Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr"— Transkript prezentace:

1 SEKTY A NOVÁ NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ – ÚVOD DO PROBLEMATIKY A KONKRÉTNÍ PŘÍKLADY
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jan Dušek. Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA SEKT A NOVÝCH NÁBOŽENKÝCH HNUTÍ
Problematika, kterou se tato prezentace zabývá, je značně složitá a je možno jí nahlédnout z různých pohledů – proto se nejedná o vyčerpávající studii, ale pouze o jakýsi pokus o úvod do problematiky. TERMINOLOGIE Význam slova „sekta“ jako skupiny oddělené (lat. secare = řezat, sekat) od většího náboženského nebo politického hnutí dnes nevyhovuje. Stejné znaky jako „tradiční“ sekty nesou i skupiny, které se od žádného takového celku neoddělily. Nehodnotícím označením nahrazujícím ideologicky a emocionálně zatížené slovo sekta či kult je termín NOVÉ NÁBOŽENSKÉ HNUTÍ.

3 Iracionální strach z dnešních nových náboženských hnutí se zakládá spíše na archetypálních reakcích na náboženské skupiny odlišné od etablovaného kulturně-náboženského prostředí než na odůvodněných obavách vycházejících z faktické skutečnosti. Nová náboženská hnutí jsou fenoménem, který provází lidský rod odnepaměti. SNAHA O NÁBOŽENSKOU REFORMU se tu a tam, především v období určité destabilizace dané kulturně-náboženské tradice, objevovala ve většině historických společností a z ní se rodila i nová náboženská hnutí. NĚKTERÁ Z TĚCHTO HNUTÍ VELMI BRZY ZANIKLA, JINÁ SE TRANSFORMOVALA VE VELKÉ A STABILNÍ NÁBOŽENSKÉ TRADICE. Hluboce zakořeněný strach z NNH, který rozhodně není specifikem naší doby. Typickým příkladem je KŘESŤANSTVÍ - V POČÁTCÍCH EXISTOVALO JAKO SEKTA V RÁMCI JUDAISMU A STALO SE NEJROZŠÍŘENĚJŠÍM NÁBOŽENSTVÍM V HISTORII .

4 Jakmile se křesťnství začalo šířit v římské říši, stalo se terčem útoků ze strany oficiální moci.
Důvodů bylo více: určitý radikalismus a exkluzivismus křesťanství počáteční odmítání vojenské služby mesianismus na státních institucích nezávislá síť sociální solidarity obřady v uzavřených prostorách bez přístupu veřejnosti, odmítnutí císařova božství atd. V neposlední řadě tu ovšem působila také xenofobie - nepřátelské veřejné mínění, jež pronásledování oficiální mocí umožňovalo:

5 Křesťané byli podezíráni z orgií, krvesmilstva, rituálních vražd dětí, kanibalismu, provozování dosud neznámé, cizorodé, státem nepodporované magie, „nenávisti k lidskému pokolení“ a dalších zločinů. Dokonce byla velmi obvyklá víra, že epidemie a živelné pohromy sesílají bohové jako trest za odvrat od tradičního náboženství. Záhy po vítězství křesťanství začali být z podobných zločinů obviňováni Židé, pohané a heretici. Mithrova mystéria byla vzhledem ke značné vnější podobnosti ústředního ritu pokládána za ďábelskou parodii křesťanské eucharistie.

6 PROBLEMATIKA KONVERZE K NNH
V zásadě se střetávají dva modely: 1. konverze jako vymytí mozku (brainwashing model) 2. konverze jako postupný sociální posun (social-drift model) ad 1) termín a popis metod vymytí mozku (brainwashing) Pochází od Roberta Jay Liftona, který ve své knize Reforma myšlení a psychologie totalitarismu rozebírá techniky, kterými Číňané během korejské války působili na zajaté americké vojáky. Původní identita jedince je zpochybněna, zničena a postupně nahrazena novou. Lifton naprosto neadekvátně aplikuje teorii brainwashingu, která se vztahuje pouze na extrémní podmínky zajateckých táborů i na „totalitární náboženské kulty“ působící v západní společnosti.

