Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RISK ADVISORY SERVICES ADVISORY 5. Národní konference kvality ve veřejné správě Uplatnění Corporate Social Responsibility ve veřejné správě - Pohled CSR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RISK ADVISORY SERVICES ADVISORY 5. Národní konference kvality ve veřejné správě Uplatnění Corporate Social Responsibility ve veřejné správě - Pohled CSR."— Transkript prezentace:

1 RISK ADVISORY SERVICES ADVISORY 5. Národní konference kvality ve veřejné správě Uplatnění Corporate Social Responsibility ve veřejné správě - Pohled CSR na úřad Martin Blaho, KPMG Česká republika Regionální centrum Olomouc, 4. – 6. února 2009

2 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 2 Co Corporate Social Responsibility předpokládá a očekává od veřejné správy? Uvědomění si vlastní společenské odpovědnosti: Závazek úřadu přispívat sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu rozvoji společnosti, a to nad úroveň požadovanou zákonem. CSR je koncept, kdy se úřady otevřeně hlásí ke své spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti, a který vychází z předpokladu, že žádný úřad nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí (komunitu, sociální situaci zaměstnanců apod.). A naopak zájmové skupiny ovlivňují úspěšnost úřadu.

3 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 3 Model CSR vnímá úřad jako odpovědného partnera v oblasti ekonomické stability, ochrany životního prostředí a sociálního rozvoje Ekonomika ÚŘAD ŽP Lidé EU ZAMĚSTNANCI PODNIKY NEZISKOVÉ ORGANIZACE OBČANÉ VEŘEJNÁ SPRÁVA ………. Zájmové skupiny Trojí zodpovědnost - celkové chování úřadu by mělo být vnímáno na základě kombinovaného přispění k ekonomické prosperitě, environmentální kvalitě a společenskému rozvoji. Schopnost prokázat výsledky Proaktivní přístup Vyšší transparentnost Zapojení všech aktérů Posílení důvěryhodnosti Kvalitní zaměstnanci Zkvalitnění poskytovaných služeb

4 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 4 Poslání veřejného sektoru Hlavní cíl činnosti veřejného sektoru: ZAJISTIT DLOUHODOBĚ UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ CHARAKTERISTIKY PROSTŘEDÍ ÚŘADU: Rostoucí tlak na zvyšování efektivnosti úřadu při zajišťování veřejných služeb (vyšší kvalita produktů a služeb při nižších nákladech) Rostoucí požadavky na kvalitu a kvantitu požadovaných informací Zvyšující se snaha veřejnosti o kontrolu činnosti úřadu Zapojení subjektů soukromého sektoru při řešení projektů úřadu (projekty PPP)

5 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 5 Požadavky CSR na roli veřejné správy Veřejný sektor patří k největším sektorům každého státu, každého regionu Přímé i nepřímé výstupy činnosti zasahují do oblasti ekonomické, sociální i environmentální Výstupy jeho činnosti jsou špatně měřitelné Veřejné politiky významně ovlivňují udržitelný rozvoj Vyšší efektivita, odpovědnost a transparentnost ve veřejném sektoru jsou stejně důležité jako v soukromém sektoru – veřejný sektor musí být spolehlivý Rostoucí tlak veřejnosti na prokazování výsledků realizovaných aktivit Úřad jako aktivní vůdce → stanovuje pravidla, motivuje, určuje směr Úřad jako aktivní součást zájmových skupin → přijímá informace, vyjadřuje své zájmy, je aktivním partnerem, podporuje (preferuje) CSR subjekty Úřad jako aktivní CSR subjekt → přijímá a deklaruje svoji společenskou odpovědnost, chová se šetrně / odpovědně ke svému okolí, uvědomuje si vliv své činnosti na lokální, národní i celosvětové úrovni

6 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 6 Životní cyklus CSR je procesem neustálého zlepšování 1. STRATEGIE 2. IMPLEMENTACE 3. VYHODNOCENÍ Analýza zájmových skupin Porovnání se subjekty podobného charakteru - benchmarking Rozvoj Tvorba strategie Řízení organizace a kontrola Klíčové ukazatele výkonu Implementace strategie - souhra Řízení změny Záruky a informování Průběžné vyhodnocování Reporting, analýza slabých míst Při zavádění CSR je nutné držet se harmonogramu a průběžně analyzovat odchylky a realizovat nápravná opatření – postupy, procesy a politiky průběžně zlepšovat.

