Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Klanica odbor kontroly, laboratoří a certifikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Klanica odbor kontroly, laboratoří a certifikace"— Transkript prezentace:

1 Nároky kontrolních orgánů státního dozoru (SZPI) na bezpečnost potravin
Ing. Martin Klanica odbor kontroly, laboratoří a certifikace Ústřední inspektorát Státní zemědělská a potravinářská inspekce © SZPI

2 Strategie bezpečnosti potravin na jednotném trhu ES
Česká republika se 1. května 2004 stala rovnoprávným členem Evropské unie. Vstup ČR do ES - rozhodnutí: stát se součástí jednotného evropského trhu přijmout pravidla ES respektovat veškeré závazky platných právních předpisů ES (acquis communautaire) Smlouva o založení Evropského společenství vymezuje jako základní podmínku pro fungování vnitřního trhu zabezpečení vysoké ochrany zdraví a posílení ochrany spotřebitele. © SZPI

3 Právní prostředí před vstupem do EU
pouze národní předpisy vcelku jasný, konkrétní popis uložených povinností v zákonech rozvedení a specifikace prostřednictvím požadavků v prováděcích vyhláškách dostupnost právních předpisů – Sbírka zákonů © SZPI

4 Právní prostředí po vstupu do EU
přímo použitelné předpisy ES (nařízení, rozhodnutí) směrnice – určeny k transpozici popis povinností často obecný s možností různých výkladů pracovní dokumenty, doporučení – nezávazné, pouze jako návod problematická dostupnost, jazykové bariéry - předpisy do vstupu, databáze revidovaných překladů přímo použitelné předpisy mají přednost před národními © SZPI

5 Právní prostředí celý systém právního prostředí potvrzuje a zvýrazňuje princip, že za bezpečnost potravin, včetně dalších stanovených povinností (označování, jakost, hygiena…) zodpovídá provozovatel potravinářského podniku systém právních předpisů směřuje k zvýšenému tlaku na preventivní prvky zajišťující bezpečnost potravin stále vyšší nároky na provozovatele potravinářského podniku © SZPI

6 Strategie bezpečnosti potravin 1/2
Základní principy: Bílá kniha 2000 nařízení (ES) č. 178/2002 kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin stanoví povinnosti jak provozovatelů potravinářských podniků, tak povinnosti dozorových orgánů nařízení (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách prováděných k zajištění souladu s požadavky právních předpisů o krmivech, potravinách a dobrém zacházení se zvířaty v principu stanoví postupy státu (orgánů dozoru) jak zajistit jednotný kontrolní systém přímý dopad na provozovatele potravinářských podniků prakticky není (kromě nákladů a poplatků při dodatečných kontrolách a dovozu ze třetích zemí (od )) © SZPI

7 Strategie bezpečnosti potravin 2/2
Cíle: zajištění vysokého stupně ochrany zdraví a zájmů spotřebitele prostřednictvím bezpečných potravin zajištění volného pohybu zboží v rámci společného evropského trhu garance rovných podmínek na jednotném trhu ES © SZPI

8 Principy kontroly kontrola tuzemské produkce („každý by si měl zamést před vlastním prahem“) kontrola dovozových potravin (primárně dovozové potraviny, které vstupují na společný trh prostřednictvím ČR) bezpečnost potravin falšování potravin © SZPI

9 Nařízení (ES) č. 852/2005 o hygieně potravin
v principu pro výrobce nic nového (viz. vyhl č. 210/2004 Sb. o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu) řada obecných ustanovení pro obchodní sféru větší volnost, možnost výběru naplnění požadavku nařízení (prostřednictvím HACCP, zavedením i jiného systému zajišťujícího bezpečnost potravin – vlastní systém kontroly, správná výrobní praxe atd.) © SZPI

10 Analýza rizika nařízením (ES) č. 178/2002 je analýza rizika označena jako klíčový princip zajištění bezpečnosti potravin cílem analýzy je riziko minimalizovat Zahrnuje tři navzájem propojené prvky: hodnocení rizika – proces, jehož cílem je riziko podrobně popsat. řízení rizika – proces spočívající ve zvažování strategických možností komunikace o riziku – proces spočívající ve výměně informací a stanovisek o riziku © SZPI

11 Úřední kontrola potravin a krmiv v ČR
Ministerstvo zemědělství ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR OOVZ: potraviny ve veřejném stravování SZPI: potraviny neživočišného původu ÚKZÚZ: krmiva SVS: potraviny živočišného původu © SZPI

12 Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Dohled nad bezpečností potravin: zdravotní nezávadnost falšování potravin kontrola funkčnosti preventivních systémů provozovatelů potravinářských podniků při výrobě, přepravě a prodeji jakost odhalování klamavých praktik řádné označování a dokumentace a další Princip „od vidlí po vidličku“ © SZPI

13 Územní působnost jednotlivých inspektorátů
Územní působnost vymezuje zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů © SZPI

