Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk. -společnost si za účelem obrany proti porušování právních norem vytváří orgány právní ochrany, ty proti narušitelům pořádku zakročují,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk. -společnost si za účelem obrany proti porušování právních norem vytváří orgány právní ochrany, ty proti narušitelům pořádku zakročují,"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2 -společnost si za účelem obrany proti porušování právních norem vytváří orgány právní ochrany, ty proti narušitelům pořádku zakročují, provinilce postihují a zjednávají spravedlnost - stát tak chrání práva a zájmy fyzických a právnických osob -nejdůležitější orgány právní ochrany v České republice jsou policie, státní zastupitelství a soudy -v některých případech (například znečištění veřejného prostranství) mohou zakročovat i obce, okresní úřady a jiné orgány státní správy ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY

3 -nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc -soudy rozhodují spor, na čí straně je pravda -soudy zkoumají, zda došlo ke zločinu -soudy rozhodují o právech a povinnostech a)občanské soudní řízení – rozhoduje, kdo je v právu b)trestní řízení – rozhoduje o vině a trestu -soustava českých soudů: 1)Nejvyšší soud – Brno 2)vrchní soudy – Praha, Olomouc 3)krajské soudy 4)okresní soudy -zvláštní soudy: Ústavní soud a Nejvyšší správní soud (Brno) SOUD

4 ZVLÁŠTNÍ SOUDY

5 -má na starosti vnitřní pořádek a bezpečnost v ČR -bojuje proti terorismu -odhaluje přestupky, trestné činy a jejich pachatele -dohlíží na bezpečnost a plynulost silničního provozu -je podřízena Ministerstvu vnitra -tvoří ji Policejní prezidium, útvary s celostátní působností a útvary s územně vymezenou působností (např. Národní protidrogová centrála, cizinecká policie, letecká služba, URNA) -činnost policie řídí Policejní prezidium, v jeho čele stojí policejní prezident (jmenuje ho ministr vnitra) -policisté jsou ve služebním poměru (stejně jako celní správa, vězeňská služba, hasiči a zpravodajské služby – bezpečnostní sbory ČR) -vedle Policie České republiky existují také městské, resp. obecní policie řízené jednotlivými městy a obcemi POLICIE

6 POLICISTÉ -realizují úkoly policie prováděním služebních zákroků a úkonů -jsou povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní -při provádění služebního zákroku jsou povinni použít odpovídající výzvy, na jejímž začátku jsou slova „Jménem zákona!“ - každý je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího policisty -při výkonu své pravomoci se musí prokázat služebním stejnokrojem s identifikačním číslem, služebním průkazem, odznakem služby kriminální policie nebo ústním prohlášením „policie“ -při provádění služebního zákroku či úkonů mají řadu oprávnění, např. vyžadovat vysvětlení od osob a požadovat prokázání totožnosti, zajistit osobu v policejní cele až na 24 hodin a agresivní osobu omezit v pohybu připoutáním ke vhodnému předmětu, odebrat zbraň, provést prohlídku dopravního prostředku, zakázat vstup na určené místo, otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor -policista je oprávněn použít donucovací prostředky, v zákonem vymezených případech má oprávnění užít zbraň

7 -zastupuje stát v trestním řízení -podává soudu obžaloby -vykonává dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná nebo ústavní výchova -sídla státních zastupitelství a obvody jejich územní působnosti se shodují se sídly a obvody českých soudů, přičemž každé státní zastupitelství je zásadně příslušné k zastupování státu u soudu, u něhož toto státní zastupitelství působí -soustava státních zastupitelství: 1)Nejvyšší státní zastupitelství – Brno 2)vrchní státní zastupitelství – Praha, Olomouc 3)krajská státní zastupitelství – dvě v Praze, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, Ostrava 4) okresní státní zastupitelství – 86 STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ

8 -právník, který je zařazen k určitému státnímu zastupitelství a který vykonává jeho úkoly -státní zástupce jmenuje ministr spravedlnosti na návrh nejvyššího státního zástupce (nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti) -musí splňovat následující podmínky: občanství ČR, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, věk nejméně 25 let, české vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti práva a úspěšně složená závěrečná zkouška -je jmenován na dobu časově neomezenou, jeho funkce zaniká nejpozději na konci kalendářního roku, v němž dosáhne věku 70 let -je povinen postupovat odborně, svědomitě, odpovědně, nestranně, spravedlivě a bez zbytečných průtahů a musí se vystříhat všeho, co by mohlo ohrozit vážnost jeho funkce nebo vážnost státního zastupitelství -o věcech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce, musí zachovávat mlčenlivost -nesmí vykonávat jinou placenou funkci ani vykonávat jinou výdělečnou činnost STÁTNÍ ZÁSTUPCE

