Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Udržitelný rozvoj Blažena Hušková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Udržitelný rozvoj Blažena Hušková"— Transkript prezentace:

1 Udržitelný rozvoj Blažena Hušková blahuska@seznam.cz
Zpracováno s využitím podkladů dr. Aleny Reitschmiedové

2 Udržitelný rozvoj hledá rovnováhu mezi svobodami a právy každého jedince a jeho odpovědností vůči jiným lidem, včetně odpovědnosti vůči budoucím generacím a vůči přírodě (Vavroušek) Uspokojování lidských potřeb (materiálních, kulturních, duchovních) pomocí ekonomických prostředků a technologií, při plném respektování environmentálních limitů (Rynda) cílený proces změn v chování lidské společnosti k sobě samé i svému okolí, směřující ke zvyšování současného i budoucího potenciálu uspokojování lidských potřeb s ohledem na možnosti krajiny a jejích zdrojů (Nováček, Mederly a kol.)

3 Udržitelný rozvoj Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí)

4 Udržitelný rozvoj „Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje,
který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby.“ (Gro Harlem Brundtlandová a kol. : „Naše společná budoucnost“ )

5 Udržitelný rozvoj obce / regionu / státu / Země
Společnost Ekonomika Životní prostředí

6 Základní principy udržitelného rozvoje
Předběžná opatrnost Prevence Snižování rizika u zdroje Ekonomická odpovědnost (znečišťovatel platí) Sdílená a diferencovaná odpovědnost (odpovídá nejen obec, ale i podnikatel a občan) Subsidiarita (rozhodování co nejblíž k řešenému problému a občanům) Integrace (požadavky ŽP obsaženy v sektorových politikách, programech) Nejlepší dostupné techniky (BAT – důraz na env. parametry) Substituce (náhrady nebezpečných a škodlivých látek)

7 Pilíře UR ekonomický sociální environmentální

8 Udržitelný rozvoj Z pohledu UR vhodný/přijatelný/žádoucí životní styl závisí na vlastním rozhodnutí člověka, je podmíněn zachováním principu dobrovolnosti.

9 Udržitelný rozvoj - novodobá historie
Poválečná výroba, spotřeba zdrojů, znečištění prostředí 1970 Meze růstu (D+D Meadowsovi) 1972 Konference o životním prostředí Stockholm 1987 Naše společná budoucnost (Brundtlandová) 1991 – zrod myšlenky zařadit místní problematiku do kontextu udržitelného rozvoje a návrhu Agendy 21

10 Summity Země Rio 1992 Světová konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED), Rio de Janeiro Rio + 5: 1997 19. zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN ¨ (UNGASS), New York Summit Millenia 2000 55. zasedání Valného shromáždění OSN, New York Rio + 10: 2002 Světová konference OSN o udržitelném rozvoji (WSSD), Johannesburg Rio + 20: červen 2012 Rio se Janeiro - UNCSD

11 Udržitelný rozvoj a ČR Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (definice) + další předpisy Strategie udržitelného rozvoje EU Strategie udržitelného rozvoje ČR (schválena 2004) Strategický rámec UR ČR (schválen 2010) Rada vlády pro udržitelný rozvoj, pracovní skupiny Sektorové politiky Jednotlivá města, regiony Národní síť Zdravých měst, obcí a regionů Projekty a programy pro UR

12 Strategie udržitelného rozvoje EU globální cíle
a) Ochrana životního prostředí (ekosystémy, biodiverzita, zdroje, udržitelná výroba a spotřeba), b) Sociální soudržnost (sociální soudržnost, zdraví, bezpečnost, práva, rovné příležitosti, kulturní diverzita), c) Ekonomická prosperita (prosperita, inovace, znalosti, eko-efektivita, životní standard, zaměstnanost), d) Mezinárodní odpovědnost (stabilní demokratické instituce, mír, bezpečnost,

