Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální otázky regionálního rozvoje Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení CZ.2.17/3.1.00/32599.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální otázky regionálního rozvoje Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení CZ.2.17/3.1.00/32599."— Transkript prezentace:

1 Aktuální otázky regionálního rozvoje Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení CZ.2.17/3.1.00/32599 Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

2 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Vysoká škola regionálního rozvoje Praha 2

3 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ OBSAH PREZENTACE – PŘEDNÁŠKOVÉ BLOKY: B1. Cíle a obsah předmětu B2. Aktuální otázky v oblasti koncepce a plánování B3. Územní rozvoj a jeho realizace v praxi B4. Aktuální otázky z pohledu jeho zásadních aktérů B5. Sociální rozvoj regionů B6. Realizace a řízení rozvoje regionů a obcí C. Doporučená témata pro praktickou demonstraci (cvičení) 3

4 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B1. B1. Cíle a obsah předmětu  doplnění aktuálních informací  aplikace teoretických znalostí v praxi  provázanost obsahu předmětů  vzájemné vlivy a vazby oborů regionalistiky  uplatnění v praxi veřejné správy  lokální, regionální i národní úroveň  vnímání kontextu s aktuálním evropským i globálním vývojem 4

5 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B2. B2. Aktuální otázky v oblasti koncepce a plánování i. Význam a problémy koncepčního přístupu k rozvoji regionů  Co je koncepční přístup?  Koncepce v jednotlivých fázích regionálního rozvoje  Problémy a rizika koncepčního řízení a rozhodování ve veřejné správě  Co ovlivňuje ne/koncepční přístup  Nevhodný model správy  Vliv skokových změn (volby, krizové situace, apod.)  Chybějící koordinace, špatný přenos informací  Příklady dobré i horší praxe  Manažerské funkce a jejich aplikace ve veřejné správě  Řízení, rozhodování, plánování, organizování, kontrola, informace a komunikace 5

6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B2. ii. Kompatibilita a provázanost procesů i výstupů  Plánování v praxi obcí a regionů – druhy plánů a koncepcí, územní úrovně, resortní přístup  Procesy – aktéři, informovanost, termínová a věcná koordinace  Výstupy procesů – rozpory, duplicity, využitelnost dokumentů  Strategie / taktika / operativa  Ne/konkrétnost výstupů  Příklady z praxe 6

7 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B2. iii. Praktické použití analytických metod, význam statistiky  Průzkumy, šetření, ankety  Relevantní datové zdroje prakticky využitelné pro plánování a realizaci rozvoje obcí a regionů  státní statistická služba  krajské zdroje dat  informace na obcích  další datové zdroje  Interpretace dat  Používání SWOT analýzy a dalších metod  Rizika a limity práce se statistickými daty 7

8 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B2. Vybrané problémy v oblasti koncepce a plánování obcí a regionů:  nízká míra kontinuity  obavy z plánování  nekoordinované procesy  silný rezortismus  obecný nedostatek finančních prostředků na podporu koncepčních přístupů 8

9 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. B3. Územní rozvoj a jeho realizace v praxi i. Prostorové pojetí územního rozvoje  Srovnání přístupu v České republice a jiných evropských zemích – legislativa, metodika, praxe  Globální vlivy  Složky územního rozvoje  Hmotné složky  Aktivity a procesy v území  Hodnoty a vztahy v území 9

10 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. ii. Územní plánování a jeho vazby na další procesy v regionálním rozvoji  Republiková úroveň – Politika územního rozvoje ČR a její vztah k dalším koncepčním dokumentům a procesům  Krajská úroveň – Zásady územního rozvoje kraje x krajské koncepce a strategie (všeobecné, resortní, lokální)  Obecní úroveň – Územní plán obce x ostatní rozvojové procesy měst a obcí  Provázanost plánů různých územních úrovní  Důležitost demografických analýz a prognóz 10

11 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. Vybrané problémy a možnosti využívání území:  nadbytečné rozšiřování zastavěných území měst a obcí  překročení únosné kapacity území  nereálné prostorové nároky  nevhodná lokalizace vzhledem k okolí  rekonverze a intenzifikace  monofunkční x polyfunkční využití  (ne)udržitelná mobilita  (ne)soběstačnost území 11

12 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. iii. Praktické možnosti naplňování principů udržitelného rozvoje v praxi  Chápání 3 pilířů udržitelného rozvoje  Ekologické vlny a jejich dopad na rozvoj regionů  Posuzování vlivu na jednotlivé složky životního prostředí  Hájení veřejného zájmu  Úloha dotčených orgánů  Možnosti uplatnění názoru veřejnosti 12

