Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Termální Lázně Velké Losiny 26. února 2015 Konference: „Cestovní ruch: bohatství v jedinečnosti Jeseníků na dosah“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Termální Lázně Velké Losiny 26. února 2015 Konference: „Cestovní ruch: bohatství v jedinečnosti Jeseníků na dosah“"— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Termální Lázně Velké Losiny 26. února 2015 Konference: „Cestovní ruch: bohatství v jedinečnosti Jeseníků na dosah“

2 Obsah prezentace  Návštěvnost krajů  Řízení CR v krajích  Priority SRR  SRR – podporované aktivity v oblasti CR  Zdroje financování – ESIF a NPPCR  SRR – strategické dokumenty a regionální konference  Provázanost SRR a CR  Strategické dokumenty v oblasti CR na úrovni krajů  Národní a regionální konference CR

3 Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízení ČR dle krajů Rok / Kraj201220132014 Index 2013/12 (%) Index 2014/13 (%) Podíl kraje na celku (2014) (%) ČR celkem43 278 45743 308 27943 122 844100,199,6100 1Praha14 443 14314 654 28214 805 209101,5101,034,3 2Karlovarský4 776 8154 583 1444 517 65895,998,610,5 3Jihočeský3 153 8333 188 7063 222 980101,1 7,5 10Olomoucký1 579 2531 625 0401 613 122102,999,33,7

4 Provázanost regionálního rozvoje a CR  Cestovní ruch je faktor regionálního rozvoje  Regiony / kraje:  Řízení cestovního ruchu na úrovni regionů (vyplývá ze SRR a zákona o podpoře regionálního rozvoje)  Různé podmínky a předpoklady pro rozvoj CR  Přínosy CR pro region  Znalost nabídky (analýza prostředí, vhodné formy cestovního ruchu) i poptávky (cílové skupiny, jejich požadavky / potřeby)  MMR:  Koordinace aktivit  Nadregionální témata  Podpora nadregionálních produktů / projektů  Spolupráce s regiony

5 Řízení CR na úrovni krajů  Nejednotný systém řízení CR v krajích  Odbory zabývající se CR:  5 x odbor kultury, památkové péče (lázeňství) a CR  4 x odbor regionálního / strategického rozvoje (a rozvoje CR)  odbor kultury, vnějších vztahů a CR  odbor tajemníka hejtmana / odbor kanceláře hejtmana  Oddělení zabývající se CR:  7 x oddělení cestovního ruchu  oddělení CR a vnějších vztahů, oddělení sportu a CR, oddělení marketingu a CR, úsek pro CR  Krajské / regionální destinační společnosti - 6  Krajské turistické portály - 19

6 Strategie regionálního rozvoje - priority Priority Strategie regionálního rozvoje:  Regionální Konkurenceschopnost  Priorita 1 Využití potenciálu rozvojových území  Priorita 2 Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu  Územní soudržnost  Priorita 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území  Priorita 4 Vyvážený rozvoj stabilizovaných území  Priorita 5 Oživení periferních území  Environmentální udržitelnost  Priorita 6 Ochrana a udržitelné využívání přírodních zdrojů v regionech  Priorita 7 Ochrana přírody a krajiny, prevence vzniku živelních pohrom a řešení jejich dopadů  Veřejná správa a spolupráce  Priorita 8 Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů  Priorita 9 Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni

7 Strategie regionálního rozvoje a CR  Cestovní ruch faktor regionálního rozvoje:  Potenciál a podmínky rozvoje CR v kraji  Priority kraje, strategie kraje  Podporované aktivity v oblasti CR např.:  Vytváření podmínek pro udržitelnou městskou turistiku - udržitelné využívání stávajících atraktivit cestovního ruchu, vytváření sekundárních a doplňkových atraktivit  Dobudování infrastruktury pro volnočasové kapacity (sport, rekreace, zájmová a spolková činnost)  Podpora udržitelných forem cestovního ruchu s ohledem na místní potenciál  Podpora volnočasových, zájmových sportovních a kulturních aktivit (potřebné zázemí, vlastní aktivity) Závěr:  SRR umožňuje podporu rozvoje cestovního ruchu  Problematika nástrojů financování priorit v oblasti rozvoje CR  ESIF  NPPCR 2016 (nový program a nové zaměření programu)  Rozpočty krajů, obcí, subjektů cestovního ruchu

8 ESIF  Integrovaný regionální operační program (MMR)  Revitalizace kulturních památek  Revitalizace a zatraktivnění parků a zahrad u národních kulturních památek  Posílení ochrany, uchování, digitalizace, zpřístupnění a využívání kulturního dědictví  Program rozvoje venkova (MZe)  Pro podnikatele v agroturistice – podpora agroturistiky  Operační program podnikání inovace pro konkurenceschopnost (MPO)  Rozvoj podnikatelských záměrů pro začínající podnikatele / Poradenství  Operační programy přeshraniční spolupráce  Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit  Podpora rozvoje infrastruktury a dostupnosti atraktivit CR  Koordinace marketingových a propagačních aktivit  Udržitelný cestovní ruch, ochrana přírody, podpora biodiverzity  Operační program zaměstnanost (MPSV)  Rozvoj dalšího vzdělávání, zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a konkurenceschopnosti podniků, podpora zaměstnanosti mládeže  Operační program rybářství (MZe)  Podnikatelé v akvakultuře – činnosti související s cestovním ruchem s nabídkou rybaření  Operační program životní prostředí (MŽP)  Budování a údržba návštěvnické infrastruktury, usměrňování toku návštěvnosti, informovanost veřejnosti o potřebě ochrany ŽP

