Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagog v distančním vzdělávání Cyklus: Distanční vzdělávání profesionálně Seminář č. 3 Lektor: Mgr. Monika Všetulová, Olomouc,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagog v distančním vzdělávání Cyklus: Distanční vzdělávání profesionálně Seminář č. 3 Lektor: Mgr. Monika Všetulová, Olomouc,"— Transkript prezentace:

1 Pedagog v distančním vzdělávání Cyklus: Distanční vzdělávání profesionálně Seminář č. 3 Lektor: Mgr. Monika Všetulová, vsetulom@rupnw.upol.cz Olomouc, 25.1. 2005

2 Program semináře ORIENTAČNÍ ČASOVÝ PLÁN 13.00 – 13.45 hod.  1. část 13.45 – 14.00 hod.  přestávka 14.00 – 14.45 hod.  2. část 14.45 – 15.00 hod.  přestávka 15.00 – 16.00 hod.  3. část OBSAH SEMINÁŘE Role a kompetence pedagoga v DiV Účastník DiV Úkoly tutora Tutorské prostředí v LMS

3 Cíl semináře HLAVNÍ CÍL Seznámit účastníky s teoretickými i praktickými aspekty práce učitele v distanční formě výuky. DÍLČÍ CÍLE 1. část vysvětlit roli učitele v DiV, objasnit termín tutor, uvést klíčové kompetence učitele v DiV, charakterizovat postavení studujícího v DiV. 2. část vyjmenovat hlavní úkoly učitele v DiV, aplikovat zásady práce tutora při psaní hodnocení úkolu, řešit konfliktní situaci se studujícím v souladu s metodikou DiV. 3. část popsat tutorské prostředí v LMS.

4 Role učitele - proměny Posun ve výukovém stylu Studující = aktivní spolutvůrce výuky Učitel = usnadňuje učení Metody = konstruktivní, aktivizující Výběr metod v souladu s potřebami a možnostmi studujících Využití technologií ztráta dominantního postavení ve prospěch specialistů přínos = urychlování a umocňování výukových procesů závisí na znalostech, schopnostech, umění a citu učitelů hrozí posílení nevhodných výukových postupů

5 Klasický  moderní výukový styl  Autoritativní  Předávání „hotového“  Závazný předem určený program  Lektor  expert  Účastník  objekt  Úvod  prezentace programu a pravidel lektora  Výklad  Závěr  hodnocení školení lektorem  Lektor poskytuje hotové poznatky  Participativní  Objevování nového  Pružnost programu (obsah/metody/techniky)  Trenér  facilitátor  Účastník  subjekt  Úvod  debata o programu a pravidlech dle potřeb a možností účastníků  Facilitace  Závěr  společná kritická sebereflexe  Trenér „učí se učit“, rozvíjet, kultivovat Barták, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha : Votobia 2003, s. 213.

6 Instruktivní  konstruktivní přístup Tradiční instruktivní přístup Pokrokový konstruktivní přístup činnost orientovaná na učitele samostatná práce řízená výuka postup stejnou cestou pevné osnovy a standardy cílem konkrétní znalosti drilování izolovaný, umělý obsah učiva předměty odděleny hodiny odděleny žáci rozděleni podle věku převládá pasivní přístup testování a známkování učitel nejvyšší autoritou kázeň nejvyšší ctností škola uzavřená okolí nepříznivé vlivy minimalizovány činnost orientovaná na studenta týmová spolupráce projektová výuka postup odlišnými cestami tématický učební plán kritické myšlení, samostatné rozhodování chápání na základě asociací učivo reálné spojené souvislostmi předměty spojeny tématy hodiny spojeny tématy dělení podle schopností a zájmů převládá aktivní přístup slovní hodnocení učitel pomocníkem a průvodcem zájem o věc nejvyšší ctností škola otevřená nejen okolí riziko nežádoucích vlivů (např. internet)