13 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. iv. Význam infrastruktury pro rozvoj regionů  širší pojetí pojmu infrastruktura  infrastrukturní vybavenost území  infrastruktura jako součást veřejných služeb  technická vybavenost území  dopravní infrastruktura  dopravní dostupnost 13

14 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3.  co je to technická infrastruktura?  zdroje a zajištění přenosu (dopravy) energií nebo jiných produktů  elektřina, plyn, ropa, voda, kanalizace, čištění vod, likvidace odpadů, spoje, atd.  technická infrastruktura jako služba?  fungující technická infrastruktura je důležitým předpokladem regionálního rozvoje  role státu a dalších subjektů veřejné správy 14

15 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Role subjektů veřejné správy (různě podle účelu TI):  legislativa, cenová regulace  kontrola (veřejná, odborná)  plánování, koncepce, výstavba  vlastnictví infrastruktury (např. ČEZ)  provozování (distribuční společnosti)  financování  investice a rozvoj  provoz a údržba 15

16 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Vazby na jiné oblasti regionálního rozvoje:  disparity, hospodářský rozvoj, problémové regiony (strukturálně postižené)  podpora podnikání, inovace, technologie  životní prostředí  prevence havarijních situací  ekonomické aspekty  územní plánování 16

17 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. 17

18 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. DOPRAVA Oblasti zájmu a účasti veřejné správy:  dopravní infrastruktura  provoz, správa, údržba dopravních cest  veřejná doprava  Druhy dopravy:  silniční, drážní, letecká, vodní, kombinovaná  osobní, nákladní 18

19 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. DOPRAVA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  koncepce dopravy – dopravní sítě  plánování  rostoucí požadavky x ochrana životního prostředí  podpora ekologicky šetrných druhů dopravy  výstavba  provozování a údržba dopravní cesty (ŘSD, SŽDC)  financování (SFDI, OP Doprava, PPP projekty)  pravidla provozu, bezpečnost 19

20 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B3. DOPRAVA VEŘEJNÁ DOPRAVA  mezinárodní  celostátní  regionální  Městská  legislativa  financování  krytí ztráty z provozu veřejné dopravy  cenová politika (ekonomické a sociální dopady)  možnosti zapojení soukromého sektoru 20

21 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B4. B4. Aktuální otázky rozvoje regionů z pohledu jeho zásadních aktérů  pohled samosprávy  starosta / hejtman  člen rady  člen zastupitelstva  člen výboru / komise  pohled úřadu  pohled občana  pohled podnikatele  pohled neziskové organizace 21

22 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B4. Zásadní aktéři rozvoje regionů – jejich:  role  odpovědnost  kompetence  vztahy  vazby 22

23 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B4. Rozdíly a specifika z hlediska územní působnosti  Problematika malých obcí  Obec s rozšířenou působností  Specifika měst  Městské části, obvody  Sloučené / odtržené obce  Kraj  Spolupráce obcí a kraje 23

24 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B5. B5. Sociální rozvoj regionů Regionální aspekty sociální politiky ve sféře sociální pomoci, zaměstnanosti, bydlení, vzdělávání a zdravotnických služeb  Komunitní plánování a jeho využití v sociální oblasti  Způsoby řešení konkrétních problémů v sociální oblasti na místní úrovni  Problematika menšin, specifické oblasti z hlediska zaměstnanosti a trhu práce, reálné možnosti bytové politiky v obcích a regionech... 24

25 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B5. SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONŮ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY  rámec sociální politiky EU – Evropská sociální charta - Evropský sociální program  sociální politika ČR  Národní akční plán sociálního začleňování  Bílá kniha v sociálních službách  Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách  sociální služba = činnost nebo soubor činností, zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení 25

26 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B5. SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONŮ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY role státu  legislativa  koncepce  financování (sociální dávky + podpora služeb)  kontrola  ústřední orgán = Ministerstvo práce a sociálních věcí 26

27 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B5. SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONŮ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Subjekty (aktéři) sociální politiky:  samosprávné orgány ČR, krajů a obcí  orgány státní správy  specializované organizace a instituce  zřizovatelé a poskytovatelé sociálních služeb  neziskový sektor  soukromý sektor  občan, rodina 27

28 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B5. SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONŮ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Cílové skupiny (uživatelé):  senioři, osoby se zdravotním postižením  osoby ohrožené sociálním vyloučením, národnostní a etnické menšiny, osoby ohrožené a závislé na návykových látkách  příp. další spec.skupiny – např. rodiny s dětmi Druhy sociálních služeb: podle zák. č. 108/2006 Sb.  sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence 28

