Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studie v rámci projektu „ELCI“ Integrační přínos migrantských organizací Projekt ELCI je spolufinancován Evropskou komisí z programu EIF pro integraci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studie v rámci projektu „ELCI“ Integrační přínos migrantských organizací Projekt ELCI je spolufinancován Evropskou komisí z programu EIF pro integraci."— Transkript prezentace:

1 Studie v rámci projektu „ELCI“ Integrační přínos migrantských organizací Projekt ELCI je spolufinancován Evropskou komisí z programu EIF pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

2 “ELCI – European Local Cooperation for Integration“  Projekt koordinuje IOM Mezinárodní organizace pro migraci ve Francii  za spolupráce s IOM misemi v České republice, Maďarsku, Polsku, Španělsku a Itálii.  V České republice je partnerem nezisková organizace Slovo 21 a za vládního partnera SUZ MVČR za Centra na podporu integrace cizinců.

3 Partneři projektu „ELCI“ v zahraničí Francie  IOM Paris a Marseille, City of Marseilles, NGO Forum Femmes Méditerranée (FFM), NGO Forum des Organisations de Solidarité, Internationales issues des Migrations (FORIM), Ministry of Interior Španělsko  IOM Madrid, Diputacion of Barcelona, NGO Asociacion Socio-Cultural Ibn Batuta (ASCIB) Itálie  IOM Rome, Sezione Italiana del Consiglio dei, Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), NGO Sunugal Polsko  IOM Warsaw, Mazovian Voivodeship Office, Association for Legal Intervention Maďarsko  IOM Budapest, NGO Menedek

4 Co je „asociace migrantů“ / “migrantská organizace“  Základní metodologie sloužící k identifikaci a rozlišení migrantských organizací v rámci NNO:  procento migrantů pracujících jako zaměstnanci či dobrovolníci v určité neziskové organizaci (nad 50% v první či druhé generaci migrantů),  povaha realizovaných aktivit (integrační aktivity a aktivity na podporu dispory a země původu v rámci migrace a rozvoje)

5 Asociace migrantů a jejich zapojení v evropském kontextu Vídeň  Platformy asociací a instituce působící na úrovni městských částí Vídně - zasíťování všech zainteresovaných stran a udržování kontaktů s radnicí městské části a jejími institucemi. Pomocí těchto platforem posiluje odbor MA 17 participaci migrantů na každodenním životě.

6 Asociace migrantů a jejich zapojení v evropském kontextu Portugalsko  V roce 1998 vznikla konzultativní rada pro otázky imigrace (COCAI), která působí v rámci celonárodní agentury ACIDI. COCAI je institucí, která se snaží od roku 1999 budovat kapacity asociací imigrantů jakožto součást řešení politiky integrace - technická pomoc, především školení, ale i finanční pomoc  ACIDI registruje více než 100 asociací migrantů, a to jak na lokální, regionální nebo i národní úrovni.  Zapojení socio-kulturních mediátorů z různých zemí původu, kteří mají přirozeně jazykové vybavení na podporu služeb pro imigranty. V současnosti spolupracuje ACIDI se sto čtyřiceti mediátory, kteří většinou pocházejí z asociací migrantů, s nimiž ACIDI uzavírá smlouvu.

7 Asociace migrantů a jejich zapojení v evropském kontextu Madrid  Město Madrid pořádá pravidelné fórum, kde se imigranti prostřednictvím svých organizací a asociací mohou vyjádřit k problémům, které je trápí. Cílem fóra je, aby se imigranti mohli efektivně účastnit života města. Fórum vzniklo v roce 2007 a skládá se z 64 členů.  Participace všech možných aktérů do procesu integrace za účelem podpory diverzity města a udržení sociální koheze

8 Asociace migrantů a jejich zapojení v evropském kontextu Barcelona a Katalánsko  Studie „ELCI“ v Barceloně vypracovaná NNO „Asociace Ibn Batuta“  Asociace migrantů pracují na regionální (93%), lokální (64%) úrovni a 43% na národní úrovni. Často se asociace migrantů angažují v projektech na podporu sousedství. Poskytují zároveň plný sociálně právní servis nově příchozím imigrantům v jejich nativních jazycích. Dále pak podporují inter-kulturní a mezináboženský dialog.  Asociace migrantů již fungují dlouhou dobu, vytvořily vlastní federace, platformy, koordinační výbory, sítě  „Consell Municipal d’Immigració“ – konzultativní výbor rady města Barcelona, kde participují asociace migrantů

9 Česká republika Seznam organizací pro interview Ukrajinská iniciativa v České republice, EuroMoldova, Informační centrum Kavkaz-Východní Evropa, AZER-ČECH, Oberig, RUTA, Svaz Mongolů, Slovo 21, Krajanské sdružení Číňanů v ČR, Klub Hanoi, Inbáze Berkat

10 Typy poskytovaných služeb  Vydávání časopisů a bulletinů pro migranty a o migrantech  Sociální a právní poradenství a pomoc  Projekty podporující vzájemné soužití  České jazykové kurzy (ale i kurzy uchovávající jazyk země původu)  Speciální projekty pro mládež, seniory, ženy migrantky  Kulturní a sportovní akce  Aj.

