Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postižení a znevýhodnění.  Statistické pojetí normy  Funkční pojetí normy ◦ Norma jako ideál  Sociokulturní pojetí normy ◦ Mediální norma ◦ Skupinová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postižení a znevýhodnění.  Statistické pojetí normy  Funkční pojetí normy ◦ Norma jako ideál  Sociokulturní pojetí normy ◦ Mediální norma ◦ Skupinová."— Transkript prezentace:

1 Postižení a znevýhodnění

2  Statistické pojetí normy  Funkční pojetí normy ◦ Norma jako ideál  Sociokulturní pojetí normy ◦ Mediální norma ◦ Skupinová norma ◦ Subjektivní pojetí normy ◦ Norma jako ideál

3  Symptom – příznak (subjektivní x objektivní)  Syndrom – soubor příznaků, typický souběh příznaků (též komplex)  Choroba – morbus- patologický stav  Zdraví (dle WHO) - „stav fyzické, psychické, sociální a estetické pohody"

4  Integrace a inkluze  Přijetí postiženého takového, jaký je  Respektovat limity dané handicapem  U postižení osvojit si základní techniky speciální pedagogiky ◦ Somatopedie – bezbariérový přístup ◦ Tyflopedie – Braillovo písmo, řádek, Pichtův s. ◦ Surdopedie – Znakový jazyk, znakovaný čj., odezírání ◦ Logopedie ◦ Etopedie ◦ Psychopedie

5  Podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí WHO (ICS) – diagnózy „F“  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – DMS  Sociokulturní rámec „duševní nemoci“  Sociální dopady psychických poruch ◦ Stigmatizace ◦ Bariéra k vyhledání pomoci  Sociální příčiny psychických poruch

6  F00–F09 Organické duševní poruchy včetně symptomatických - např. demence, delirium  F10–F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek – viz níže  F20–F29 Schizofrenie‚ poruchy schizotypální a poruchy s bludy  F30–F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) – např. „klinická“ deprese a maniodepresivní psychóza (bipolární afektivní porucha)  F40–F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy ◦ Fóbie, obsedantně-kompulzivní porucha ◦ Reakce na stres a posttraumatický syndrom ◦ Disociativní trans, fuga  F50–F59 Syndromy poruch chování‚ spojené s fyziologickými poruchami a somatickými faktory – viz níže  F60–F69 Poruchy osobnosti a chování u dospělých ◦ Psychopatie - paranoia, schizoidní, disociální p. histrionská p., emočně nestabilní, anxiózní, anankastické osobnosti ◦ Návykové a impulzivní poruchy – gamblerství, pyromanie, kleptomanie ◦ Poruchy pohlavní identity a sexuální preference  F70–F79 Mentální retardace – viz níže  F80–F89 Poruchy psychického vývoje – viz níže  F90–F98 Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství a v dospívání – viz níže  F99 Neurčená duševní porucha

7  Enuresis nocturna  Pavor nocturnus  Somnambulismus ……

8

9  Pervazivní vývojové poruchy narušující mnoho psychických funkcí  Výrazný nárůst výskytu – „nárůst“ (?)  Poruchy ◦ Sociálních vztahů ◦ Emoční oblasti ◦ Komunikačních schopností (vč. řeči) ◦ Potřeba „rituálu“ a „známého prostředí“  Autismus (typický)  Aspergerův syndrom – komunikují  Rettův syndrom (genetickým jen u dívek)  Často se pojí se s mentální retardací  „Vysoce funkční autismus“ – zachované kognitivní s.  Zátěž pro opatrovníky a rodiče – zcela chybí emocionální odezva a „odměna“

10  Mutismus (selektivní x totální) – je psychogenní a není postižením řeči  Balbuties – též výrazně psychogenní, vede k logofobii  Dysfázie – opoždění a celkové narušení řečových a jazykových funkcí ◦ Expresivní - nemusí se pojit s rozumovým opožděním ◦ Receptivní (+ expresivní) – zpravidla rozumové opoždění  Dysartrie – porucha motoriky mluvidel, horší srozumitelnost, nesprávná výslovnost a artikulace  Dyslalie – patlavost, chybná výslovnost hlásek (r, ř, l, k a sykavky) – do 5 let je fyziologická  Včasné vyhledání logopedické péče!