7 Model konverze jako vymytí mozku není pro religionistiku a sociologii náboženství přijatelný - je zjednodušující a tendenční. Staví totiž na velmi pochybném předpokladu, že jedinec má nějakou pevnou, stálou, v harmonické době dětství formovanou a „skutečnou“ (to jest majoritní společnosti poplatnou) identitu. Ta je pomocí vymytí mozku nahrazena „pseudoidentitou“, která je patologická a vlastně nepatří danému jedinci, nýbrž je to jakýsi zhoubný nádor na jeho „pravé“ identitě. Identita jedince je ovšem v moderních industriálních společnostech vystavena každodennímu zpochybňování. Jde o velmi dynamickou strukturu, která se neustále vyvíjí a je otevřena i náhlým změnám, pokud je uzná za prospěšné.

8 ad 2) model konverze jako sociálního posunu
Tento přístup pojímá konverzi jako postupný posun, který nezávisí ani tak na míře „nátlaku“ náboženské skupiny, jako spíše na svobodné volbě samotného jedince a vůbec mnoha individuálních i sociálních okolnostech. Důležitější roli než učení a rituály skupiny obvykle hrají osobní vazby na členy skupiny. Vysvětlení motivů konverze „naprogramováním“ jedince s nějakým způsobem destabilizovanou a tedy ovlivnitelnou psychikou je zjednodušující. Lépe je mluvit o motivu intelektuálním, mystickém, experimentálním, citovém aj. Je pochopitelné, že nové náboženské hnutí může jedinci jak uškodit, tak prospět…

9 NĚKTERÉ OBECNÉ RYSY CHARAKTERIZUJÍCÍ SEKTY A NOVÁ NÁBOŽENSTKÁ HNUTÍ:
1) AUTORITATIVNÍ VEDENÍ (žádná diskuse, naprostá poslušnost) 2) OPOZICE (vůči církvím i společnosti, státu a rodině) 3) ELITAŘSTVÍ A VÝLUČNOST (jen v sektě je pravda a spása) 4) PŘÍSNÁ PRAVIDLA CHOVÁNÍ (jídlo, pití, oblékání, morálka) 5) DŮRAZ NA SUBJEKTIVNÍ ZKUŠENOST (pocity, emoce, prožitky) 6) POCIT PRONÁSLEDOVÁNÍ (od společnosti, státu, církví ap.) 7) DŮRAZ NA SANKCE (obviňování, zastrašování, vylučování) 8) ESOTERISMUS (utajování, postupné zasvěcování do nauky) 9) ODMÍTÁNÍ KNĚŽSTVÍ (sekty tvoří opozici k hierarchii).

10 Na tzv. sektách bývá již při prvních kontaktech nápadné, že v nich nevládne atmosféra svobodného myšlení a rozhodování. Vnějšímu pozorovateli mohou jejich členové připadat jakoby „programovaní“, bez schopnosti vlastního úsudku, který by překračoval předem dané mantinely, bez ochoty pohledět na cokoli týkajícího se jeho skupiny s nadhledem či s odstupem. Jejich rozhodování je ale deklarováno jako naprosto svobodné a oni sami se (alespoň někdy) svobodně cítí. Jejich okolí však jejich slova považuje za fráze a jejich chování za strojené a křečovité.

11 Autoritativní vedení Výroky zakladatele, vůdce, mesiáše, vedoucích výborů nebo jiných orgánů jsou považovány za závazné a nezpochybnitelné a těmto lidem jsou přisuzovány božské atributy. Vedoucí si činí nárok předepisovat recepty na všechny oblasti života a nepřipustit alternativy. Koncentrace moci v rukou vedení takové náboženské skupiny je také důvodem, proč její literatura bývá šířena z jednoho centra a proč nebývají obvyklé žádné spontánní lokální aktivity. Ze stejného důvodu tyto skupiny také svým členům silně nedoporučují sledování televize, poslech rozhlasu, četbu knih, novin či časopisů, které neprošly schválením těch, kteří stojí v hierarchii skupiny alespoň o stupínek výše. Přijímání informací nestandardními a nekontrolovanými kanály je chápáno jako nebezpečné.

