Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co nás ohrožuje ? Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co nás ohrožuje ? Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje"— Transkript prezentace:

1 Co nás ohrožuje ? Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Oddělení krizového a havarijního plánování Co nás ohrožuje ? por. Ing. Kateřina BLAŽKOVÁ

2 Co nás ohrožuje ? NEBEZPEČNOST Pravděpodobnost vzniku škody Majetek
možnost způsobit škodu Např. vodní tok, přehrada, průmyslový objekt Pravděpodobnost vzniku škody Ohrožené cíle Majetek Obyvatelstvo Životní prostředí

3 Co nás ohrožuje ? Přírodní rizika Antropogenní rizika
záplava, zvláštní povodeň, přívalový déšť, zemětřesení, sesuvy půd, přírodní požáry, únik metanu, dlouhotrvající vedro a sucho, epidemie, epizootie, vichřice a větrná smršť, krupobití, námrazy a náledí, sněhová kalamita … Antropogenní rizika únik toxických látek, únik radioaktivních látek, havárie v silniční/železniční/potrubní přepravě, únik ropných látek, výbuch plynů, par a prachů, požár látek, poruchy v zásobování vodou, plynem, elektřinou, teplem, palivy, surovinami, poruchy telekomunikačních sítí … Společenská a sociální rizika terorismus a diverzní činnost, organizovaný zločin, emigrační vlny

4 Povodně 1997 Ostrava

5 Únik nebezpečných látek v průmyslovém podniku

6 Havárie kamionu přepravujícího benzín a jeho přečerpávání

7 Lesní požár Výbuch železniční cisterny

8 Zimní stadion, zdroj ohrožení únikem amoniaku

9 Norné stěny na toku k zachycení uniklé ropné látky

10 Únik ropné látky do životního prostředí

11 Teroristický útok WDC

12 Záplavy 3 kategorie záplav (povodní): Stoletá povodeň (Q100)
z přívalových a regionálních dešťů ledová povodeň (vzniká táním ledu a sněhu) Stoletá povodeň (Q100) Statistická hodnota průtoku (m3/s), které je dlouhodobě dosahováno max. 1 x za 100 let Neplatí, že v případě výskytu 100-leté vody se další povodeň této velikosti či vyšší vyskytne až za 100 let V případě povodní se vyhlašují stupně povodňové aktivity (SPA) SPA 1 Bdělost: nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí SPA 2 Pohotovost: nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto SPA 3 Ohrožení: v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území Karvinsko, srpen 2005

13 Zátopová území (Ostrava)
Opava Odra Zátopové území Povodně 1997 Doplnit o hlavní názvy řek (odra, ostravice, opava…) Lučina Odra Ostravice

14 Zvláštní povodeň povodeň způsobená poruchou či havárií (narušením) vodního díla vzdouvajícího nebo kumulujícího vodu, nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik krizové situace na území pod vodním dílem zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla zvláštní povodeň typu 2 – vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody) zvláštní povodeň typu 3 – vzniká nouzovým řešením kritické situace ohrožující bezpečnost vodního díla prostřednictvím nezbytného mimořádného vypouštění vody z vodního díla Vodní díla v MSK Šance, Žermanice, Morávka, Baška, Olešná, Kružberk, Těrlicko, Slezská Harta Přehradní hráz Kružberk

15 Zvláštní povodeň (Slezská Harta)
Opava Odra

16 Záplava a zvláštní povodeň Nástroje k řešení
Předpovědní a hlásná povodňová služba Povodí Odry, s.p. (POD) Stálá služba pro monitorování stavu přehradních hrází Monitoring na vodních tocích (automatizované vodoměrné profily a pozorovací vodoměrné stanice) Český hydrometeorologický ústav (ČHMU) Tok informací Povodňový plán MSK údaje pro zajištění ochrany před povodněmi a směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jména členů povodňových komisí přímo nadřízených a přímo podřízených Povodňové komisi Moravskoslezského kraje; úkoly orgánů a organizací činných v povodňové službě včetně organizace hlásné a hlídkové služby Šance

