Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, Bohumín 1

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, Bohumín 1"— Transkript prezentace:

1 Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1
Budova domova byla postavena v roce 1934 řádem sester jako charitní dům. V roce 1960 byla ukončena přístavba domu. převzal Domov důchodců od České katolické charity stát a to Okresní národní výbor Ostrava – venkov. Po územních změnách přešel od pod ONV v Karviné. V následujících létech vzniká OÚSS Karviná, který v roce 1991 zaniká.

2 Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1
vznikají samostatné příspěvkové organizace Okresního úřadu v Karviné a to i Domov důchodců v Bohumíně. V této době má zařízení jednu budovu o kapacitě 60 klientů V roce 1994 rozšiřuje Domov důchodců svou kapacitu o 70 lůžek na ulici Slezské 23, kde získal budovu bývalého kožního oddělní nemocnice v Bohumíně.

3 Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1
V roce 1999 je Domov důchodců na ulici Koperníkové 870 přeměněn na zařízení pro občany s mentální retardací, chronické psychotiky a psychopaty a zařízení mění název na Domov důchodců a ústav pro dospělé Bohumín. přešla funkce zřizovatele zařízení Domova důchodců a ústavu pro dospělé na Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě. Hlavním účelem organizace bylo a je poskytování komplexních služeb starým a zdravotně postiženým občanům v Domově důchodců a dospělým občanům s mentálním a psychickým onemocněním v ústavu pro dospělé.

4 Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, 735 81 Bohumín 1
Na základě usnesení zastupitelstva kraje ze dne se mění název organizace na Domov Jistoty, příspěvková organizace. Dne Krajský úřad rozhodl ve věci registrace sociálních služeb a to takto: Domov pro seniory, dvě služby na ulici Slezská 23 a Šunychelská 1159, Domov se zvláštním režimem, počet lůžek 60, osoby s chronickým duševním onemocněním, Koperníkova 870

5 Domov se zvláštním režimem

6 Poslání Domova Jistoty, Koperníkova
Domov se zvláštním režimem na ulici Koperníkové usiloval a usiluje o udržení zvyšování soběstačnosti jedinců s psychickým onemocněním. Snaží se o vytváření dobrých životních podmínek a podmínek pro integraci uživatelů do společnosti a vznik sociálních a síťových vztahů. Zařízení poskytuje : - ubytování stravu praní, žehlení a péči o ošacení úklid ošetřovatelskou a zdravotní péči kulturní a společenské vyžití pracovní vyžití sportovní vyžití základní poradenskou službu sociálně terapeutické činnosti

7 Tyto služby poskytujeme
cílové skupině uživatelů, jimiž jsou jedinci s psychickým onemocněním, kteří se ocitnou ve ztížené sociální situaci, mají sníženou schopnost uplatňovat vlastními silami svá práva a nároky a dostávat svým povinnostem, lidem opuštěným, o které nejeví jejich bezprostřední okolí a rodina zájem v důsledku jejich onemocnění.

8 Cíle organizace v naší službě se snažíme podporovat uživatele v soběstačnosti a samostatnosti v oblasti pracovních a sebe obslužných úkonů a rozvíjet jejich zájmy. vytvářet a rozvíjet podmínky pro jejich integraci do společenského, kulturního, politického a pracovního života. podporovat pocit důstojnosti uživatelů. podporovat spolupráci a dobré vztahy s rodinou uživatelů podporovat co největší prosazování kontaktů klientů se společenskými, kulturními, zdravotními, vzdělávacími a dalšími institucemi a lidmi celé společnosti, sebeprosazování a pocit sounáležitosti. poskytovat nezbytnou fyzickou, psychickou, právní a sociální podporu jednotlivým uživatelům.