7 Role učitele - význam Účinnost učení + přijatelnost nových učebních forem ovlivňuje: výukový program rámcové organizační podmínky individuální předpoklady k učení osobní poradenství podpora studijního úsilí účastníků Nová role učitele poskytování osobního poradenství a podpora studijního úsilí účastníků učitel = poradce při učení a moderátor učebního procesu hlavním zdrojem informací v DiV jsou multimediální studijní materiály a pomůcky

8 Role pedagoga v DiV – 4 dimenze 1.TECHNICKÁ (podmínky pro studenty, vlastní znalost) 2.MANAŽERSKÁ (plánování, organizace, administrace) 3.PEDAGOGICKÁ (dodržování didaktických zásad) 4.SOCIÁLNÍ (kooperativní studijní prostředí)

9 TUTOR  Vysokoškolský pedagogický pracovník, který řídí individuálně nebo v malé skupině přípravu studentů, často v průběhu celého ročníku nebo celého studia (především v britském vysokoškolském systému). (Palán, 1997, s. 118)  Poradce, pomocník studenta, konzultant v distančním vzdělávání, který pracuje individuálně se studentem, orientuje jeho studijní cestu, je k dispozici jako konzultant, vyhodnocuje písemné projevy studenta, kontrolní a zkušební otázky, hodnotí jeho úspěšnost, pomáhá při přípravě na zkoušku, poskytuje studentovi zpětnou vazbu v mnoha významech, motivuje jej k dalšímu studiu. Poskytuje zpětnou vazbu i zpracovatelům studijních materiálů. Pojem je často nahrazován pojmem konzultant nebo školitel, přestože obsahově nejsou zcela synonymní. (Palán, 1997, s. 118)  Specifický termín, užívaný k odlišení od pojmu učitel či lektor. Je to metodický zprostředkovatel studia a hodnotitel výsledků. Jeho povinnosti jsou následující: pomoc při výběru kurzu, pomoc při řešení studijních problémů, konzultace týkající se obsahu kurzu, opravy a hodnocení testů, celkové hodnocení výsledků studia, písemná hlášení o průběhu a výsledcích tutoriálů, shromažďování a zpracování námětů a připomínek studujících. (Barešová, 2003, s. 148) Tutor je metodický zprostředkovatel distančního studia a hodnotitel průběžných výsledků. Je v nejbližším kontaktu se studujícím a má charakteristické a přesně definované povinnosti. Speciální termín přejatý z angličtiny. Umožňuje odlišit specifiku pedagogického pracovníka v distančním studiu od klasického učitele v prezenčním studiu. (Zlámalová, 2002, s. 6)

10 Kompetence vzdělavatele (Bočková) 1.Odbornost. Zahrnuje široké a hluboké vědomosti, dovednosti a vlastní zkušenosti z daného oboru a erudici i v mezioborovém přístupu. 2.Pedagogické (andragogické) dovednosti. Umožňují efektivně řídit a ovlivňovat učební procesy dospělých účastníků. 3.Osobní vlastnosti vzdělavatele dospělých (např. odpovědnost, tvořivá iniciativa a činorodost, kritičnost a sebekritičnost, čestnost a smysl pro spravedlnost, snášenlivost a zásadovost, důvěra k jednotlivcům a ke skupině, duševní vyrovnanost a sebeovládání). 4.Komunikativní dovednosti, vyjadřovací schopnosti.

11 Kompetence lektora (Barták)  Odborná připravenost.  Zkušenosti.  Praxe.  Pedagogické schopnosti/dovednosti ve VD.  Schopnost veřejně vystupovat.  Schopnost řídit interaktivní vzdělávací formy.  Metodická způsobilost.  Adaptabilita (přizpůsobivost i otevřenost).  Pozitivní přístup, aktivita, iniciativa, kolegialita.  Osobnostní kvality (např. analytická schopnost).