14 Kontrolní činnost SZPI
Druhy kontrol: ústředně řízené akce kontrolní akce inspektorátů kontrola na základě podnětů průběžný monitoring Informace pro kontrolu: terén, výsledky laboratorních rozborů, vnitřní informační systém, systém rychlého varování RASFF, jiné úřady, spotřebitelé, sdělovací prostředky i reklamy © SZPI

15 Principy a předmět kontroly
nezávislost objektivita efektivnost pravidelnost Předmět: výroba dovoz skladování velkoobchod přeprava maloobchod © SZPI

16 Problematika falšování potravin
celosvětový trend výrazný nárůst zjišťování padělků celosvětově i v rámci EU trend je i u potravin úzká souvislost s bezpečností potravin nastavení nerovných konkurenčních podmínek zvýšení rizika ohrožení spotřebitelů neoprávněné „tahání peněz“ z kapes spotřebitelů © SZPI

17 Využívání laboratorních rozborů
inspekce při plnění úkolů provádí nebo zajišťuje provedení rozborů výrobků, potravin nebo surovin anebo tabákových výrobků v laboratořích, které splňují podmínky pro provoz laboratoří stanovené v ČSN EN ISO/IEC 17025 fyzikálně-chemické rozbory ve 2 laboratořích: odbor zkušební laboratoře I SZPI v Praze a v Brně mikrobiologické rozbory v 1 laboratoři: odbor zkušební laboratoře I SZPI v Praze běžné využití tuzemských i zahraničních externích laboratoří (akreditace, audit, pověření) © SZPI

18 Laboratoř SZPI v Praze se specializuje zejména na následující rozbory:
pesticidy mykotoxiny stanovení nepovolených barviv anabolických steroidů detekce ozářených potravin rozbory lihovin rozbory tabákových výrobků falšování potravin © SZPI

19 Laboratoř SZPI v Brně se specializuje zejména na následující rozbory:
detekce geneticky modifikovaných organismů stanovení kovů stanovení polyaromatických uhlovodíků komplexní analýzy vína metody izotopových analýz © SZPI

20 Metody izotopových analýz potravin
izotopové metody analýzy potravin jsou vysoce speciální laboratorní techniky založené na principu sledování poměrů izotopů biogenních prvků, především vodíku, uhlíku a kyslíku Laboratorní zařízení využívá následující techniky měření: SNIF-NMR sledující relativní přirozené zastoupení izotopu vodíku – deuteria (D) na specifických pozicích v molekule ethanolu metodou nukleární magnetické rezonance IRMS vyhodnocující relativní poměry hmotností izotopů uhlíku (13C/12C) a kyslíku (18O/16O) metodou hmotnostní spektrometrie využití např. pro stanovení exogenní vody, cukru, proteinu etanolu (víno, ovocné džusy, med, lihoviny) © SZPI

21 Nástroje SZPI k nápravě zjištěných nedostatků
Opatření zákaz výroby nebo uvádění do oběhu zákaz používání obalů, přístrojů a zařízení zákaz užívání prostor pro výrobu a uvádění výrobků do oběhu zničení zdravotně závadných potravin uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků Pokuty Medializace © SZPI

22 Kontrola dovozu potravin ze třetích zemí po vstupu ČR do ES
SZPI vykonává dozor nad dovozem potravin rostlinného původu ze třetích zemí v úzké spolupráci s orgány celní správy. Priority: Kontrola dovozu je zaměřena zejména na rizikové komodity z vybraných třetích, které dle bezprostředně závazných předpisů ES podléhají zvláštnímu režimu dovozu a při vstupu na zemi ES musí být podrobeny systematickým nebo náhodným kontrolám. Zaměření kontrol prováděných ve vstupních místech: Kontrola dokumentace (ověřování zdravotních certifikátů vystavených uznanými orgány třetích zemí) Kontroly zdravotní nezávadnosti, ověření splnění kvalitativních parametrů © SZPI

23 Zajištění fungování systému rychlého varování pro potraviny a krmiva
od 1. května 2004 funguje SZPI také jako národní kontaktní místo pro systém rychlého varování pro potraviny a krmiva v rámci ES – RASFF (Rapid Alert System) Úkolem systému RASFF je: rychlá výměna informaci o potravinách a krmivech na společném trhu ES, které představují přímé nebo nepřímé riziko ohrožení lidského zdraví, zamezení uvedení do oběhu nebo jejich stažení sít rychlého varování zahrnuje Evropskou komisi, členské státy EU a Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) © SZPI

24 Certifikace ISO 9001:2000 efektivnější fungování úřadu
SZPI je od 27. září 2005 držitelem certifikátu ISO 9001:2000 efektivnější fungování úřadu zvýšení odborné způsobilosti jednotný přístup větší transparentnost © SZPI

25 Webové stránky SZPI www.szpi.gov.cz

26 Děkuji za pozornost © SZPI


Stáhnout ppt "Ing. Martin Klanica odbor kontroly, laboratoří a certifikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google