Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotační možnosti pro NNO, obce a města Představení webového portálu Dotace ÚK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotační možnosti pro NNO, obce a města Představení webového portálu Dotace ÚK"— Transkript prezentace:

1 Dotační možnosti pro NNO, obce a města Představení webového portálu Dotace ÚK http://dotace-uk.cz/

2 Dotační možnosti pro NNO, obce a města Programy podpory Ústeckého kraje Rok 2011 = 184.000.000,- Kč

3 • Podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2012 (leden, srpen) • Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2011 (květen) • Podpora vybraných služeb zdravotní péče 2011 (prosinec) • Program podpory aktivit stálých profesionálních divadelních souborů a hudebních těles působících v Ústeckém kraji na rok 2011 (leden) • Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2011 (leden) • Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2011 (leden) • Volný čas 2011 (leden) • Sport 2011 (leden) • Program pro podporu obnovy krajiny a biodiverzity na území Ústeckého kraje v roce 2011 • Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji na období 2010 – 2013 • Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2011 • Program podpory směrů rozvoje zemědělství a venkovských oblastí v Ústeckém kraji na rok 2008 – 2013 (říjen) 3 http://www.kr-ustecky.cz/granty.asp

4 Dotační možnosti pro NNO, obce a města Programy podpory ministerstev

5 Ministerstvo kultury • Podpora regionálních kulturních tradic – Do 1. dubna 2012 – http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty- a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2012-100482/ http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty- a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2012-100482/ • Podpora kulturních aktivit vysílaných do zahraničí – Do 1. dubna 2012 – http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberoveho- dotacniho-rizeni-pro-rok-2012-102155/ http://www.mkcr.cz/cz/zahranicni-vztahy/granty-a-dotace/vyhlaseni-vyberoveho- dotacniho-rizeni-pro-rok-2012-102155/ • Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit – Do 1. dubna 2012 – http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty- a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2012-100482/ http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/regionalni-a-narodnostni-kultura/granty- a-dotace/vyhlaseni-vyberovych-dotacnich-rizeni-na-rok-2012-100482/ • Granty na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programů EU Kultura – Průběžně – http://www.mkcr.cz/cz/granty-na-podporu-ucastniku-mezinarodnich-projektu- podporovanych-z-programu-eu-kultura-1548/ http://www.mkcr.cz/cz/granty-na-podporu-ucastniku-mezinarodnich-projektu- podporovanych-z-programu-eu-kultura-1548/ 5

6 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy • (Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011 až 2015 – Do 31. října – http://www.msmt.cz/file/11467 ) http://www.msmt.cz/file/11467 • Státní podpora sportu pro rok 2012 – Do 31. listopadu 2011 – http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2012 http://www.msmt.cz/sport/statni-podpora-sportu-pro-rok-2012 • Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven – Do 4. ledna 2012 – http://www.msmt.cz/file/17018 http://www.msmt.cz/file/17018 • Program MŠMT na podporu integrace romské menšiny – Do 7. prosince 2011 – http://www.msmt.cz/socialni-programy/programu-msmt-na- podporu-integrace-romske-mensiny-a http://www.msmt.cz/socialni-programy/programu-msmt-na- podporu-integrace-romske-mensiny-a 6

7 Ministerstvo pro místní rozvoj • Podpora bydlení 2012 – do 17. února 2012 – Podpora regenerace panelových sídlišť – Podpora výstavby technické infrastruktury – Podpora výstavby podporovaných bytů – Podpora výměny domovních olověných rozvodů – http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove- zpravy/2011/Startuje-dalsi-rocnik-dotacniho-programu- Podpora-b http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove- zpravy/2011/Startuje-dalsi-rocnik-dotacniho-programu- Podpora-b • Státní fond rozvoje bydlení - průběžně – Programy podpory bydlení pro obce – Záruky za splácení úvěrů na výstavbu nájemních bytů – Úvěry na modernizaci bytů – http://www.mmr.cz/Bytova-politika http://www.mmr.cz/Bytova-politika 7

