Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Termální Lázně Velké Losiny 26. února 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Termální Lázně Velké Losiny 26. února 2015"— Transkript prezentace:

1 Termální Lázně Velké Losiny 26. února 2015
Konference: „Cestovní ruch: bohatství v jedinečnosti Jeseníků na dosah“ Termální Lázně Velké Losiny 26. února 2015

2 Obsah prezentace Návštěvnost krajů Řízení CR v krajích Priority SRR
SRR – podporované aktivity v oblasti CR Zdroje financování – ESIF a NPPCR SRR – strategické dokumenty a regionální konference Provázanost SRR a CR Strategické dokumenty v oblasti CR na úrovni krajů Národní a regionální konference CR

3 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízení ČR dle krajů
Rok / Kraj 2012 2013 2014 Index 2013/12 (%) Index 2014/13 (%) Podíl kraje na celku (2014) (%) ČR celkem 100,1 99,6 100 1 Praha 101,5 101,0 34,3 2 Karlovarský 95,9 98,6 10,5 3 Jihočeský 101,1 7,5 10 Olomoucký 102,9 99,3 3,7

4 Provázanost regionálního rozvoje a CR
Cestovní ruch je faktor regionálního rozvoje Regiony / kraje: Řízení cestovního ruchu na úrovni regionů (vyplývá ze SRR a zákona o podpoře regionálního rozvoje) Různé podmínky a předpoklady pro rozvoj CR Přínosy CR pro region Znalost nabídky (analýza prostředí, vhodné formy cestovního ruchu) i poptávky (cílové skupiny, jejich požadavky / potřeby) MMR: Koordinace aktivit Nadregionální témata Podpora nadregionálních produktů / projektů Spolupráce s regiony

5 Řízení CR na úrovni krajů
Nejednotný systém řízení CR v krajích Odbory zabývající se CR: 5 x odbor kultury, památkové péče (lázeňství) a CR 4 x odbor regionálního / strategického rozvoje (a rozvoje CR) odbor kultury, vnějších vztahů a CR odbor tajemníka hejtmana / odbor kanceláře hejtmana Oddělení zabývající se CR: 7 x oddělení cestovního ruchu oddělení CR a vnějších vztahů, oddělení sportu a CR, oddělení marketingu a CR, úsek pro CR Krajské / regionální destinační společnosti - 6 Krajské turistické portály - 19

6 Strategie regionálního rozvoje - priority
Priority Strategie regionálního rozvoje: Regionální Konkurenceschopnost Priorita 1 Využití potenciálu rozvojových území Priorita 2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu Územní soudržnost Priorita 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území Priorita 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území Priorita 5 Oživení periferních území Environmentální udržitelnost Priorita 6 Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů v regionech Priorita 7 Ochrana přírody a krajiny, prevence vzniku živelních pohrom a řešení jejich dopadů Veřejná správa a spolupráce Priorita 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů Priorita 9 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni

7 Strategie regionálního rozvoje a CR
Cestovní ruch faktor regionálního rozvoje: Potenciál a podmínky rozvoje CR v kraji Priority kraje, strategie kraje Podporované aktivity v oblasti CR např.: Vytváření podmínek pro udržitelnou městskou turistiku - udržitelné využívání stávajících atraktivit cestovního ruchu, vytváření sekundárních a doplňkových atraktivit Dobudování infrastruktury pro volnočasové kapacity (sport, rekreace, zájmová a spolková činnost) Podpora udržitelných forem cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál Podpora volnočasových, zájmových sportovních a kulturních aktivit (potřebné zázemí, vlastní aktivity) Závěr: SRR umožňuje podporu rozvoje cestovního ruchu Problematika nástrojů financování priorit v oblasti rozvoje CR ESIF NPPCR 2016 (nový program a nové zaměření programu) Rozpočty krajů, obcí, subjektů cestovního ruchu

8 ESIF Integrovaný regionální operační program (MMR)
Revitalizace kulturních památek Revitalizace a zatraktivnění parků a zahrad u národních kulturních památek Posílení ochrany, uchování, digitalizace, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví Program rozvoje venkova (MZe) Pro podnikatele v agroturistice – podpora agroturistiky Operační program podnikání inovace pro konkurenceschopnost (MPO) Rozvoj podnikatelských záměrů pro začínající podnikatele / Poradenství Operační programy přeshraniční spolupráce Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit Podpora rozvoje infrastruktury a dostupnosti atraktivit CR Koordinace marketingových a propagačních aktivit Udržitelný cestovní ruch, ochrana přírody, podpora biodiverzity Operační program zaměstnanost (MPSV) Rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků, podpora zaměstnanosti mládeže Operační program rybářství (MZe) Podnikatelé v akvakultuře – činnosti související s cestovním ruchem s nabídkou rybaření Operační program životní prostředí (MŽP) Budování a údržba návštěvnické infrastruktury, usměrňování toku návštěvnosti, informovanost veřejnosti o potřebě ochrany ŽP