9 Národní program podpory cestovního ruchu  Dotační titul s celorepublikovým rozsahem – vyhlašován od roku 2010  Dotace ze státního rozpočtu max. 50%  Příjemci: podnikatelské subjekty (obchodní společnosti a fyzické osoby provozující živnost), (v r. 2015) obce (vyjma statutárních měst).  Projekty v rozsahu 250 tis. – 5 mil. Kč  Cíle Programu a podprogramu: dosažení růstu podílu CR na prosperitě regionů, vytvoření ekonomických podmínek k iniciaci a podpoře aktivit pro rozvoj domácího CR, zachování zaměstnanosti. Podpora tvorby nových produktů cestovního ruchu, aktivní začlenění cílových skupin, pro které je účast na cestovním ruchu obtížná, do aktivit cestovního ruchu, snížení sezónnosti, vytvoření podmínek pro zlepšení infrastruktury cestovního ruchu, zpřístupnění atraktivit.

10 Statistika podpořených projektů (členěno dle krajů ČR) v rámci NPPCR v letech 2010-2014 KRAJ Počet podpořených projektů Výše přiznané dotace (v mil. Kč, zaokrouhleně) 1Jihočeský3043,463 2Středočeský1831,613 3Hl.m. Praha1631,338 4Královéhradecký1524,024 5Plzeňský1020,780 6Zlínský1518,537 7Moravskoslezský1218,298 8Liberecký1018,264 9Jihomoravský1317,249 10Karlovarský714,741 11Vysočina1112,948 12Olomoucký712,532 13Pardubický1110,616 14Ústecký44,391 ČR179278,794

11 Strategie regionální rozvoje  Zpracování strategických dokumentů  Program / strategie rozvoje územního obvodu kraje (RAP / AP)  Zpracování vyplývá ze zákona o podpoře regionálního rozvoje  Zaměření a cíle rozvoje kraje zejména s ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj kraje  Zpravidla obsahuje i pasáž zaměřenou na rozvoj CR na území kraje  Vytvoření regionálních konferencí (RSK)  Koordinace rozvojových záměrů na úrovni kraje  Komunikační platforma – možnosti podpory  Doporučení na zaměření výzev  Definovaná struktura členství (13 zájmových skupin):  Zástupce kraje, měst, obcí, podnikatelů, MAS, NNO, Úřadu práce, atd.  Navíc možnost 1 člena dle potřeb regionu – např. oblast CR  Nemá právní subjektivitu, nerozděluje finanční prostředky

12 Provázanost SRR a CR  Zpracování strategických dokumentů v oblasti CR na úrovni krajů: a)Program rozvoje CR kraje  podrobnější rozpracování oblasti CR uvedené ve Strategii rozvoje územního obvodu kraje (zpravidla obsahuje: analýzu nabídky, přehled cílů a opatření, nástroje implementace a monitoringu)  v souladu s potenciálem a podmínkami rozvoje CR v kraji a aktuální Koncepcí státní politiky CR b)Marketingová koncepce CR kraje  zpracovává krajská destinační společnost, případně kraj  navazuje na strategii rozvoje CR kraje, v souladu s Marketingovou strategií cestovního ruchu ČR 2013 - 2020  komplexní marketingový mix kraje (výběr produktů, cílových skupin, způsob propagace a distribuce, nástroje monitoringu, atd.) c)Akční plány na úrovni kraje

13 Provázanost SRR a CR  Regionální a národní konference cestovního ruchu  Regionální:  Koordinace rozvoje CR na území kraje nebo oblasti  5 – 7 členů (samospráva, podnikatelé, NNO, destinační společnosti)  Přidružené členství / stálí hosté – zástupci OCR a agentury CzechTourism  Pravidelné jednání  Národní:  Koordinovaný rozvoj CR na národní úrovni, podpora nadregionálních projektů  Stálí členové:  MMR, CzT  13 zástupců regionálních konferencí / případně možnost využití stávající platformy regionálních koordinátorů  Ad hoc členové:  Zástupci státní správy, profesní a odborné veřejnosti  Další (např. marketing, analýzy, statistiky, atd.)

14 Děkuji za Vaši pozornost Ing. Martina Pavlásková tel.: +420 234 154 406 e-mail: Martina.Pavlaskova@mmr.czMartina.Pavlaskova@mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Termální Lázně Velké Losiny 26. února 2015 Konference: „Cestovní ruch: bohatství v jedinečnosti Jeseníků na dosah“"

Podobné prezentace


Reklamy Google