Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele 1. a 3. března 2011 Jiří Suchánek Dana Diváková František Brückner Seminář pro žadatele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele 1. a 3. března 2011 Jiří Suchánek Dana Diváková František Brückner Seminář pro žadatele."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele 1. a 3. března 2011 Jiří Suchánek Dana Diváková František Brückner Seminář pro žadatele

2 Tým Nadace OKD

3 Seznámení s administrátory programů Program Pro budoucnost a Pro Evropu  František Brückner  Zuzana Kyjovská www.nadacepartnerstvi.cz granty@nap.cz Program Pro zdraví a Pro radost  Dana Diváková  Pavla Šimoňáková  Kateřina Jurczková www.ikor.cz granty@ikor.cz

4 Podpořené projekty v roce 2011

5 Nejdůležitější akce roku 2011  Nadace OKD na cestách (chráněné dílny)  4 festivaly  10 chráněných dílen  Počet oslovených účastníků: cca 30 000 osob

6  Colours bez bariér  150 návštěvníků se TZP/P  Propojení s pracovní integrací hendikepovaných

7  Den s Nadací OKD  Soutěžní den v ZOO Ostrava  Prezentace 5 organizací  5 000 návštěvníků

8  Hornické slavnosti a Karnevalový průvod  Chillout zóna Nadace OKD v parku Boženy Němcové  Nadační městečko – 17 stánků, prezentace neziskových organizací.  20 organizací v karnevalovém průvodu tj. přes 500 osob.

9  Ceny Nadace OKD 2011  Ocenění nejlepších projektů a organizací  Osobnost z neziskové sféry  Mediální sféra – čin roku a pozitivní zpráva

10 Programy Nadace OKD  Pro budoucnost  Pro Evropu  Pro zdraví  Pro radost

11 Základní dokumenty ke grantům 2012  Výzva k jednotlivým programům  Pokyny pro žadatele  Manuál k systému Grantys  Žádost podávána přes systém Grantys  Přílohy k žádosti

12 Pro budoucnost  Životní prostředí  Projekty zlepšující stav životního prostředí a projekty napomáhající zachování biodiverzity;  Projekty rozvíjející ekologický styl života, tzn. života šetrného vůči životnímu prostředí, sloužící k obecnému prospěchu lidí v daném regionu;  Projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie a na kompenzaci a eliminaci klimatických změn;  Projekty přispívající k ochraně, resp. obnově hodnotných lokalit přírodního významu, jejich přiměřenému využití pro veřejnost a projekty napomáhající zvyšovat povědomí o těchto lokalitách v regionu;  Projekty podporující udržitelný rozvoj regionu při současném zachování zejména přírodního bohatství (například podpora měkké turistiky – zřizování naučných stezek a cyklostezek, rozvoj a značení cyklotras, vždy však koncepčně řešených a navazujících na regionální a přeshraniční systémy).

13 Pro budoucnost  Kulturní a přírodní dědictví  Veřejně prospěšné projekty zaměřené na péči a obnovu nemovitých i movitých objektů kulturní, historické a technické hodnoty zvláště v Moravskoslezském kraji. Projekty napomáhající zvyšovat povědomí o hodnotných územích nebo objektech s cílem získání prostředků pro jejich obnovu a údržbu z dalších zdrojů. Při zvyšování povědomí a atraktivity je vhodné využít napojení na stávající síť zajímavostí v regionu a zapojit místní komunitu. Příkladem vhodných projektů je například vytvoření tematické naučné stezky, expozice v místním muzeu, zapojení žáků škol do projektů interpretace místního dědictví apod.

14 Pro budoucnost  Veřejný prostor  Projekty za účasti veřejnosti, jejichž cílem je zlepšit stav veřejných prostranství v obcích. Nepostradatelnou součástí projektu je komunitní plánování za účasti veřejnosti, spolupráce zainteresovaných subjektů a v rámci možností práce na realizaci výsledných úprav.  Projekty napomáhající obnově tzv. brownfields za účelem jejich vhodného nekomerčního využití zejména v oblasti zvýšení nabídky turistických cílů a služeb cestovního ruchu nebo záchrany unikátních staveb, které již neslouží původnímu účelu, s důrazem na jejich následné (kulturní) využití. Obnova prostor za účelem rozšíření nabídky sociálních služeb apod. jsou spíše předmětem programu Pro zdraví.