9 Národní program podpory cestovního ruchu
Dotační titul s celorepublikovým rozsahem – vyhlašován od roku 2010 Dotace ze státního rozpočtu max. 50% Příjemci: podnikatelské subjekty (obchodní společnosti a fyzické osoby provozující živnost), (v r. 2015) obce (vyjma statutárních měst). Projekty v rozsahu 250 tis. – 5 mil. Kč Cíle Programu a podprogramu: dosažení růstu podílu CR na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího CR, zachování zaměstnanosti. Podpora tvorby nových produktů cestovního ruchu, aktivní začlenění cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu , snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu, zpřístupnění atraktivit.

10 Počet podpořených projektů
Statistika podpořených projektů (členěno dle krajů ČR) v rámci NPPCR v letech KRAJ Počet podpořených projektů Výše přiznané dotace (v mil. Kč, zaokrouhleně) 1 Jihočeský 30 43,463 2 Středočeský 18 31,613 3 Hl.m. Praha 16 31,338 4 Královéhradecký 15 24,024 5 Plzeňský 10 20,780 6 Zlínský 18,537 7 Moravskoslezský 12 18,298 8 Liberecký 18,264 9 Jihomoravský 13 17,249 Karlovarský 14,741 11 Vysočina 12,948 Olomoucký 12,532 Pardubický 10,616 14 Ústecký 4,391 ČR 179 278,794

11 Strategie regionální rozvoje
Zpracování strategických dokumentů Program / strategie rozvoje územního obvodu kraje (RAP / AP) Zpracování vyplývá ze zákona o podpoře regionálního rozvoje Zaměření a cíle rozvoje kraje zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj kraje Zpravidla obsahuje i pasáž zaměřenou na rozvoj CR na území kraje Vytvoření regionálních konferencí (RSK) Koordinace rozvojových záměrů na úrovni kraje Komunikační platforma – možnosti podpory Doporučení na zaměření výzev Definovaná struktura členství (13 zájmových skupin): Zástupce kraje, měst, obcí, podnikatelů, MAS, NNO, Úřadu práce, atd. Navíc možnost 1 člena dle potřeb regionu – např. oblast CR Nemá právní subjektivitu, nerozděluje finanční prostředky

12 Provázanost SRR a CR Zpracování strategických dokumentů v oblasti CR na úrovni krajů: Program rozvoje CR kraje podrobnější rozpracování oblasti CR uvedené ve Strategii rozvoje územního obvodu kraje (zpravidla obsahuje: analýzu nabídky, přehled cílů a opatření, nástroje implementace a monitoringu) v souladu s potenciálem a podmínkami rozvoje CR v kraji a aktuální Koncepcí státní politiky CR Marketingová koncepce CR kraje zpracovává krajská destinační společnost, případně kraj navazuje na strategii rozvoje CR kraje, v souladu s Marketingovou strategií cestovního ruchu ČR komplexní marketingový mix kraje (výběr produktů, cílových skupin, způsob propagace a distribuce, nástroje monitoringu, atd.) Akční plány na úrovni kraje

13 Provázanost SRR a CR Regionální a národní konference cestovního ruchu
Koordinace rozvoje CR na území kraje nebo oblasti 5 – 7 členů (samospráva, podnikatelé, NNO, destinační společnosti) Přidružené členství / stálí hosté – zástupci OCR a agentury CzechTourism Pravidelné jednání Národní: Koordinovaný rozvoj CR na národní úrovni, podpora nadregionálních projektů Stálí členové: MMR, CzT 13 zástupců regionálních konferencí / případně možnost využití stávající platformy regionálních koordinátorů Ad hoc členové: Zástupci státní správy, profesní a odborné veřejnosti Další (např. marketing, analýzy, statistiky, atd.)

14 Děkuji za Vaši pozornost
Ing. Martina Pavlásková tel.:


Stáhnout ppt "Termální Lázně Velké Losiny 26. února 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google