Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekologie člověka MUDr.Josef Trmal Ph.D..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekologie člověka MUDr.Josef Trmal Ph.D.."— Transkript prezentace:

1 Ekologie člověka MUDr.Josef Trmal Ph.D.

2 Ekologie člověka Studium proměnlivosti člověka jako biopsychosociální bytosti v podmínkách jeho životního prostředí a perspektivy jeho vývoje Nový obor antropologie – zkoumá souhrn všech složek životního prostředí, které působí jak na jednotlivce, tak na celou populaci Cílem je studium vztahů mezi populací a ekosytémy za účelem ochrany populace i ekosystému

3 Ekologie člověka Ekotop je nahrazen stavbami a biotická složka je tvořena prakticky jenom člověkem, doprovodnou zelení, kulturními rostlinami a domácími zvířaty

4 Ekologie člověka Darwin - „přizpůsobování se organismu vnějšímu světu“ - poznání složitosti procesu ne zápas o existenci, ale kooperace mezi rozličnými organizmy umožňuje trvalé přežití jednotlivých druhů a jejich další vývoj.

5 Ekologie člověka Antropologizace ekologie - vede k definici lidských ekosystémů a jejich vztahů a vazeb na dílčí ekosystémy a globální ekosystém země v rovinách psychosociálních, ekonomických a biologických Antropoekologie - z ekologizujících pojetí dílčích znaků narušení biosféry vstupuje do ekologie filozofie a do ekologie vstupuje i dominanta - ekologie člověka je i filozofií přežití

6 Ekologie člověka Erazim Kohák - pojem morální ekologie - agapocentrismus, úcta k druhým obyvatelům naší planeta a solidarita s nimi je jediné řešení Smyslová výbava člověka je nedostatečná pro pochopení změn, které se budou exponenciálně vyvíjet v jeho životním prostředí Zásahy člověka do jeho prostředí budou mít určitou dobu latence - negativní globální odezvy (pokud měříme délkou lidského života)

7 Ekologie člověka Člověk není schopen představy jaké síly a mechanizmy dává do pohybu v koloběhu Země a tím narušuje její základní oběhy a systémy - uhlík, dusík, voda, energie Země není připravena na zásahy člověka do jejich základních cyklů, není schopna se v krátké době na ně adaptovat a některé jevy řetězově spouští reakce, které mohou být nezvládnutelné Z hlediska času - nebere lidstvo tuto hrozbu vážně

8 Ekologie člověka Ekologie člověka - věda - víra filozofie od Haeckela, k ekosystémům a biomase k matematickému modelování globální ekologické problematiky světa a filozofii tohoto procesu. Ekologie člověka představuje v určitém smyslu podobor ekologie - aplikace ekologie na vztah člověk a jeho svět Vychází z klasických disciplín jako např.populační dynamika, potravní řetězce, ekosystémy a jejich energetických stránkách, chování společenstev, produkce biomasy, světové biomy

9 Ekologie člověka Etapy vývoje ekologie:
1. etapa ekologická empirie a zkušenost 2. vědecká etapa vývoje Haeckel - rozvoj industrializace, urbanizace a přírodních věd 3. etapa lokální narušování biosféry ( ) 4. etapa globálního narušování biosféry a definice tohoto problému (Římský klub,..) využití matematických modelů

10 Ekologie člověka - historie
1866 Haeckel definice ekologie jako vědy o vztazích organizmů k okolnímu světu organickému i neorganickému, v prvním případě jde o vztahy mezi organismy ve druhém případě o vztahy mezi organizmy a fyzikálními a chemickými vlastnostmi stanoviště Ranné zemědělství v deltě Eufratu a Tigridu - nemožnost pěstování ječmene při zalévání vodou bohatou solemi - zasolení půdy Platón poukazuje na kácení lesů v Řecku a na erozi půdy

11 Ekologie člověka - historie
V 15. století Jan Dubravius uvedl zkušenosti s chovem kaprů a uvedl řadu pravidel úspěšnosti chovu - vztah mezi velikostí obsádky a potravní základnou, zřizování Dubraviových rybníčků 2. polovina XIX století - práce hodnotící lidskou populaci - demografie (Essay on Population od Mathuse) XX století - Ch.Elton - Animal ekology (1927) - studium potravních řetězců, vliv biotických faktorů působících na organismus

12 Ekologie člověka - historie
Práce zaměřené na studium kompetičních vztahů mezi organismy a mezi organismy a prostředím Produkční studie- rozdělení primární produkce zeměkoule na 4 oblasti - volná moře a pouště s produkcí menší než 0,5 g/m2/24 hodin polopouště, moře a jezera, hospodářsky využívané oblasti s produkcí 3,3-10 g/m2/24 hodin korálové útesy, cukrové plantáže - produkce 20,0g/m2/24 hodin

13 Ekologie člověka - historie
Matematické modelování vyhodnocování limitujících faktorů pro populace různých ekosystémů a další metody příprava na situaci, kdy výrazný antropologický tlak narušuje rovnováhu přírody(eroze půdy, znečištění faktorů biosféry, devastace pralesů)

14 Ekologie člověka Ekosystém - prostorové a časové uspořádání do kterého jsou integrována životní společenství (biocenóza) a biotop (přírodní ohraničitelný životní prostor se společenstvím, které je v rovnovážném stavu. Souhrn živé hmoty v určitém ohraničeném prostoru rostlinných a živočišných organizmů, mrtvé organické hmoty a části anorganického životního prostředí.

15 Ekologie člověka Další definice: základní jednotka biosféry, která je schopná samostatné existence. Složena je ze souboru živých organismů (biotická složka) a neživého prostředí (abiotická složka), které jsou ve vzájemné interakci

16 Ekologie člověka Všechny ekosystémy Země tvoří globální ekosystém Planety Složení ekosystému: Biotická část Abiotická část Průtok energie, podle toku energie - dělíme ekosystémy na autotrofní a heterotrofní, smíšené Ekosystém má vstupy - organické a anorganické látky a energie výpustě - odpad

17 Ekologie člověka Pro funkčnost ekosystému a zachování homeostázy je nutná zpětná vazba Souhrnem: Ekosystém je soubor biotických a abiotických faktorů ve vzájemné dynamické interakci ve kterých různými druhy potravních řetězců protéká energie. Ekosystém má své vstupy a výpusti, kterými bývá propojen s dalšími ekosystémy. Systém je dynamický, který je vybaven regulujícími prvky. Globální ekosystém Země je v podstatě souhrnem všech ekosystémů této Planety.

