Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© SZPI Nároky kontrolních orgánů státního dozoru (SZPI) na bezpečnost potravin Ing. Martin Klanica odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© SZPI Nároky kontrolních orgánů státního dozoru (SZPI) na bezpečnost potravin Ing. Martin Klanica odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát."— Transkript prezentace:

1 © SZPI Nároky kontrolních orgánů státního dozoru (SZPI) na bezpečnost potravin Ing. Martin Klanica odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát Státní zemědělská a potravinářská inspekce

2 © SZPI Strategie bezpečnosti potravin na jednotném trhu ES Česká republika se 1. května 2004 stala rovnoprávným členem Evropské unie. Vstup ČR do ES - rozhodnutí: stát se součástí jednotného evropského trhu přijmout pravidla ES respektovat veškeré závazky platných právních předpisů ES (acquis communautaire) Smlouva o založení Evropského společenství vymezuje jako základní podmínku pro fungování vnitřního trhu zabezpečení vysoké ochrany zdraví a posílení ochrany spotřebitele.

3 © SZPI Právní prostředí před vstupem do EU pouze národní předpisy vcelku jasný, konkrétní popis uložených povinností v zákonech rozvedení a specifikace prostřednictvím požadavků v prováděcích vyhláškách dostupnost právních předpisů – Sbírka zákonů

4 © SZPI Právní prostředí po vstupu do EU přímo použitelné předpisy ES (nařízení, rozhodnutí) směrnice – určeny k transpozici popis povinností často obecný s možností různých výkladů pracovní dokumenty, doporučení – nezávazné, pouze jako návod problematická dostupnost, jazykové bariéry http://europa.eu.int/index_cs.htm http://isap.vlada.cz - předpisy do vstupu, databáze revidovaných překladů přímo použitelné předpisy mají přednost před národními

5 © SZPI Právní prostředí celý systém právního prostředí potvrzuje a zvýrazňuje princip, že za bezpečnost potravin, včetně dalších stanovených povinností (označování, jakost, hygiena…) zodpovídá provozovatel potravinářského podniku systém právních předpisů směřuje k zvýšenému tlaku na preventivní prvky zajišťující bezpečnost potravin stále vyšší nároky na provozovatele potravinářského podniku

6 © SZPI Strategie bezpečnosti potravin 1/2 Základní principy: Bílá kniha 2000 nařízení (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin stanoví povinnosti jak provozovatelů potravinářských podniků, tak povinnosti dozorových orgánů nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách prováděných k zajištění souladu s požadavky právních předpisů o krmivech, potravinách a dobrém zacházení se zvířaty v principu stanoví postupy státu (orgánů dozoru) jak zajistit jednotný kontrolní systém přímý dopad na provozovatele potravinářských podniků prakticky není (kromě nákladů a poplatků při dodatečných kontrolách a dovozu ze třetích zemí (od 1.1.2007))

7 © SZPI Strategie bezpečnosti potravin 2/2 Cíle: zajištění vysokého stupně ochrany zdraví a zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin zajištění volného pohybu zboží v rámci společného evropského trhu garance rovných podmínek na jednotném trhu ES

8 © SZPI Principy kontroly kontrola tuzemské produkce („každý by si měl zamést před vlastním prahem“) kontrola dovozových potravin (primárně dovozové potraviny, které vstupují na společný trh prostřednictvím ČR) bezpečnost potravin falšování potravin

9 © SZPI Nařízení (ES) č. 852/2005 o hygieně potravin v principu pro výrobce nic nového (viz. vyhl. č. 210/2004 Sb. o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu) řada obecných ustanovení pro obchodní sféru větší volnost, možnost výběru naplnění požadavku nařízení (prostřednictvím HACCP, zavedením i jiného systému zajišťujícího bezpečnost potravin – vlastní systém kontroly, správná výrobní praxe atd.)

10 © SZPI Analýza rizika  nařízením (ES) č. 178/2002 je analýza rizika označena jako klíčový princip zajištění bezpečnosti potravin  cílem analýzy je riziko minimalizovat Zahrnuje tři navzájem propojené prvky: 1) hodnocení rizika – proces, jehož cílem je riziko podrobně popsat. 2) řízení rizika – proces spočívající ve zvažování strategických možností 3) komunikace o riziku – proces spočívající ve výměně informací a stanovisek o riziku

11 © SZPI Úřední kontrola potravin a krmiv v ČR Ministerstvo zemědělství ČR SVS: potraviny živočišného původu ÚKZÚZ: krmiva SZPI: potraviny neživočišného původu OOVZ: potraviny ve veřejném stravování Ministerstvo zdravotnictví ČR

12 © SZPI Státní zemědělská a potravinářská inspekce Dohled nad bezpečností potravin: zdravotní nezávadnost falšování potravin kontrola funkčnosti preventivních systémů provozovatelů potravinářských podniků při výrobě, přepravě a prodeji jakost odhalování klamavých praktik řádné označování a dokumentace a další Princip „od vidlí po vidličku“

