Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace záměru aktivit letošního projektu „Regionální konference“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace záměru aktivit letošního projektu „Regionální konference“"— Transkript prezentace:

1 Prezentace záměru aktivit letošního projektu „Regionální konference“
Mgr.Irena Oršulíková PPP a SPC OK, pracoviště Přerov

2 Aplikace metod KM témata specifické prevence jsou ve školách začleňována do ŠVP Stávají se součástí výuky Kritické myšlení nabízí takové metody, které pomohou učiteli zprostředkovat předání informací, zjištění názorů a postojů žáků, jejich vzájemné předávání a sdílení, možnost diskuze o nich . Využitím metod KM podporujeme nespecifickou prevenci – rozvoj životních dovedností: komunikační dovednosti, kritické myšlení, řešení problémů, rozhodování …

3 Kritické myšlení je: aktivní, interaktivní, uspořádaný a komplexní poznávací proces, metoda myšlení, schopnost přijímání, prozkoumávání a porozumění informacím, jejich třídění, zpracovávání, srovnávání s jinými informacemi, dosavadními poznatky i opačnými názory, postižení faktů v souvislostech.

4 V procesu kritického myšlení:
Žák vychází z prekonceptů (svých názorů, z individuální zkušenosti), využívá všech úrovní myšlení, klade otázky, systematicky hledá odpovědi, pochybuje o hotových soudech, hodnotí, nalézá alternativy k obvyklým ustáleným postupům, následně pak dospívá k rozhodnutím, zaujetí určitých stanovisek, které dokáže racionálně obhájit a přijmout za ně zodpovědnost.

5 Program RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)
Od r. 1997 Cíl = posilovat schopnost kriticky myslet. Obsah = principy, strategie a konkrétní výukové metody vycházející z poznatků kognitivní psychologie a pedagogického konstruktivismu. Pro učitele různých stupňů škol. Otevřený, dynamický. Kurzy – krátkodobé, základní (4 moduly), ochutnávky… Organizační struktura modulů – modelové lekce, analýza z pohledu žáka i učitele, „implementace“ principů a strategií do vlastní výuky

6 Základní principy a východiska programu: RWCT
Své poznání si každý jedinec konstruuje sám na základě vlastní aktivní myšlenkové činnosti, předkládané informace aktivně filtruje a zpracovává na základě svého dosavadního poznání, na původní prekoncepty navazuje, doplňuje je, rozvíjí nebo je odmítá. Informace, které nezabuduje do vlastních kognitivních schémat, zapomíná. Důležité je sledování vlastních kognitivních procesů (metakognice) – žák se učí učit.

7 Brainstorming - Myšlenková mapa -INSERT
Diskuse ve dvojicích, ve skupině Ukázková hodina s narativním textem Pětilístek-Kostka -Uznání – otázka Volné psaní Víme – chceme vědět – dozvěděli jsme se Přeházené věty- Ano – ne Přemýšlení ve dvojicích (ze dvou různých úhlů pohledu) Naslouchání s diskusí - Klíčové pojmy Analýza věcných charakteristik – tabulka Studijní průvodce – pracovní listy Techniky vedení diskuse T – graf Vennův diagram Skládankové učení Párové čtení Rohy Sám – dvojice – skupina Kolem dokola Naslepo

8 Třífázový model učení a myšlení
Evokace: vybavení stávající kognitivní struktury (co si myslím, že vím), otázky, smysl, cíl, aktivita Uvědomění si významu: ukládání nových informací do stávající kognitivní struktury, mosty mezi starým a novým Reflexe: diskuse, srovnávání, strukturace, metakognice – naučil jsem se…..

9 Prostředí pro kritické myšlení
poskytnout čas a příležitost umožnit žákům volně domýšlet a spekulovat akceptovat rozmanité myšlenky, nápady a názory podporovat aktivní zapojení žáků do učebního procesu zajistit bezrizikové prostředí, kde nebudou žáci vystaveni posměchu vyjádřit důvěru ve schopnosti žáka činit kritické úsudky oceňovat kritické myšlení

10 Metodika pro seminář : Kritické myšlení pro učitele
 Autorka : Doc.PhDr. Evy Urbanovská, Ph.D. ve spolupráci s Mgr. I. Oršulíkovou koncept vzdělávacího semináře vychází z  osvědčeného kurzu Kritického myšlení. Tématicky je zaměřen na oblast prevence. Program RWCT pracuje s texty. Ty jsou buďto předkládány žákům učitelem, nebo je žáci tvoří - píší, ale taky mluví, kreslí či jinak ztvárňují.

11 Cíle semináře : posílit pedagogické kompetence učitelů. Principy a metody kritického myšlení mohou učitelé využívat nejen při hodinách s preventivní tématikou, ale prakticky kdykoliv prostřednictvím aplikace metod KM učitelé povedou žáky k rozvoji uvažování, čtení s porozuměním, k užívání psaní jako nástroje myšlení, k převzetí zodpovědnosti za vlastní učení osvojením a užitím metod KM ve školách mohou učitelé podporovat aktivitu žáků, vyváženě využívat individuální a skupinovou práci, vést skupiny ke kooperaci užití metod KM ve výuce podporuje rozvoj životních dovedností žáků a příznivě ovlivňuje třídní klima, což lze chápat jako součást nespecifické prevence. inspirovat učitele k efektivní realizaci specifické prevence v rámci výuky. Školy mají obvykle v rámci svého  minimálního preventivního programu plán témat specifické prevence, jež jsou součástí ŠVP. Využití metod kritického myšlení nabízí možnosti, jak tato témata realizovat ve výuce

12 Témata : Marihuana Rizika internetu, netolismus Alkohol
Multikulturní společnost Komunikace Unschooling – co motivuje děti k učení ? Máme vždy mluvit pravdu?

13 Limity KM v prevenci ne každá metoda se hodí pro dané téma, zacházet s metodami citlivě Učitel by si měl předem ujasnit si svůj osobní postoj k danému tématu a mít připravené argumenty metody KM jsou dobře využitelné pro všeobecnou prevenci v běžně fungujících třídách, pro informativní lekce, sdělování názorů a postojů(lze využít diagnosticky), k diskusi metody KM s preventivními tématy mohou být rizikové ve třídách s nefunkční vztahovou dynamikou, narušenými vztahy, nespolupracujících, bojujících s učiteli a jinými známkami krize – nejprve je třeba vytvořit bezpečné prostředí než se učitel pustí do preventivních témat, ať vyzkouší metody na učivu svého předmětu, ve kterém je zběhlý, jistý

14 Literatura, zdroje: publikace: Grecmanová, H., Urbanovská, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. 1. vyd. Olomouc: Hanex, s. ISBN časopis Kritické listy

15 Děkuji Vám za pozornost 


Stáhnout ppt "Prezentace záměru aktivit letošního projektu „Regionální konference“"

Podobné prezentace


Reklamy Google