9 Skladba uživatel služby v Domově Jistoty před transformací
Muži Ženy Graf č.1: Na grafu vidíme převahu žen ve složení uživatel Domova Jistoty

10 Muži 52,3 let v rozmezí 26 – 68 let Ženy 57,2 let
Průměrný věk uživatel Muži 52,3 let v rozmezí 26 – 68 let Ženy 57,2 let v rozmezí 30 – 88 let

11 Základní diagnózy uživatel
Ženy Muži Schizofrenie /různé druhy/ 20 13 Poruchy s bludy 4 Organická porucha osobnosti 1 Mentální retardace 5 3 Závislost na alkoholu a alkoholická demence 2 Demence – poúrazová, smíšená, … Psychózy

12 Základní diagnózy u žen
Psychóza Demence Závislost na alkoholu Mentální retardace Schizofrenie Organické poruchy osobnosti Graf č.2: Na grafu vidíme, že diagnózou, která převažuje je schizofrenie, druhou je mentální retardace

13 Základní diagnózy u mužů
Demence Alkohol Mentální retardace Schizofrenie Organická porucha osobnosti Poruchy s bludy Graf č.3: U mužů vidíme rovněž převahu onemocnění schizofrenie, druhou diagnózou v pořadí jsou poruchy s bludy

14 Úroveň pohyblivosti uživatel
Graf č.4: Ukazuje nám rozdíl v počtu uživatelů plně pohyblivých, kteří převažují před uživateli vyžadující k pohybu pomoc jiné osoby

15 Hledání nové služby pro klienty
Z uvedených diagnóz vyplývá, že bylo nutno přistoupit k zajištění nové, vhodnější služby pro uživatele s mentálním onemocněním. Pro tyty klienty jsme našli novou službu v Dolních Životicích, v Harmonii Krnov, Skaličce a v domácí péči. Jiné zařízení Domácí péče Čekatelé do jiného zařízení Muži: 3 Ženy: 4 Ženy: 2 Muži: 1

16 Hledání nové služby pro klienty
Bylo nutno hledat i jinou službu uživatelům z důvodu věku nebo zvýšené zdravotní péče, ze stávajícího počtu a to především v domovech pro seniory.

17 Z uvedené prezentace vyplývá potřeba transformace domova se zvláštním režimem, jejímž hlavním cílem byla: Změna stávající služby ve službu, jenž bude naplňovat principy směřující k individuálním přístupům, zvýšení samostatnosti uživatelů a jejich navrácení do přirozeného prostředí. Povede k samostatnému rozhodování uživatelů služby, navrácení jejich kompetencí a zbavení závislosti na službě.

18 Abychom splnili námi stanovený cíl museli jsme:
- zajistit vhodnou službu zbývajícím uživatelům s MR a jiným uživatelům, kterým jsme nemohli vzhledem k  jejich potřebám poskytnout kvalitní péči dle jejich požadavků - provést rekonstrukci Karvinské budovy a připravit chráněné bydlení pro uživatel

19 Abychom splnili námi stanovený cíl museli jsme:
zrealizovat stavbu chráněného bydlení na Kopeníkové ulici pro 6 uživatel

20 Abychom splnili námi stanovený cíl:
- Rekonstruujeme stávající budovu na ulici Koperníkové - zajištění služby uživatelům

21 Abychom splnili námi stanovený cíl museli jsme:
- spolupracovat se sociálními službami měst při zajištění terapeutických dílen, sociální rehabilitace, terénní sociální pomoci pro uživatele služeb podporovat uplatnění našich uživatelů na trhu práce připravovat kvalitní tým pracovníků: přijímáním nových kvalifikovaných zaměstnanců, specialistů pro práci vyplývající z potřeb uživatelů vycházejících z jejich individuálních plánů přípravou zaměstnanců na změny v sociálních službách průběžným individuálním vzděláváním pracovníků v oblastech, prostřednictvím kterých dochází ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb

22

23 K tomu, abychom mohli lépe a kvalitně působit ve prospěch uživatelů v probíhajícím procesu transformace potřebujeme ještě mnoho informací především: z oblasti sítě poskytovaných služeb různými organizacemi, jejichž pomoc je potřebná k realizaci našich uživatelů v běžném životě z čerpání zkušeností pracovníků jiných zařízení se službou stejné problematiky získanými vědomostmi v oblastech transformace, chráněného bydlení, legislativy, motivace, individuálních přístupů a komunikativních dovedností s danou cílovou skupinou, práce v týmu, vzájemné spolupráce a pomoci – požadované vědomosti budeme čerpat v procesu vzdělávání. z oblasti krizového plánování

