Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji pro OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji pro OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace."— Transkript prezentace:

1 Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji pro OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace Ústeckého kraje z oblasti školství)

2 Přeshraniční spolupráce Česko - Sasko Tento program se zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního ruchu, podporu budování infrastruktury a poskytování služeb v oblasti vzdělávání a sociální integrace, podporu spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií, podporu přeshraniční spolupráce územních samospráv na obou stranách hranice. V tomto programu je možné zaměřit projekty celkem do tří oblastí. Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Zlepšení situace přírody a životního prostředí 2

3  Podporované aktivity organizace a realizace seminářů, konferencí, informačních akcí; organizace a realizace setkávání a prezentací, především soutěží; vytváření informačních materiálů a informačních systémů pro společné pohraničí; výměny skupin; vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykových dovedností; projekty práce s veřejností s ohledem na dosažení společných přeshraničních cílů; studie, pokud jsou financovány z obou stran hranice. 3

4  Zakázané aktivity čistě jazykové kurzy; studie, pokud nejsou financovány z obou stran společné hranice; jednojazyčné publikace; stranicko-politické aktivity. 4

5 Základní podmínky - Při přípravě či realizaci projektu nutné spolnit alespoň dvě z následujících podmínek: 1) Společné plánování Projekt je připraven společně koordinačními opatřeními s partnerem ze sousední země (např. přípravné schůzky). 2) Společná realizace Projektové aktivity jsou na obou stranách společné hranice obsahově a časově propojeny. U jednoduchých projektů je za společnou realizaci považována i účast partnera při realizaci projektu. 3) Společné financování Financování projektu probíhá z obou stran společné hranice. 4) Společný personál Saští a čeští kooperační partneři poskytnou personál na realizaci projektu. 5

6 Oprávnění žadatelé Česká republika: stát (Česká republika), resp. organizační složka státu a příspěvková organizace; územní samospráva, její organizační složka a příspěvková organizace; komory; školská právnická osoba, veřejná soukromá škola, veřejná a státní vysoká škola; veřejná výzkumná instituce; veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení; Správa železniční dopravní cest; církve; obecně prospěšná organizace; Zájmové sdružení právnických osob občanské sdružení a jeho organizační jednotka; nadace a nadační fond; akciová společnost a společnost s ručením omezeným (s definovaným minimálním podílem ovládaným subjekty veřejného sektoru). Svobodný stát Sasko: komunální samospráva, její celky a svazky; obecně prospěšné organizace; spolky, svazky, nadace; vzdělávací zařízení. 6

7 Podporované regiony Karlovarský kraj, Ústecký kraj a Liberecký kraj; regiony Vogtlandkreis, Aue-Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz a statutárních měst Zwickau, Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen. Euroregion Krušnohoří /Erzgebirge; Euroregion Elbe/Labe; Euroregion Neisse-Nisa-Nysa; Euroregion Euroregio Egrensis. 7

8 Výše dotace Minimální požadované dotace, resp. příspěvek z ERDF (Evropský fond regionálního rozvoje) musí být vyšší než 22 500€. Projekty s nižší požadovanou dotací spadají do „Fondu malých projektů“. Podíl z dotace ERDF může činit až 85 % způsobilých výdajů. Vlastní podíl kooperačních partnerů činí v zásadě 10 % ze způsobilých výdajů (podíly partnerů je potřeba ještě posoudit s přihlédnutím k odlišnosti pravidel pro německé a české kooperační partnery). V případě malých projektů, které nejsou financovány společně s partnerem projektu z dané sousední země, činí maximální hranice dotace 15.000,- EUR. Pro přehled uvádíme zbývající alokaci v Euroregionu Krušnohoří 8 RokZbývající prostředky v € 2008/2009111 751,40 2010230 655,00 2011216 172,00

9 Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje jsou uznávané od data oficiální registrace projektové žádosti na JTS a souvisejí s dobou realizace, která je max. 3 roky. Delší dobu trvání je potřeba zdůvodnit v žádosti o dotaci. Mezi způsobilé výdaje patří i výdaje spojené s přípravou projektu (překlady, podkladová studie, příprava projektové žádosti atp.) do výše 5 % celkových způsobilých výdajů, a pokud byly vynaloženy po 1. 1. 2007. Jako způsobilé lze považovat následující výdaje: Výdaje na personál Cestovní náklady Věcné výdaje (nákup materiálu, nákup neinvestičního vybavení, režijní výdaje včetně vody a dalších energií, telefonu, kancelářského materiálu) Výdaje na publicitu Finanční výdaje (poplatky za přeshraniční transakce, bankovní poplatky atp.) Služby třetích subjektů (překladatelské a tlumočnické služby, zpracování studií a koncepcí, pronájem prostor pro setkání, konference, výdaje na občerstvení na akcích a přepravné atp.) Investiční výdaje (nákup pozemků – 10 % z celkových způsobilých výdajů na projekt, pořízení nemovitostí, nákup investičního vybavení, stavební a vedlejší stavební náklady) 9