12 Kompetence TUTORA  ODBORNÁ základ autority a hodnověrnosti tutora  MEDIÁLNÍ zahrnuje technické kompetence + vlastní zkušenosti s učením se pomocí počítačové sítě + dovednost komunikovat s novými médii  METODICKO-DIDAKTICKÁ zahrnuje kvalitní přípravu on-line kurzu + aktivní zapojení účastníků kurzu na základě omezené komunikace a redukované zpětné vazby. Zpravodaj - Odborné vzdělávání v zahraničí, 2004, č. 2

13 Studující v DiV  Účastník distančního studia, který je schopný přijmout plnou odpovědnost za své vzdělávání. PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU:  Dostatečná motivace  Disciplinovanost  Samostatná organizace studia  Technické kompetence ÚSKALÍ:  Nízká úroveň podpory  Nedostatek bezprostřední zpětné vazby  Nedostatek času na studium  Krátká, periodická studijní období

14 Studující: charakteristika  Dospělá, silně motivovaná a vyzrálá osobnost.  Delší dobu nestudoval, není si jistý v tom, jak se samostatně učit.  Zpravidla studuje při zaměstnání a pečuje o rodinu.  Zná cíl svého vzdělávání ( získání nových zkušeností, práce, uspokojení osobního zájmu ).  Příležitosti i rizika: studium kdekoliv, kdykoliv, dle vlastního tempa.

15 Jak aktivizovat studenty?  zábava + motivace  rozmanitost aktivit  podněcování sociální interakce  možnost volby  stálá pozitivní zpětná vazba  úkoly vyžadující tvůrčí myšlení  přiměřeně náročné aktivity + uznání

16 Úkoly tutora při učení online 1. Informovat a zprostředkovávat znalosti. Týká se především krátkých kompaktních školení a těch fází kurzu, které se nejvíce podobají frontální výuce v prezenčních kurzech. 2. Motivovat studující. Intenzita a charakter motivace závisí na délce kurzu. V kratších vzdělávacích akcích se musí tutor zaměřit především na zvýšení připravenosti účastníka k aktivní spolupráci. U delších kurzů je nezbytné, aby tutor maximálně motivoval účastníky kurzů k samoučení. 3. Podporovat studující v organizačních a technických otázkách spjatých se studiem. Tento úkol je důležitý především na začátku kurzu, protože je třeba u studujících odstranit případné zábrany vůči novým médiím a poskytnout jim podporu na pracovišti. Kurzů se může případně účastnit i technický odborník, který řeší eventuální technické problémy. (Zpravodaj, 2004, č. 2)

17 Základní úkoly tutora CDV UP  KORESPONDENČNÍ ÚKOLY (zadávání a hodnocení)  STUDIJNÍ VÝSLEDKY (sdělování studujícím)  DOTAZY (zodpovídání)  TUTORIÁLY (vedení a hodnocení)  POMOC

18 Tutoriál Většinou nepovinná prezenční setkání studujících a tutora. FUNKCE = usnadnění určité části studia NÁPLŇ  diskuse mezi studujícími navzájem i mezi nimi a tutorem,  srovnání vlastních výkonů a výsledků s výkony a výsledky ostatních účastníků studia,  objasnění výsledků hodnocení samostatných prací studujících a tutorova komentáře,  poskytnutí informací o literatuře a dalších zdrojích nad rámec základních požadavků,  předání studijních materiálů,  předání samostatných prací tutorovi k hodnocení nebo častěji jejich konceptů,  skupinové řešení problémů,  osvojování sociálně interaktivních dovedností,  laboratorní nebo dílenské práce (ve speciálních učebnách),  obsluha počítačů a online studium speciálních programů (projektů popř. jejich tvorbě).