13 Strategický rámec UR ČR 5 prioritních os
Společnost, člověk a zdraví; Ekonomika a inovace; Rozvoj území; Krajina, ekosystémy a biodiverzita; Stabilní a bezpečná společnost. (

14 ČR v roce vize stabilně se vyvíjející znalostní a post-industriální ekonomika Vysoký stupeň sociální soudržnosti ČR je společností, naplňující materiální a duchovní potřeby jednotlivce při minimalizaci soc. exkluze ČR je flexibilní společností, schopnou včas rozpoznat možná vývojová rizika a racionálně reagovat na neočekávané změny a zrychlující se dynamiku globálního vývoje. ČR je společností vzdělaných, odpovědných a aktivních občanů (ekonomicky aktivní, preferují zdravý životní styl a uvědomělou spotřebu) Ekonomické aktivity včetně dopravy jsou realizovány s minimálními negativními vlivy na lidské zdraví a přírodní ekosystémy. Odpovědné využívání území vytváří podmínky pro vyvážený a harmonický rozvoj obcí a regionů, který vede ke zvyšování územní soudržnosti a úrovně kvality života všech obyvatel. Zemědělská produkce, lesní a vodní hospodářství jsou dostatečně stabilní ČR se řadí mezi země, které přispívají ke stabilitě v regionálním (EU) a globálním měřítku (aktivní spolupráce v OSN a dalších organizacích)

15 MÍSTNÍ AGENDA 21 nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Místní Agenda 21 je proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. Hlavní roli v procesu místní Agendy 21 hraje místní samospráva a státní správa Pokud veřejná správa nevykazuje základní rysy kvalitního řízení, není možné dosáhnout udržitelného rozvoje

16 Kvalitní řízení VS Řádná správa věcí veřejných má být založena na otevřenosti, zodpovědnosti a efektivnosti institucí, na účasti veřejnosti na rozhodovacích a dalších procesech; zahrnuje transparentnost, bezúhonnost, vhodný management, efektivní a dostupné služby, partnerství mezi sektory a neustálý rozvoj institucí veřejné správy. Přijímané strategie na mezinárodní či národní úrovni by měly mít jasnou spojitost s konkrétními aktivitami úřadů územní veřejné správy.

17 Kategorie MA 21 Zájemci: zájem, kontaktní osoba, poskytování info
D: organizační struktura MA21, zapojování veřejnosti, prezentace výstupů MA21, mezisektorová spolupráce (VC, NNO, podnikatelé) C: oficiální orgán samosprávy pro MA21, dokument MA21, vzdělávání a osvěta k MA21, monitoring a evaluace procesu MA21, finanční podpora, pravidelné veřejné fórum B: strategie UR nebo strategický plán rozvoje, dílčí koncepce respektující principy UR, systém finanční podpory, externí zdroje pro realizaci MA21, sledování vlastních + mezinárodních indikátorů, certifikace koordinátora, sdílení příkladů dobré praxe A: orgán samosprávy pro sledování stavu UR, management kvality VS, praktické uplatňování principů UR

18 MA21 v ČR Zájemci: 88 D: 30 C: 34 B: 6 A: 0 (první obhajoby listopad 2012, uchazeč: Chrudim) 6 krajů, 56 malých obcí, 10 mikroregionů, 84 obcí, 2 statutární města

19

20 Správa věcí veřejných a územní rozvoj, kategorie A
1.1 Řízení při správě a rozvoji – úroveň nastavení a provázanost procesů a dokumentů (dělat správné věci správně, zahrnuje cílevědomý postup veřejné správy k udržitelnému rozvoji) 1.2 Řízení při správě a rozvoji - efektivní a účelné vykonávání činností, aktivit, naplňování plánů (dělat věci správně, systematický manažerský postup k řešení slabých stránek udržitelného rozvoje) 1.3 Řízení při správě a rozvoji - komunikace a partnerství na principech MA 21 (správně komunikovat) 1.4 Spokojenost obyvatel s kvalitou života 1.5 Rozvíjení racionálního funkčního využití a prostorového uspořádání území, případně i polyfunkčního využití budov, přestavbových a rozvojových ploch při využití center měst k bydlení 1.6 Udržitelné projektování a výstavba, podpora vysoce kvalitní architektury a stavebních technologií 1.7 Regenerace a znovu využití nevyužitých nebo nevhodně využitých pozemků a staveb, upřednostňování pozemků brownfields před rozvojem na „zelené louce“ 1.8 Regenerace staršího bytového fondu, občanské a technické vybavenosti a veřejných prostranství

