Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Mikroekonomie I Předmět zkoumání ekonomie, základní kategorie standardní mikroekonomické teorie Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 MIEK1 – Příklady Vymezte atributy vzácnosti a rozlište volné statky a vzácné statky (ekonomické). Uveďte příklady volných statků: které jsou produktem přírody které jsou produktem výroby Jak nejrychleji poznáme, zda daná komodita nebo zdroj je ekonomickým statkem?

3 MIEK1 – Příklady Správně doplňte následující tvrzení:
Hranice produkčních možností slouží k ilustraci … ve světě … zdrojů. PPF zobrazuje alternativní … možné kombinace dvou … , které mohou být … vyrobeny při … množství zdrojů a dané … za určitý čas. Za konkávním tvarem PPF se obvykle skrývá zákon … výnosů. Pří pohybu po PPF ze shora dolů se musíme vzdát stálé … množství statku … , abychom získali další jednotku statku … - náklady obětované příležitosti (aletrnativní náklady) tedy … . Jestliže ekonomika (nebo firma) operuje … hranici produkčních možností, pak říkáme, že produkuje… Ekonomika (nebo firma) vyrábí efektivně, pokud nemůže … výrobu jednoho statku, aniž by se … výroba druhého statku (Paretovské vymezení efektivnosti – kriterium Paretooptimality)

4 MIEK1 – Příklady Předpokládejte určitou firmu produkující rádia (statek X) a kazetové magnetofony (statek Y). Celkový rozsah zdrojů a technologie zůstávají konstantní. Vyjděte z následující tabulky alternativních produkčních možností a zakreslete příslušnou mikroekonomickou hranici produkčních možností jako hladkou křivku. Jaký bude mít PPF tvar? Proč ? Výrobní možnost X Y A 15 B 1 14 C 2 12 D 3 9 E 4 5 F

5 MIEK1 – Příklady Použijte údajů z příkladu 2 a určete vývoj nákladů obětované příležitosti při pohybu z bodu A do bodu F . Jaké budou alternativní náklady při změně kombinace výstupu odpovídající bodu D na výstup odpovídající výrobní kombinaci C?

6 MIEK1 – Příklady Následující údaje zobrazují tří možné kombinace výroby potravin a oděvů, které mohou být vyrobeny z daných zdrojů: Určete, v jakém intervalu se musí nalézat neznámá veličina X za předpokladu normálního (konkávního) tvaru křivky produkčních možností. Z hlediska vstupů charakterizujte situaci, kdy je ekonomika uvnitř (pod) PPF .Jde o efektivní body? Proč? Uveďte příklady. Potraviny 10 50 Oděvy X

7 MIEK1 – Příklady Vyjděte z níže uvedeného obrázku. Který z bodů pravděpodobně náleží bohaté a který chudé ekonomice? Proč? Lze tvaru a polohy PPF usuzovat na bohatství země, Na ose x je měřena výroba základních (nezbytných) statků, na ose y pak produkce statků luxusních.

8 MIEK1 – Příklady Existují dvě izolované země A a B se stejnými výchozími podmínkami. Země A vůbec neinvestuje, všechny zdroje věnuje na produkci spotřebních statků. Země B investuje, část výrobních faktorů alokuje do produkce investičních (kapitálových) statků. Graficky ilustrujte vývoj spotřeby na jednoho obyvatele v obou zemích v čase a vysvětlete. Uvažujeme dvě země A a B se stejnými startovními podmínkami v čase t0.Země se však liší různým podílem investic. Země A vůbec neinvestuje, maximalizuje okamžitou spotřebu. Naproti tomu země B volí vysoký podíl investic (omezuje současnou spotřebu). Zakreslete hranice produkčních možností obou zemí v čase t1. Uveďte příklady konkrétních zemí.

9 MIEK1 – Příklady Zakreslete tvar makroekonomické PPF, jestliže:
Ekonomika vyrábí pouze dva statky a používá k tomu vstupy v konstantní proporci za předpokladu platnosti konstantních výnosů Ekonomika vyrábí pouze dva statky a při výrobě jednoho z nich je dosahováno rostoucích výnosů z rozsahu Ekonomika vyrábí pouze dva statky a všechny vstupy jsou zcela specializovány (existuje jediná výrobní kombinace) Ekonomika vyrábí pouze dva statky, z nich jeden je surovinou pro výrobu druhého a zároveň i finálním produktem Určete, jak se vyvíjí náklady obětované příležitosti při pohybu po PPF, uvažujeme-li tvar ze zadání ad) a Pomocí PPF ilustrujte volbu společnosti mezi: Statky soukromými a statky veřejnými Statky nezbytnými a statky luxusními Spotřebními statky a statky kapitálovými (volba mezi spotřebou budoucí a spotřebou přítomnou)

10 MIEK1 – Příklady S hranicí produkčních možností se dále setkáme v části věnované teorii všeobecné (celkové) rovnováhy (viz Téma 18), kde slouží k ilustraci efektivnosti ve výrobě. Zavedeme kategorii mezní míra transformace produktu (MRPT), která vyjadřuje míru, v níž jsou výrobní faktory přesouvány z výroby jednoho do výroby druhého statku. Geometrickou interpretací veličiny MRPT je sklon PPF v daném bodě. Ukažte, jak se tato veličina vyvíjí při pohybu po PPF v případě jejího konkávního tvaru.

11 MIEK1 – Příklady Zkuste se zamyslet nad vlivem vědeckotechnického pokroku a inovací ve výrobě na posun PPF. Použijte pojmů extenzivní a intenzivní růst. Co z následujícího musí zůstat konstantní při konstrukci hranice produkčních možností? Celkové zdroje Množství peněz Peněžní příjem Ceny Alokace zdrojů mezi alternativní použití

12 MIEK1 – Příklady Který bod je bodem podporujícím maximální růst v příštím období s ohledem na nutnost produkce alespoň minima spotřebních statků? A B C D E Hranice produkčních možností zobrazuje horní mez množství statků, které může být vyrobeno z omezených zdrojů. Na osách grafu jsou měřena Množství vstupů Náklady na jednotková množství vyrobených statků Peněžní hodnoty vyrobených statků Ceny vstupů Množství vyrobených statků

13 MIEK1 – Příklady V případě, že při výrobě statků X i Y produkční funkce (výroba) vykazuje v celém průběhu konstantní výnosy z rozsahu, náklady obětované příležitosti podél PPF Rostou Klesají Se nemění Nejprve rostou, pak klesají Jsou nulové Pokud dojde k technologickému pokroku ve výrobě statku X (za jinak stejných podmínek), PPF se Rovnoběžně posune doleva dolů Rovnoběžně posune doprava nahoru Pootočí se kolem krajního bodu na ose y Nikterak nezmění Žádná z nabídek není správná

14 MIEK1 – Příklady Pokud má firma v příštím období k dispozici menší rozsah zdrojů(např. v důsledku neúrody) – při neměnné technologii se její PPF Nezmění Pootočí kolem krajního bodu na ose y Pootočí kolem krajního bodu na ose x Rovnoběžně posune doprava nahoru Žádná z nabídek není správná


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google