12 Poslušnost autoritám nebývá ovšem členy přijímána jako omezení, ale spíše jako úleva.
Tato poslušnost totiž odnímá břemeno rozhodování a odpovědnosti za nesprávná rozhodnutí.

13 Jednoduchými „pravdami“ a zpravidla jediným receptem na všechny otázky autorita snadno vyplní pocit prázdnoty, který může být zvláště v konzumní společnosti a zvláště v určitých životních periodách a situacích pociťován velmi palčivě. Snadnými řešeními nasytí jeho duchovní hlad a uspokojí jeho (třeba dosud nepřiznanou) touhu po odpovědi na existenciální otázky. Umožní mu smysluplné využití času ve službě pro organizaci. Dá mu jasný životní program, který se kryje s ideály organizace, a prosvětlí budoucnost. Důraz na subjektivní zkušenost (pocity, emoce, prožitky).

14 Základní prvky víry mohou být v sektě fixovány v extatických stavech či ve změněných stavech vědomí, způsobené např. meditací, společným zpěvem, hlubokým dýcháním, rytmickou hudbou apod. |Je pochopitelné, že „pravdy“, které členové přijali tímto způsobem, jsou zvnějšku jen velmi těžko zpochybnitelné. Na straně člena sekty vždy stojí argument jejich vlastního prožitku či „svobodného a nezávislého“ objevu. Typické bývá podceňování rozumu. Zkušenosti, pocity a zážitky jsou před rozumem upřednostňovány.

15 Nebývá potřeba, aby bezvýhradná poslušnost byla vynucována
Nebývá potřeba, aby bezvýhradná poslušnost byla vynucována. Jen se předpokládá a stává se pak záležitostí cti a nejlepšího svědomí následovníků, aby přání svých autorit vyplňovali. Opustit takovou skupinu je ovšem většinou téměř nemožné, takže se dá mluvit o určitém typu silné závislosti. jedním z nejdůležitějších důvodů této závislosti jsou emoce. Při náboru do sekty jsou využívány metody psychické manipulace, tzv. bombardování láskou Adept je obklopen lidmi, kteří ho oceňují, dávají mu najevo svou lásku, přesvědčí ho o bezproblémovosti vztahů mezi sebou a vzbudí v něm touhu mezi ně patřit. Pokud toto tzv. bombardování láskou probíhalo v dostatečné intenzitě, adept nakonec rád přijal za své vše, co mu splnění této touhy umožnilo. Opustit po tomto procesu skupinu by pak znamenalo ztrátu této možná nejdůležitější oblasti jeho citového života. Nový člen bývá připraven o volný čas a dostatek spánku, takže má málo příležitostí a sil si svou novou situaci promyslet a zhodnotit ji.

16 Nováček dříve či později pocítí, že láska, jíž byl v době „líbánků“ v sektě obklopen, není bezpodmínečná. Bývá vázána na jeho výkon. Časem mu skupina začíná dávat najevo, že by pro ni měl pracovat. Výsledky práce člena sekty bývají dávány do přímé souvislosti s jeho duchovní pokročilostí, je za ně tedy plně odpovědný. Za jakýkoli neúspěch osobní či kolektivu se člen sekty cítí osobně vinen. Žije ve stálém vědomí drtivé nedostatečnosti. Pocit viny se stává účinným hnacím motorem a způsobuje často až neuvěřitelné výkony jednotlivých členů sekty. Na neúspěchy a jiné problémy „se ordinuje“ pouze více četby posvátných textů, více poslechu motivačních kazet, více modliteb či meditace, větší objem práce pro sektu, větší oddanost apod. Největším zatížením vinou a totální životní prohrou by bylo sektu opustit. K tomu ovšem nalézají sílu jen lidé mimořádně silní nebo mimořádně zoufalí.