18 Ekologie člověka Homeostáza – životní prostředí působí komplexně přírodními a společenskými složkami – lidský organismus musí i za měnící se intenzity jednotlivých faktorů udržovat stálost vnitřního prostředí Morfogenetická homeostáza – usměrnění růstu jedince – variabilita, optimum projevů znaků – dána variabilita minimální a maximální Odpovědi organizmu na změny: Reakce – rychlé fyziologické změny, jednorázový podnět Adaptace – pomalejší – změny, které přizpůsobují organismus měnícím se životním podmínkám. Změny funkční a morfologické

19 Ekologie člověka Adaptace – individuální i skupinové
Individuální – fyziologický charakter (adaptace, získání imunity), individuální odlišnost Eliminace nejméně přizpůsobivých – stabilizující výběr, zachování variant důležitých pro evoluci – novátorský výběr Adaptace: chováním fyziologická genetická společenská a technická Ad 1) útěk, ukrytí Ad 2) doplňují, méně variabilní, pomalejší Ad 3) mnoho generací, někdy nežádoucí při malých změnách prostředí Ad 4) nebiologická odpověď

20 Ekologie člověka Adaptace
evoluční – fylogenetické – změny struktur a funkcí – výsledek přírodního výběru (selekce). Dva trendy –diferenciální mortalita (méně vhodné genotypy vyřazovány zvýšením letality) diferenciální fekundita – vhodné typy mají více potomků ontogenetické – adaptace organizmu v mládí v období růstu ( tropy,vysokohorské prostředí) klimatické – adaptační změny na nové prostředí, aklimatizace homeostatické – udržení Tk, složení tělesných tekutin, teploty.. imunitní – enzymová indukce, toxin x protilátka civilizační – kulturní adaptace, využívání kulturních vymožeností

21 Ekologie člověka Deformace – pasivní odezva organizmu –vyvolány silnými neadekvátními podněty, vzniká patologický stav. Reakce v organismu se označují jako stresové reakce, nemoc je projevem nedostatečné adaptace Habituace – přizpůsobení CNS a smyslových orgánů, vede ke sníženému pociťování vnějšího podnětu (venkovní hluk) Stres – stav mobilizace obranných opatření, po podráždění CNS dojde k aktivaci 3 systémů – somatomotorického, visceromotorického, endokrinního

22 Ekologie člověka Přenos stresových mechanismů do oblasti společenské a symbolické Stres mohou vyvolat podněty psychosociální, nedostatek sociálního a ekonomického blahobytu, psychosociální napětí musí být opakované a dlouhodobé, individuální vnímavost Emočně zabarvené stresové situace – pracoviště, ekonomický tlak, situace v rodině, masmedia – přetížení informacemi, hluk, automobilismus Prostředí velkoměsta vlivy stresorů znásobuje

23 Ekologie člověka – člověk a životní prostředí
Člověk musí reagovat na vnější vlivy: fyzikální, chemické, biologické, společenské Klimatická adaptace Fyziologickými reakcemi spojenými s termoregulačními, metabolickými a oběhovými systémy, přizpůsobení genotypem, kulturními adaptacemi - oděv, chování…

24 Ekologie člověka Vliv teploty a vlhkosti vzduchu – termický komplex (teplota, vlhkost a proudění vzduchu tepelné sálání z okolí Člověk vybaven adaptačními mechanizmy Tělesné jádro striktně homoiotermní, teplota ostatních orgánů může kolísat v určitém rozmezí Vlastní produkce tepla – W, při maximálních výkonech až 700 W Člověk může žít v rozmezí teplot -51ºC - +38ºC (Verchojansk průměr - 16ºC, oáza In-Salah na Sahaře +26ºC) Při výměně tepla se uplatňují: kondukce a konvence, radiace, evaporace) Hlavní regulační centrum – CNS hypotalamus

25 Ekologie člověka Reakce na teplotní změny v okolí
Termolýza – přehřátí vede ke změnám krevního oběhu, zrychlení srdeční frekvence, zvýšení teploty kůže, únik tepla do prostředí, zvýšení produkce potu, potních žláz, produkce potu 4,2 dm3/hod, úbytek solí 20 gr/d, ztráta solí – sklářské křeče, kritická je ztráta 12% hmotnosti Termogeneze – zvýšení bazálního metabolismu, při kritické teplotě prostředí tj. 30,6ºC, snížení tepelné vodivosti kůže, produkce tepla svalový tonus a třes. Krátkodobé zvýšení produkce tepla je možné 5 – 7 x Důležitou roli hraje vrstva podkožního tuku –rozdíly věkem a etnicky

26 Ekologie člověka Vliv složení vzduchu
Exhaláty – škodliviny, které se dostanou do ovzduší Emise – škodliviny z konkrétního zdroje za časovou jednotku Imise – škodliviny, které se z atmosféry vyloučí a negativně působí na biosféru Oxid siřičitý – 0,1mg/m3 denní průměr, 0,5mg/m3 nárazově, vyšší koncentrace působí dráždivě, kyselé deště Oxid uhelnatý – karbonylhemoglobin, vazba na Hb, 10 – 20% bolesti hlavy a zvýšená únava, u obyvatel venkova 1%, velkoměst 5%, kuřáci 10%, 60 – 70% akutní otrava a smrt Oxid uhličitý – 5–8% narušení dýchacích funkcí a vyvolává závratě, 9% nebezpečí paralýzy dýchacího centra, 15 – 18% smrt, absorpce zářivé energie – zvýšení teploty Země, 1,1ºC za 100 let Oxidy dusíku – 0,1 mg/m3, nárazově 0,3 mg/m3, 5 mg/m3 vede ke spasmu bronchů a bronchiolů Ozón – ochranný vliv proti UV záření, ozón je toxický – bolesti hlavy a pálení v očích, ospalost, dráždí sliznice, vyšší koncentrace poškozují plíce a průdušky, 2g/m3 vede ke smrti

27 Ekologie člověka Kulturní aspekty klimatické adaptace Oděv Obydlí
Vytváří vhodné mikroklima Suché a horké oblasti – domy se silnými zdmi a intenzivní ventilací, úzké ulice Horké a vlhké oblasti – domy více otevřené k umožnění proudění vzduchu Chladné oblasti