11  Syndromy Dys- ◦ Dyslexie ◦ Dysgrafie ◦ Dysortografie ◦ Dyskalkulie ◦ (Dyspraxie, dyspinxie, dysmuzie, …)  Jsou specifické – tzn. že učení je narušeno jen v jednom specifickém ohledu při zachovaných rozumových schopnostech  Ale vyskytují ze zřídka samostatně (zpravidla komorbidně)  Podezření  pedagogická diagnóza  diagnóza PPP  Objevují se až v souvislosti se školním výkonem (sporná je možnost diagnózy v MŠ)

12  Je možná náprava (reedukace) specifickými postupy do staršího školního věku (ale u někoho přetrvávají)  Specifické - např. čtení s okénkem, bzučák, tvrdá a měkká kostka, uvolňovací cviky, nácvik pravo-levé orientace  Nespecifické – režimová opatření, relaxace

13  Porušené fonologické vědomí (i důsledek poruch řeči) ◦ Diferenciace („s“ & „š“, „z“ & „ž“, „měkké“ & „tvrdé“ „znělé“ & „neznělé“ – p, t, k) ◦ Analýza a syntéza sluchového podnětu – zaměňuje pořadí hlásek, nerozloží slovo na hlásky, nemá cit pro rytmus řeči, krátké a dlouhé hlásky ◦ Grafémová diferenciace („b“ & „d“, „p“ & „b“) ◦ Narušená vizuální pozornost ◦…◦…

14

15  Dysgnozie – porucha zrakového vnímání  Dyspraxie – motorická nešikovnost (možná zahrnuje i dysgnozii)  Dyspinxie = dyspraxie + dysgnozie  Dysmuzie  Nevnímáme je tolik jako problém, protože nemají společenské důsledky

16  Lektická a grafická – dysgraficky nezvládá číslice  Praktognostická – neumí řadit a odpočítávat  Ideografická a operacionální – nechápe matematické koncepty a nezvládá početní operace

17  Preference jednoho ze dvou párových orgánů ◦ Ruka ◦ Noha ◦ Oko ◦ Ucho  Vyhraněná - fyziologická nebo kulturní?  Levostranná, nebo nevyhraněná, nebo opožděně vyvinutá – vyskytuje se ve více syndromech, ale ne nutně  Levá a pravá hemisféra mozku  Dextři & sinisteři  Ambidexter, ambisinister  1967 zakázáno výnosem MŠMT přeučování leváků  Leváci ◦ se nepřeučují, složitější motorické úkony dělají levou rukou ◦ sedí vlevo od praváků ◦ při psaní si stáčí papír pravým rohem dolů

18  AD(H)D - Attention deficit (hyperactivity) disorder  Diagnostická kritéria (alespoň 6 z 10) ◦ Nedokáže se dostatečně intenzivně soustředit ◦ Nedokáže se soustředit dostatečně dlouho dobu ◦ Zdá se, že neposlouchá, když na něj někdo mluví ◦ Nejedná podle pokynů a nedokončí svou činnost ◦ Jedná chaoticky a neorganizuje si svou činnost ◦ Nemá rád činnosti vyžadující dlouhé soustředění ◦ Často ztrácí věci ◦ Snadno jej upoutají vnější podněty ◦ Nápadná zapomnětlivost

19  Pro hyperaktivitu: ◦ Nevydrží v klidu, vrtí se na židli, … ◦ Často vstává ze židle ◦ Bezcílně pobíhá, neúčelně a nevhodně na něco leze ◦ Ve svém volnu si nedokáže sám v klidu hrát ◦ Je stále aktivní a nedokáže „vypnout“ ◦ Příliš mluví ◦ Odpovídá dřív, než vyslechne celou otázku ◦ Nedokáže počkat, až na něj dojde řada ◦ Ruší a obtěžuje ostatní děti  Opakem je hypoaktivita

20  Otázka situačního kontextu  Otázka výchovného vlivu  Otázka vývoje výchovné normy a společenské hodnoty kázně  Poruchy pozornosti mohou mít i jiné – závažnější příčiny