21 Obec Hostětín Zlínský kraj, Bílé Karpaty 240 obyvatel
Centrum Veronica Hostětín Modelové projekty (výtopna na biomasu, svépomocné solární systémy, kořenová čistírna vody, moštárna, seminární centrum – pasivní dům, šetrné veřejné osvětlení) U každého z projektů popsána historie a ekonomické, sociální a environmentální prvky udržitelnosti

22 Prvky udržitelného rozvoje kořenová čistírna odpadních vod
Ekonomické: • investiční náklady srovnatelné s jinými typy čištění odpadních vod • nízké provozní náklady • možnost využití stávající jednotné kanalizace Sociální: • zrušení stavební uzávěry, rozvoj obce • vzdělávání a osvěta • vznik pracovních míst • nový typ veřejného prostoru Environmentální • citlivě začleněné čištění odpadních vod do krajiny • schopnost absorbovat velké výkyvy vody na přítoku • čistící schopnost i při silně naředěném znečištění • výrazná úspora elektřiny

23 Prvky udržitelného rozvoje - moštárna
Ekonomické • moštárna jako sociální podnik • vysoké investiční náklady • samofinancovatelnost provozu • tok financí v regionu • příjmy sadařů - motivace k certifikaci ekologických sadů • rozvoj trhu s místním produktem • efektivní využití přírodních zdrojů Sociální • propagace regionu a obce • vznik pracovních míst • práce dobrovolníků • podpora činnosti spolků

24 Prvky udržitelného rozvoje - moštárna
Environmentální • ochrana biodiverzity • využití OZE • šetrné využívání energie • podpora ekologického zemědělství • minimalizace produkce odpadů

25 Proč se v Hostětíně daří?
Aktivní vedení obce Strategické partnerství s neziskovým sektorem (EIV), krajským úřadem, SFŽP Silné osobnosti zapojené do realizace projektů, kvalitní projektoví manažeři Vhodné načasování, dostupnost zahraničních finančních zdrojů (Lucembursko)

26 Kvalitní život přiměřené materiální zázemí zdraví
kvalitní voda a potraviny odpovědnost za dění ve společnosti vztah k dějinám a tradicím odpovědnost za vlastní život a jeho smysluplné prožití svoboda jako spoluzodpovědnost za okolní svět odpovědnost k budoucím generacím úcta k odlišným názorům a jiným civilizacím/kulturám vztah ke společným věcem dostatek prostoru a zdravého prostředí k životu, pohybu, trávení volného času být součástí odpovědného světového společenství

27 Komunita uskupení lidí, kteří žijí ve vzájemné blízkosti a spojují je společné zájmy a vzájemná pomoc jakékoliv vnímání společného „dobra“, které může být vytvořeno mezi občany něco, čeho se dá dosáhnout úsilím občanů lidé žijící v geograficky definované oblasti, mezi nimi existují sociální vazby, jsou citově vázáni k sobě navzájem a k místu, kde žijí pocit sounáležitosti, zájem o sebe navzájem, zájem o celou skupinu a společná víra, že potřeby členů komunity budou naplněny skrze jejich pospolitost organizování sociálních činností takovým způsobem, jenž denně zajišťuje lidem přístup k aktivitám, které jsou nezbytné pro jejich každodenní život, v místě, kde žijí prostor společného života, otevřený pro setkání a vztahy

