Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. a kol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. a kol."— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. a kol.
Analýza možností předcházení škod, působených bobrem evropským na hospodářských lesních porostech - projekt NAZV - Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. a kol.

2 Cíle projektu komplexně zhodnotit veškeré aspekty vztahu bobr – lesní porosty, detailně zpracovat analýzu nejzávažnějších konfliktů mezi bobrem a lesnickým hospodařením, vypracovat návrhy postupů, které mohou snižovat tlak bobrů na hospodářské porosty a jejich experimentální ověření   Dílčí cíle: vyhodnocení proměnlivosti potravních nároků bobra ve vztahu k různým typům lesních porostů na základě jejich: druhové struktury, věkové struktury, porostních charakteristik, zjištění, zda existují preference ve výběru porostů osídlovaných bobrem podle jejich věku a struktury, analýza dosud známých vzniklých škod, jejich charakteru a lokalizace a vztahu k formám lesního hospodářství, vyhodnocení dalších aspektů poškozování lesních porostů nad rámec potravní aktivity (např. stavbou hradů a polohradů, zaplavování porostů atd.).

3 1) Zjištění druhových a věkových preferencí dřevin kácených bobrem evropským
analýza (časová, věková, druhová, prostorová) kácení dřevin v průběhu předzimního zásobování bobrů na základě výše uvedeného cíle stanovit principy potravní aktivity bobra v břehových porostech pro identifikaci managementových opatření v ochraně porostů Dílčí cíle: definice druhových, věkových a prostorových preferencí dřevin v odlišných klimatických oblastech a porostních skupinách, ověření hypotézy o potravní strategii bobra - „central place foraging“ v podmínkách střední Evropy. - Experimentální plochy – detailní vyhodnocení nabídky a poptávky dřevin (druh, věk…)

4 2) Zjištění stanovištních preferencí bobra evropského
Stanovit habitatové preference se zaměřením na vegetační charakteristiky. Tento úkol je primární - pak lze formulovat efektivní principy ochrany před škodami Definice faktorů prostředí, za kterých je v různých klimatických podmínkách a v různých porostních skupinách zvýšené riziko intenzivního vlivu bobra na porosty. Jak? Vytvořit reprezentativní síť studijních ploch v různých typech přírodního i člověkem pozměněného prostředí, kvantifikovat případně kategorizovat všechny ekologické faktory modelových ploch, v několika pravidelných cyklech vyhodnotit pobytové známky bobra, které indikují sílu reakce bobra na konkrétní stanovištní charakteristiky, statisticky vyhodnotit vzájemné interakce.

5 3) Časová, druhová a prostorová analýza předzimního zásobování/kácení
? co je spouštěcím mechanismem (endogenní faktory, klima, fotoperioda) tohoto chování a kdy v zimně aktivita končí ?? definovat mechanismus, který ovlivňuje začátek a konec aktivity analyzovat prostorovou složku tohoto chování a zjistit, zda dochází v průběhu této aktivity ke změnám ve využívání odlišných zdrojů potravy = východiska pro účinná opatření snižující silný a negativní trofický tlak v cenných porostech Jak ? V klimaticky odlišných oblastech (Litovelské Pomoraví, soutok Moravy a Dyje a Český les) stanovit modelové transekty uvnitř několika teritorií bobřích rodin, v pravidelných časových intervalech lokalizovat (prostorové měřítko), kvantifikovat a kvalifikovat (druhové měřítko) předzimní přípravu bobrů, porovnat získaná data s meteorologickými a klimatologickými údaji ve snaze lokalizovat mechanismus ovlivňující předzimní přípravu, porovnat získaná data s porostními charakteristikami

6 4) Nárazníkové vegetační pásy – definice, testování, vyhodnocení
Využít ekologické interakce „bobr vs. měkké dřeviny (Populus, Salix). = snížit potravní tlak bobrů na hospodářské porosty a to cíleným zakládáním vegetačních pásů složených z dřevin rodů Salix a Populus (zatím hypotéza) Definovat a identifikovat klíčové faktory "nárazníkového vegetačního pásu“. Experimentálně ověřit funkčnost tohoto opatření. Výstupy Analýza potravního chování bobrů s efektem "nárazníkového vegetačního pásu", Definice parametrů nárazníkových pásů (v případě úspěšného ověření). Jak? V přírodních podmínkách bobry osídlených oblastí vyhledat břehové porosty splňující definici "nárazníkového vegetačního pásu", Provést analýzu potravní činnosti v porostech splňujících teoretické předpoklady, Statisticky vyhodnotit filtrační účinek opatření, Parametrizovat "nárazníkový vegetační pás".

