Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko"— Transkript prezentace:

1 Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko
NÁRODNÍ PARKY ČR Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko

2 HISTORIE NÁRODNÍCH PARKŮ NA ÚZEMÍ ČR
První národní park na našem území byl Krkonošský národní park, vyhlášený v roce Na českém území to byl na dlouhou dobu národní park poslední. Teprve po 28 letech, v roce 1991, byly na území ČR vyhlášeny 2 nové národní parky, a sice NP Šumava a NP Podyjí. Posledním vyhlášeným českým národním parkem je NP České Švýcarsko, vyhlášený v roce 2000.

3 NÁRODNÍ PARKY A LEGISLATIVA
NÁRODNÍ PARKY A LEGISLATIVA Národní parky v ČR, tedy jejich vyhlašování, ochranné podmínky apod. upravuje v ČR zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. § 15 odst. 1 zák. 114/1992: „Národní parky jsou rozsáhlá území jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.“ Veškeré využívání národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních podmínek a musí být v souladu s výchovnými a vědeckými cíli sledovanými vyhlášením NP. Proto má každý národní park stanoveny bližší ochranné podmínky a návštěvní řád, jimiž jsou osoby pohybující se na území NP povinny se řídit.

4 PROGRAM Člověk a biosféra BIOSFÉRICKÉ REZERVACE UNESCO
V roce 1970 schválila Generální konference UNESCO velký mezivládní program zabývající se problematikou ochrany životního prostředí, který byl pojmenován Člověk a biosféra (Man and Biosphere – MAB).  Zkratka MAB se stala symbolem koncepce integrované ochrany životního prostředí, která se snaží skloubit zájmy jak přírody tak lidské činnosti. V rámci tohoto programu vznikla síť biosférických rezervací, kterou tvoří významné pevninské, mořské a smíšené ekosystémy. O zařazení navržené lokality do sítě biosférických rezervací rozhoduje generální ředitel UNESCO na doporučení odborného poradního sboru. Jednotlivé návrhy předkládají národní komitéty programu MAB. Mezi biosférické rezervace patří i 2 naše národní parky – Krkonošský NP (od r. 1992) a NP Šumava (od r. 1990)

5 ROZLOHA ČESKÝCH NÁRODNÍCH PARKŮ
Krkonošský národní park rozloha: 363 km2, ochranné pásmo 186 km2 Národní park Šumava rozloha: 685,2 km2, ochranné pásmo 944,8 km2 Národní park Podyjí rozloha: 63 km2, ochranné pásmo: 290 km2 Národní park České Švýcarsko rozloha: 79 km2

6 KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK
Rozloha: 363 km (186 km2 ochr. pásmo) Vyhlášen: Předpis: nařízení vlády 163/1963 Sídlo správy NP: Vrchlabí Počet MCHÚ: 12 (r. 2000)

7 KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK
Krkonošský národní park (KRNAP) zahrnuje nejvyšší pohoří ČR a část jeho podhůří.. Přírodní poměry: členitý reliéf s četnými pozůstatky zalednění (ledovcové kary, morény, strmé skalní stěny, vodopády). Významné jsou i četné kamenité sutě. Flóra: Území z větší části porostlé lesy, jejich zdravotní stav je však velmi vážný vlivem imisí. Je zde vytvořena přirozená horní hranice lesa, k nejcennějším ekosystémům patří subalpínské louky a vrchovištní rašeliniště. Květena je mimořádně bohatá (přes 1300 druhů), roste zde i řada endemitů a glaciálních reliktů.. (ostružiník moruška, jestřábník krkonošský, prvosenka nejmenší, mléčivec alpský) Fauna: Mezi nejcennější obyvatele patří zejména vysokohorské a severské druhy (kulík hnědý, dřemlík tundrový). Řada větších druhů živočichů je však rušena nadměrnou návštěvností. Krkonoše patří k velmi navštěvovaným turistickým oblastem. Zároveň na ně mají negativní vliv imise průmyslových podniků v podhůří. Mimo jiné i díky tomu patří KRNAP mezi nejohroženějších národních parků světa.