24 Důležité body transformačního procesu v Domově Jistoty, p.o.
Proces transformace v našem zařízení jsme započali uvědoměním si a vydefinováním potřeb, a nutných změn, které musíme provést. Byla vytvořena vize celkového procesu transformace a definován jeho cíl. Pravidelnou komunikací s pracovníky jsme se snažili dosáhnout jejich ztotožnění s problémem a podnítili jsme jejich chuť a zájem se do celého procesu aktivně zapojit. Postupně jsme vytvořili tým pracovníků. Tento tým se pravidelně schází a pracuje na: - podpoře a rozvoji vzájemné komunikace - stanovení postupných kroků a úkolů - předávání zkušeností, připomínek, nápadů a návrhů - individuálním plánování, přípravě uživatelů na jiný způsob života

25 Byla sestavena transformační skupina, která se ve složení pracovníků Domova Jistoty, pracovníků Krajského úřadu, nezávislých poradců a inspektorů kvality sociálních služeb, schází na pravidelných schůzkách. Ty slouží k řešení problémů vyplývajících z probíhajícího transformačního procesu. Došlo k rozčlenění uživatelů do jednotlivých typů bydlení na základě vzájemných rozhovorů z nichž vyplynuly potřeby a požadavky klientů, míra pomoci a podpory, kterou bychom jim měli poskytnout.

26 Předběžné rozčlenění uživatel:
Podporované bydlení: Byt v Bohumíně Chráněné bydlení: Dům v Karviné Bohumín – Rodinný dům – zahrada DJ Koperníkova Bohumín – Rodinný dům – město Bohumín Domov Jistoty, Koperníkova pro 18 uživatel Muži: 3 I. Etapa Muži: 4 Ženy: 2 II. Etapa Ženy: 1 Ženy: 3 Muži: 2 Ženy: 4 Muži: 11 Ženy: 13

27 Byly sestaveny individuální plány jednotlivých klientů zaměřené na jejich přání a potřeby, samostatnost a sebe obslužnost v běžném denním životě. Rovněž jsme se zaměřili jsme se na praktickou přípravu uživatel pro život v chráněném bydlení prostřednictvím víkendových a týdenních pobytů na horách . Absolvovali jsme exkurze do zařízení s příbuznou problematikou. Navazovali jsme kontakty vedoucí ke vzájemné spolupráci s městy v oblasti komunitního plánování a terénních služeb, jež mohou klienti využívat v místě svého bydliště. Začaly stavební projekty, povolení, naplnění výzvy, finanční rozpočty a nácviky uživatelů…….

28

29 Stručný průběh transformačního procesu
Probíhali pravidelné schůzky s prvními šesti uživateli a zaměstnanci, kteří půjdou do chráněného bydlení v Karviné – Ráji, kde byli informováni o průběhu transformace, mohli zde předkládat své podněty a návrhy. Podporovali jsme samostatnost a zodpovědnost klientů zajištěním vlastních uzamykatelných prostorů. došlo ke změně klíčových pracovníků, protože tuto roli vykonávali také pracovníci, kteří mají noční směny a nebyli schopni dostatečně zvládnout tuto důležitou roli, zvlášť v době transformace. Noví klíčoví pracovníci se budou moci uživatelům věnovat intenzivněji a efektivněji. proběhly individuální schůzky s rodinnými příslušníky a opatrovníky klientů, na kterých byli účastníci informováni o dosavadním průběhu transformace a s plány do budoucna. Rodinní příslušníci, kteří se neúčastnili schůzek, byli informováni písemně. uživatelé byli znovu osloveni, do jakého typu chráněného bydlení by chtěli v rámci transformace přejít.