28 Ekologie člověka Adaptace na vysokohorské prostředí
Do 3000 m n.m. postupný pokles teploty, zvýšení srážek, zvýšení oslunění, pokles parciálního tlaku kyslíku Nad 3000 m n.m. život prakticky nemožný. Pokles T a nedostatek vody V tropech vzestup o 100 m výšky odpovídá posunu o 150 km směrem k pólu – zachována možnost výživy, osady v Andách V nížinách obsah kyslíku je 21 % tlak 19,998 kPa, tlak kyslíku v plicích je 13,3 kPa, umožňuje 95-98% nasycení hemoglobinu

29 Ekologie člověka Nad 2500 m n.m.obsah kyslíku nedostatečný k fyzické práci, nad 4000 m n.m. fyzické obtíže i v klidu, krize – m n.m. Kompenzační mechanizmy – zrychlená frekvence dýchání – snížení oxidu uhličitého – alkalóza krve – bolesti hlavy, únava, neschopnost se soustředit, nevolnost, pocit opilosti Roste počet červených krvinek Genetická adaptace – frekvence srdeční a frekvence dýchání, zvětšení hrudníku

30 Ekologie člověka Ekopatologie – vztah člověka a lidských populací k životnímu prostředí, které vedou ke vzniku patologických stavů Abiotické prostředí Chemické látky Biotické faktory – infekce Vlivy vyvolané lidskou činností – civilizační nemoci Genetické faktory

31 Ekologie člověka Etapy hospodaření
Sběračsko-lovecká etapa – materiální kultura je chudá, významný je lov, budování poměrně složitých sociálně-ekonomických vztahů, rostlinná strava 60%, potřeba obrovského teritoria, domestikace zvěře Pastevecko-kočovnická etapa – lov a obdělávání půdy je druhotné, kooperace se může změnit v sociálně parazitické vztahy – nájezdy Mongolů a Arabů Zemědělská etapa - pěstování je doplněno sběrem lesních plodů, zajištění dostatečného množství potravin, umožnilo vytvořit podmínky pro život ve velkých sídlištích, vysoká plodnost x vysoká úmrtnost

32 Ekologie člověka Základním článkem ekologie člověka je ekologie rodiny - rodina - formulace duševního a fyzického vývoje dítěte i dospělého jedince Interakce sociálně psychického charakteru, které vedou k formulaci morálního, citového a duševního postoje Historie rodiny - na začátku XX století se manželství uzavírala poměrně ve vysokém věku Po 2. světové válce - mladší věk a děti se rodily mladším rodičům V současné době opět posun k pozdějšímu uzavírání manželství

33 Ekologie člověka Funkce rodiny je ohrožena průvodními jevy změn životního prostředí, narušování úlohy a funkce rodiny je i snahou vytvořit optimální materiální a duševní prostředí vývoje jedince Faktory“ekologie rodiny“ jsou většinou detekovatelné, měřitelné, mohou mít negativní dopad na zdraví člověka (větší než bylo původně uvažováno) Platnost zejména pro in-door-air - komplex fyzikálně chemických a biologických vlivů ve vzájemné interakci - syndrom nemoci z budov

34 Ekologie člověka Změna funkce rodiny Výroba - vyčlenění mimo rodinu
Instituce přebírají socializaci dítěte Sexualita se oddělila od reprodukce Změna vztahů mezi muži a ženami Vzestup rozvodovosti - postižení dětí poruchy vývoje, kriminalita Nástup partnerských vztahů

35 Ekologie člověka Syndrom nemoci z budov -
mikroklima - doporučené hodnoty suchá T vzduchu: 21,5+- 2,5 st C, vlhkost vzduchu rel.%, proudění vzduchu do 0,2 m.s-1, intenzita sálání méně než 1,0 Studené a vlhké prostředí a nedostatkem slunečního světla - reumatismus, TBC, onemocnění dýchacích cest Plísně - alergie, Ca Přetápění v bytech s nízkou relativní vlhkostí vzduchu - snížení adaptace organismu, rozvinutí akutních a chronických onemocnění dýchacích cest

36 Ekologie člověka Hluk v období urbanizace a industrializace hlučnost stoupá a je faktorem přispívající k rozvinutí civilizačních nemocí. Nejvyšší přípustné hladiny hluku - pro nevýrobní prostory, pracovní prostory a venkovní prostor Narušení - organizmus reaguje více na změny intenzity určitého daného podnětu než na podnět o stálé intenzitě, který může vyvolat útlumovou reakci.Měnící se intenzita světla stimuluje, monotónní světlo ze zářivek unavuje

37 Ekologie člověka Ionizující záření - radon v podloží obytných budov, v stavebním materiálu nedostatečně kontrolovaných. Radon v kombinaci s formaldehydem, kouřením, azbestem zvýšení rizika vzniku Ca. Elektromagnetické pole Osvětlení - předčasná únava, pohoda, estetická funkce - musí být dostatek denního osvětlení, nesmí být oslnění jasem nebo kontrastem

38 Ekologie člověka Chemické faktory - formaldehyd, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, ozón, zplodiny kouření, azbest, uhlovodíky. Formaldehyd - dráždivý účinek, imunosupresivní, alergizuje. Kancerogenní účinek. Uvolňování z dřevotřísek i koberců. Azbest - izolační materiál, brzdovém obložení, protipožární zástěny..., předpokládán je bezprahový účinek

39 Ekologie člověka Oxidy dusíku - spalování fosilních paliv, plynové sporáky, hodnoty až blízké smogovým situacím Uhlovodíky - polycyklické aromatické uhlovodíky - spalování fosilních paliv, cigaretový kouř - kancerogenní Biologické kontaminanty - roztoči, plísně - alergie, chronická onemocnění dýchacích cest

40 Ekologie člověka Mezi faktory upevňující rodinu patří dovednost vytvářet optimální mezilidské vztahy, sexuální život, morálka hospodaření rodiny Mezi prvotní funkce rodiny patří výchova dětí, zajistit harmonický rozvoj osobnosti, příprava pro pracovní a společenské zařazení do společnosti a pro rodičovství, formování vlastností a vloh dítěte Již v současnosti bludný kruh, absence elementárních znalostí k udržení a rozvinutí rodiny, základní znalosti z výchovy dětí, právní vědomí, znalosti ve vedení domácnosti....

