Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do potravinářské legislativy Část 5: úřední kontrola potravin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do potravinářské legislativy Část 5: úřední kontrola potravin"— Transkript prezentace:

1 Úvod do potravinářské legislativy Část 5: úřední kontrola potravin
Vladimír Kocourek Praha, 2009

2 Úřední kontrola potravin v ES
NAŘÍZENÍ ES č. 882/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin Zásady legislativy Společenství: provozovatelé potravinářských podniků ve všech fázích výroby a distribuce odpovídají za zajištění toho, aby potraviny splňovaly požadavky právních předpisů, které se vztahují na jejich činnost členské státy musí zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se potravin a zdraví zvířat a monitorovat a ověřovat, zda provozovatelé podniků dodržují příslušné požadavky ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce. Za tímto účelem by měly být prováděny úřední kontroly. Úřední kontroly by měly být prováděny za prostřednictvím inspekcí, ověřování, auditů a za pomoci odběrů a zkoušení vzorků.

3 Úřední kontrola potravin v ES
Výklad některých pojmů (Nař. 2004/882/ES): Úřední kontrola – jakákoli forma kontroly prováděná příslušným orgánem nebo Společenstvím aby ověřil dodržování právních předpisů týkajících se potravin nebo krmiv Inspekce – zkoumání aspektu potraviny, krmiva, zdraví zvířat s cílem ověřit, zdali je tento aspekt v souladu s požadavky příslušných právních předpisů Dozor – pečlivé sledování potravinářských či krmivářských podniků, provozovatelů a jejich činností. Monitorování – plánovaná série měření nebo pozorování s cílem získat přehled o dodržování právních předpisů a jeho vývoji.

4 Úřední kontrola potravin zahrnuje zejména:
Zkoumání kontrolních systémů zavedených provozovateli a jimi získaných výsledků Inspekci: zařízení podniků, prostor, okolí, vybavení, zařízení, strojů, dopravních prostředků, potravin a krmiv surovin, polotovarů, pomocných a přídatných látek a dalších používaných výrobků materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami prostředků a postupů pro čištění a údržbu (vč. pesticidů) označování, obchodní úpravy a reklamy Kontrolu hygienických podmínek (vč.vlastního měření) Hodnocení postupů SVP, SHP, HACCP aj. Zkoumání písemností, záznamů a pohovory s pracovníky

5 Úřední kontrola potravin v ČR
Zák. č. 110/97 Sb. o potravinách doplňují další speciální Zákony: 146/02 Sb. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci (ve znění Zák. 223/2008) 258/00 Sb. o ochraně veřejného zdraví (v platném znění !) 166/99 Sb. o veterinární péči (ve znění Zák. 332/08Sb.) 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele (v platném znění) 115/95 Sb. o vinohradnictví a vinařství ...o lihu,...atd.

6 Úřední kontrola potravin v ČR
Instituce státního dozoru nad potravinami: Státní zemědělská a potravinářská inspekce (MZe): celý řetězec (kromě výroby živočišných potravin) Státní veterinární správa ČR (MZe): výroba, přeprava a skladování živočišných produktů (mlékárny, jatka,…) Hygienická služba (MZd): rizikové potraviny a procesy, veřejné stravování MZe pověření (KEZ o.p.s., BIOKONT CZ, s.r.o., ABCERT GmbH): bioprodukty a biopotraviny (na farmách). Česká obchodní inspekce (MPO) – jen dle Zák. o ochraně spotřebitele Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (MZe) - krmiva

7 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Ústřední inspektorát v Brně 7 inspektorátů s regionální působností (po 2 krajích) 2 laboratoře (Praha a Brno) Činnosti: kontrolně-inspekční, laboratorní, certifikační (vydává osvědčení) Kontrola: zjišťování souladu výrobků, surovin, zařízení, postupů, hygienických předpokladů aj. s požadavky právních předpisů. Informace pro veřejnost:

8 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Co se kontroluje: výrobky v celém řetězci od zpracovatelů přes dovozce, přepravce a sklady až po obchodní síť podmínky výroby, skladování, dopravy a prodeje plnění povinností výrobců, dovozců a distributorů potravin ochrana práv spotřebitele a dalších osob Jak se kontroluje: posouzením výrobků na místě (značení, nedestruktivní zkoušky) odběrem reprezentativních vzorků a rozborem (chemickým, mikrobiologickým, senzorickým,…) posouzením podmínek výroby a distribuce na místě (teploty, čistota, ochrana před znečištěním,...) kontrolou dokumentace

9 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
S jakým výsledkem: uložení opatření k nápravě nedostatků uložení pokuty pozastavení/zákaz výroby a distribuce (dovozu) zákaz používání obalů, strojů, zařízení, měřidel zákaz užívání výrobních či skladovacích prostor nařízení nebo provedení likvidace výrobků a surovin zveřejnění výsledků kontrol Zjišťování účinnosti státní regulace a identifikace nových potřeb….

10 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
K čemu je inspektor SZPI oprávněn: odebírat vzorky (majitel může požadovat náhradu) vstupovat do všech prostor provozovny (kromě bytu) požadovat odstranění nedostatků ověřovat totožnost fyzických osob vydávat posudky nebo osvědčení o jakosti pořizovat kopie dokumentů ke kontrole a fotodokumentaci na místě Nesouhlasí-li kontrolovaný s uloženým opatřením, může podat do 3 prac. dnů námitku k řediteli inspektorátu, který do dalších 3 dnů rozhodne a sdělí to postiženému (lze přezkoumat jen soudní cestou). Námitky nemají odkladný účinek !