15 Pro budoucnost Maximální výše grantu 1 000 000,- Kč Oprávnění žadatelé:  Církevní organizace;  Občanská sdružení;  Obecně prospěšné společnosti;  Příspěvkové organizace;  Obce;  Sdružení a spolky obcí. Administrátor programu Nadace Partnerství Údolní 33 602 00 Brno tel.: 515 903 115 granty@nap.cz www.nadacepartnerstvi.cz

16 Pro Evropu  Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU nebo jiných obdobných programů (dále jen „fondů EU) v různých oblastech (sociální, ekologické, vzdělávací, kulturní apod.).  Účelem programu je podpořit kapacitu nestátních neziskových organizací, školských zařízení a obcí pro přípravu projektů a zpracování žádostí. Výstupem každého podpořeného projektu musí být podaná žádost do fondů EU.

17 Podporované aktivity  Vytvoření studie proveditelnosti;  Zpracování finanční a ekonomické analýzy;  Vyplnění a podání žádosti o dotaci;  Pořízení dokumentace pro územní nebo stavební řízení dle požadavků dotačního programu;  Pořízení dokumentace k hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA) včetně podkladových studií a analýz;  Vypracování marketingového průzkumu;  Vypracování analýzy potřeb;  Součástí příprav konkrétního projektu, jehož cílem je získat finanční prostředky z fondů EU, může být i vzdělávání zaměstnanců žadatele vždy ovšem zaměřené na přípravu a řízení daného projektu EU. Pro Evropu

18 Rozdíly v žádosti Pro sjednocení pojmů používaných v žádosti byl vytvořen „slovníček“, který je k dispozici na stránkách Nadace OKD  Název programu, dotačního titulu nebo fondu EU, z kterého budou čerpány finanční prostředky, název prioritní osy a oblasti podpory.  Uveďte finální částku, kterou budete požadovat ze strukturálních fondů.  Jak bude naloženo s projektem v případě uzavření / nevyhlášení plánované výzvy?  Rozpočet v žádosti se týká pouze části projektu, na kterou je žádáno z Nadace OKD.  Aktivity a časový plán zahrnuje celý projektový záměr včetně popisu projektu, na který je žádáno z Nadace OKD.

19 Pro Evropu  Projekty zaměřené na zpracování projektových záměrů do dotačních řízení musí být podány stejnou organizací, která získala nadační příspěvek z programu Pro Evropu!  Součástí závěrečné zprávy je doklad o předložení žádosti do výzvy v rámci strukturálních fondů EU, případně jiného vhodného fondu.

20 Pro Evropu Výše uznatelných nákladů * poradenské služby = zpracování žádosti o dotaci EU včetně všech příloh a vyplnění v Benefitu/Benefillu PoložkaMaximální míra podpory Mzdové náklady100 % Poradenské služby *75 % Vzdělávání (vždy související s aktuálně předkládanou žádostí EU) 90 % Cestovné50 % Materiálové náklady100 %

21 Pro Evropu Maximální výše grantu 300 000,- Kč Oprávnění žadatelé  Církevní organizace;  Občanská sdružení;  Obecně prospěšné společnosti;  Příspěvkové organizace;  Obce;  Sdružení a spolky obcí. Administrátor programu Nadace Partnerství Údolní 33 602 00 Brno tel.: 515 903 115 granty@nap.cz www.nadacepartnerstvi.cz

22 Sociální péče a zdraví  Projekty směřující ke zlepšení vybavenosti zařízení sociální péče a organizací působících v sociální sféře;  Projekty zlepšující životní podmínky sociálně ohrožených skupin obyvatelstva;  Projekty zaměřené na odstraňování sociálního vyloučení či diskriminace osob;  Projekty zajišťující bezbariérové úpravy a zlepšování služeb organizací zajišťujících veřejnou péči;  Projekty zvyšující diagnostické a terapeutické možnosti zdravotnických zařízení v ČR s důrazem na region Moravskoslezského kraje;  Projekty zlepšující zdravotní stav či kvalitu života cílové skupiny obyvatel;  Projekty vedoucí k sociální a pracovní terapii zdravotně postižených;  Projekty podporující pracovní rehabilitaci. Pro zdraví

23 Možné typy projektů  Investiční i neinvestiční záměry se zřejmým dopadem na danou komunitu, zlepšující zdravotní stav obyvatel především v oblastech ohrožených dopadem průmyslových aktivit;  Nákup vybavení. Pro zdraví - Sociální péče a zdraví

24 Oprávnění žadatelé  Církevní organizace;  Občanská sdružení;  Obecně prospěšné společnosti;  Příspěvkové organizace;  Obce;  Sdružení a spolky obcí.