41 Ekologie člověka Na vzniku depresivní poruchy se podílí genetické, biologické a vliv prostředí. Rizikové faktory pro vznik deprese: rodičovská psychopatologie, rodinné konfliktní prostředí, nedostatečné sociální dovednosti a způsoby zvládání stresu, nedostatečné přátelské vztahy

42 Ekologie člověka Euthanazie
Termín vymyslel Francis Bacon ( ) pro bezbolestnou, šťastnou a snadnou smrt Judaisticko-křesťanské kultury Antické tradice - Platón, Seneca x Hippokrates Německo v roce 1939 Aktivní a pasivní euthanazie ! euthanazie je institucionálně řízená medicínská aktivita

43 Ekologie člověka Změny teplotních poměrů na zemi globální oteplování x globální snižování teploty- čeká nás doba ledová? Ochlazování změny klimatických cyklů Poslední doba ledová skončila na Zemi před léty nyní by mohla nastoupit asi za let Poslední ochlazení klimatu v letech velmi chladné počasí, sněžilo i v letní době, sníh nestačil roztát Astronomické cykly, mořské proudy - přináší ohromné množství energie

44 Ekologie člověka Urbanizační proces - industriální a postindustriální společnost a ekologie člověka Změna způsobu života a myšlení člověka - zemědělská revoluce - vynuceno úbytkem přírodních zdrojů, úbytkem zvěře a narůstajícím počtem obyvatel Usazením na jednom místě chronické znečištění odpadky Nový nedostatek - půdy a energie Následný proces urbanizace se vyvíjí v proces industrializace a v průmyslovou revoluci

45 Ekologie člověka Zvýšení počtu populace přineslo nedostatek půdy a energie (rozpor mezi potřebou a možnostmi) nahrazování dřeva uhlím - přesun zeminy, čerpání vody a výstavba dolů, požadavky na dopravu, řízené spalování. Změna charakteru práce v továrnách těžší a více ponižující než práce v zemědělství Změna životního prostředí - města bez kanalizací, epidemie cholery a břišního tyfu v důsledku špatného zásobování vodou, úroveň ubytování - křivice a TBC

46 Ekologie člověka Spalování uhlí - znečištění ovzduší
Životní úroveň pracovníků v průmyslu byla pod úrovní drobného farmáře Úspěch průmyslové revoluce vedl opět do situace hrozícího nedostatku přírodních, neobnovitelných zdrojů a k nedostatku absorpční kapacity životního prostředí

47 Ekologie člověka Optimální socioekonomické podmínky vyvolávají fenomén akcelerace a sekundárního trendu - urychlení biologického vývoje (sekundární pohlavní znaky) ale i mentálního věku. Trend nárůstu tělesné výšky zejména u mládeže do 15 let - mužská část populace je citlivější a reaktivnější než část ženská. Tlaky ovlivňující sekundární trend: faktor genetický sociální gradient

48 Ekologie člověka Akcelerační trendy se dále projevují:
urychlením pohlavního zrání urychlením erupce trvalého chrupu urychlením ukazatelů mentálního věku Trendy se mohou projevit i retardací ukazatelů Biologická akcelerace není provázena sociální akcelerací Mizí 2-3 generační rodiny Diskrepance požadavků na vzdělanost, dovednost, životní styl - citová deprivace, deprivace vztahu k materiálním hodnotám, ztráta motivace a ctižádostivosti

49 Ekologie člověka Základní přístupy výchovy dítěte pravidelnost
zapojení do sociální problematiky rodiny poznání materiálních hodnot respekt k individuálním zvláštnostem dítěte Aktivita - sport odpovědnost od maličkostí Pobyt dítěte v rodině - interakce s fyzikálními a biologickými faktory (byt, region, in-door-air...)- analogie škodlivin byt x škola, chyby ve výživě, podceňování vhodného mikroklimatu v bytě - oslabení adaptačních mechanizmů

50 Ekologie člověka Trvale udržitelný rozvoj (Moldán) - zdůraznění trvalého řetězce odpovědnosti každé generace ke generaci následující snaha hledat nová východiska integrující ekonomickou, sociální a ekologickou stránku věci vycházející ze souboru hodnot, které jsou slučitelné s představou trvale udržitelného způsobu života představa odpovědnosti vůči všem živým tvorům v dlouhodobém časovém horizontu, návrat k základům evropské humanistické tradice, hledání harmonie ve vztahu člověk a příroda

51 Ekologie člověka Lidská populace a populační vývoj
Vývoj lidské populace a jejich základních charakteristik může být odrazem životních podmínek okolního světa. Jde o multifaktoriální jev - chybou je vztahovat pouze k jednomu faktoru Definice populace - skupina živočichů a rostlin určitého druhu, které mají společný genofond a žijí v určitém definovaném prostoru a čase Skupina živočichů či rostlin u kterých je možnost vzájemného křížení větší než pravděpodobnost křížení se členy jiných populací

52 Ekologie člověka Početnost populace rozdíl hodnot na začátku a konci sledovaného období (např. roční přírůstek za jeden rok) Čistý populační přírůstek - rozdíl počtu narozených a zemřelých na obyvatel Světová populace - 18/1 000 obyvatel (18 promile, 1,72% za rok) - prakticky tato hodnota uvádí zvýšení světové populace o 90 milionů ročně. Diskrepance s růstem produkce potravin. Překročení nosné kapacity prostředí vede k hladu, nemocem, migraci, sociální nestabilitě a dalším nežádoucím jevům.