19 Hodnocení úkolů  písemné slovní hodnocení  podrobný komentář tutora  hodnocení úkolů na tutoriálu by mělo být zcela anonymní! Základní principy hodnocení úkolů  zdůraznění předností splněného úkolu,  komentář ke zpracování úkolu s informací, zda byl úkol splněn bez připomínek, nebo zda je zapotřebí něco předělat/doplnit. ÚKOL PRO VÁS: ZPRACUJTE HODNOCENÍ ÚKOLU K MODULU TUTOR Zadání úkolu: Vytvořte TABULKU a v ní porovnejte roli pedagoga v prezenčním studiu a tutora. Pokuste se vystihnout nejmarkantnější rozdíly i společné rysy jejich práce.

20 Příručka pro tutory  vysvětlení základních pojmů  pravidla komunikace se studenty  povinnosti a práva tutora, studujících a realizátora  charakteristika kurzu  personální zabezpečení kurzu, organizace práce tutora  vedení studijní agendy

21 Případová studie č. 1 Ještě než se dostanu k vlastnímu řešení, chtěla bych napsat několik poznámek, které i trochu osvětlují, proč úkol posílám později: úkol se mi zdá velice těžký a dlouho jsem přemýšlela, jak jej vlastně zpracuji a nevěděla jsem, jak do toho (v některých momentech jsem měla dokonce dojem, že tento článek přepracovat kvalitně do podoby studijního textu do DiV je nemožné) při všem tomto přemýšlení se mi zdál tento úkol velice pracný a tak časově náročný, že je téměř nemožné tento úkol splnit v předpokládané kvalitě - myslím tím z mé strany - snad ani nejde „pro převedení textu do distanční podoby použít všechny vhodné prostředky uvedené ve studijním materiálu“ dlouho jsem bádala nad formou, kterou tento úkol zpracuji - nejde přece vše opisovat a přepisovat do podoby studijního textu, volila jsem proto pouze příklady, poslední prozaický důvod jsem si nechala na závěr - v úterý jsem dělala důležitou zkoušku v doktorandském studiu a ta byla přednější.

22 Případová studie č. 2 Vážený pane, velice se Vám omlouvám, že posílám vypracovaný korespondenční úkol s několikadenním zpožděním. Jako základní důvod na svoji omluvu uvádím, že jsem neznal znění úkolu. Všechny tři předchozí úkoly jsem dostal mailem na svoji elektronickou adresu, takže jsem automaticky předpokládal, že i další úkol dostanu stejným způsobem. Bohužel jsem netušil, že dojde ke změně ve způsobu komunikace se studenty, aniž by to někdo oznámil. Od Vás jsem pak obdržel pouze dnešní "výhrůžný" dopis. Věřte mi však, že jsem se pídil po zadání úkolu ze všech předchozích úkolů nejvíc, takže jeho zadání jsem dostal od kolegů již v pátek. Má snaha sehnat tento úkol co nejdříve byla dána tématem, které je pro mně neskutečně obtížné. V průvodním dopise píšete, že máme 6 hodin na prostudování textu. Za 6 hodin jsme ho s obtížemi přečetl, ale o nějakém porozumění nemůže být řeči. Text je patrně psán pro jinou cílovou skupinu, než jsem já. Text jsem prostudoval celkem 3x a troufám si říci, že jsem pochopil zhruba 10%. Nejsem a ani netoužím být informatik, spíše mě zajímá pedagogická či didaktická stránka distančního vzdělávání. Tomu pak odpovídá mé vypracování Vašeho úkolu, které je asi o něčem jiném než jste si představoval. Pokud se Vám zdá moje troufalost přílišná, jsem ochoten okamžitě studium na Vaší instituci ukončit.

23 Případová studie č. 3 Pracujete jako tutor v kurzu Distanční minimum. Obdržíte úkol od studenta a zjistíte, že se zaměřil na podrobnou kritiku studijního materiálu, z něhož studoval. Napadl jeho odbornou a jazykovou úroveň. V některých případech s jeho výtkami souhlasíte. Studující však ve svém počínání zcela opomněl vypracovat zadaný úkol. Pouze dodávám, že autorem textu nejste Vy.