8 Dotační možnosti pro NNO, obce a města Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko

9 Představení Programu Cíl 3 mezi ČR a Saskem Prioritní osy 1.Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území – Infrastruktura+regionální rozvoj, partnerská spolupráce, bezpečnost, FMP, povodně 2010 2.Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu – Hospodářská kooperace, spolupráce v cestovním ruchu 3.Zlepšení situace přírody a životního prostředí – Ochrana klimatu, přírody, odpadové hospodářství, protipovodňová opatření  trvale zvýšit konkurenceschopnost regionu v evropském kontextu 9

10 Podporované aktivity • organizace a realizace seminářů, konferencí, informačních akcí; • organizace a realizace setkávání a prezentací, především soutěží; • vytváření informačních materiálů a informačních systémů pro společné pohraničí; • výměny skupin; • vzdělávací opatření včetně jazykových modulů pro zvýšení jazykových dovedností; • projekty práce s veřejností s ohledem na dosažení společných přeshraničních cílů; • studie, pokud jsou financovány z obou stran hranice. 10 

11 Zakázané aktivity • čistě jazykové kurzy • studie, pokud nejsou financovány z obou stran společné hranice • jednojazyčné publikace • stranicko-politické aktivity 11 

12 Oprávnění žadatelé – česká strana • Stát a organizační složky státu • Kraj/obec/městská část statutárního města a jejich organizační složky, svazky obcí • Příspěvkové organizace státu, kraje, obce, městské části, svazku obcí • Hospodářská a agrární komora • Školská zařízení vč. VŠ, veřejná výzkumná instituce • Veřejné ústavní zdravotnické zařízení • Česká televize, Český rozhlas • Správa železniční dopravní cesty • O.p.s., zájmové sdružení právnických osob, občanské sdružení, organizační jednotka sdružení, je-li právnickou osobou • Nadace, nadační fond, církev, je-li právnickou osobou • Státní podnik • A.s., s.r.o. s 80% podílem veřejných osob na základním kapitálu a na hlasovacích právech • Evropské seskupení pro evropskou spolupráci 12

13 Oprávnění žadatelé – saská strana • Vhodní příjemci definováni u každé oblasti podpory zvlášť • Mohou být i soukromé subjekty typu AG, GmbH – na aktivity, které mohou narušit hospodářskou soutěž, se uplatní pravidlo de-minimis 13

14 Dotační území

15 Principy • Princip Lead Partnera --------------- • Společné plánování – Projekt je připraven společně koordinačními opatřeními s partnerem ze sousední země (např. přípravné schůzky). • Společná realizace – Projektové aktivity jsou na obou stranách společné hranice obsahově a časově propojeny. U jednoduchých projektů je za společnou realizaci považována i účast partnera při realizaci projektu. • Společné financování – Financování projektu probíhá z obou stran společné hranice. • Společný personál – Saští a čeští kooperační partneři poskytnou personál na realizaci projektu 15

16 Způsobilé výdaje Způsobilé výdaje jsou uznávané od data oficiální registrace projektové žádosti na JTS a souvisejí s dobou realizace, která je max. 2 roky (nově od 1.9.2011) Mezi způsobilé výdaje patří i výdaje spojené s přípravou projektu (překlady, podkladová studie, příprava projektové žádosti atp.) do výše 5 % celkových způsobilých výdajů, pokud byly vynaloženy po 1. 1. 2007. Jako způsobilé lze považovat následující výdaje: • Výdaje na personál včetně povinných odvodů zaměstnavatele • Cestovní náklady • Věcné výdaje (nákup materiálu, nákup neinvestičního vybavení, režijní výdaje včetně vody a dalších energií, telefonu, kancelářského materiálu) • Výdaje na publicitu • Finanční výdaje (poplatky za přeshraniční transakce, bankovní poplatky atp.) • Služby třetích subjektů (překladatelské a tlumočnické služby, zpracování studií a koncepcí, pronájem prostor pro setkání, konference, výdaje na občerstvení na akcích a přepravné atp.) • Investiční výdaje (nákup pozemků – 10 % z celkových způsobilých výdajů na projekt, pořízení nemovitostí, nákup investičního vybavení, stavební a vedlejší stavební náklady) 16