53 Ekologie člověka Nulový populační růst - natalita je vyrovnána s mortalitou - stav asi v 6-7 % světové populace Nosná kapacita Země - odhadem miliard lidí Kulturní kapacita prostředí - charakteristika prostředí, která vedle základních zdrojů(potraviny a energie) zajišťuje i kvalitní životní podmínky, včetně podmínek sociálních

54 Ekologie člověka Vývoj světové populace
Populační exploze - třetí svět. Vzniká když se populace dostane do optimálních podmínek daných dostatkem potravy a úbytkem přirozených konkurentů - exponenciální růst populace, ukončen limitujícími faktory (potrava, infekce, kumulace metabolitů neslučitelných se životem Regulace populační exploze člověka - Čína administrativní opatření, dosažení určitého stupně vzdělanosti a sociálně ekonomické úrovně

55 Ekologie člověka Na světě žije 6,3 miliardy lidí z toho 1,3 miliardy v Číně 1/3 lidstva žije v Číně a Indii V 50.letech MaoCe-tung teze potřeby zvýšení síly země –vymknutí kontrole země nedokázala lidskou masu uživit V 80.letech drastická omezení porodnosti – politika jednoho dítěte Diky kontrole porodnosti poklesl počet dětí připadající na jednu rodinu z 5,8 v 70.letech na 1,8 v současné době

56 Ekologie člověka Vládní politika jednoho dítěte přerostla v politiku žádného dítěte Očekává se kulminace okolo roku 2040 na hranici 1,6 miliardy, očekávaný problém stárnutí populace Nejlidnatější země světa Čína mil. Indie 1 020 USA Indonézie 215 Brazilie Pákistán Rusko Bangladéš 141

57 Ekologie člověka Rychlost růstu populace se rovná rozdílu mezi porodností a úmrtností Tyto hodnoty nejsou konstantní a závisí na: Ekonomice prostředí Socioekonomických faktorech - příjem - hrubý národní produkt Úrovní vzdělání Zdravotní péčí Plánování rodičovství Náboženství Věkové struktuře obyvatelstva

58 Ekologie člověka Populační exploze - křivka počtu obyvatel v 90. letech zlom do superexponenciálního vzestupu V 17. století populace 0,5 miliardy a růst populace o 0,3% za rok, 20.století 3,6 miliardy a rychlost růstu 2,1% za rok

59 Ekologie člověka V létech pokračoval pokles úmrtnosti, porodnost poklesla z 2,1 na 1,7% za rok Odhad vývoje ročního přírůstku světové populace pro 21. století - předpoklad je 100 milionů za rok, poté se předpokládá pokles na hodnotu cca 25 mil/rok začátkem 21. století Z toho 90% přírůstku bude připadat na méně industrializované země, rozvinuté země okolo roku 2050 přírůstek poklesne k nule, vysoce průmyslové země Evropy již vykazují minusový populační přírůstek

60 Ekologie člověka Produkce potravin stanuje nebo klesá, mimo západní Evropu, předpoklad rozšiřování chudoby ve velké části světa Celkem 1,5 miliardy lidí žije v extremní chudobě, životní podmínky 3 miliard jsou ubohé Ročně se do chudoby rodí 25 milionů dětí 47 méně vyvinutých zemí ve kterých žije 10% světové populace vykazuje 0,1% světových příjmů Prohlubuje se rozdíl mezi nejbohatšími a nejchudšími - 20% světové populace zvýšen z třicetinásobku na šedesátinásobek

61 Ekologie člověka Obava: superexponenciální růst každé populace příroda zastaví Způsoby pozastavení: nárůst sociálního napětí - možné konflikty v oslabené populaci poroste riziko rozšíření biologického agens, které na oslabeném terénu získá virulenci např. HIV infekce postupné zpomalování rychlosti populační exploze mj. změnou reprodukčního chováním jev tzv. demografické transformace - výsledek změn ve sféře socioekonomické, kulturně politické a podobně.

62 Ekologie člověka Ukazatel vývoje světové populace - jako indikátor validity modelů světového vývoje společně s ukazateli znečistění životního prostředí, průmyslové a zemědělské výroby na hlavu, výroby energie, surovin V modelech, kde dochází k vyčerpání neobnovitelných zdrojů, nebo dochází k nekontrolovanému znečistění se populace hroutí V modelech, kde je navržena recyklace, zavádění nových zdrojů energie, je regulace znečistění a dalších opatření ke zhroucení světového populačního vývoje nedochází

63 Ekologie člověka Populační vývoj
V ČR opatření začátkem 70.let podchytila populační vlnu žen narozených po 2. Světové válce vedla ke zvýšení počtu populace, vývoj pokračoval i po „nástupu“ slabších ročníků žen k tomu přispělo i sociálně -psychické klima společnosti V 80. a 90. letech populační přírůstky klesají a mají sestupný trend i při nárůstu nových, silných ročníků žen fertilního věku

64 Ekologie člověka Po roce 1990 se v populačních charakteristikách objevují další trendy: pokles potratovosti - důsledek široce zaváděné antikoncepce sestupný trend celkové porodnosti uzavírání partnerských vztahů bez uzavírání manželství lze očekávat zvyšování průměrného věku matek při prvním porodu

65 Ekologie člověka Cyklická pulsace lidské populace ve smyslu přírůstek-úbytek, tak jak platí u jiných druhů, neplatí pro lidskou populaci Faktory ovlivňující cykličnost v přírodě nahrazuje u lidské populace sociálně -ekonomické klima společnosti různí se názory na úlohu státu a jeho úloze na ovlivnění těchto trendů uzavírání partnerských vztahů bez uzavření manželství vede k potlačení úlohy rodičovství - rodí se méně dětí

66 Životní prostředí a zdraví
Monitorování znečistění prostředí a expozice člověka. Systematičnost sběru dat znečištění prostředí - ovzduší, vody -ideálním řešením jsou měřící sítě autonomně pracujících analyzátorů napojených na ústřední registraci výsledků měření a automatickým vyhodnocováním výsledků měření a možnost zpětné vazby (poplach) Reálné je zavedení poloautomatických systémů v nejvíce zatížených oblastech státu Využití biologických prostředků - rašeliník Využití živočichů při monitorování škodlivin v pracovním prostředí -kanár a myš v dolech, palety biologických testů

67 Ekologie člověka Monitorování přítomnosti škodlivin
Hynutí včel v oblastech zasažených emisemi s obsahem arzénu - Těšínská nemoc včel, citlivost včel k fluoru Zajíci - hematologické změny analogické jako u dětí v oblastech zatížených emisemi, koncentrace v srsti podobné jako ve vlasech Hraboši, králík domácí, potkani bioindikace znečistění emisemi cementárny, magnezitky, niklové a rtuťové hutě dioxin - u dětí chlorakne, hynutí drobného zvířectva