21  Porucha opozičního vzdoru  Nesocializovaná p. ch. – minimálně půl roku trvající disociální či agresivní chování s velmi závažným narušením vztahů jedince k ostatním  Socializovaná – p. ch. – zůstávají sociální vztahy ve skupině vrstevníků  Výrazně souvisí s chápáním norem – tedy i s inteligencí a se socializací (obojí může být narušeno i vlivem psychické poruchy)  Temperament a negativní emoční ladění  Autoregulace a ovládání  Sociální necitlivost, hostilní předpojatost

22  Pravá lež – pozor, odlišit od patologického lhaní (symptom jiných vážnějších poruch)  Podvádění (promyšlené, nebo impulzivní ochrana)  Záškoláctví ◦ Projev malé motivace ke škole ◦ Závažnější příčiny  Útěky ◦ Reaktivní, impulzivní ◦ Chronické ◦ Toulání

23  Krádeže ◦ Pro sebe ◦ Pro druhé ◦ Demonstrace kompetence ◦ Obdiv v partě ◦ Kleptomanie  Vandalismus  Prevence lepší než represe  Včasné ač nepříjemní řešení je lepší, než odkládat a nepřiznávat si vážnost situace

24  „Opakované a záměrné psychické a fyzické ubližování (ponižování, týrání) zaměřené na jedince či skupinu, kteří se těmto útokům nemohou či nedokáží účinně bránit, jehož cílem je samo ponížení, ublížení, či týrání.“  Pět stadií: ◦ Ostrakizace ◦ „Přitvrzování“ agrese a manipulace ◦ Vytvoření v kolektivu jádra agresorů – klíčový moment, snižuje se i pravděpodobnost odhalení ◦ Přijetí šikany jako většinové normy v kolektivu ◦ Dokonalá šikana  I mezi dospělými (bossing, staffing, „klovací systému“)  Čím tužší je formální organizace, tím větší je pravděpodobnost šikany s alternativní hierarchií

25  Oběť je sama a s nikým se nebaví  Oběť se snaží být v blízkosti dospělého  Nikdo oběť nechce při týmových sportech  Oběť je smutná, úzkostná, ostýchavá, uzavřená, někdy pláče  Oběť má rozházené a roztrhané věci, když mu něco chybí, nikdo mu to nechce půjčit  Mění cestu domů  Na dotazy odpovídá vyhýbavě  Lže o původu svých zranění a hmotné újmy  Je terčem zesměšňujících poznámek a urážek  Své ponižování souhlasně s agresory interpretuje jako „legraci“

26  Dle MKN 10: ◦ F 10 – alkohol ◦ F 11 – opioidy (opium, heroin, morfin, kodein, braun) ◦ F 12 – kanabinoidy THC (marihuana, hašiš, hašišový o.) ◦ F 13 – sedativa a hypnotika (barbituráty, benzodiazepiny) ◦ F 14 – kokain ◦ F 15 – stimulancia vč. kofeinu (pervitin, extáze, crack) ◦ F 16 – halucinogeny (LSD, „houbičky“ lysohlávky) ◦ F 17 – tabák ◦ F 18 – organická rozpouštědla (toluen, xylen) ◦ F 19 – jiné psychoaktivní (psychotropní) látky

27  Experimentátor  Příležitostný uživatel  Pravidelný uživatel (bezproblémový)  Problémový uživatel  Závislost  „Já jsem droga“

28  Neuroaktivní látky vyvolají v mozku umělý pocit libosti a ten je zpětnovazebně posilován  Základním diagnostickým kritériem je neodolatelné bažení (cravig)  Abúzus - Prokazatelné poškození tělesného a mentálního zdraví v přímé souvislosti s užíváním  Závislost – bažení, neovládání svého vztahu, navození tolerance zvyšováním látek, pokračování v abusu i přes jeho projevy ◦ Fyzická ◦ Psychická  Odvykací stav – „absťák“

29  Celoevropská studie ESPAD  V roce 2011 zkoumali ročník 1995

30  Denní kuřáci - 27,2 % ch. a 24,2, % dívek  Víc než 11 denně – 10,1 % ch. a 6,4 % dívek  Pravidelní konzumenti - 66 % ch. a 50 % dívek  1x měsíčně a více se ožere – 26 % chl. a 16 % dívek  1 a více zkusil konopné d. - 43 % ◦ Cca 15 % jsou pravidelní uživatelé  1 a více zkusil jiné než konopné d. - 11 % ◦ Houby, LSD, extáze – většinou nejsou pravidelní uživatelé  Mírný pokles za poslední roky, zmenšuje se rozdíl mezi dívkami a chlapci  Více učni, než gymnazisté