7 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 7 Efektivní zavádění principů CSR klade na úřad požadavek plné integrace a zvyšování transparentnosti Corporate responsibility vytváří transparentní prostředí podporující odpovědnosti vůči zájmovým skupinám a společnosti jak celku, prostředí, kde úřad vytváří svá rozhodnutí a kde efektivně naplňuje své cíle. Agenda Corporate Responsibility musí být zavedena v souladu s existujícím corporate governance a odpovídajícími manažerskými kontrolními systémy. Corporate responsibilitu předpokládá využití jak „hard“ prvků řízení úřadu (systémy a procesy), tak „soft“ prvků (otevřenost, odpovědnost, kultura). Rozhodovací proces vždy zahrnuje rizika. Tato rizika lze snižovat budováním otevřené kultury, kde jsou nové výzvy přijímány a podporovány. The Audit Commission, Londýn, 2003 Řízení výkonnosti Řízení rizik Finanční řízení Odpovědnost Celistvost (Integrita) Otevřenost Odpovědnost Celistvost (Integrita) Otevřenost POTŘEBY KLIENTŮ VEDENÍ

8 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 8 Pravidelný CSR reporting má pro úřad nezpochybnitelný význam „Pravidelné zveřejňování zpráv o udržitelném rozvoji je důkazem toho, že o udržitelnosti nejen mluvíme, ale i v naší každodenní činnosti čelíme jejím výzvám.“ Ministerstvo přírodního a kulturního bohatství, Austrálie Dobrovolné (nikoliv ze zákona povinné) zprávy předkládají informace o tom, jakým způsobem je úřadem uplatňována společenská odpovědnost. Zpráva by měla zhodnotit aktuální pozici úřadu a definovat cíle do budoucnosti. Hlavní motivační faktory pro zveřejňování CSR zpráv jsou ekonomické (74 %) a environmentální (53 %) povahy, mezi ekonomickými faktory převažují především: inovace a vzdělávání, motivace zaměstnanců a řízení rizik. KPMG Survey, 2005

9 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 9 Sociální indikátory udržitelného rozvoje dle metodiky GRI Společenská výkonnost LA1 Rozložení pracovní síly v regionu LA2 Tvorba zaměstnaneckých míst, fluktuace LA4 Pravidla vyjednávání se zaměstnanci LA9 Školení a vzdělávání LA10 Rovné příležitosti LA11 Složení vrcholného managementu LA12 Zaměstnanecké výhody nad legálně nárokovatelné LA13 Opatření pro formální reprezentaci pracujících na úrovni managementu LA16Podpora kariérního růstu, programy a postupy při ukončování pracovního poměru LA17Podpora celoživotního vzdělávání Lidská práva HR4 Zabraňování všem formám diskriminace HR5 Svoboda sdružování Společnost SO2 Politiky zaměřené na potlačování korupce SO3Postupy ke kontrole lobbingu a sponzoringu SO4Získaná ocenění v oblasti trvale udržitelného rozvoje Odpovědnost za služby PR2 Informace o službách PR11Stížnosti na narušení soukromí Administrativní efektivita AE1Zlepšování výkonnosti a účinnosti

10 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 10 Přístup veřejnosti ke Corporate Social Responsibility Organizace jednající v souladu s Corporate Social Responsibility se těší uznání společnosti Corporate Social Responsibility je v souladu s vládní Strategií realizace Smart Administration v období 2007–2015: Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby. Vize: Veřejné služby jsou klientsky orientovány, naplňují očekávání občanů, flexibilně reagují na jejich potřeby a fungují hospodárně. Výzkum etického chování Velká Británie: Česká republika: 54,3% 38,2% Neetické postupy jsou dlouhodobě nevýhodné Neetické postupy jsou dlouhodobě výhodné 82,1% 10,3%

11 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 11 Jak prosazování principů CSR může úřadu prospět, jakých pozitivních efektů dosáhne Corporate Social Responsibility ve veřejné správě je především: Ochrana a budování image úřadu Posilování odpovědnosti vůči občanům Zlepšení vztahů s okolím (se zájmovými skupinami) Zapojení občanů do přímého řešení věcí veřejných Snížení nákladů na řízení rizik – zlepšení předvídání rizik, schopnost vyhnout se rizikovým faktorům Hospodárnější využívání veřejných prostředků (úspory spojené s ekologickou praxí, úspory plynoucí z kvalitnějšího managementu) Personální marketing a udržení kvalitních zaměstnanců Objektivní porovnání a průkaznost dosažených výsledků (benchmarking a reporting) - posílení transparentnosti Příležitost pro synergii cílů rozvoje regionu s rozvojovými cíly podnikatelů a NNO BARIÉRY!