13 © SZPI Územní působnost jednotlivých inspektorátů Územní působnost vymezuje zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů

14 © SZPI Kontrolní činnost SZPI Druhy kontrol: ústředně řízené akce kontrolní akce inspektorátů kontrola na základě podnětů průběžný monitoring Informace pro kontrolu: terén, výsledky laboratorních rozborů, vnitřní informační systém, systém rychlého varování RASFF, jiné úřady, spotřebitelé, sdělovací prostředky i reklamy

15 © SZPI Principy a předmět kontroly Principy: nezávislost objektivita efektivnost pravidelnost Předmět: výroba dovoz skladování velkoobchod přeprava maloobchod

16 © SZPI Problematika falšování potravin celosvětový trend výrazný nárůst zjišťování padělků celosvětově i v rámci EU trend je i u potravin úzká souvislost s bezpečností potravin nastavení nerovných konkurenčních podmínek zvýšení rizika ohrožení spotřebitelů neoprávněné „tahání peněz“ z kapes spotřebitelů

17 © SZPI Využívání laboratorních rozborů inspekce při plnění úkolů provádí nebo zajišťuje provedení rozborů výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků v laboratořích, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v ČSN EN ISO/IEC 17025 fyzikálně-chemické rozbory ve 2 laboratořích: odbor zkušební laboratoře I SZPI v Praze a v Brně mikrobiologické rozbory v 1 laboratoři: odbor zkušební laboratoře I SZPI v Praze běžné využití tuzemských i zahraničních externích laboratoří (akreditace, audit, pověření)

18 © SZPI Laboratoř SZPI v Praze se specializuje zejména na následující rozbory: pesticidy mykotoxiny stanovení nepovolených barviv anabolických steroidů detekce ozářených potravin rozbory lihovin rozbory tabákových výrobků falšování potravin

19 © SZPI Laboratoř SZPI v Brně se specializuje zejména na následující rozbory: detekce geneticky modifikovaných organismů stanovení kovů stanovení polyaromatických uhlovodíků komplexní analýzy vína metody izotopových analýz

20 © SZPI Metody izotopových analýz potravin izotopové metody analýzy potravin jsou vysoce speciální laboratorní techniky založené na principu sledování poměrů izotopů biogenních prvků, především vodíku, uhlíku a kyslíku Laboratorní zařízení využívá následující techniky měření: SNIF-NMR sledující relativní přirozené zastoupení izotopu vodíku – deuteria (D) na specifických pozicích v molekule ethanolu metodou nukleární magnetické rezonance IRMS vyhodnocující relativní poměry hmotností izotopů uhlíku (13C/12C) a kyslíku (18O/16O) metodou hmotnostní spektrometrie využití např. pro stanovení exogenní vody, cukru, proteinu etanolu (víno, ovocné džusy, med, lihoviny)

21 © SZPI Nástroje SZPI k nápravě zjištěných nedostatků Opatření zákaz výroby nebo uvádění do oběhu zákaz používání obalů, přístrojů a zařízení zákaz užívání prostor pro výrobu a uvádění výrobků do oběhu zničení zdravotně závadných potravin uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků Pokuty Medializace

22 © SZPI Kontrola dovozu potravin ze třetích zemí po vstupu ČR do ES SZPI vykonává dozor nad dovozem potravin rostlinného původu ze třetích zemí v úzké spolupráci s orgány celní správy. Priority : Kontrola dovozu je zaměřena zejména na rizikové komodity z vybraných třetích, které dle bezprostředně závazných předpisů ES podléhají zvláštnímu režimu dovozu a při vstupu na zemi ES musí být podrobeny systematickým nebo náhodným kontrolám. Zaměření kontrol prováděných ve vstupních místech: Kontrola dokumentace (ověřování zdravotních certifikátů vystavených uznanými orgány třetích zemí) Kontroly zdravotní nezávadnosti, ověření splnění kvalitativních parametrů

23 © SZPI Zajištění fungování systému rychlého varování pro potraviny a krmiva od 1. května 2004 funguje SZPI také jako národní kontaktní místo pro systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v rámci ES – RASFF (Rapid Alert System) Úkolem systému RASFF je: rychlá výměna informaci o potravinách a krmivech na společném trhu ES, které představují přímé nebo nepřímé riziko ohrožení lidského zdraví, zamezení uvedení do oběhu nebo jejich stažení sít rychlého varování zahrnuje Evropskou komisi, členské státy EU a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

24 © SZPI Certifikace ISO 9001:2000 SZPI je od 27. září 2005 držitelem certifikátu ISO 9001:2000 efektivnější fungování úřadu zvýšení odborné způsobilosti jednotný přístup větší transparentnost

25 © SZPI Webové stránky SZPI www.szpi.gov.cz

26 © SZPI Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "© SZPI Nároky kontrolních orgánů státního dozoru (SZPI) na bezpečnost potravin Ing. Martin Klanica odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát."

Podobné prezentace


Reklamy Google