31 Náchylný k užíváníOdolný vůči užívání  Nedostál přemrštěným nebo žádným nárokům  „Plácá se v eriksonovských krizích“  Narušené nebo zatížené rodinné prostředí  (!) velká část závislých je z funkčních nebo zdánlivě funkčních rodin (závislost podvědomí)  „Neukotvený“  Sociální prostředí, kde většina užívá  Genetické a somatické dispozice  To vše není nutná podmínka vzniku závislosti  Zdravě sebevědomý, dostál přiměřeným nárokům  „Zvládá eriksonovské krize“  Zdravé a vyvážené rodinné prostředí  V sociálním okolí se podprůměrně užívá  Se zázemím ve víře, tradici, vzdělání, …  Toto vše není záruka odolnosti

32  Rodiče zjistí podstatně později, než si myslí, že jsou schopni abúzus zjistit ◦ Objektivně nejsou známky dosti patrné ◦ Subjektivně nejsou schopni si fakt přiznat  I pomáhající profese dlouho nic nepozorují  Závislý zapírá, maskuje, lže, bagatelizuje

33 SomatickéPsychologické  Zarudlé oči, malé nebo rozšířené zornice  Suché rty, zarudlý nos, krvácení z nosu  Známky podobné „opilosti“  Zhoršené akné  Vpichy a modřiny na kůži (předloktí)  Hubne  Třes, kolapsy, únava, záchvaty  Pach z dechu, kůže, oděvů, …  Mikina s kapucí a dlouhým rukávem  Změna režimu spánku (nespavost i spavost)  Agresivita, poruchy chování, emoční labilita  Poruchy učení a pozornosti  Apatie x euforie  Lhaní, nespolupráce

34 SociálníSituační  Odklon od dosavadních a nalezení nových „přátel“  Ztráta zálib a koníčků  Kriminální situace  Problémy s penězi – „půjčky“ a krádeže doma  Zhoršení prospěchu a docházky ve škole  Nezvládá životní a tranzitorní krize  Zastává se drog  Pseudofilosofování  Nález samotné drogy a „nádobíčka“ (zřídka) ◦ Stříkačka, jehla, tampon ◦ Zrcátko a trubička na „lajnu“ ◦ Skleněná dýmka ◦ Psaníčko ◦ Cigaretový papír a filtry ◦ Pěstitelské potřeby  Používá kapky do očí a nosu, bonbóny a žvýkačky

35  Terapie ◦ Detox + farmakologická léčba ◦ Psychoterapie - hospitalizace nebo komunita ◦ Podpora okolí, svépomocné skupiny, socioterapie, …  Víra jako dar svobody možný protipól závislosti  Prevence ◦ Primární nespecifická – tvorba pozitivních životních alternativ, hodnot, sociálních vazeb, radosti a naděje ze života, krásné a smysluplné činnosti, zdravé víry, … ◦ Primární specifická – „osvěta“, „peer programy“ ◦ Sekundární ◦ Terciální – zmenšování negativ abusu (?) – metadon, antabus  Represe (?) – testy na drogy  Úzdrava celé společnosti! (Duchem Evangelia)

36  Gambling – spojen s finančním ruinováním sociálního okolí  Shopping, gossiping  Hraní počítačových her  Přítomnost na sociálních sítích, mobilním telefonu, …

37  Anorexia nervosa  Bulimia nervosa  Psychogenní přejídání  Nově: ◦ Ortorexie – posedlost zdravou výživou ◦ Bigorexie („Adonisův komplex“, „obrácená anorexie“ zaměřená na muskulaturu) – poruchy z příjmu anabolických steroidů

38  Velmi mnoho rizikových faktorů (včetně špatného kultu krásy v dnešní společnosti)  Široký komplex biologických, psychických i sociálních faktorů, mj. ◦ Fobie z tloušťky a jídla ◦ Narušené sebepojetí ◦ Závažné narušení tělového schématu ◦ Změna náhledu na situaci