68 Ekologie člověka Hynutí drobného zvířectva a dobytka v Bhópálu po inhalaci metylisokyanátu(1984) Minimatská nemoc - první signál hynutí koček v rodinách rybářů (1953) Nejcennější je vyšetření lidského materiálu - vlasy, moč, krev, nehty, mléčný chrup Důležité je vyšetření dostatečného počtu populace Biomarkery- měřitelná odpověď, interakce mezi biologickým systémem a faktorem prostředí, screaning, opakované vyšetření, monitorování

69 Ekologie člověka Biomarkery účinku zahrnují biochemické, fyziologické a další změny v organizmu -jejich použití k potvrzení preklinického poškození, nebo nepříznivých zdravotních účinků po zevní expozici škodlivině Další použití pro stanovení nebezpečnosti látky - hazard identification a pro určení dávkové závislosti účinku - dose response assessment při stanovení rizika expozice - risk assessment Jako biomarker účinku je využívána cytogenetická analýza lidských lymfocytů, látky tvořené chemickou látkou a buněčnými makromolekulami (DNA, Hb, albumin)

70 Ekologie člověka Biomarkery vnímavosti charakterizují vrozené nebo získané faktory ovlivňující odpověď makroorganizmu na expozici xenobiotiku - tyto faktory jsou již existující a jejich vznik není závislý na expozici - jejich původ je genetický, významné jsou faktory modifikující individuální vnímavost Jedinci jsou vystaveni srovnatelné expozici, ale geneticky podmíněná odlišnost jejich metabolismu může vést ke zřetelně odlišné dávce xenobiotika v cílovém místě a i k různé odpovědi

71 Ekologie člověka Genotoxicita xenobiotik
Chemizace průmyslu a zemědělství jsou hlavní příčinou kontaminace prostředí cizorodými látkami - xenobiotiky- nepříznivé ovlivnění zdravého vývoje lidské populace chemických látek je registrováno jako nebezpečné látky pro člověka

72 Ekologie člověka Nejzávažnější projevy nadměrné expozice xenobiotikům : nárůst počtu nádorových onemocnění nárůst počtu vrozených vad nárůst počtu alergií stagnující střední délka života Účinek chemických látek: systémově toxický a pozdní Toxický účinek - závislost na dávce Pozdní účinek - dlouhá doba latence mezi expozicí a manifestací, bezprahový účinek

73 Ekologie člověka Pozdní účinky lze rozdělit na:
mutagenní (genotoxické) a kancerogenní embryotoxické a teratogenní alergenní účinky Mutagenní účinky - náhle vzniklé, trvalé a přenosné změny vlastností nebo znaků organizmu podmíněné změnou genetického materiálu buňky Faktory, které vyvolávají tyto změny se nazývají mutageny, bezprahový účinek

74 Ekologie člověka Alergizující účinky 15% populace trpí alergiemi
Alergenem může být jakákoliv látka antigenní povahy - bílkoviny, polysacharidy, lipidy, jednoduché chemické látky V dětství potravinové alergie U starších dětí a dospělých vstup alergenu dýchacími cestami - pyl, prach, roztoči, mlýnský prach, rostlinné prachy, Kontaktní alergie - ekzémy různého typu - textil, zvířecí prachy, plísně, kvasinky, dezinfekční prostředky, sloučeniny rtuti, oxidy a soli kovů, nafta, fenoly, syntetické pryskyřice, guma...

75 Ekologie člověka Výskyt chemických látek v prostředí je všeobecný - kontaminují vodu, ovzduší, vnitřní prostředí bytů, pracoviště. Přirozený výskyt v ovoci, zelenině, kávě, poškození zdraví mykotoxiny (alfatoxin B 1, patulin, ochratoxin) Umělá sladidla -sacharin, cyklamát, dusičnany, dusitany, nitrosamniny Polycyklické aromatické uhlovodíky, polychlorované bifenyly, dioxiny a dibenzofurany, chlorované uhlovodíky - pesticidy

76 Ekologie člověka Nevhodnou tepelnou úpravou masa vznikají pyrolyzáty aminokyselin Z kovů s genotoxickým nebo kancerogenním účinkem jsou v potravě významné arzén, šestimocný chróm, kadmium, nikl, olovo Obsah ve vodě závisí na kvalitě zdrojů - chlorace -vznik řady látek s genotoxickou či kancerogenní aktivitou V pitné vodě identifikováno až 2000 látek z nich 45 mutagenní aktivita, 43 prokázaných karcinogenů - denní přívod 4-6 mg/osobu Ve vodě detekce trichlormetany- chloroform, dichlorbenzen, styrén, formaldehyd, PCB,

77 Ekologie člověka V ovzduší lze zachytit řadu látek jejichž původ je v souvislosti s místní činností nebo jsou do lokality zaneseny větrem z velkých vzdáleností V ovzduší jsou detekovány kovy a jejich sloučeniny a množství organických sloučenin Stav kontaminace ovzduší je odrazem aktuálního znečištění , nedochází ke kumulaci jako u vody nebo potravin Domácí prostředí a životní styl jsou také zdroje expozice genotoxickým a kancerogenním látkám Stavební prvky, pesticidy, léky, kosmetika

78 Ekologie člověka Pracovní prostředí - část populace je exponována chemickým mutagenům a karcinogenům profesionálně Pracovní proces při výrobě a zpracování chemických látek s rizikem vzniku zhoubných novotvarů(koksárenské zpracování uhlí,tlakové zplyňování hnědého uhlí) Látky karcinogenní pro člověka - prokázán kausální vztah látka a vznik nádoru 39 látek a 11 pracovních procesů

79 Ekologie člověka Vnější faktory mají stále větší význam -asi 20-25% defektů novorozenců je způsobeno výlučně genetickými faktory, zbytek vyvolán kombinací genetických a podmínek životního prostředí Kancerogenní účinky - prvním krokem je mutace somatické buňky - reparační mechanizmy - opravení řetězce DNA do původního stavu - podmínka přetrvávání života v současné podobě Jako mutageny působí: benzen, cyklofosfamid, monomer vinylchloridu, arsen, šestimocný chrom

80 Ekologie člověka Pokud nedojde k reparaci mutované buňky a bude další působení mutagenu - vznik latentní nádorové buňky - fáze promoční Promotory : organické peroxidy, katecholaminy, nitrofurany, aromatické aminy, chronické dráždění Opakovaným působením mutagenu vzniká nádorová buňka - vymyká se regulaci organizmu - fáze proliferační