17 Sekty kreslí černobílý obraz skutečnosti, v němž se vše dobré nachází v „jejich světě", vše zlé, zkažené ve světě mimo tuto skupinu. S černobílým obrazem světa souvisí i výlučnost, která je pro sekty tak charakteristická. Tyto společnosti vzbuzují ve svých členech pocit výjimečnosti a nadřazenosti, která může být dána buď zvláštním a jedinečným poznáním, jehož se jim údajně dostalo, nebo posláním, k němuž byli vyvoleni. Většinou sekta zahrnuje do svého výkladu světa i periodizaci dějin. V takovém případě se obvykle ocitáme právě v poslední nebo jinak vrcholné etapě. Pocit výlučnosti musí být sycen poukazem na odlišnosti od víry či náboženské praxe jiných náboženských společností. Tyto odlišnosti je pro pocit výlučnosti třeba zdůraznit a lpět na údajně jediném správném výkladu světa nebo literárních pramenů, z nichž skupina čerpá (např. Bible, koránu, véd nebo i jiné literatury) = fundamentalismus.

18 Fundamentalismus vede nutně k tuhému legalistickému (zákonickému) způsobu života, který ovládá nejen duchovní praxi členů sekty, ale i detaily praktického života. V sektě je vše sešněrováno velkým počtem předpisů, určujících oblečení, účes, jídelní zvyky, denní režim, výběr partnera, sexuální život atd. Není podporováno svobodné sebevyjádření (např. umění), humor ani kreativita.

19 SVĚDKOVÉ JEHOVOVI (SJ)
HISTORIE V 70. LETECH 19. STOLETÍ ZALOŽIL CH. T. RUSSELL (1852–1916) v Pittsburghu - „MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ BADATELŮ BIBLE.“ Na základě studia Bible vypočítal (a jeho nástupci též) DATUM(Y) KONCE SVĚTA (první datum připadlo na rok 1874; potom následovalo několik dalších pokusů 1914, 1915, 1918, 1925, 1941, 1975) - žádné z těchto proroctví se nenaplnilo a vždy vyústily ve zklamání. V roce 1879 začal vydávat časopis „STRÁŽNÁ VĚŽ“. SVÝM ČASOPISŮM PŘISUZOVAL VĚTŠÍ DŮLEŽITOST NEŽ SAMOTNÉ BIBLI. Napsal: „Odloží-li někdo mé studie Písem, i když je před tím používal, a obrátí se pouze ke studiu samotné Bible, upadne během dvou let do tmy. Tak nás učí zkušenost. Na druhé straně, jestliže někdo čte pouze mé studie o Bibli a ani jeden řádek z Bible samotné, bude po těch dvou letech ve světle.“

20 NÁSTUPCEM RUSSELA SE STAL J. F. RUTHERFORD.
V roce 1918 ZAHÁJIL PŘEDNÁŠKOVOU KAMPAŇ, zvanou miliónová, která měla i NÁBOROVÝ CHARAKTER. Chtěl získat nové členy i peníze. Hlásal: „Milióny dnes žijících nikdy nezemřou.“ V roce 1922 se konal sjezd badatelů Bible. Všichni účastníci byli nabádáni k veliké aktivitě: zvěstujte, zvěstujte, zvěstujte krále a jeho království! Mladí lidé byli vybízeni, aby počkali s uzavíráním manželství a plozením děti až do příchodu ohlašovaného království a všechny své síly i čas věnovali oznamování poselství o záchraně lidstva. Mnozí lidé prodali své majetky, koupili si automobily, ve kterých pak bydleli a cestovali po USA a varovali lidi před blížícím se zahynutím. Stanovil nové DATUM KONCE SVĚTA, PŘÍCHODU JEŽÍŠE KRISTA A BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NA ROK 1925.