7 5) Vypracování návrhů preventivních opatření proti škodám potravní i nepotravní činnosti bobra, včetně experimentálního ověření Experimentálně ověřit technická a organizační opatření na snížení negativních dopadů populace bobra definovat metodické a technické aspekty používání úspěšně ověřených technických opatření, postupů a doporučení, zjistit skutečný rozsah dopadů, včetně hospodářských škod, působených bobrem tvorbou hrází na drobných vodních tocích a narušováním vodních staveb hrabáním nor. přikrmování – vrby, topoly elektrické ohradníky – zvláště cenné a v malém měřítku lokalizovatelné dřeviny v porostech, změna druhové struktury břehových porostů (tzv. buffer zóna) individuální ochrana stromů bobří oplocenky – stanovit, definovat nadzemní i podzemní náležitosti technického opatření ochrana vodních děl testování efektivnosti a nákladů nutných pro drenážování bobřích hrází. zhodnocení variant vhodného lesnického hospodaření v oblastech osídlených bobrem – tj., jaký tvar lesa v blízkosti vody použít návrh vytvoření účelových porostů na způsob lesů zvláštního určení, návrh rámcových směrnic hospodaření

8 6) Dopady na lesní ekosystémy a jejich kvantifikace
Popsat vlivy bobra na jednotlivé funkce lesa včetně jejich finančního vyjádření, hodnocení vlivu na porostní typ lesa, hodnocení vlivu na věk, zakmenění a zdravotní stav, hodnocení vlivu na dřevoprodukční a hydricko-vodohospodářskou funkci lesa, hodnocení vlivu na změnu kvality dřeva a potenciální rozvoj dřevokazných hub. Výsledky aktivity Souhrnné hodnocení vlivu bobra na lesní ekosystémy podle jejich určení, ekonomické hodnocení reálně vznikajících škod v hospodářských porostech.

9 7) Návrh legislativního ošetření problematiky
Současná legislativa nedostatečně řeší střety mezi zvláště chráněnými druhy živočichů na straně jedné a hospodářskými zájmy člověka na straně druhé. Navrhnout takové změny stávající legislativy, které by na straně jedné umožnily efektivně chránit druh před opětovným vyhubením na území České republiky a na straně druhé vytvořily dobré podmínky pro hospodaření v lesích a jejich ochranu. Výstupy Návrhy na úpravy konkrétních článků a paragrafů norem a jejich předložení zodpovědným centrálním orgánům státní správy (Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR). Jak? Analýza dosavadních střetů mezi legislativními nástroji ochrany přírody a legislativou v lesním a vodním hospodářství a návrh možného paralelního řešení.

10 8) Hospodářská úprava lesů – tvorba rámcových směrnic hospodaření a příprava technologických postupů
Navrhnout takové lesohospodářské postupy, které by v maximálně možné míře reflektovaly a do souladu uvedly některé, dosud nesladěné zájmy: existence zvláště chráněného druhu – bobra evropského – v lesním ekosystému a jeho působení na něj, aplikace navrhovaných opatření, zaměřených na ovlivnění působení bobra na různá lesní společenstva a hospodářské porosty, požadavky ochranářské a lesnické legislativy, požadavky lesního hospodáře na funkční využívání lesních porostů. Výsledky? návrh změn v kategorizaci lesů - lesy zvláštního určení, návrh rámcových směrnic hospodaření, zdůvodnění navrhovaných hospodářsko-úpravnických opatření, podklady a participace při zpracování lesního hospodářského plánu pro LHC Židlochovice.

11 9) Semináře pro pracovníky Lesů ČR, s. p., SVOL a dalších subjektů
vzájemná informovanost mezi řešitelským kolektivem a odbornou lesnickou veřejností navození důvěry a spolupráce při řešení problému Výsledky ? dobrá informovanost na straně odborné lesnické veřejnosti získávání informací o rozšíření a možných nových aspektech osídlení území ČR bobry Forma prezentování interaktivní semináře, každý v délce jednoho pracovního dne

12 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. a kol."

Podobné prezentace


Reklamy Google