11 Charakteristika asociací migrantů  V České republice financují své aktivity převážně ze soukromých zdrojů (sponzorství, členské příspěvky, reklamy aj.). Pouze několik málo z nich se pravidelně účastní grantových řízení.  Většina menších organizací funguje předně na dobrovolnickém principu – mají pouze málo nebo žádné stálé zaměstnance na stálý či částečný úvazek.  Podrobný přehled o komunitě, kterou reprezentují, což výrazně přispívá k jejich možnému vlivu a šíření informací v jejich prostředí.  Některé jsou členy mezinárodních organizací, jednají tedy i v nadnárodním měřítku - potenciál pro mezinárodní spolupráci.

12 Charakteristika asociací migrantů  Oslovené organizace, i menšího rozsahu, poskytnou za rok poradenské služby i několika stu zájemcům  prostřednictvím vydávaných časopisů, internetových stránek a pořádaných kulturních či jiných akcí - přispějí dalším tisícům lidí.  řada klientů, kteří vyhledají pomoc jsou často sociálně slabí, takže poskytovaná poradenská činnost pomáhá zabránit sociálnímu vyloučení určitých skupin.

13 Charakteristika asociací migrantů  Na asociace migrantů se obrací často migranti v neregulérním postavení, kteří se obávají navštívit státní úřady  Informace podávané těmito organizacemi jsou předkládány v jazyce srozumitelném migrantům, jsou cílené na dotyčnou komunitu (navíc správně přeložené)  Migranti se sami podílejí na vytváření aktivit organizací.  Důvodem založení bylo zpravidla chuť reprezentovat vlastní kulturu a pomoci svým krajanům se orientovat v novém prostředí. Později došlo k rozšíření pole působnosti o šíření informací a poradenství.

14 Charakteristika asociací migrantů  Migranti upřednostňují v žádosti o radu a pomoc „své“ organizace před jinými neziskovými organizacemi z několika příčin: hovoří zde jejich rodným jazykem, věří více svým krajanům než Čechům, vzájemné porozumění je zde snazší, jelikož zaměstnanci migrantských organizací museli většinou sami dříve též čelit stejným problémům a bariérám v procesu vlastní integrace.  Organizace slouží jako most mezi migranty a většinovou společností (migrant se nejprve začleňuje v rámci své vlastní komunity)

15 Potenciál asociací migrantů  značné kapacity migrantských organizací, které ve většině případů fungují na dobrovolnickém principu a jsou financovány ze soukromých zdrojů.  Asociace migrantů mohou představovat klíčového aktéra v prevenci sociálního vyloučení u těch migrantských skupin, které jsou pro jiné neziskové organizace a státní orgány jinak těžko dosažitelné.

16 Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy  Potřeba zlepšit kvalitu spolupráce, navzájem se seznámit s činnostmi, vyměnit si kontakty, aby mohlo dojít k zefektivnění integračního procesu.  Asociace migrantů nejsou organizace, které pořádají pouze multikulturní akce, ale mají velký potenciál šíření informací, ale i poradenství v oblasti integrace a prevence sociálního vyloučení  Měly by být stejně jako další NNO součástí poradních orgánů (zejména na lokální úrovni), působit jako partneři při realizaci integračních programů a podávat expertní stanoviska ve věci svých komunit

17 Výzvy  Podpora zvýšení potenciálu těch asociací migrantů, které mají zájem a kapacity se angažovat pro nově příchozí imigranty, i starousedlíky.  Přizvání asociací migrantů do poradních orgánů, na informační schůzky o nové legislativě, možnostech financování, lokální platformy apod.  Vzájemný zájem by dále podpořil chuť asociací se angažovat a zajímat se o integrační politiku a praxi a projekty prevence sociálního vyloučení. Podpořil by i vznik nových organizací, které fungují spíše neformálně okolo tlumočníků, mediátorů, studentských skupin apod.

18 Děkujeme za pozornost! Marie Říhová IOM Praha mrihova@iom.int


Stáhnout ppt "Studie v rámci projektu „ELCI“ Integrační přínos migrantských organizací Projekt ELCI je spolufinancován Evropskou komisí z programu EIF pro integraci."

Podobné prezentace


Reklamy Google