21 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

22 Dokazoval, že právě v tomto roce dojde K POZEMSKÉMU VZKŘÍŠENÍ Z PATRIARCHŮ ABRAHÁMA, IZÁKA A JÁKOBA A Z PROROKŮ, kteří se stanou KNÍŽATY A VIDITELNÝMI A ZÁKONITÝMI ZÁSTUPCI BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI. RUTHERFORD ROZHODL, ŽE VZKŘÍŠENÍ PATRIARCHOVÉ BUDOU BYDLET V USA, přesněji řečeno v San Diegu v Kalifornii, kde PRO NĚ VYBUDOVAL PŘEPYCHOVOU VILU s přepychovým nábytkem. Nazval ji BETH SARIM – DŮM KNÍŽAT. RUTHERFORD SE DO VILY NASTĚHOVAL, PROTOŽE BYL PŘESVĚDČEN, ŽE NEMŮŽE PATRIARCHY A PROROKY UVÍTAT NIKDO JINÝ NEŽ ON. V ROCE 1925 PATRIARCHOVÉ NEPŘIŠLI…

23 1925 – OD TOHOTO ROKU ZAČAL RUTHERFORD USILOVAT O VYTVOŘENÍ ODDANÉ A POSLUŠNÉ ORGANIZACE.
Do této doby byly skupiny Badatelů Bible samostatné a své starší si volily demokratickým způsobem. Prezident Společnosti nemohl starším ani skupinám nic nařizovat. Mohl jen skrze tiskoviny apelovat. Nyní vyzval skupiny, aby požádaly Společnost o přijetí do organizace. Když tak učinily, oznámil v časopise Strážná věž, že rady starších budou zrušeny a místo nich bude Společnost jmenovat dva služebníky, z nichž jeden bude pečovat o sbor a druhý bude řídit zvěstovatelskou činnost. Zrušení volených starších vyvolalo nespokojenost. Všichni, kdo se odmítli podřídit Rutherfordovi, byli v časopise Strážná věž označeni za vzpurné, pyšné a neposlušné. Mnozí opustili řady tohoto hnutí. KAŽDÉ JEHO NAŘÍZENÍ BYLO POVAŽOVÁNO ZA NAŘÍZENÍ BOŽÍ. ZVĚSTOVATELSKÁ ČINNOST SE STALA PODMÍNKOU SPASENÍ. ČLENŮM ORGANIZACE OZNÁMIL: „V POSLUŠNOSTI VŮČI PÁNU MUSÍTE JÍT DŮM OD DOMU A PŘINÁŠET SVĚDECTVÍ O KRÁLOVSTVÍ.“

24 Svědkové Jehovovi musejí zvěstovat a prodávat tiskoviny společnosti
Svědkové Jehovovi musejí zvěstovat a prodávat tiskoviny společnosti. Jejich věrnost a láska k Bohu se měří dosaženými výkony a počtem hodin věnovaných zvěstovatelské činnosti. 1926 byl v časopise Strážná věž otištěn ČLÁNEK „KDO BUDE CTÍT JEHOVU?“ Badatelé Bible považovali Ježíše Krista jen za stvořenou bytost, ale uctívali ho a modlili se k němu. Uvedený článek sděloval, že Bůh trpí velikou újmou, jelikož věřící lidé uctívají jeho syna Ježíše Krista – stvořenou bytost, a nikoli Boha Stvořitele. Badatelé bible začali uctívat jen Boha Otce a zcela opomíjet Ježíše Krista. V roce 1931 si organizace dala nový název „Svědkové Jehovovi“. Uctívání Ježíše Krista je přísně zakázáno a je považováno za hrozný hřích a modlářství. Zakázány jsou i modlitby ke Kristu, a to pod hrozbou vyloučení z organizace.

25 TISKOVINY SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH
[cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <

26 ZÁKLADNÍ VĚROUKA: Svědkové Jehovovi učí, že PRVNÍMI SVĚDKY byli již věrní boží služebníci starověku - ÁBEL, NOE, ABRAHÁM, MOJŽÍŠ atd. Nejvěrnějším svědkem byl JEŽÍŠ KRISTUS. PEVNĚ VĚŘÍ V DOSLOVNÝ KRISTŮV NÁVRAT A USTAVENÍ JEHO KRÁLOVSTVÍ NA ZEMI. Kristus byl podle Svědků uveden do královského úřadu při svém druhém příchodu roku 1914, kdy nastala poslední fáze světových dějin. Ta vyvrcholí v době stanovené bohem apokalyptickou bitvou u Armagedonu. K nebeskému životu bude vyvoleno 144 tisíc božích služebníků, kteří budou vládnout společně s Kristem na rozdíl od "velkého zástupu", který bude prožívat blaženost na obnovené Zemi .

