Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁRODNÍ PARKY ČR Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁRODNÍ PARKY ČR Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko."— Transkript prezentace:

1 NÁRODNÍ PARKY ČR Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko

2 HISTORIE NÁRODNÍCH PARKŮ NA ÚZEMÍ ČR První národní park na našem území byl Krkonošský národní park, vyhlášený v roce 1963. Na českém území to byl na dlouhou dobu národní park poslední. Teprve po 28 letech, v roce 1991, byly na území ČR vyhlášeny 2 nové národní parky, a sice NP Šumava a NP Podyjí. Posledním vyhlášeným českým národním parkem je NP České Švýcarsko, vyhlášený v roce 2000.

3 NÁRODNÍ PARKY A LEGISLATIVA Národní parky v ČR, tedy jejich vyhlašování, ochranné podmínky apod. upravuje v ČR zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. § 15 odst. 1 zák. 114/1992: „Národní parky jsou rozsáhlá území jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam.“ Veškeré využívání národních parků musí být podřízeno zachování a zlepšení přírodních podmínek a musí být v souladu s výchovnými a vědeckými cíli sledovanými vyhlášením NP. Proto má každý národní park stanoveny bližší ochranné podmínky a návštěvní řád, jimiž jsou osoby pohybující se na území NP povinny se řídit. §

4 PROGRAM Člověk a biosféra BIOSFÉRICKÉ REZERVACE UNESCO V roce 1970 schválila Generální konference UNESCO velký mezivládní program zabývající se problematikou ochrany životního prostředí, který byl pojmenován Člověk a biosféra (Man and Biosphere – MAB). Člověk a biosféra (Man and Biosphere – MAB). Zkratka MAB se stala symbolem koncepce integrované ochrany životního prostředí, která se snaží skloubit zájmy jak přírody tak lidské činnosti. V rámci tohoto programu vznikla síť biosférických rezervací, kterou tvoří významné pevninské, mořské a smíšené ekosystémy.síť biosférických rezervací O zařazení navržené lokality do sítě biosférických rezervací rozhoduje generální ředitel UNESCO na doporučení odborného poradního sboru. Jednotlivé návrhy předkládají národní komitéty programu MAB. Mezi biosférické rezervace patří i 2 naše národní parky – Krkonošský NP (od r. 1992) a NP Šumava (od r. 1990)

5 ROZLOHA ČESKÝCH NÁRODNÍCH PARKŮ Krkonošský národní park rozloha: 363 km 2, ochranné pásmo 186 km 2 Národní park Šumava rozloha: 685,2 km 2, ochranné pásmo 944,8 km 2 Národní park Podyjí rozloha: 63 km 2, ochranné pásmo: 290 km 2 Národní park České Švýcarsko rozloha: 79 km 2

6 KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK Rozloha: 363 km 2 (186 km 2 ochr. pásmo) Vyhlášen: 17.5.1963 Předpis: nařízení vlády 163/1963 Sídlo správy NP: Vrchlabí Počet MCHÚ: 12 (r. 2000)

7 KRKONOŠSKÝ NÁRODNÍ PARK Krkonošský národní park (KRNAP) zahrnuje nejvyšší pohoří ČR a část jeho podhůří.. Přírodní poměry: členitý reliéf s četnými pozůstatky zalednění (ledovcové kary, morény, strmé skalní stěny, vodopády). Významné jsou i četné kamenité sutě. Flóra: Území z větší části porostlé lesy, jejich zdravotní stav je však velmi vážný vlivem imisí. Je zde vytvořena přirozená horní hranice lesa, k nejcennějším ekosystémům patří subalpínské louky a vrchovištní rašeliniště. Květena je mimořádně bohatá (přes 1300 druhů), roste zde i řada endemitů a glaciálních reliktů.. (ostružiník moruška, jestřábník krkonošský, prvosenka nejmenší, mléčivec alpský) Fauna: Mezi nejcennější obyvatele patří zejména vysokohorské a severské druhy (kulík hnědý, dřemlík tundrový). Řada větších druhů živočichů je však rušena nadměrnou návštěvností. Krkonoše patří k velmi navštěvovaným turistickým oblastem. Zároveň na ně mají negativní vliv imise průmyslových podniků v podhůří. Mimo jiné i díky tomu patří KRNAP mezi 10 nejohroženějších národních parků světa.

