracie."

Podobné prezentace


Reklamy Google