27 Svědkové Jehovovi (SJ) věří, že jedině Bible je inspirované Boží slovo.
Vydali vlastní překlad Bible – překlad Nového světa (text na mnoha místech tendenčně upraven, tak aby odpovídal učení SJ). SJ odmítají většinu článků víry přijímaných jinými křesťanskými církvemi, např. Boží Trojici a božství Ježíše Krista (neboť Kristus je Bohu podřízen). Členem společnosti se člověk stává křtem v dospělosti. SJ neslaví tradiční křesťanské svátky ani některá osobní jubilea, např. narozeniny. Jediným svátkem, který během roku slaví - tzv. „památná slavnost“ = připomínka poslední večeře Ježíše Krista a jeho apoštolů. Jsou vázáni povinnostmi jako např. abstinencí, dietními předpisy, odmítání transfúze - podle nálezu ústavního soudu ze dne 20. srpna 2004 (III. ÚS 459/03) však „Ochrana zdraví a života dítěte je zcela relevantním a více než dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv a omezení náboženské svobody, kdy jde o hodnotu, jejíž ochrana je v systému základních práv a svobod jednoznačně prioritní.“

28 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: autor: Qz10. <

29 Organizační struktura:
Ústředí církve - vedoucí sbor společnosti - sídlí v newyorském Brooklynu. FINANCOVÁNA JE PROSTŘEDNICTVÍM VLASTNÍCH ČLENŮ A DÍKY DARŮM SYMPATIZANTŮ. Počet členů SJ se odhaduje na sedm milionů – v ČR cca Perzekuce SJ ze strany totalitních režimů (nacismus, komunismus) – odmítali sloužit v armádě a brát do ruky zbraň; jakýmkoliv způsobem uctívat stát, jeho symboly. Působení v ČR: Do Československa přišla církev po 1. světové válce - nejprve na Slovensko, krátce nato i do Čech. Za 2. světové války a během komunistického režimu působila ilegálně. Registrace ministerstvem kultury byla provedena v roce 1993. V češtině vychází časopis STRÁŽNÁ VĚŽ A PROBUĎ SE!

30 HNUTÍ HARÉ KRŠNA Zakladatel: indický učitel ABHAJ ČARAN DE, známý jako
BHAKTIVÉDÁNTA SVÁMÍ PRABHUPÁDA ( ). Učení a praxe: jedná se o JEDEN ZE SMĚRŮ HINDUISMU. UCTÍVÁ INDICKÉHO BOHA VIŠNUA V JEDNOM Z JEHO VTĚLENÍ (TZV. AVATÁRŮ) - V KRŠNOVI, JEHOŽ VIDÍ JAKO NEJVYŠŠÍ OSOBNOST BOŽSTVÍ. Nejlepší metodou, jak se stát oddaným Kršny, je ZPĚV MAHÁMANTRY „HARÉ KRŠNA, HARÉ KRŠNA, KRŠNA KRŠNA, HARÉ HARÉ. HARÉ RÁMA, HARÉ RÁMA, RÁMA RÁMA, HARÉ HARÉ…“

31 SWAMI PRABHUPADA A KRŠNA
[cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: autor: Eequor. < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: autor: Jonoikobangali. <

32 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: autor: Anneli Salo. <

33 Prabhupáda doporučoval ŘÍKAT ČI ZPÍVAT MAHÁMANTRU ZA POMOCI RŮŽENCE O 108 KULIČKÁCH, A TO ŠESTNÁCTKRÁT DENNĚ (tj. celkem x). Tím má dojít v mysli oddaného k odstranění všech následků života v hmotném světě. Oddaný je veden k PROBUZENÍ SVÉHO BOŽSKÉHO VĚDOMÍ a k poznání, že je věčnou duší, pokrytou pouhými dočasnými tělesnými oděvy. Toto poznání mu pomůže ROZVINOUT LÁSKU KE KRŠNOVI a může ho podle jeho víry VYSVOBODIT Z KOLOBĚHU ŽIVOTŮ.