24 Případová studie č. 4 Pracujete jako tutor v kurzu Distanční minimum. Obdržíte úkol od studenta a zjistíte, že jste před týdnem obdržel naprosto stejně vypracovaný úkol od jiného člena téže studijní skupiny. Co Vy na to jako TUTOR? Jak budete reagovat?

25 IKT ve vzdělávání PŘEDNOSTI  Nástroj k získání a zpracování informací  Spojuje dění ve „třídě“ s blízkým i vzdáleným okolím  Umožňuje zapojení expertů do učebních aktivit  Umožňuje přenést výukové aktivity mimo vyučovací hodiny a mimo budovu školy RIZIKA  Přeceňování významu dostupnosti informací  Pouze informace bez návodu jak je využívat  Nebezpečí ztráty velkého množství času  Brzdí studium  „Cukrátka mysli“

26 Internet  studium na dálku Výhody on-line formy DiV Dostupnost materiálů Dokonalá evidence o studiu Různorodost výukového prostředí – nalezení vlastní cesty při studiu Nevýhody on-line formy DiV Chybí bezprostřední kontakt Důraz na řízené učení může vést ke stresu a ztrátě motivace Není možná bezprostřední reakce Není možné navázat skutečné vztahy

27 Internet = pomoc pro učitele  Vyhledávání nových informací  Udržování kontaktů s kolegy  Asistenční služba Odkazník: server Učitelský spomocník Schoolnet (Kanada) European Schoolnet  Metodická pomoc Dotazovací služba Konkrétní příprava na výuku  Komplexní podpora - WebguestWebguest  Víceuživatelské virtuální prostředí – TAPPED INTAPPED IN  Kurz Distanční minimumDistanční minimum

28 Tutor v on-line formě DiV  je přesvědčený o efektivitě ICT ve výuce  reaguje pružně, je přizpůsobivý a motivovaný!!!  má pedagogické i technické dovednosti  je schopen řídit kooperativní aktivity

29 7 principů on-line výuky 1.Podporování kontaktů mezi studujícími a tutory. 2.Rozvíjení spolupráce mezi studenty. 3.Používání metod aktivního učení. 4.Poskytování rychlé zpětné vazby. 5.Zdůrazňovaní času potřebného k vykonání úkolu. 6.Očekávání úspěchu. 7.Respektování různorodého talentu a odlišných způsobů učení se.

30 Komunikace Komunikace tutor - student přímá tutoriálykonzultace nepřímá telefon, faxInter/Intranet synchronní chat, videokonference asynchronní email

31 E-mail  nástroj ke zvýšení motivace studentů a zajištění kontaktu s jinými lidmi  použitelný i v případě nedokonalého připojení na Internet  lze teoreticky psát i číst bez připojení k síti  pravidla: obsah dopisu shrnout v položce „věc“ stručnost kontrola před odesláním velký soubor pouze se svolením příjemce pravidelná kontrola pošty a rychlá odpověď

32 Nejčastější chyby tutorů  nepotvrzují účastníkům přijetí úkolu,  neodpovídají na úkoly včas,  neevidují a průběžně nesledují studijní výsledky studujících,  nevedou si spolehlivě evidenci splněných podmínek u účastníků vzdělávací akce,  neupozorňují na termín odevzdání úkolu,  bez vědomí realizátora prodlužují termíny plnění korespondenčních úkolů a udělují různé výjimky,  samostatně nevyžadují dodání úkolů od studujících,  neinformují realizátora včas o didaktické technice a dalším vybavení učebny, které potřebují na prezenčních setkáních,  na tutoriálech přednášejí,  podklady k vystavení osvědčení buď předají neúplné, pozdě a nebo také vůbec.