81 Ekologie člověka Voda a odpady
Na 1 kg tělesné hmotnosti je třeba 35 gr vody Organismus ztrácí vodu při průjmech - hrazení vody společně s elektrolyty Biogenní hodnota vody Zdravotní rizika z vody a odpadů hmyz a hlodavci

82 Ekologie člověka Splaškové vody
Ohrožují zdraví pokud nejsou dostatečně naředěny, zátěž organickými látkami - znemožňují využití vod Hnilobné procesy - přežívání patogenních mikroorganismů - bakteriální a virové nákazy, helminti Vodu tohoto typu nelze používat k závlahám Motolice ptačí - původce swimmers itch Schistosomiáza, Amoeby - Negleria fowleri

83 Ekologie člověka Průmyslově vyspělé země - nejsou rozsáhlé epidemie tyfu, paratyfu, úplavice, salmonely jsou nacházeny v povrchových tocích, ale v nízkých koncentracích Riziko kontaminace vod viry, leptospirami, vakcinálními kmeny poliomyelitidy Problém kalů- geohelmintózy - zákaz hnojení čerstvými kaly - přerušení řetězce člověk-odpadní kaly-zelenina-člověk

84 Ekologie člověka Odpadní vody ze zdravotnických zařízení - autoklávování Desinfekce žump chlorovými preparáty problematická, nehašené kusové vápno nejvhodnější

85 Ekologie člověka Průmyslové odpadní vody
Rozmanitost - riziko vysokého obsahu organických a toxických látek, vysoký obsah minerálních solí, zvýšenou teplotou, nerozpuštěnými látkami, patogenní mikroorganizmy Blokování samočisticích schopností - důsledek nárazového vypouštění, přítomnost nesnadno odbouratelných organických látek - odpadní vody celulózek, obsah toxických látek s dopadem na biocenózu

86 Ekologie člověka Riziko toxických látek - vstup do potravních řetězců, znemožnění úpravy na pitnou vodu - vody z galvanizovny Xenobiotika toxické povahy: pesticidy, kovy a metaloidy a jejich sloučeniny, ostatní organické látky - ropa, Chlorované uhlovodíky méně toxické, nesnadno odbouratelné, afinita k tukovým tkáním – kumulace (dichlórdifenyltrichlóretan) Organofosfáty - vysoká akutní toxicita, rychle odbouratelné, nemají tendenci kumulovat se

87 Ekologie člověka Pevné odpady ze sídlišť
různorodost určená typem sídliště Zdravotní rizika plynou ze způsobu shromažďování, odvozu, konečné likvidace, složením odpadu Obtěžující momenty: prašnost U nás odpad se ukládá na skládky - riziko samovznícení, prašnost, pomnožování hlodavců, líhniště hmyzu (obsah organických zbytků)

88 Ekologie člověka Mouchy a hlodavci přenos nákaz - aktivní i pasivní, přírodní reservoir nákaz Skládky postupné šikmé vrstvení, ohrožení podzemních vod Jiné možnosti likvidace - kompostování, spalování (za vysokých teplot) dvojstupňové čištění emisí) Při hoření odpadu vznikají z organických látek polycyklické aromáty, polychlorované bifenyly, dibenzofurany a dioxiny - termostabilita -nutné teploty kolem oC - nutné dvojstupňové čištění

89 Ekologie člověka Hluk - zvuk s rušivým nebo obtěžujícím charakterem, nebo který na člověka působí nepříznivě bez ohledu na jeho intenzitu Škodlivé účinky, nejen poškození sluchu, ale i další obtíže - ušní šelesty, vzestup TK, funkční změny, snížení pracovní výkonnosti, poruchy spánku Důležitý je vztah exponovaného k hluku V současné době není možné změřit a hodnotit informační obsah hluku - jako faktor rušivosti

90 Ekologie člověka Neionizující záření
Některé druhy jsou součástí prostředí a člověk je na ně adaptován Negativní působení při náhlém vzestupu intenzity či dojde ke změně jeho charakteru Není varování smysly - radiové vlny, mikrovlny, radarové vlny V přírodě - elektromagnetické pulzní vlny na čele studených front a za bouří V průmyslu - tepelný ohřev, vysokoteplotní plasma, generátory mikrovln, počítače

91 Ekologie člověka Ekologické katastrofy
Londýn inverze T, poté 12 hodin po nástupu mlhy došlo k nárůstu koncentrací imisí U lidí příznaky postižení dýchacích cest - kašel, sekrece z nosu, bolesti hrdla,záchvaty zvracení, ztížené dýchání, promodrávání, lehce zvýšená T, spasmus průdušek, smrtelný průběh byl zvláště častý u osob s chronickým zánětem průdušek častěji byli postiženi muži nad 45 let věku V průběhu 2 týdnů se počet úmrtí zvýšil o SO2 byl 6 x vyšší než norma, kombinace s mlhou, nízkou teplotou a tuhými imisemi

92 Ekologie člověka Los Angeles
Díky položení města je zpomalení pohybu vzduchu horizontálním směrem V průběhu léta, nebo časně na podzim dochází k vysokým koncentracím škodlivin v ovzduší Losangeleský typ smogu má značnou oxidační schopnost, je spojován s masivním znečišťováním ovzduší výfukovými plyny automobilů, teplota stC, nízká vlhkost vzduchu, bezoblačné počasí s intenzivním slunečním zářením, UV záření 5 základních složek umožňujících vznik fotochemického smogu - vzdušný kyslík, UV, oxidy dusíku, uhlovodíky, oxid siřičitý

93 Ekologie člověka Losangeleský typ smogu
Reakční meziprodukty - atomární kyslík, peroxiradikály, acylperoxiradikály - okamžitá další reakce Výsledné produkty - ozón, peroxiacetylnitrát, aldehydy a kyselina sírová Příznaky: dráždění očí, často nosu a hrdla, v době smogu narůstá počet přijetí do nemocnic pro onemocnění dýchacích cest nebo srdce

94 Ekologie člověka Bhopal 1984
Sevezo havarijní únik 2,3,7,8, tetrachlorodibenzo-p-dioxinu bez obětí na životech Bhopál 2.prosince 1984 únik metylisokyanátu ze závodu Union Carbide - zemřelo lidí, bylo zasaženo, možné trvalé následky Vlastní příčino - proniknutí 900 l. vody do nádrže se 40 tunami metylisokyanátu(MIK) stabilizovaného fosgénem. Hydrolýzou vznikla kyselina solná, která katalyzuje polymeraci MIK, zvýš. T a následný únik MIK pojistným ventilem.