10 Typové projekty Spolupráce dvou měst Cílem projektu je rozvoj a utužení dlouholeté spolupráce měst mající za sebou dlouhodobou hornickou činnost, kdy v minulosti docházelo k zanedbávání prostor pro setkávání občanů těchto města jejich kulturního vyžití. Cílem projektu je vytvoření důstojného prostoru pro setkání, uspořádání výstav, koncertů, seminářů apod. Tyto aktivity by následně měly docílit zamezení odlivu obyvatel z příhraničí, „zbořit“ jazykové bariéry mezi obyvateli a zamezit nízkému porozumění a informovanosti mezi obyvateli dotčených měst. Vytvořené prostory budou také sloužit pro společnou prezentaci zrealizovaných projektů. Projekt by měl přispět k vyváženému a udržitelnému rozvoji v daném území a pomoci při snižování specifických vlivů vyplývajících z blízkosti hranice. Rozpočet projektu: 214 631,50€ Spolupráce škol Projekt dvou partnerských škol podobného zaměření je výsledkem jejich intenzivní devítileté spolupráce v oblasti výměnných pobytů žáků a pedagogů řemeslných oborů. Cílem bylo zvýšení úrovně vzdělávání a zlepšení podmínek pro vstup absolventů na trh práce na obou stranách hranice. Vzájemné výměnné stáže budou ukončeny udělením certifikátu. Vytvořeny byly dvojjazyčné slovníky odborné terminologie oboru truhlář a aranžér. Na závěr první etapy byly uspořádány společné výstavy a ve druhé etapě projektu společné mezinárodní semináře. Rozpočet projektu 166 500Kč Výše dotace: 124 875Kč 10

11 Jak připravit žádost o dotaci Při přípravné fázi žádosti o dotaci je dobré sledovat průběžně informace zveřejňované JTS (Společným technickým sekretariátem), který na www.ziel3-cil3.eu uvádí konkrétní pokyn k podávání žádostí. Včetně stanovení termínů projednávaných projektových žádostí Monitorovacím výborem.www.ziel3-cil3.eu Žádost se vyplňuje dvojjazyčně. Projektová žádost musí být vyplněna kompletně v elektronické podobě za použití internetové aplikace ve dvou tištěných vyhotoveních se všemi potřebnými podklady, podepsanými Lead partnerem resp. jeho statutárním zástupcem. 11

12 Povinné formuláře pro všechny projekty Smlouva o spolupráci Prohlášení kooperačních partnerů Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat Ověření identity Čeští kooperační partneři dále dokládají Podrobný rozpočet projektu Čestná prohlášení o bezdlužnosti za Lead partnera a ostatní partnery Výkaz ukazatele dluhové služby Pro projekty spadající do veřejné podpory Prohlášení o způsobilosti – malého a středního podniku Prohlášení o obdržených podporách „de minimis“ 12

13 Formulář žádosti 13

14 Záložka : Obsah projektu : 14 Popis výchozí situace projektu a zdůvodnění jeho potřebnosti Obsah projektu Způsob naplnění potřebnosti a inovativnosti Vašeho projektu Konkretizace výstupů projektu a oslovené cílové skupiny

15 Záložka: Přeshraniční charakter projektu Přeshraniční charakter projektu V této části žádosti je nutné rozepsat zapojení partnerů v jednotlivých fázích projektu a prokazující naplnění základních principů společné spolupráce Dále je zde nutné popsat dopad realizace projektu na obyvatelstvo daného regionu atp. V poslední části je nutné popis vlivu na životní prostředí a rovné příležitosti 15

16 Záložka: Pracovní celky Pracovní celky Zde je nutné popsat název celku a následně úkoly pracovního celku v daném časovém úseku a kdo měl tuto činnost na starosti, tj. Lead partner nebo projektový partner. 16

17 Záložka: Personální zajištění Vyplní se název pracovní pozice společně s předpokládanou časovou náročností a výdaji pokud je s nimi v rámci projektu počítáno a jsou zahrnuty v rozpočtu 17

18 Důležité kontakty Společný technický sekretariát Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (Saská rozvojová banka - dotační banka -) Pirnaische Straße 9 D - 01069 Dresden poštovní adresa: D - 01054 Dresden/Drážďany e-mail: kontakt@ziel3-cil3.eu, jméno.příjmení@sab.sachsen.dekontakt@ziel3-cil3.eu web: www.ziel3-cil3.euwww.ziel3-cil3.eu fax: +49-(0)351-4910 3970 JTS - public relations, konzultace a příprava projektů: Ing. Manuela Prchalová, telefon: +49-(0)351-4910 3956 RNDr. Pavla Řezáčová, Ph.D., telefon: +49-(0)351-4910 3963 PhDr. Susanne Fritz, telefon: +49-(0)351-4910 3961 JTS - odborný subjekt zástupkyně vedoucí: JUDr. Hana Karlová Ph.D., LL.M., telefon: +49-(0)351-4910 3953 JTS - odborný subjekt referenti Dr. Antje Schreiber-Petrick, telefon: +49-(0)351-4910 3952 Dirk Bölitz, telefon: +49-(0)351-4910 3954 Kerstin Thiele, telefon: +49-(0)351-4910 3957 Mgr. Dana Havlíková, telefon: +49-(0)351-4910 3968 18

19 Děkuji za pozornost soukup@asistencnicentrum.cz 19


Stáhnout ppt "Dotační možnosti pro příspěvkové organizace v Ústeckém kraji pro OBLAST ŠKOLSTVÍ (Základní školy, střední školy, dětské domovy a další příspěvkové organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google