Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

23. 6. 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "23. 6. 2003."— Transkript prezentace:

1

2 20. 5. 2003 Ing. Jaroslav Jakubes Ing. Vladimíra Henelová
„Obnovitelné zdroje energie v územní energetické koncepci” - pohled a přístup zpracovatele Ing. Jaroslav Jakubes Ing. Vladimíra Henelová

3 Obnovitelné zdroje v rámci ÚEK
OZE = slunce, voda, vítr, geotermální energie a energie prostředí, biomasa (vyhláška č. 214/2001 Sb.) nedílná součást zásobování energií především na lokální úrovni (decentralizace, bezpečnost, soběstačnost) nástroj ke zlepšení kvality ŽP (emise, odpady, péče o krajinu), nutno však respektovat i nezbytná environmentální omezení pro OZE nástroj ke zlepšení sociálních podmínek (oživení, zaměstnanost, konkurenceschopnost) politická priorita, legislativně podpořena v blízké budoucnosti

4 OZE a ÚEK v rámci KSEI Způsob řešení je podřízen integraci ÚEK do Konceptu snižování emisí a imisí - KSEI (a Programů ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí –znečišťujících látek i skleníkových plynů – viz zákon č. 86/2002 Sb.) Využití OZE = opatření ke snížení emisí (nejen potenciál, ale zejména způsob jeho využití a lokalizace) v rámci Programů Současné využití i potenciál OZE je přiřazen stejně jako ostatní informace do území prostřednictvím GIS (provázanost rozhodovacích kritérií) OZE jsou začleněny v podrobném členění do vytvářeného EIS KÚ Řešení zajišťuje aktualizovatelnost a využitelnost pro další účely (krajská EA, vytipování projektů, cílené podpory, atd..) Vyhledávání Best Practice a Worst Practice pro následné zvyšování informovanosti, reaplikaci úspěšných řešení a pro propagaci OZE (KEA)

5 Přístup zpracovatele k řešení
Analýza současného stavu využití OZE Výchozí podklad - detailní analýzy současného využití OZE po jednotlivých instalacích a po obcích Detailní začlenění do energetické bilance a IS Začlenění do IS, vazba na území - vrstvy GIS – speciální vrstvy dle jednotlivých OZE (a odpadů) Analýza potenciálů využití OZE technický potenciál využitelný potenciál (limity využití – ŽP) ekonomický/ tržní potenciál, vazba na území vytipování potenciálních projektů OZE

6 Energie Slunce - současné využití
Podklady: SLBD, reference dodavatelů, podpořené projekty ČEA + SFŽP, Atlas OZE, vlastní šetření Zkušenosti: možno stanovit pouze odborným odhadem (vysoká decentralizace, málo statistických podkladů), horší využitelnost údajů SLBD 2001 oproti 1991, neochota dodavatelů poskytovat informace o instalacích

7 Energie Slunce - potenciály
Podklady: klimatologické charakteristiky, SLBD, vlastní šetření Výstupy: - posouzení vhodnosti přírodních podmínek - vytipování vhodných technologií využitelných v regionu - stanovení technického potenciálu využití sluneční energie po obcích - odhad využitelného potenciálu sluneční energie v rodinných a bytových domech po obcích

8 Energie větru - současné využití
Podklady: údaje REAS, podpořené projekty ČEA + SFŽP, Atlas OZE Zkušenosti: malý počet instalací pracujících do veřejné sítě => poměrně kvalitní dostupné údaje

9 Energie větru - potenciály
Podklady: k dispozici mapové (GIS) vyhodnocení průměrné rychlosti větru v 10 m na základě podkladů ÚFA (model VAS) Výstupy: prostorová (GIS) analýza vhodných území pro využití energie větru (rychlost větru + omezující podmínky - vzdálenost od obydlí, lesních porostů, dopravní dostupnost, vzdálenost od rozvodné sítě, morfologie terénu, ekologická omezení – CHKO, ochranná pásma apod..) vytipování vhodných lokalit + detailnější vyhodnocení výroby větrné energie - model VAS

10 Energie vodních toků – současné využití
Podklady: údaje REAS, podpořené projekty ČEA + SFŽP, Atlas OZE, údaje Povodí, údaje ERÚ Zkušenosti: neochota Povodí poskytovat podklady obtížné propojení dat Povodí a REAS prezentace údajů ERÚ o jednotlivých provozovnách držitelů licencí zatím v přípravě

11 Energie vodních toků – potenciály
Podklady: Energeticky využívaná / nevyužívaná vodní díla (Povodí) Registry starých vodních děl Výzkumná zpráva EGÚ "Komplexní rozvoj hydroenergetiky ČSSR" (1982) Plánované výstupy: Stanovení využitelného potenciálu MVE (inst. výkon, výroba) Vytipování vhodných lokalit pro MVE

12 Geotermální energie a energie prostředí - současné využití
Podklady: údaje REAS – dodávka el. energie v tarifech pro tepelná čerpadla (primární zdroj dat), reference dodavatelů, podpořené projekty ČEA + SFŽP, Atlas OZE (sekundární zdroje dat)

13 Geotermální energie a energie prostředí - potenciály
Podklady: mapové vyhodnocení vhodnosti území pro využití geotermální energie podklady od REAS – struktura odběru Výstupy: analýza oblastí s převahou elektrického přímotopného vytápění, pro které je vhodná náhrada tepelným čerpadlem Omezení ochranná pásma vodních a lázeňských zdrojů

14 Biomasa a bioplyn - současné využití
Podklady: REZZO (zdroje nad 200 kW) SLBD + vlastní šetření (zdroje do 200 kW) vlastní analýzy (systémy CZT, produkce a využití odpadního dřeva, skládky, ČOV) dodavatelé technologií, podpořené projekty ČEA + SFŽP, Atlas OZE (doplňující informace) Analýzy odpadového hospodářství

15 Biomasa a bioplyn - potenciály
Podklady: Registr produkčních bloků (GIS) – detailní analýza využití zemědělské půdy - údaje o plochách a struktuře využití půdy a struktuře pěstovaných plodin Údaje o struktuře a intenzitě živočišné výroby (stavy hosp. zvířat) Údaje o struktuře lesních ploch a objemech těžby dřeva Výstupy (potenciál biomasy po obcích): odpadní dřevo z lesního hospodářství, a dřevovýroby, sláma, bioplyn z ČOV, skládkový plyn, bioplyn v zemědělství, energetické rostliny

16 Využití potenciálu OZE

17 Využití potenciálu OZE - vysvětlivky
Potenciál: ekonomicky využitelný (v současnosti a v budoucnu) Poptávka: možnosti využití stávajících i výhledových technologií využití OZE v poptávce po energii ŽP – z několika pohledů, např.: negativní (omezující) vlivy využívání OZE (CHKO, ochranná pásma, hluk, atd.) – omezují využitelný potenciál přínosy využívání OZE ve vztahu ke snižování tvorby emisí, a ke kvalitě ovzduší – využití OZE podporovat nejen obecně – všude tam, kde existuje potenciál využití, ale zejména tam, kde byly zjištěny problémy v kvalitě ovzduší (zjištěné modelovým vyhodnocením kvality ovzduší či ze stížností obcí)


Stáhnout ppt "23. 6. 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google