12 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 12 CSR není pouze pro soukromý sektor! PŘÍNOSY CSR PRO SOUKROMÝ SEKTOR dobrá pověst firmy, posílení věrnosti značce dobrá image úřadu a posílení věrohodnosti a transparentnosti rozhodovacího procesu atraktivita firmy pro kvalitní a talentované potenciální zaměstnance atraktivita úřadu pro kvalitní a talentované potenciální zaměstnance zvýšená loajalita a produktivita stávajících zaměstnanců vyšší úroveň spokojenosti a věrnosti zákazníků a z ní plynoucí dlouhodobé vazby vyšší spokojenost občanů a z ní plynoucí trvalý dlouhodobý rozvoj oblasti a zapojení občanů a soukromých subjektů do správy věcí veřejných lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány lepší vztahy s okolím a soukromými subjekty odlišení se od konkurence v očích spotřebitelů lepší vztahy s okolím a veřejnými orgány možnost benchmarkingu, objektivní porovnání s podobnými úřady, průkaznost dosažených výsledků PŘÍNOSY CSR PRO VEŘEJNÝ SEKTOR úspory nákladů (risk management, úspory spojené s ekologickou praxí, kvalitnější zaměstnanci aj.) hospodárnější využívání veřejných prostředků (úspory spojené s ekologickou praxí, kvalitnější management, risk management, aj.)

13 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 13 Stěžejní pilíře CSR v KPMG Česká republika CSR Zaměstnanci  Finanční i nefinanční benefity  Zdraví&Bezpečnost  Osobní&profesní rozvoj  Sport & Kultura  Rovné příležitosti  Mobility program Studenti  Workshopy  Soutěž v případových studiích, stáže Celofiremní charitativní aktivity  Finanční dary  Služby nezisk.sektoru  Vzdělávání  Hmotné dary  Dobrovolnictví Charitativní aktivity oddělení  Finanční sbírky  KPMG zdvojnásobí vybranou částku Environmentální politika a postupy  ISO 14001:2005  Recyklace  Environmentální projekty v rámci dobrovolnictví  Měření/Reporting Pilíř 1Pilíř 2Pilíř 3 Etický kodex KPMG

14 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 14 Činnost KPMG na poli CSR Mezinárodní zpráva o CSR (říjen 2008) Zpráva se zabývá současnými trendy CSR reportingu. Průzkumu se zúčastnilo přes 2 tisíce nejvýznamnějších firem 22 zemí světa včetně České republiky. Jedním z nejdůležitějších závěrů této zprávy je zjištění, že CSR reporting se stal běžnou součástí fungování významných firem světa (80 % společností v roce 2008 oproti 50 % společností v roce 2005). CSR je součástí každodenního managementu skupiny Czech Coal. Poskytování relevantních a pravdivých informací, včetně těch negativních, rozdílným skupinám stakeholderů a získání jejich zpětné vazby je naší každodenní činností a přirozenou součástí práce každého našeho manažera. Petr Pudil, generální ředitel Czech Coal a.s.

15 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 15 Jak dál? Možnost absolvovat ucelený vzdělávací program s názvem SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM SOF / CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR s možností získání národního a mezinárodního certifikátu MANAŽER CSR realizovaný od roku 2007 Českou společností pro jakost (www.csq.cz) za podpory Českomoravské konfederace odborových svazů.www.csq.cz Pro koho je kurz určen: vedoucím a odborným pracovníkům ze soukromého i veřejného sektoru.

16 © 2009 KPMG Česká republika, s.r.o., the Czech member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. 16 The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla na základě těchto informací být činěna žádná opatření. Martin Blaho KPMG Česká republika, s.r.o. +420 222 123 941 mblaho@kpmg.cz www.kpmg.cz


Stáhnout ppt "RISK ADVISORY SERVICES ADVISORY 5. Národní konference kvality ve veřejné správě Uplatnění Corporate Social Responsibility ve veřejné správě - Pohled CSR."

Podobné prezentace


Reklamy Google