17 Jak se chovat ? Povodeň Sledujte zprávy z hlasových vozů, případně rozhlasu a televize; získáte přesnější informace a pokyny co dělat Zbytečně netelefonujte a neblokujte síť Řiďte se pokyny příslušníků zasahujících složek (HZS, PČR, ZZS …) Připravte si evakuační zavazadlo: Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti Toaletní a hygienické potřeby Léky, které užíváte Základní trvanlivé potraviny na dny (pitná voda, konzervy apod.) Předměty denní potřeby (jídelní miska, příbor) Náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývka Přenosné rádio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž Před opuštěním bytu ho zabezpečte Uhaste otevřený oheň Vypněte elektrické spotřebiče Uzavřete přívod vody a plynu Ověřte, zda sousedé vědí, že je nařízena evakuace Malým dětem dejte do kapsy lístek se jménem a adresou Domácí zvířata zásobte potravou a vodou Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo

18 Únik metanu Hrozí v důsledku bývalé hornické činnosti v MSK
Nebezpečí požáru a výbuchu při výstupu metanu na zemský povrch Existuje kvalitní síť monitornigu a odvětrávání důlního plynu Ohrožené oblasti: Ostravsko Orlovsko

19 Ohrožení únikem metanu (Ostrava)
Karbonské okno Nebezpečné území Ohrožené území Nahodilý výstup Ohrožení únikem metanu (Ostrava)

20 Ohrožení únikem metanu (Orlová)
Nebezpečné území Ohrožené území Nahodilý výstup Ohrožení únikem metanu (Orlová)

21 Únik metanu Nástroje k řešení MU
Monitoring starých důlních děl Místa monitorování výstupu metanu => Metanový havarijní plán

22 Úniky nebezpečných látek
Hlavní nebezpečné vlastnosti látek Toxicita Hořlavost Výbušnost Stacionární zařízení s nebezpečnými látkami Průmyslové objekty, např. BorsodChem MCHZ, s.r.o. (amoniak), Ostrava OKD, OKK, a.s. (koksárenský plyn, benzol), Ostrava ArcelorMittal Ostrava, a.s. (hutní plyny, benzol), Ostrava EXPLOSIA, s.r.o. (výbušniny), Ostrava Bochemie, s.r.o. (chlor), Bohumín PRIMAGAS, s.r.o. (LPG), Horní Suchá Třinecké železárny, a.s. a Energetika Třinec, a.s. (hutní plyny) Chladírenská zařízení (amoniak) Zimní stadiony, mrazírny, pivovary, potravinářské závody Úpravny vod (chlor)

23 ostatní provozovatelé
Masokombinát Bazén ZS Úpravna vody Pivovar Koksovna Svoboda Explosia Mittal Steel Ostrava MG Odra Gas Lidne Technoplyn Koksovna Šverma DUKOL Ostrava BorsodChem MCHZ Linde Vítkovice Energetika Vítkovice Ohrožující objekty velcí provozovatelé ostatní provozovatelé

24 Úniky nebezpečných látek
Dosahy účinků havárií Velcí provozovatele (tzv. skupina B) - stanoveny zóny havarijního plánování a vypracovány plány k zajištění organizace záchranných a likvidačních prací a k zajištění ochrany obyvatelstva (tzv. vnější havarijní plány) Např. BorsodChem MCHZ, DUKOL Ostrava, Koksovna Svoboda, Koksovna Šverma, EXPLOSIA, ArcelorMittal Ostrava, Energetika Vítkovice Ostatní provozovatelé – stanoveny zraňující zóny a vypracovány v rámci HP MSK postupy záchranných a likvidačních prací (vč. ochrany obyvatelstva) Např. Linde Gas, Linde Vítkovice, MG Odra Gas, zimní stadiony, úpravny vod, masokombinát Martinov, pivovar Ostravar