34 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: autor: Gaura. <

35 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: autor: Wikidas. <

36 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: autor: Wikidas. <

37 [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: autor: Svpdasa. <

38 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: autor: GourangaUK . <

39 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: autor: Gaura. <

40 Snaha o jednoduchý, až asketický život:
v chrámech a na farmách vstává oddaný již kolem čtvrté hodiny ranní, sprchuje se studenou vodou, vykonává pravidelné ranní obřady buzení, mytí a krmení božstev, účastní se společného uctívání Kršny. Práce přes den je často velmi tvrdá, strava kromě svátků jednoduchá. Oddaní se řídí čtyřmi zásadami, které: přikazují vegetariánství zakazují drogy zakazují hazardní hry zakazují sex mimo manželství a mimo záměr zplodit potomka. Financování: z darů příznivců, z podomního či pouličního prodeje prabhupádových knih a z výnosů svých vegetariánských restaurací (Góvinda).

41 Oddaní Kršny CHODÍ V TYPICKÝCH ODĚVECH DÓTÍ (MUŽI) A SÁRÍ (ŽENY), se znamením ŽLUTÉ HLINKY NA ČELE MEZI OČIMA A ŽENY SE ZAHALENOU A MUŽI S VYHOLENOU HLAVOU. Splývavá roucha žen mají oddané chránit před tělesnými vášněmi. NA ULICI NĚKDY ROZDÁVAJÍ PRASÁDAM, JÍDLO OBĚTOVANÉ KRŠNOVI, O NĚMŽ VĚŘÍ, ŽE JE V NĚM KRŠNA PŘÍTOMEN. Počet členů se odhaduje na NĚKOLIK DESÍTEK TISÍC, U NÁS ASI DVĚ STOVKY .

42 SCIENTOLOGIE zakladatel: Lafayette Ronald HUBBARD (1911–1986)
Sám sebe líčil jako velkého myslitele, humanistu, učitele národů, vědce, cestovatele, etnografa, mořeplavce a v neposlední řadě válečného hrdinu. Jeho nesmrtelná duše přešla do jiné dimenze v roce Ve skutečnosti Hubbard neprocestoval celý svět ani nevystudoval jadernou fyziku (ze školy ho vyhodili), jak věří jeho příznivci. Živil se jako spisovatel sci-fi literatury; „Rád bych si založil náboženství, protože tam se točí peníze,“ svěřil se koncem 40. let spisovateli sci-fi Lloydu Esbachovi. V roce 1950 vydal knihu „DIANETIKA: MODERNÍ VĚDA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ“. Tato bible scientologů popisuje „vědecké“ metody, jak může člověk zlepšit svou paměť a inteligenci a zároveň se zbavit bolesti, úzkosti, nemocí, negativních pocitů a asociálních sklonů.

43 Později dianetiku doplnil o další metody, které člověku pomohou na cestě k osvícení a naprostému osvobození. Tak vznikla nová „věda“ scientologie Hubbard zformoval své teorie do náboženského systému a 1954 založil Scientologickou církev.

44 Učení: Lidé jsou potomci nesmrtelných a nestvořených bohů, tzv. thetanů, kteří vstoupili do hmoty a postupným převtělováním zapomněli na svůj božský původ. Lidé mají v mysli různé zábrany, tzv. engramy, které jim brání uvědomovat si dřímajícího thetana v sobě. Osvobodit se od těchto zábran může "pacientům" pomoci tzv. auditing, při němž si pomocí vhodně kladených otázek školitelem (auditorem) uvědomují nejrůznější zážitky v tomto životě i v minulých životech. Pacient odpovídá školiteli seientologické církve s dvěma póly tzv. e-metru v rukou (e-metr = v podstatě detektoru lži, který má umožnit podle odporu kůže rozpoznat, které otázky pacienta zvláště vzrušují).