95 Ekologie člověka Pozdní vyhlášení poplachu (za 1,5 hod), nedostatečná opatření - vodní clona spalování unikajících plynů odpojeno, blízkost slums (nejvíce obětí na životech). Nedostatečná zdravotní pomoc - nemocnice 750 lůžek nebyla schopna poskytnout pomoc 12 tis. a následující den 55 tis.postižených Nutnost poplachového plánu Jednoduché protiopatření

96 Ekologie člověka Černobyl (29.4.1986)
uniklo Bq radioaktivních látek z paliva není započten xenon a krypton, Chyba může činit +-50%. Z Paliva uniklo % těkavých nukleotidů jódu , celsia a teluru a únik radionuklidů baria, stroncia, plutonia a apod. se pohybovaly v rozmezí 3-6% původního množství v palivu v reaktoru. Příčiny havárie: odpojení automatického havarijního systému, provoz na nepřípustně nízkých hladinách výkonu a selhání obsluhy.

97 Ekologie člověka havárie varného jaderného reaktoru RBMK-1000 s grafitovým moderátorem-deformace horního víka reaktoru v důsledku výbuchu a následnému úniku radioaktivních látek Voda se k hašení grafitu neosvědčila - proto zásyp karbid bóru, dolomit, hlína, písek, olovo 10.den pokles radioaktivních emisí evakuace města Pripjať 4-5 km, dále do 30 km od elektrárny tablety KJ - zabránit hromadění radioizotopu jódu 131J

98 Ekologie člověka Vyhlášení pásem do 30 km
300 osob z personálu elektrárny hospitalisováno pro popáleniny a ozáření, 203 akutní nemoc ze záření Gama záření - poškození krvetvorby a trávicího traktu U evakuovaných obyvatel bylo očekáváno navíc 160 zhoubných nádorů a 10 zhoubných nádorů štítné žlázy

99 Ekologie člověka Poporodní úmrtnost do 3 dnů po narození
Časná úmrtnost - do 7 dnů po narození Novorozenecká úmrtnost - od 28. Dne do 1 roku života Perinatální úmrtnost - souvisí s těhotenstvím, porodem a prvními 7 dny života, včetně počtu mrtvě narozených morbinatalita

100 Ekologie člověka Zpracování ukazatelů nemocnosti obyvatelstva
povinně hlášená onemocnění nemoci, které způsobují trvalou pracovní neschopnost hospitalizace celková nemocnost Požívány jsou relativní ukazatelé: incidence počet nových případů během určitého časového období relativní ukazatel: počet nově zjištěných onemocnění k počtu osob na 100,

101 Ekologie člověka Prevalence - ukazatel nemocnosti - celkový počet onemocnění(nově vzniklých a již dříve existujících) -relativní ukazatel přepočet na 1000, na v podstatě jde o funkci incidence a trvání nemoci Povinná hlášení - infekcí zhoubné novotvary nemoci z povolání otravy vrozené vývojové vady

102 Ekologie člověka Při studiu dopadu konkrétních životních a pracovních situací se používá cílené šetření vybraných skupin populace Pro potvrzení určité hypotézy je třeba provést šetření ještě u kontrolních skupin Nutná je reprezentativnost skupin, výběr do souboru musí být náhodný, ale musí reprezentovat stejné věkové složení, rovnoměrné musí být i zastoupení pohlaví. Studium dopadu životních podmínek na tělesný vývoj tvoří vědeckou základnu pro rozvoj ochrany zdraví nové generace

103 Ekologie člověka Nemoc je definována jako výsledek mezi příčinnými faktory - etiologické agens, lidským organizmem - endogenní faktor a faktory prostředí - exogenní faktory Faktory prostředí - přírodní a sociální(ekonomické)

104 Ekologie člověka Deskriptivní epidemiologie - studuje rozšíření nemocí a srovnává výskyt v různých kategoriích obyvatelstva, jde o demografii rozšířenou na otázky zdraví a nemoci na základě deskriptivní epidemiologie vyplynou hypotézy - dočasná teorie, cílem je objasnit rozšíření nemocí vzhledem k příčinným vztahům Ovlivnění dostupností informací - využití publikovaných zdrojů - pestrost zdrojů, nestejná spolehlivost

105 Ekologie člověka Nejčastěji objasňovanými proměnnými v deskriptivní epidemiologii jsou: Charakteristické zvláštnosti osob sledovaného souboru Charakteristiky popisující místo, kde byli nemocní zjištěni Charakteristiky popisující dobu, kdy došlo k onemocnění Další charakteristiky - věk matky, pořadí narození v rodině...

106 Ekologie člověka Charakteristické zvláštnosti nemocných
Věk - nejdůležitější proměnná, stanovení věkových skupin Vztah nemoci a věku může být vyjádřen dvěma způsoby Pomocí prosté věkové křivky- věkové ukazatele jsou vztaženy na všechny věkové skupiny na jeden časový moment Pomocí kohortové věkové křivky-založena na věkových ukazatelích pro skupiny, které se narodily ve stejnou dobu a vyšetřovaných v dalších kalendářních obdobích podle stoupajícího věku

107 Ekologie člověka Kohortový způsob vyjádření věkových vztahů je metodou volby v těch případech, kde se nemocnost v průběhu času mění Jednorázové záležitosti nevyžadují kohortovou analýzu Podstata věkového faktoru není dosud jasná - rezistence mláďat k infekci, spíše je nutné počítat se zvýšenou citlivostí

108 Ekologie člověka Pohlaví - v běžných sestavách můžeme předpokládat 50% žen - do let převažují muži, v pozdějším věku převažují ženy (biologicky starší) Vliv pohlaví na nemoc - invalidní důchod, muži více TBC, chorob srdce a plic, infarktů, úrazů ženy více hypertenze, chorob pohybového aparátu, zhoubných nádorů Etnikum- skupiny žijící na stejném místě dostatečně dlouho - společné biologické a sociální charakteristiky


Stáhnout ppt "Ekologie člověka MUDr.Josef Trmal Ph.D.."

Podobné prezentace


Reklamy Google