25 Pro zdraví Zaměstnávání na chráněném trhu práce  Projekty zaměřené na pracovní integraci osob se zdravotním hendikepem (fyzickým, duševním či mentálním) na chráněném trhu práce a vytyčených chráněných pracovních místech. Možné typy projektů  Investice do rozšíření či modernizace zařízení;  Investice za účelem zlepšování pracovních podmínek;  Součástí obsáhlejšího projektu může být i financování části provozních nákladů nebo činností zaměřených na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním hendikepem.

26 Pro zdraví - Zaměstnávání na chráněném trhu práce Oprávnění žadatelé o grant Oprávněnými žadateli jsou výhradně nestátní neziskové organizace (o.s., o.p.s., církevní organizace, obce, kteří:  provozují chráněná pracovní místa;  jsou zaměstnavateli více než 50 % osob se zdravotním postižením.

27 zdraví Pro zdraví Maximální výše grantu: 1 000 000,- Kč Administrátor programu: Institut komunitního rozvoje Purkyňova 6, Ostrava tel.: 595 136 342 www.ikor.cz granty@ikor.cz

28 Pro radost Tradice, vzájemnost a komunitní život  Projekty zaměřené na místní komunitu v obcích Moravskoslezského kraje, s důrazem na sociální, kulturní a charitativní oblast, zejména pak aktivity posilující vědomí příslušnosti k regionu, resp. obci;  Projekty vytvářející platformu pro udržování a rozvoj tradic, se zvláštním důrazem na tradice místní (krajové) a profesní (hornické) v oblasti kultury;  Projekty zaměřené na posilování vzájemných společensko-kulturních styků se sousedními národy, především na česko – polskou spolupráci.

29 Pro radost Kulturní vyžití  Podpora kulturních projektů v obcích přednostně orientovaná na projekty, které by bez významného přispění dárce nemohly být realizovány;  Podpora veřejně prospěšných kulturních projektů v obcích podporujících angažovaný život v komunitě.  Podpora kulturních akcí, které jsou zaměřeny či přizpůsobeny na zapojení seniorů, zdravotně či sociálně znevýhodněných skupin obyvatel formou zvýhodněného vstupného, bezbariérových úprav a asistenčních služeb. Předpokladem je aktivní oslovení dané cílové skupiny.

30 Pro radost Možné typy projektů  Primárně neinvestiční projekty se zřejmým dopadem na danou komunitu, zlepšující kulturní a společenský život obyvatel;  Kulturní projekty – veřejně prospěšné a charitativní projekty (festivaly tradiční hudby, kultury a podobně);  Přeshraniční spolupráce.

31 Pro radost Maximální výše grantu 300 000,- Kč Oprávnění žadatelé  Církevní organizace;  Občanská sdružení;  Obecně prospěšné společnosti;  Příspěvkové organizace;  Obce;  Sdružení a spolky obcí  Administrátor programu Institut komunitního rozvoje Purkyňova 6, Ostrava tel.: 595 136 342 www.ikor.cz granty@ikor.cz

32 Neuznatelné náklady

33 Rozpočtová tabulka.

34 Neuznatelné náklady Společné pro všechny programy  Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku;  Poskytování záloh, jejichž termín zúčtování přesáhne termín realizace projektu;  Auditorské služby;  Celní, správní a soudní poplatky;  Ceniny (poštovní, dálniční známky, kolky, stravenky, telefonní a PHM karty);  Akontace leasingu, leasingové splátky a nájem věcí s následným odkupem, splácení bankovních úvěrů, bankovních poplatků, úroků z bankovního úvěru a ostatních přijatých výpomocí.

35 Neuznatelné náklady Společné pro všechny programy  Občerstvení realizačního týmu a účastníků, pokud nemá jasnou vazbu na projekt;  Alkoholické nápoje;  Poskytování finančních i nefinančních darů;  V případě nefinančních odměn nad 500,- Kč /např. účastníci soutěží/ se může o uznatelný náklad jednat pouze v případě, že součástí vyúčtování budou předávací protokoly o předání odměny vítězi (vzor předávacího protokolu je k dispozici na webu nadace v sekci Pro žadatele – Dokumenty ke stažení);  Výdaje na pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku.

36 Neuznatelné náklady Program Pro radost  Výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor, uměleckých děl a sbírek;  Náklady na rekonstrukci, zařízení budov, pokud není jasně prokázána přímá vazba na projekt;  Nákup výpočetní techniky a dalšího vybavení, pokud není jasně prokázána přímá vazba na projekt;  Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty.