45 Člověk, kterému se podařilo pomocí auditingu zbavit se zábran, stává se clearem, čímž údajně získává původní potenciál sebeurčení, schopností, zodpovědnosti a štěstí. Osoba, která dosáhne stavu úplné duchovní svobody, stává se operujícím thetanem (ot) a je schopná milovat své bližní a podílet se na řešení sociálních problémů. Scientologická církev své klienty vyhledává pomocí nabídky bezplatného vyhodnocení tzv. oxfordského testu osobnosti, kterým se snaží klienta přesvědčit, že je pacientem a že tedy potřebuje její služby.

46 [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: autor: Evil saltine. < [cit ]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: autor: AndroidCat. <

47 -------------------------------------------------------
„V testu zjistili, že jsem úplně nezodpovědná, nešťastná a na pokraji zhroucení.“ Paní Jana přitom byla v práci úspěšná, mezi kolegy i podřízenými oblíbená. Toho, že by byla nešťastná nebo na pokraji zhroucení, si sama nevšimla. Když to ale říkají, asi na tom opravdu něco bude, usoudila stejně jako mnozí jiní. Poukázat na vaše ať už skutečné či domnělé slabé stránky a nabídnout vylepšení, je strategie náborových scientologických středisek. Chytí se ti ambicióznější, nejistější a naivnější. Lapí se všichni, kdo touží stát se bezchybnou bytostí, ať už z narcismu, nebo z pocitu méněcennosti. A také ti, kdo věří, že na úspěch, bohatství a štěstí existuje jednoduchý recept jako na bábovku (viz článek Scientologické peklo, Reflex č. 40, 2009). Tyto služby se ovšem velmi draze platí. Kdo nemá možnost si je zaplatit, musí si je odpracovat bezplatnou prací pro scientologickou církev. Pomocí auditingu získává církev absolutní kontrolu nad svými klienty, kteří jí svěřili své nejintimnější a často kompromitující zážitky.

48 R. Dericquebourg: SCIENTOLOGICKOU VÍRU LZE CHARAKTERIZOVAT JAKO systém "zpětné utopie" (utopie je vysněná fantastická představa), ve které člověk hledá navrácení do kdysi perfektního stavu skrze řadu puntičkářských a nekompromisních postupů, které jsou zaměřeny tak, aby se dostal do kontaktu se svým prapůvodním duchem. Tyto procesy jsou přísně kontrolovány a na pokročilejších stupních i vysoce tajné. Kritici církve upozorňují na to, že scientologie jako jediná mezi řadou náboženství zatajuje před všemi klíčové informace své teologie, vyjma několika vyvolených následovníků. SYMBOL: SCIENTOL. KŘÍŽ - SVISLÉ BŘEVNO ZNÁZORŇUJE HMOTU A VODOROVNÉ DUCHA. Z místa křížení břeven vycházejí čtyři šikmé paprsky. Osm konců takového kříže představuje "osm dynamik života" podle scientologie.

49 Podle údajů sekty má 10 miliónů členů v 159 zemích světa
Podle údajů sekty má 10 miliónů členů v 159 zemích světa. REÁLNÝ POČET ČLENŮ SE ODHADUJE NA 100 AŽ 200 TISÍC, V ČR 100 AŽ 200. Výtečný web poskytující MNOŽSTVÍ ZAJÍMAVÝCH INFORMACÍ O SKUTEČNÉ TVÁŘI CELÉHO NÁBOŽENSKÉHO HNUTÍ:

50 CHRÁM SCIENTOLOGŮ [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: autor: Abhijitsathe. <

51 ZNÁMÍ SCIENTOLOGOVÉ [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: autor: Kevin Ballard. < [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: autor: Towpilot. <

52 POUŽITÁ LITERATURA BARRETT, David V. Sekty, kulty, alternativní náboženství. 1. vyd. Praha : Ivo Železný, ISBN LUŽNÝ, D. Nová náboženská hnutí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, ISBN VOJTÍŠEK, Z. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. 1. vyd. Praha : Beta Books, ISBN


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr"

Podobné prezentace


Reklamy Google