28 Vyvážená (zdravá, udržitelná) komunita
je různorodou jednotou má společný základ sdílených hodnot vzájemná péče, důvěra, týmová práce rozvinutá efektivní vnitřní komunikace usnadňuje lidem účast na věcech veřejných vytváří si vlastní identitu, záměry vytváří si vnitřní i vnější vazby vychovává, je schopna předávat hodnoty další generaci má vyvážené institucionální uspořádání je otevřená do budoucnosti (J.W.Gardner : Budování komunity)

29 X-tero udržitelné obce
Místní výroba – místní spotřeba Optimální daňová výtěžnost Podpora místních podnikatelů Komunikující a informovaní obyvatelé Spolupracující obce Dodržování pravidel všemi Obyvatelé vytvářejí strategický plán Místní vůdci Učící se obec Spolkový život Lokální patriotismus Obec pečuje o své děti (z diskuse účastníků vzdělávacího programu NROS)

30 Josef Vavroušek: Hledání lidských hodnot slučitelných s trvale udržitelným způsobem života (leden 1994) Vztah člověka k přírodě Kořistnický vztah k přírodě X vědomí sounáležitosti s přírodou Vztah lidského individua ke společnosti Jednostranný důraz na individualismus a soutěživost, jednostranný důraz na kolektivismus X vyvážený důraz na jednotlivce i kolektiv Vztah k toku času a smyslu dějin Posedlost ideou kvantitativního růstu X důraz na kvalitativní rozvoj lidské společnosti Vztah ke smyslu vlastního života Hédonistická orientace a konzumní způsob života X důraz na kvalitu života, uvědomělou skromnost, odříkání se věcí zbytných Vztah ke svobodě a společnosti Jednostranný důraz na lidská práva a svobody, eroze vědomí spoluzodpovědnosti za běh věcí X rozvoj lidských práv a svobod při respektování symetrie s odpovědností, která je s nimi spojena

31 Vztah k úrovni našeho poznání
Pýcha rozumu X opatrnost při všech zásazích do přírody i společnosti Vztah k vlastnímu životu Odcizení člověka jeho vlastnímu životu, oslabení pudu sebezáchovy a zpětných vazeb umožňujících korigovat nesprávné nebo neúspěšné jednání X obnovení pudu sebezáchovy Vztah k budoucím generacím Preferování krátkodobých zájmů nad zájmy dlouhodobými a trvalými X respektování dlouhodobých důsledků lidských činností Vztah k odlišným názorům a jiným civilizacím netolerance k názorům jiných X vzájemná tolerance Vztah k věcem společným Rezignace na spolurozhodování o společných záležitostech, pasivita X rozvoj participativní demokracie

32 Uplatnění principů UR na místní úrovni – oblast řízení I.
Strategicky plánovat Zapojovat obyvatele a partnery (plán i realizace, společné hledání udržitelnosti) Zohledňovat potřeby a kapacity Uplatňovat poznatky o UR Zohledňovat všechny aspekty problémů (sociální, ekonomické, ekologické a další) Zajišťovat ochranu životního prostředí – vyloučit nebo omezit činnosti, které poškozují životní prostředí Chránit místní zvláštnosti Preventivní opatření

33 Uplatnění principů UR na místní úrovni – oblast řízení II.
Zamezovat vzniku velkých rozdílů (sociálních, ekonomických atd.) Zajistit efektivní institucionální uspořádání Uplatňovat moderní nástroje řízení Spolupracovat s ostatními obcemi a regiony Monitorovat stav (ukazatelé), vyhodnocovat, provádět opatření, kontrolovat Nadřazovat společné zájmy nad osobní Orientovat se na kvalitu a dlouhodobou udržitelnost Zajistit politickou podporu uplatňování udržitelného rozvoje (přijetí deklarace o udržitelném rozvoji) Zajistit ekologicky šetrný provoz budovy místní/krajské správy a veřejných budov