25 Zóny havarijního plánování velkých provozovatelů
Koksovna Svoboda BorsodChem MCHZ Zóny havarijního plánování velkých provozovatelů Energetika Vítkovice ArcelorMittal Ostrava EXPLOSIA

26 Území ohrožené únikem amoniaku

27 Úniky nebezpečných látek Opatření k řešení
Bezpečnostní systémy provozovatelů Kontroly a inspekce správních úřadů Havarijní plány objektů s nebezpečnými látkami Vnější havarijní plány Havarijní plán Moravskoslezského kraje

28 Úniky nebezpečných látek v minulosti
Bhopál (1984) SVĚT Seveso (Itálie 1976) Únik dioxinů (TCDD) v továrně na výrobu herbicidů Kontaminováno 27 km2 území, 600 obyvatel evakuováno Bhopál (Indie, 1984) Únik methylkyanidů Mrak překryl území 40 km2, † 2 500, trvale evakuováno lidí => Evropská směrnice k zajištění prevence a bezpečnosti Česká republika Farmak, a.s. (Olomouc) Únik H2SO4 do kanalizace, kde vznikl toxický plyn, † 1 obyvatele Spolana, a.s. (Neratovice) Únik toxického chloru při povodních, bez ohrožení lidských životů a zdraví Spolchemie, a.s. (Ústí nad Labem) 2002 – únik chloru do okolí, bez ohrožení lidských životů a zdraví únik oxidu sírového, kontaminace okolí, bez ohr. lidských životů a zdraví BorsodChem MCHZ, s.r.o. (Ostrava) výbuch při výrobě nitrobenzenu, bez ohrožení lidských životů a zdraví

29 Havárie při dopravě s NL
Nejčastěji přepravované látky Silnice / železnice Benzín, nafta Technické plyny (vodík, acetylén, LPG) Chlor Amoniak Potrubí Zemní plyn Acetylén Hutní plyny (obsahují CO, H2) => Riziko ohrožení osob a kontaminace životního prostředí Identifikace látek při přepravě Kemler kód UN kód Nebezpečnost látky Identifikace druhu látky Benzín

30

31 Jak se chovat ? Únik nebezpečných látek
Nepřibližujte se k místu havárie Co nejrychleji se ukryjte v budově, na odvrácené straně od místa havárie Utěsněte prostory, kterými mohou škodliviny vnikat do místnosti (utěsněte okna a dveře, vypněte klimatizaci) Sledujte zprávy z hlasových vozů, případně rozhlasu a televize; získáte přesnější informace a pokyny co dělat Připravte se prostředky improvizované ochrany: k ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku přiložením na nos a ústa k ochraně povrchu těla použijte uzavřený oblek (kabát, kombinéza) k ochraně očí použijte uzavřené brýle, např. lyžařské či potápěčské k ochraně hlavy a krku použijte čepici, šálu nebo motocyklovou přilbu či kuklu k ochraně rukou a nohou si připravte rukavice nebo folii k omotání; vhodné jsou holínky nebo vysoké boty Nepoužívejte otevřený oheň Zbytečně netelefonujte a neblokujte síť Řiďte se pokyny příslušníků zasahujících složek (HZS, PČR, ZZS …) Bez pokynu a pokud to není nezbytně nutné, neopouštějte uzavřený prostor, který jste si sami upravili

32 Terorismus WDC, září 2001 Madrid 11.3.2004 † 190 , 1247 zraněných
Organizované použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím mají být splněny politické, náboženské nebo ideologické požadavky jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním měřítku Spolupůsobícím jevem terorismu je panika, která může mít větší dopady, než samotný teroristický čin Madrid † 190 , 1247 zraněných WDC, září 2001

33 Závěrem Další informace o rizicích v MSK můžete získat:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje Oddělení pro krizové řízení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Odbor ochrany obyvatelstva a plánování Úřady obcí s rozšířenou působností Magistrát města Ostravy, odbor obrany atd.


Stáhnout ppt "Co nás ohrožuje ? Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google