33 Doporučení pro tutory  přizpůsobte on-line výuku studujícím  své studenty motivujte  poskytujte efektivní zpětnou vazbu  průběžně sledujte studijní výsledky účastníků a dodržování harmonogramu studia  problémy a potíže studentů řešte individuálně  zapojte aktivně účastníky do studia

34 Nástroje pro tutory v LMS  LMS Unifor  LMS Barborka

35 Role pedagoga v různých formách výuky PREZENČNÍ VÝUKADISTANČNÍ VÝUKA Komunikace Verbální i neverbální, slovní i písemná, bezprostřední. Převážně verbální, písemná, zprostředkovaná. Technická vybavenost Je potřebná, ale ne vždy je k dispozici. Nutnost. Technické dovednosti Záleží na obsahu výuky. Znalost pedagogických zásad při aplikaci didaktických pomůcek. Dovednost práce s didaktickou technikou. Pracovní dobaDle rozvrhu.Převážně flexibilní. Zpětná vazba Možnost bezprostředního vlivu na průběh výuky. Převážně chybí bezprostřední zpětná vazba, neverbální komunikace. Čas na efektivní odpověď. Kvalifikace Pedagogická, psychologické a sociologické znalosti. Školení pro tutory + praxe, manažerské dovednosti. VýukaPřednáší, cvičí, vysvětluje. Má úlohu: průvodce, konzultanta, informační, poradenskou. Společné: komunikační dovednosti, zaujatost pro věc, umění zaujmout, otevřenost, vstřícnost, vnímavost, znalost potřeb studujících, empatie.

36 Tutor „jinak“

37 Použité zdroje  BERGE, Z. L. The Role of the Online Instructor/Facilitator. September 29, 2001. Dostupné z: http://www.emoderators.com/moderators/teach_online.html  Brychtová, Š., Charbuský, M. Moderní formy distančního vzdělávání na vysokých školách.  DVOŘÁKOVÁ, E. Několik poznámek o distančním vzdělávání. 1. vyd. Liberec: technická univerzita, 1999, 36 s. ISBN 80-7083-332-7.  EGER, L. A KOL. Příprava tutorů pro distanční výuku s využitím on-line formy studia. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002, s. 59. ISBN 80-7082-887-0.  Key Elements of an Online Program. Illinois Online Network and the Board of Trustees of the University of Illinois. URL: http://www.ion.illinois.edu/IONresources/onlineLearning/elements.asp. File last modified on: 10/14/2003 1:40:22 PMhttp://www.ion.illinois.edu/IONresources/onlineLearning/elements.asp  NOCAR, D., HOBLÍKOVÁ, I., SNÁŠELOVÁ, L., VŠETULOVÁ, M. E-learning v distančním vzdělávání. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN 80-244-0802-3.  SHEPARD, C. Skilling up - learning about e-learning. E-learning's Greatest Hits. © 2002 Fastrak Consulting Ltd http://www.fastrak-consulting.co.uk/tactix/Features/skillingup.htm  TELNAROVÁ, Z. E-learning. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, 68 s. ISBN 80-7042- 874-0.  VEJVODOVÁ, J. The Roles of a Tutor in an Online Course. In Information and Communication Technology in Education. Editor Erika Mechlová. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2003, s. 305-310. ISBN 80-7042-888-0.  VEJVODOVÁ, J. Tutorování on-line kurzu v podmínkách systému Eden. Pracovní seminář o zkušenostech s LMS. 24. 05. 2004, UTB Zlín.  VESELÝ, V. Virtuální vzdělávání. Virtuální inovační park. Poslední aktualizace: 7.6.1999. Dostupné z.http://www.park.cz/article.asp?itm=122  ZLÁMALOVÁ, H. Principy distanční vzdělávací technologie a možnosti jejího využití v pedagogické praxi na technických vysokých školách. 2002. Dostupné z: http://icosym.cvut.cz/telel/zlamalova.html

38 Děkuji za pozornost! Monika Všetulová CDV UP © 2005


Stáhnout ppt "Pedagog v distančním vzdělávání Cyklus: Distanční vzdělávání profesionálně Seminář č. 3 Lektor: Mgr. Monika Všetulová, Olomouc,"

Podobné prezentace


Reklamy Google