34 Uplatnění principů UR na místní úrovni – oblast ekonomiky I.
Využívat v maximální míře místní zdroje Místní soběstačnost, místní podnikatelé Různorodost ekonomiky, drobné podnikání Posuzovat efektivnost opatření z dlouhodobého hlediska, vybírat řešení z více variant Podporovat výrobu energií z obnovitelných zdrojů Podporovat ekologicky šetrné podnikání

35 Uplatnění principů UR na místní úrovni – oblast ekonomiky II.
Pomáhat místním podnikům snižovat dopady na životní prostředí Podporovat snižování nadměrné spotřeby Využívat dalších finančních zdrojů a podpor Efektivně využívat existující ekonomické nástroje, které jsou v kompetenci obcí (včetně pokut) Příležitosti k podnikání v oblasti ochrany a zlepšování životního prostředí i v oblasti sociální

36 Uplatnění principů UR na místní úrovni – oblast ochrany životního prostředí I.
Ochrana životního prostředí – ekonomický rozvoj Čerpání neobnovitelných zdrojů - nahrazování novými technologiemi Čerpání obnovitelných zdrojů tempem přirozené obnovy Minimalizovat - produkci odpadů, - emise do ovzduší a vod, - kontaminace půd, - rizika a havárie, - hluk, vibrace, škodlivé záření a tepelné znečištění

37 Uplatnění principů UR na místní úrovni – oblast ochrany životního prostředí II.
Třídit, znovu využívat a recyklovat odpady Znečišťování omezit na takovou míru, s níž se životní prostředí dokáže vyrovnat bez trvalého poškození Zavádět řízení podniků, orientované na ochranu životního prostředí (ISO , EMAS) Zefektivnit dopravu a spotřebu energie Chránit biodiverzitu (rozmanitost druhů a stanovišť) Nahrazovat nebezpečné a škodlivé látky látkami bezpečnými a nezávadnými Zajišťovat ekologickou stabilitu území, chránit ekosystémy

38 Uplatnění principů UR na místní úrovni – oblast ochrany životního prostředí III.
Tvorba krajiny, obnova zničených ploch, minimalizace záborů území Ekologicky šetrné zemědělství Nejlepší dostupné technologie (BAT) Dostatečné zastoupení zeleně v zástavbě, zdravé životní prostředí Urbanistická kvalita – přizpůsobená lidské psychice Posuzování dopadů činností a strategických plánů na životní prostředí (EIA, SEA) Posuzování hodnot území také z hlediska jeho ekologických funkcí

39 Uplatnění principů UR na místní úrovni – oblast sociální I.
Podpora společenských, kulturních, rekreačních a sportovních aktivit Školení, výchova a osvěta, celoživotní vzdělávání Stejné šance uplatnit se ve společenství pro každého Přístup k informacím Preventivní opatření a dostatečná lékařská péči pro všechny

40 Uplatnění principů UR na místní úrovni – oblast sociální II.
Minimalizace deviantních projevů Bezpečnost Zapojování minoritních skupin (jiné národnosti, postižení, staří lidé atd.) do života společnosti obce/regionu Zamezování vzniku velkých sociálních rozdílů

41 Indikátory UR poskytují ucelenou a základní informaci o některé z oblastí UR (ovzduší, vody, přírody, krajiny, průmyslu, zemědělství, dopravy, sociální sféry aj.). politicky významné a adresné (indikátory mají být policy relevant, tedy mají mít přímou vazbu na danou politiku či opatření) analyticky dobře podložené a zdůvodněné snadno měřitelné, stanovitelné, vypočitatelné, a to s dostatečnou přesností a s přijatelnými finančními náklady uspořadatelné do vhodné časové řady srovnatelné v mezinárodním měřítku.

42 Zdroje www.cenia.cz www.ma21.cz www.timur.cz www.mzp.cz


Stáhnout ppt "Udržitelný rozvoj Blažena Hušková"

Podobné prezentace


Reklamy Google