37 Neuznatelné náklady Program Pro zdraví  Výdaje na pořízení pozemků, staveb včetně budov, bytů a nebytových prostor;  Cestovní náhrady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty;  Rekonstrukce nebo zařízení budov/prostor je možno podpořit pouze v případě, že je jasně specifikována nezbytnost rekonstrukce ve vztahu k poskytování služeb klientů či pacientů v dlouhodobém horizontu;  Rekonstrukce budov/prostor je možná pouze u vlastních budov/prostor nebo s písemným souhlasem majitele.

38 Neuznatelné náklady Program Pro Evropu  Success-fee agenturám zpracujícím žádost EU.  Realizační dokumentace (prováděcí projekt stavby, dokumentace pro zadání stavby). Náklad je ve fázi zpracování žádosti EU zbytečný. Prováděcí dokumentaci lze hradit v některých případech ze získané dotace (zpětně například v rámci ROP, někdy dokonce i dokumentace ke SP);  Tvorba strategického plánu obce, případně územního plánu není z programu podporovaná. (Jedná se o běžnou obecní agendu)

39 Nejčastější chyby při přípravě projektů

40  Žádost nebyla zpracována dle zadaných kritérií.  Žadatel nedoložil povinnou přílohu „Čestné prohlášení“.  Realizace projektu byla zahájena před datem uvedeným ve vyhlášení výzvy.  Žadatel naplánoval realizaci projektu na více než 12 měsíců (Pro Evropu 18 měsíců). Nejčastější chyby při přípravě projektů

41  Žádost není úplná, např.  Není doložena příloha „Čestné prohlášení“ s podpisem statutárního zástupce,přičemž tzv. vložený obrázek s podpisem v.doc souboru je nepřípustný;  Není vyplněn rozpočet;  Chybí popis aktivit;  Chybí správně určené místo realizace projektu;  Chybí charakteristika organizace apod.  Zahájení projektu nespadá do období  Nejdříve od 1. 5. 2012 a nejpozději do 31. 12.2012  Projekt není včas odevzdán  Tedy do 24.00hod, dne 24. 2. 2012

42 Nejčastější chyby při přípravě projektů  Rozpočet projektu neodpovídá aktivitám  Aktivity uvedené v projektu musí jasně navazovat na položky rozpočtu a naopak.  Rozpočet jako samostatná kapitola  Úhrada provozních nákladů Žádáte-li na provozní náklady organizace v rámci realizace aktivit, není možno pokrýt 100% těchto nákladů, protože projekt není realizován všemi pracovníky a není jediným ve Vaší organizaci. Musíte si stanovit procentuální podíl.  Úhrada mzdových nákladů Žádáte-li na mzdové náklady, vycházejte z reálných částek v organizaci. Jedná se pouze o DPP, DPČ a Pracovní smlouva.  Úhrada materiálových nákladů Žádáte-li na technické či materiální vybavení, musíte se pohybovat v částkách v místě obvyklých, což znamená, že musíte provést analýzu trhu u jednotlivých poskytovatelů techniky či zařízení. Nelze přesouvat poskytnuté finanční prostředky na třetí subjekt

43 Nezapomeňte !!!  Nedílnou přílohou žádosti je „Čestné prohlášení“. (Přikládá se při podání žádosti jako naskenovaný dokument)  Přílohy v programu Pro budoucnost:  Doložení vlastnictví pozemku či objektu (v případě výsadeb či stavebních úprav nebo instalací zařízení na pozemku/objektu). Je-li žadatel majitel.  Doložení souhlasu majitele pozemku/objektu s realizací projektu (v případě výsadeb či stavebních úprav nebo instalací zařízení na pozemku/objektu). Pokud není žadatel majitelem.  Závazek následné péče (v případě výsadeb).  Realizaci projektu nelze zahájit dříve než 1. 5. 2012 a nejpozději do 31. 12. 2012.  Maximální doba realizace projektu je 12 měsíců (Pro Evropu 18 měsíců)

44 Včasnost zaslání Vašeho projektu svědčí o Vaší profesionalitě. Buďte profesionální. Dokažte nám, že nebudete projekt řešit na poslední chvíli.

45 Termín uzávěrky 24. února 2012

46 Příprava projektu od A do Z Grantys - Workshop

47 Konzultace k vašim projektům Pro zdraví a Pro radost  Dana Diváková  Pavla Šimoňáková Pro budoucnost a Pro Evropu  Zuzana Kyjovská Grantys  František Brückner Příprava rozpočtu  Karolína Drozdová

48 Veškeré informace naleznete www.nadaceokd.cz

49 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele 1. a 3. března 2011 Jiří Suchánek Dana Diváková František Brückner Seminář pro žadatele."

Podobné prezentace


Reklamy Google