17 Dokumenty • Programový dokument Cíl 3 / Ziel 3 [2.12.2010] • Příručka pro české kooperační partnery – podávání žádostí[1.7.2011] • Společný realizační dokument k programu Cíl 3 [16.5.2011] • Společný realizační dokument k Fondu malých projektů Cíl 3 • Příručka pro české kooperační partnery – realizace projektu [1.7.2011] • Metodický pokyn k veřejným zakázkám [1.9.2011] • Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem [1.9.2011] • Náležitosti dokladování [1.4.2011] 17 http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html

18 Kontakty, konzultace Příprava projektu • Odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK  Oddělení fondů a programů: – Ing. Marcela Holečková, CSc. – Bc. Zuzana Paarová - Littmannová • Euroregion Krušnohoří • Euroregion Labe • Euroregion Nisa Realizace • Centrum pro regionální rozvoj Chomutov – Oldřich Dolejší – Mgr. Věra Vobrová – Bc. Martina Mizunová • JTS/SAB – Martina Kocíková – Manuela Prchalová 18

19 Podávání žádosti 19 https://bfit.ziel3-cil3.eu/uvod.aspx

20 Náležitosti projektové žádosti NoDokumentPočty 1Projektová žádost1x originál, 1x Benefit 7+ 2Smlouva o spolupráci uzavřená mezi všemi KP (formulář) 2x originál, 1x kopie 3Prohlášení kooperačních partnerů (formulář)2x originál, 1x kopie 4Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat (formulář)2x originál, 1x kopie 5Doklad o právní subjektivitě1x originál, 2x kopie 6Doklad jednatelského oprávnění1x originál, 2x kopie 7Čestné prohlášení1x originál, 2x kopie 8Podklady pro posouzení finančního zdraví (obce) – ukazatel SIMU 1x originál, 2x kopie 9Doklad o zabezpečení předfinancování a vlastního podílu 1x originál, 2x kopie 10Podrobný rozpočet (formulář)1x originál, 2x kopie, excel 11Popis souladu projektu s regionálními a sektorovými rozvojovými strategiemi 1x originál, 2x kopie

21 Od podání žádosti ke schválení LP KÚ LP/KP KÚ MV LP 21 Projektová žádost vč. všech příloh Vyžádání dodatečných podkladů, vysvětlení Zaslání dodatečných podkladů Hodnocení, doporučení ke schválení či neschválení / odložení na příští MV Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace

22 Hodnocení projektových žádostí 1.Posouzení způsobilosti projektové žádosti – Kontrola splnění formálních náležitostí – Posouzení odborné způsobilosti (ANO x NE) – Dodatečné vyžádání podkladů – Odborná dodatečná úprava žádosti 2.Oficiální registrace žádosti – Časová způsobilost výdajů 3.Hodnocení odborné a přeshraniční kvality (max. 100 bodů) – Fáze 1: hodnocení odborné kvality – Fáze 2: hodnocení přeshraniční spolupráce – Fáze 3: hodnocení přeshraničního dopadu 22

23 Zahájení realizace • Po schválení projektu – seminář „Coaching projektů v Cíli 3“ • Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace • Plán plateb • Přehled realizovaných a plánovaných zadávacích řízení 23

24 Fond malých projektů • Projekty s max. celkovými náklady < 40.000 €, resp. max. dotací 22.500 € • Pokud není splněna podmínka společného financování (poměr alespoň 70:30), činí maximální výše dotace 15.000 € • Žadatel zajistí 15 % z vlastních zdrojů • Zjednodušená projektová žádost – na stránkách euroregionů: – Krušnohoří: http://ere.kpf-ziel3- cil3.org/index.php?id=1&L=1http://ere.kpf-ziel3- cil3.org/index.php?id=1&L=1 – Labe: http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni- programy/fond-malych-projektu/http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni- programy/fond-malych-projektu/ – Nisa: http://www.neisse-nisa- nysa.org/index.php?id=94&L=1http://www.neisse-nisa- nysa.org/index.php?id=94&L=1 24

25 Děkuji za pozornost Ing. Zdeňka Umlaufová


Stáhnout ppt "Dotační možnosti pro NNO, obce a města Představení webového portálu Dotace ÚK"

Podobné prezentace


Reklamy Google