8 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA Rozloha : 685,2 km 2 (944,5 km 2 ochr. pásmo) Vyhlášen: 20. 3. 1991 Předpis: nařízení vlády 165/1991 Sídlo správy NP: Vimperk Počet MCHÚ: 24 (r. 2000)

9 NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA NP Šumava je největší chráněné území u nás (společně se stejnojmennou CHKO). Zároveň je jedním z nejzachovalejších přírodních celků ve střední Evropě. Na německé straně navazuje na Nationalpark Bayerischer Wald. Přírodní poměry:Kromě rozlehlých lesů se zde nacházejí zejména rozmanité luční ekosystémy, rozlehlé sutě, četná rašeliniště, potoční i říční luhy. K unikátům patří e 5 jezer ledovcového původu. Flora: Lesy pokrývají 80 % plochy NP, nachází se zde zbytky přirozených lesů a pralesů (Boubín, Stožecký prales...). Kromě běžných rostlin podrostu smíšených lesů zde nalezneme i kamzičník rakouský, hořec šumavský, dřípatku horskou, pod hladinou šumavských jezer i vzácné šídlatky. Fauna: Především lesní druhy, stálý výskyt tetřeva hlušce a orla křiklavého, na skalách hnízdí sokol stěhovavý, byla obnovena populace kočky divoké a rysa ostrovida.

10 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ Rozloha: 63 km 2 (290 km 2 ochr. pásmo) Vyhlášen: 20.3.1991 Předpis: nařízení vlády 164/1991 Sídlo správy NP: Znojmo Počet MCHÚ: 6 (r. 2000)

11 NÁRODNÍ PARK PODYJÍ Národní park Podyjí se z hlediska flóry i fauny řadí k nejpozoruhodnějším územím ve střední Evropě. Vzhledem k jeho klimatickým poměrům se zde vyskytuje řada teplomilných druhů, které patří na území ČR k vzácným a ohroženým. Přírodní poměry: Krajina NP je, mj. i vzhledem ke 40 let trvajícímu hraničnímu pásmu, poměrně zachovalá. Mezi nejcennější území NP patří kaňon Dyje, Dále vřesoviště, stepní společenstva a přirozené teplomilné doubravy. Flora: Především xerofilní lesy (doubravy, dubohabřiny), dále extenzivní pastvi- ny, v údolí Dyje skalní výchozy. Výskyt vstavačů, lýkovce vonného, tisu červeného, celkem na území NP přes 70 druhů ohrožených rostlin. Fauna: Velké množství druhů savců, z ohrožených např. vydra říční. Dále zde hnízdí přes 130 druhů ptáků, z plazů stojí za zmínku užovka stromová a ještěrka zelená. Na území NP se vyskytuje rovněž i mnoho vzácných a ohrožených druhů hmyzu, především teplomilných.

12 NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO Rozloha: 79 km 2 Vyhlášen: 1. 1. 2000 Předpis: zák. č. 161/1999 Sídlo správy NP: Krásná Lípa Počet MCHÚ: 0

13 NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO Národní park České Švýcarsko je naším nejmladším národním parkem. Navazuje na německý národní park Sasische Shweiz. Jeho účelem je především ochrana charakteristicky vyvinutých pískovcových útvarů a ekosystémů k nim vázaných. Přírodní poměry: Jedná se o málo dotčené území. Pestrost skalních útvarů nemá jinde v Evropě obdoby.Nachází se zde řada hlubokých soutěsek vodních toků i tzv. stolové hory a mnoho dalších skalních útvarů. Flora: Lesy pokrývají přes 95 % rozlohy NP, tvoří tak dominantní eko- Systém. Krmě lesních společenstev stojí za zmínku i společenstva Na exponovaných místech na skalách a v kaňonech. Fauna: Kromě sledovaného výskytu hmyzu se zde vyskytuje několik druhů obojživelníků a plazů; byla pozorována řada vzácnějších druhů ptáků, zejména dravců a sov, hnízdí zde sokol stěhovavý. vyskytuje se zde i několik druhů netopýrů, dále hlodavci a drobné šelmy. Začátkem 20. století zde byl uměle vysazen kamzík horský.

14 DALŠÍ INFORMACE INSTITUCE: Ministerstvo životního prostředí ČR www.env.czwww.env.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.czwww.nature.cz NÁRODNÍ PARKY: Krkonošský národní park www.krnap.czwww.krnap.cz Národní park Šumava www.npsumava.czwww.npsumava.cz Národní park Podyjí www.nppodyji.czwww.nppodyji.cz Národní park České Švýcarsko www.npcs.czwww.npcs.cz


Stáhnout ppt "NÁRODNÍ PARKY ČR Krkonošský NP NP Šumava NP Podyjí NP České Švýcarsko."

Podobné prezentace


Reklamy Google