39  Sebepoškozování ◦ Sociokulturní vlivy (subkultura EMO)  Suicidium – velmi široká a rozmanitá oblast

40  Prevence: ◦ Nízkoprahová střediska volného času (salesiáni) ◦ Střediska výchovné péče  Diagnostika a poradenství ◦ Krizová intervence – málo rozvinuté –i laická „první pomoc“ ◦ Středisko výchovné péče ◦ Diagnostický ústav (lze i dobrovolný diagnostický pobyt)  Represe: ◦ Uložení ochranné výchovy – trestní opatření ◦ Nařízení ústavní výchovy – občanskoprávní opatření na návrh OSPOD  Po pobytu v diagnostické ústavu ◦ Dětský domov ◦ Dětský domov se školou ◦ Výchovný ústav

41  Zdravotní a mentální postižení ◦ Speciálně pedagogická centra (SPC) ◦ MŠ, ZŠ a SŠ speciální + internát ◦ Ústav sociální péče ◦ Nestátní a neziskové organizace  SPU, SPCH a lehčí neurózy ◦ Pedagogicko-psychologické poradny (poradenství)  Psychotická onemocnění ◦ Dětští kliničtí psychologové (psychoterapie) ◦ Dětská psychiatrie (léčba – ambulantní, hospitalizace)  Látkové i nelátkové závislosti ◦ Psychiatrie – resp. specializovaná pracoviště ◦ Lze i ambulantně

42  ČADILOVÁ, Věra a ŽAMPACHOVÁ, Zuzana. Strukturované učení: vzdělávání dětí s autismem a jinými vývojovými poruchami. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 405 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-475-5.  KABÍČEK, Pavel a kol. Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví. Vyd. 1. Praha: Triton, 2014. 343 s. ISBN 978-80- 7387-793-4.  KALINA, Kamil. Jak žít s psychózou. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 247 s. ISBN 80-7178-563-6.  KALINA, Kamil a kol. Základy klinické adiktologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 388 s. Psyché. ISBN 978-80-247-1411-0.  KUTÁLKOVÁ, Dana. Logopedická prevence: průvodce vývojem dětské řeči. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002, ©1996. 213 s. Speciální pedagogika. ISBN 80-7178-667-5.  MERTIN, Václav a kol. Výchovné poradenství. 2., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 363 s. ISBN 978-80-7478-356-2.  NEŠPOR, Karel a CSÉMY, Ladislav. Alkohol, drogy a vaše děti: jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat a jak je zvládat. 4., rozš. vyd. Praha: BESIP, 1997. 128 s.  NOVOTNÁ, Marie a KREMLIČKOVÁ, Marta. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele: (setkání speciálněpedagogická, sociálněpedagogická a pedagogickodiagnostická). 1. vyd. Praha: SPN, 1997. 115 s. ISBN 80-85937-60-3.  POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. 333 s. ISBN 978-80- 7367-817-3.  POKORNÁ, Věra. Vývojové poruchy učení v dětství a v dospělosti. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 238 s. ISBN 978-80-7367- 773-2.  ŘÍČAN, Pavel a kol. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. Psyché. ISBN 80-247- 1049-8.  VÁGNEROVÁ, Marie, HADJ-MOUSSOVÁ, Zuzana a ŠTECH, Stanislav. Psychologie handicapu. 2., přeprac. vyd. V Praze: Karolinum, 2004 dotisk. 230 s. ISBN 80-7184-929-4  VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 5. Praha: Portál, 2012. 870 s. ISBN 978-80-262-0225-7.  VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 815 s. ISBN 978-80- 262-0696-5.  VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 80-246- 1074-4.  VOSMIK, Miroslav a BĚLOHLÁVKOVÁ, Lucie. Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole: možnosti integrace na ZŠ a SŠ. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 197 s. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-7367-687-2.


Stáhnout ppt "Postižení a znevýhodnění.  Statistické pojetí normy  Funkční pojetí normy ◦ Norma jako ideál  Sociokulturní pojetí normy ◦ Mediální norma ◦ Skupinová."

Podobné prezentace


Reklamy Google