30 ze stávajících pracovních místností v domově se zvláštním režimem byly zřízeny místnosti pro problémové nácvikové činnosti v oblastech vaření, praní a žehlení, finanční hospodaření a jiné. Tyto skutečnosti byly zakotveny v nově vytvořených individuálních nácvikových plánech. Byla podporována samostatnost klientů při přípravě a užívání léků s podporou kompetentních pracovníků. K provozování a prohlubování nácvikových činností jsme se rozhodli pronajmout městský byt 3+1 v centru Bohumína. Byl podporován samostatný pohyb klientů mimo zařízení především tím, že jsme odstranili omezení ze dveří na zařízení. Kapacita zařízení byla postupně snížena na 54 uživatel. V roce 2009 byl na pravidelných setkáních transformačního týmu byl vypracován transformační plán na rok 2010. V dotačních řízeních EU nám byly přiznány prostředky na výstavbu domku pro 6 uživatelů služeb, který bude postaven v zahradě zařízení na ulici Koperníkova 870.

31 Také byly schváleny dotace na rekonstrukci domu v Karviné, kde budou vybudovány chráněné byty pro 10 uživatelů služby. Byla naplánována zásadní přestavba stávajícího objektu zařízení, kde zůstane po rekonstrukci ubytováno 22 uživatelů v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Půjde o uživatele s nejvyšší mírou závislosti, kteří jsou odkázání nejen na sociální, ale také na zdravotní péči, kterou jim budou poskytovat naši pracovníci.  v roce 2010 neustále probíhala příprava klientů prostřednictvím týdenních pobytů v nácvikovém bytě a prostorách zařízení, které svým vybavením napodobují bytový prostor. dále také prostřednictvím samostatných výletů, několikadenních horských pobytů a samostatném využívání návazných zdrojů.

32 se deset klientů přestěhovalo do rekonstruovaného objektu celní správy, nyní chráněného bydlení v Karviné. K dispozici jsou uživatelům čtyři bytové jednotky s jednolůžkovými pokoji, kuchyní a obývacím pokojem. Přízemí objektu (1. NP) a zrekonstruovaný půdní prostor (3. NP) je určen pro chráněné bydlení a  2. NP je užíváno občany bez zdravotního znevýhodnění. Momentálně navštěvují všichni klienti nově otevřené sociálně terapeutické dílny, jeden klient chodí třikrát týdně do zaměstnání (Nový domov). Dva klienti chodí do zaměstnání do chráněných dílen Dakol. se šest dalších klientů přestěhovalo do novostavby na zahradě Domova Jistoty na ul. Koperníkova 1212. K dispozici jsou klientům dva samostatné byty s kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem a sociálním zařízením. V patře se nacházejí tři jednolůžkové pokoje, v přízemí, které je zcela bezbariérové, je jeden jednolůžkový a jeden dvoulůžkový pokoj. V současné době čtyři klienti třikrát týdně navštěvují sociálně terapeutické dílny v Bohumíně a dva klienti chodí do zaměstnání.

33 bylo všichni klienti zařízení domova se zvláštním režimem na Koperníkové ulici přestěhováni do náhradních prostorů poskytnutých městem Bohumín. Po dobu rekonstrukce, která by měla trvat jeden rok, se budeme snažit v těchto provizorních prostorech zajišťovat uživatelům co nejkvalitnější službu. uživatelé zde bydlí ve dvoulůžkových pokojích, čímž jsme poskytli humánnější podmínky k životu klientů. nadále probíhá příprava klientů zvláštního režimu na jiný způsob života v nově připravovaném chráněném bydlení s vyšší mírou podpory. Abychom zjistili zda proces transformace v našem zařízení úspěšně naplňujeme, požádali jsme klienty chráněných bydlení o zhodnocení změn, které přechodem z jedné služby do druhé proběhly.

34 Projekce nácviku, přestavby a výstupy klientů …


Stáhnout ppt "Domov Jistoty, příspěvková organizace Koperníkova 870, Bohumín 1"

Podobné prezentace


Reklamy Google