9 -svobodné právnické povolání, které se zabývá soustavným poskytování právních služeb, a to zpravidla za úplatu - zastupuje v řízení před soudy, správními úřady a jinými orgány, obhajuje v trestních věcech, poskytuje právní rady, sepisuje listiny a zpracovává právní rozbory -za úplatu a soustavně (neomezeně) mohou v České republice právní služby poskytovat jen advokáti zapsaní v seznamu advokátů České advokátní komory a evropští advokáti - vedle advokátů mohou právní služby poskytovat také notáři, soudní exekutoři, patentoví zástupci a daňoví poradci, ovšem jen v určitém vymezeném rozsahu -advokátem může být pouze osoba zapsaná v seznamu advokátů, který vede Česká advokátní komora, do seznamu komora zapíše na základě písemné žádosti každého, který splňuje následující podmínky: plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, získal VŠ vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva studiem na vysoké škole v České republice, vykonával po dobu alespoň tří let právní praxi jako advokátní koncipient, složil advokátní zkoušku a složil do rukou předsedy advokátní komory slib ADVOKÁT

10 -advokát může vykonávat advokacii samostatně (jako podnikatel), jako účastník sdružení advokátů, jako společník obchodní společnosti nebo v pracovním poměru k samostatnému advokátovi či advokátní obchodní společnosti -je povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy klienta a řídit se jeho pokyny, pokyny klienta však není vázán, jsou-li v rozporu s právním nebo stavovským předpisem -při výkonu advokacie je povinen jednat čestně a svědomitě, musí využívat důsledně všechny zákonné prostředky a v jejich rámci uplatnit v zájmu klienta vše, co podle svého přesvědčení pokládá za prospěšné -musí postupovat při výkonu advokacie tak, aby nesnižoval důstojnost advokátního stavu, je povinen dodržovat pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže (jsou stanovena stavovskými předpisy) -může poskytnutí právních služeb odmítnout a v některých případech dokonce odmítnout musí (např. při kolizi zájmů) -o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb je povinen zachovávat mlčenlivost, které ho může zprostit pouze klient či jeho právní nástupce ADVOKÁT

11 -fyzická osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a některým dalším činnostem, z nichž významná je zejména činnost notáře jako soudního komisaře -v ČR je notářem právník, kterého stát pověřil výkonem notářského úřadu, tedy oprávněním k výkonu notářství a dalších činností stanovených notářským řádem -podmínky: státní občanství ČR, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, VŠ magisterské vzdělání v oboru práva, alespoň pětiletá notářská praxe a úspěšné složení notářské zkoušky -do notářského úřadu ho jmenuje ministr spravedlnosti, a to na návrh Notářské komory České republiky, přičemž počet notářských úřadů pro obvod každého okresního soudu je stanoven také ministrem spravedlnosti -nepůsobí jen jako tzv. soudní komisaři v dědickém řízení, ale také sepisují notářské zápisy, provádějí vidimaci a legalizaci, vydávají výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a z rejstříku trestů, přijímají listiny a peníze do úschovy, mohou poskytovat právní porady, zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami a se správními úřady, ve správním řízení a s určitými výjimkami také v občanském soudním řízení nebo sepisovat listiny -činnost notáře je neslučitelná s jinou výdělečnou činností s výjimkou správy vlastního majetku NOTÁŘ

12 http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_ochrana http://cs.wikipedia.org/wiki/Soud http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudy_v_%C4%8Cesku http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Astavn%C3%AD_soud_%C4%8Cesk%C3%A9_republi ky http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zastupitelstv%C3%AD http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_z%C3%A1stupce http://www.ibrno.cz/brno/38209-kontrola-nsz-odhalila-chyby-zalobcu-v-kauzach- katarskeho-prince-a-cunka.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Advok%C3%A1t http://cs.wikipedia.org/wiki/Not%C3%A1%C5%99 ZDROJE


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk. -společnost si za účelem obrany proti porušování právních norem vytváří orgány právní ochrany, ty proti narušitelům pořádku zakročují,"

Podobné prezentace


Reklamy Google