29 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B5. SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONŮ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Regionální sociální politika:  vztah státu, krajů a obcí  přenesená x samostatná působnost  rozhodující odpovědnost i kompetence státu  odstraňování regionálních disparit  znalost místních podmínek 29

30 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B5. SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONŮ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Důležité aspekty sociálních služeb:  skutečná potřebnost, dostupnost  kvalita, efektivita, koordinace a návaznost  meziresortní vazby (zdravotnictví, školství,...)  finanční participace uživatele a informovanost Financování sociálních služeb - zdroje:  státní rozpočet (dotace MPSV), zdroje EU (OP LZZ), krajské a obecní rozpočty, úhrady od uživatelů, sponzoring a charita 30

31 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B5. SOCIÁLNÍ ROZVOJ REGIONŮ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Plánování rozvoje sociálních služeb:  zásady dle zák. č.108/2006 Sb.  součást plánování regionálního rozvoje  principy a metody komunitního plánování  důležitost procesu i výstupů  zapojení všech dotčených aktérů  koordinace, kompetence  plánování -> realizace -> monitoring ->  vazba na systém financování sociálních služeb 31

32 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY MOTTO: „ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NĚKDY ZAPOMÍNAJÍ NA CENU LIDSKÉ NEZÁVISLOSTI A SOBĚSTAČNOSTI A NAOPAK V DOBRÉ VÍŘE UDRŽUJÍ SVÉ UŽIVATELE VE „ZLATÉ KLECI“, V NÍŽ SE BEZ SLUŽBY NEOBEJDOU. NEJDE O TO, ŽE PRO MNOHO UŽIVATELŮ JSOU SLUŽBY JEDINOU CESTOU KE SPOLEČNÉMU SDÍLENÍ SVĚTA S OSTATNÍMI. JDE O TO, ŽE PRO MNOHO JINÝCH UŽIVATELŮ NEEXISTUJE MOŽNOST SLUŽBY UKONČIT, OPUSTIT NEBO SI I JEN MEZI NIMI VYBÍRAT. SMYSLEM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE, ABY SE - POKUD TO JEN LZE – CO NEJDŘÍVE STALY ZBYTEČNÉ. PROTO CÍL - POMÁHAT UŽIVATELŮM K SAMOSTATNOSTI A SOBĚSTAČNOSTI - MUSÍ BÝT PRIORITOU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB.“ 32

33 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B6. B6. Realizace a řízení rozvoje regionů a obcí  Aplikace metod řízení ve veřejné správě  Rizika, limity, specifika  Příklady dobré praxe  Finanční řízení rozvoje obcí a regionů  Výhody / rizika spolupráce obcí s privátním a neziskovým sektorem  Zapojení veřejnosti 33

34 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – B6. Vybrané problémy realizace rozvoje regionů a obcí:  Efektivita činností a procesů ve veřejné správě  Kontinuita rozhodování  Lidské zdroje zapojené do realizace  odborná připravenost a zdatnost  kompetence a odpovědnost  aktivita  komunikace  Informovanost 34

35 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – C. Témata pro praktickou demonstraci (cvičení) Cv1 Územní plán obce jako důležitá součást koncepčního řešení rozvoje na lokální úrovni  Fáze zadání (východiska, vstupy, vazba na strategické dokumenty, úloha aktérů – praktické příklady a ukázky, zkušenosti, rizika, chyby – zadání konkrétních úkolů pro všechny studenty)  Fáze veřejného projednání návrhu (úloha aktérů – rozdělení úloh a praktický nácvik ve skupině) 35

36 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – C. Témata pro praktickou demonstraci (cvičení) Cv2 Využití metod komunitního plánování v oblasti sociálních služeb  Příprava na realizaci KP – zpracování a projednání akčního (realizačního) plánu KP pro spádové území obce s rozšířenou působností  Fáze zpracování – rozdělení konkrétních úkolů pro všechny studenty (dílčí rozpracování zadaných opatření pro realizaci v následujícím roce),  Fáze projednání – obhájení rozpracovaných opatření v rámci skupiny, úloha aktérů 36

37 AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ – C. Témata pro praktickou demonstraci (cvičení) Cv3 Rozvojový projekt v úrovni kraje  argumentace pro obhájení projektu (využití analytických metod a statistiky),  financování (vazba na rozpočet kraje, vícezdrojové financování, …)  řízení projektu 37

38 ING. JIŘÍ LAUERMAN AKTUÁLNÍ OTÁZKY ROZVOJE REGIONŮ Vysoká škola regionálního rozvoje Praha 38


Stáhnout ppt "Aktuální otázky regionálního rozvoje Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení CZ.2.17/3.1.00/32599."

Podobné prezentace


Reklamy Google