8 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Rozloha: 685,2 km2 (944,5 km2 ochr. pásmo)
Vyhlášen: Předpis: nařízení vlády 165/1991 Sídlo správy NP: Vimperk Počet MCHÚ: 24 (r. 2000)

9 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA NP Šumava je největší chráněné území u nás (společně se stejnojmennou CHKO). Zároveň je jedním z nejzachovalejších přírodních celků ve střední Evropě. Na německé straně navazuje na Nationalpark Bayerischer Wald. Přírodní poměry:Kromě rozlehlých lesů se zde nacházejí zejména rozmanité luční ekosystémy, rozlehlé sutě, četná rašeliniště, potoční i říční luhy. K unikátům patří e 5 jezer ledovcového původu. Flora: Lesy pokrývají 80 % plochy NP, nachází se zde zbytky přirozených lesů a pralesů (Boubín, Stožecký prales...). Kromě běžných rostlin podrostu smíšených lesů zde nalezneme i kamzičník rakouský, hořec šumavský, dřípatku horskou, pod hladinou šumavských jezer i vzácné šídlatky. Fauna: Především lesní druhy, stálý výskyt tetřeva hlušce a orla křiklavého, na skalách hnízdí sokol stěhovavý, byla obnovena populace kočky divoké a rysa ostrovida.

10 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ Rozloha: 63 km2 (290 km2 ochr. pásmo)
Vyhlášen: Předpis: nařízení vlády 164/1991 Sídlo správy NP: Znojmo Počet MCHÚ: 6 (r. 2000)

11 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ Národní park Podyjí se z hlediska flóry i fauny řadí k nejpozoruhodnějším územím ve střední Evropě. Vzhledem k jeho klimatickým poměrům se zde vyskytuje řada teplomilných druhů, které patří na území ČR k vzácným a ohroženým. Přírodní poměry: Krajina NP je, mj. i vzhledem ke 40 let trvajícímu hraničnímu pásmu, poměrně zachovalá. Mezi nejcennější území NP patří kaňon Dyje, Dále vřesoviště, stepní společenstva a přirozené teplomilné doubravy. Flora: Především xerofilní lesy (doubravy, dubohabřiny), dále extenzivní pastvi- ny, v údolí Dyje skalní výchozy. Výskyt vstavačů, lýkovce vonného, tisu červeného, celkem na území NP přes 70 druhů ohrožených rostlin. Fauna: Velké množství druhů savců, z ohrožených např. vydra říční. Dále zde hnízdí přes 130 druhů ptáků, z plazů stojí za zmínku užovka stromová a ještěrka zelená. Na území NP se vyskytuje rovněž i mnoho vzácných a ohrožených druhů hmyzu, především teplomilných.

12 NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Rozloha: 79 km2 Vyhlášen: Předpis: zák. č. 161/1999 Sídlo správy NP: Krásná Lípa Počet MCHÚ: 0

13 NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO
Národní park České Švýcarsko je naším nejmladším národním parkem. Navazuje na německý národní park Sasische Shweiz. Jeho účelem je především ochrana charakteristicky vyvinutých pískovcových útvarů a ekosystémů k nim vázaných. Přírodní poměry: Jedná se o málo dotčené území. Pestrost skalních útvarů nemá jinde v Evropě obdoby.Nachází se zde řada hlubokých soutěsek vodních toků i tzv. stolové hory a mnoho dalších skalních útvarů. Flora: Lesy pokrývají přes 95 % rozlohy NP, tvoří tak dominantní eko- Systém. Krmě lesních společenstev stojí za zmínku i společenstva Na exponovaných místech na skalách a v kaňonech. Fauna: Kromě sledovaného výskytu hmyzu se zde vyskytuje několik druhů obojživelníků a plazů; byla pozorována řada vzácnějších druhů ptáků, zejména dravců a sov, hnízdí zde sokol stěhovavý. vyskytuje se zde i několik druhů netopýrů, dále hlodavci a drobné šelmy. Začátkem 20. století zde byl uměle vysazen kamzík horský.

14 DALŠÍ INFORMACE INSTITUCE:
Ministerstvo životního prostředí ČR Agentura ochrany přírody a krajiny ČR NÁRODNÍ PARKY: Krkonošský národní park Národní park Šumava Národní park Podyjí Národní park České Švýcarsko


Stáhnout ppt "Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko"

Podobné prezentace


Reklamy Google