11 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Pokuty: do mil. Kč ukládá ředitel inspektorátu jestliže: kontrolovaný uvádí do oběhu výrobky neodpovídající požadavkům předpisů, zejména evropských nebo nedodrží předepsané podmínky pro výrobu a uvádění do oběhu nebo nesplnil opatření uložené SZPI nebo mařil výkon kontroly Je-li hrubě či opakovaně dotčena zdravotní nezávadnost, může být pokuta zvýšena až na 50 mil. Kč

12 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Stanovení priorit kontroly a monitoringu postavení komodity ve spotřebním koši rizikovost komodity pro cílové skupiny rizikovost škodlivin (mikrobiální, chemická,…) objem produkce kontrolované osoby "zavedenost" dané potraviny na trhu Podpora rozhodnutí o prioritách se získává: analýzou dat v informačním systému aktuálním zjištěním inspektorů v terénu zjištěním ostatních kontrolních orgánů (hygienická služba, veterinární služba, celní správa, policie,…) zjištěním partnerských organizací v zahraničí stížnostmi spotřebitelů podněty sdělovacích prostředků a občanských sdružení RASFF

13 Státní veterinární správa ČR
Úloha podle Zákona o veterinární péči: Ochrana spotřebitelů před zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky (včetně dovozu, vývozu a tranzitu),  ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním.

14 Státní veterinární správa ČR
Orgány státní (veterinární) správy jsou pouze: Státní veterinární správa ČR, Krajské veterinární správy, Ústav pro státní kontrolu veterinárních léčiv a biopreparátů, SVS ČR (73) vykonává státní dozor a odběry vzorků prostřednictvím svých veterinárních inspektorů SVÚ (8 Státních veterinárních ústavů) provádějí vyšetřování vzorků odebraných SVS

15 Státní veterinární správa ČR
Příklady činností SVS zaměřených na potraviny: veterinární prohlídky porážených / odlovených zvířat, kontroly potravinářských provozů, kontroly živočišných produktů (včetně dovozu a vývozu), kontroly krmiv a napájecích vod, odběry vzorků a zkoušení v laboratořích veterinárních ústavů, monitoring chemické a biologické bezpečnosti potravin, společné kontroly SVS a SZPI v obchodních řetězcích, správa databáze identifikace a registrace zvířat (sledovatelnost potravinových surovin živočišného původu)

16 U.S. Regulatory Agencies
Federální: FDA = Food and Drug Administration (Úřad pro potraviny a léčiva) FSIS = Food Safety and Inspection Service (součást USDA = Ministerstvo zemědělství) EPA = Environmental Protection Agency (Agentura pro ochranu životního prostředí) Státní: state departments (agriculture, health, environment) Informace FDA:

17 A Little Bit of History ... 1906 Pure Food and Drug Act
- regulace mezistátního obchodování zkaženými a špatně označenými potravinami, nápoji a léky 1906 Federal Meat Inspection Act - jako reakce na knihu Sinclairovu knihu “The Jungle”, která popisuje výrobu masných produktů v Chicagu 1938 Food, Drug, and Cosmetic Act (FDCA) - reakce na narůstající obavy veřejnosti z bezpečnosti potravin a léčiv podpořené tragickými otravami (např. přes 100 lidí zemřelo na otravu diethylenglykolem)

18 Dodatky k FDCA: 1958 Food Additive Amendment
- nová potravinářská aditiva musí být schválena FDA a výrobce musí prokázat jejich bezpečnost - důležité opatření = Delaney Clause – zakazuje používání jakékoli látky, která by mohla způsobit rakovinu z potravin ..... “zero risk” standard for any cancer-causing food additive, including pesticide residues found in processed foods 1996 pesticidy z Delaneyovy doložky odstraněny vydáním nového Food Quality Protection Act (FQPA)

19 Dodatky k FDCA: 1960 Color Additive Amendment
- výrobce musí prokázat bezpečnost barviv v potravinách, léčivech a kosmetice 1966 Fair Packaging and Labeling Act - vyžaduje pravdivé informace na obalech potravin obchodovaných mezi státy (USA) 1990 Nutrition Labeling and Education Act - vyžaduje uvádění specifických informací o nutričních hodnotách na obalech potravin 1994 Dietary Supplement Health and Education Act - definuje doplňky výživy a dietární složky - stanoví nový rámec pro zajištění důvěry v bezpečnost - požaduje označování složek a nutričních hodnot

20 Příklad označování nutriční hodnoty (USA):

21 President's Food Safety Working Group
On March 14, 2009, President Barack Obama announced the creation of the Food Safety Working Group, chaired by the Secretaries of the Department of Health and Human Services and the Department of Agriculture. We are a nation built on the strength of individual initiative. But there are certain things that we can’t do on our own. There are certain things that only a government can do. And one of those things is ensuring that the foods we eat …are safe and don’t cause us harm. President Barack Obama (March, 2009)


Stáhnout ppt "Úvod do potravinářské legislativy Část 5: úřední kontrola potravin"

Podobné prezentace


Reklamy Google