Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odkud vzaly své jméno aneb Po kom jsou pojmenovány nejznámější fyzikální jednotky? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odkud vzaly své jméno aneb Po kom jsou pojmenovány nejznámější fyzikální jednotky? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Odkud vzaly své jméno aneb Po kom jsou pojmenovány nejznámější fyzikální jednotky?
Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 André Maria Ampére Narodil se 22. ledna 1775 ve Francii.
Již od mládí měl velký zájem o přírodní vědy. Věnoval se výzkumu elektrického proudu, stanovil tzv. Pravidlo pravé ruky - prsty ukazují směr proudu v cívce, palec ukazuje severní magnetický pól.

3 2 × 10–7 N na jeden metr délky vodiče.
Ampér [A] Ampér je základní jednotkou elektrického proudu, patří mezi jednotky SI. Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými vodiči se zanedbatelným průřezem, jež jsou umístěny ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr, vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2 × 10–7 N na jeden metr délky vodiče.

4 Alexander Graham Bell Narodil se 3. března 1847 ve Skotsku jako syn učitele dětí s vadami sluchu. Záhy se naučil otcovo povolání, a protože měl výborný hudební sluch, věnoval se hudbě. Vystudoval medicínu, zajímal se o fyziologii hlasu. Vynalezl telefon a zabýval se zdokonalením konstrukce fonografu.

5 Decibel je bezrozměrná jednotka.
Bel [B] Bel je jednotkou hladiny fyzikální veličiny. Decibel je desetinou základní jednotky bel, která však byla pro praktická měření příliš velká. Používá se také jako jednotka hladiny akustické intenzity. Hladina fyzikální veličiny vzroste o 1 dB, zvětší-li se příslušná veličina v poměru 1 : 1,259. Decibel je bezrozměrná jednotka.

6 Charles Auguste de Coulomb
Narodil se 14. června 1736 ve Francii. Původní profesí byl voják. Zajímal se o magnetismus, zejména o závislost vlastností magnetů na teplotě. Zkoumal sílu, kterou na sebe vzájemně působí dva náboje, a hledal vztah, jež by tuto sílu popsal. V oblasti elektrického náboje učinil mnoho významných objevů.

7 o velikosti 1 ampéru za dobu 1 sekundy.
Coulomb [C] Coulomb je jednotkou elektrického náboje. Coulomb je elektrický náboj, který proteče vodičem při stálém elektrickém proudu o velikosti 1 ampéru za dobu 1 sekundy.

8 Anders Celsius Narodil se 27. listopadu 1701 ve Švédsku.
Byl profesorem astronomie. Věnoval se nejen astronomii, ale i fyzice, účastnil se polárních výprav. Zavedl desetinnou teplotní stupnici.

9 Celsiův stupeň [°C] Celsiův stupeň je jednotkou teplotního rozdílu
a teploty. Celsiův stupeň je jedna setina teplotního rozdílu mezi teplotou tání ledu a teplotou varu vody (obojí za normálních podmínek).

10 Michael Faraday Narodil se v chudé rodině 22. září 1791 v Anglii.
V mládí se učil na knihaře, hodně četl, zajímal se o fyziku a chemii, účastnil se vědeckých přednášek pro veřejnost. Po vyučení se počal věnovat vědě - začínal na nejnižších pozicích (umývač laboratorního skla). Po mnoha letech usilovné práce objevil elektromagnetickou indukci, zavedl pojmy elektrická a magnetická siločára.

11 Farad [F] Farad je jednotka elektrické kapacity.
Elektrická kapacita vyjadřuje schopnost kondenzátoru uchovat elektrický náboj. Čím větší je kapacita, tím více náboje je kondenzátor schopen uchovat. Farad je kapacita elektrického kondenzátoru, jenž při napětí 1 volt pojme náboj 1 coulomb. Kondenzátory

12 Heinrich Rudolf Hertz Narodil se v rodině advokáta 22. února 1857
v Hamburku. Začal studovat techniku, ale více ho přitahovala fyzika, pro niž se nakonec rozhodl. Zkoumal elektromagnetické vlnění a jeho vlastnosti, jeho objevy významně přispěly k vynálezu rádia a televize.

13 Hertz [Hz] Hertz je jednotkou frekvence (kmitočtu).
Hertz je jednotka periodického děje, jehož jedna perioda trvá jednu sekundu.

14 James Prescott Joule Narodil se v rodině majitele pivovaru 24. prosince v Anglii. Byl tělesně postižený. Studoval chemii, fyziku a matematiku. Věnoval se pokusům, při nichž zkoumal tepelné účinky elektrického proudu. Zjistil, že změnou mechanické energie tělesa se uvolňuje teplo. Zabýval se teplotními změnami v plynech, často spolupracoval s lordem Kelvinem.

15 Joule [J] Joule je jednotkou práce, energie a tepla.
Joule je práce, kterou vykoná konstantní síla o velikosti 1 newtonu při působení po dráze o velikosti 1 metru ve směru síly.

16 William Thomson – lord Kelvin
Narodil se 26. června v Severním Irsku v rodině učitele matematiky. Byl profesorem fyziky na univerzitě v Glasgow. Zajímal se o mnoho oborů fyziky, zejména o teplo, elektřinu a magnetismus. Zavedl absolutní stupnici teplot, zdůvodnil závislost teploty tání na tlaku. Má velké zásluhy na uskutečnění podmořské telegrafie.

17 Kelvin [K] Kelvin je jednotkou termodynamické teploty. Patří mezi jednotky SI. Mezi teplotou vyjádřenou ve °C a K platí vztah: t (°C) = T (K) – 273, 15 Jestliže jde o teplotní rozdíl, tak teplotní rozdíl 1K je stejně velký jako 1°C. Kelvin je 273,16. část termodynamické teploty trojného bodu vody. Kelvin je také jednotkou teplotního rozdílu.

18 Isaac Newton Narodil se 4. ledna 1643 v Anglii. Otec mu zemřel ještě před narozením, vychovávala ho babička. Byl nadaný, studoval matematiku, fyziku, teologii a krásné jazyky. Udělal mnoho objevů v oblasti optiky, zajímal se o mechaniku. Své objevy z oblasti mechaniky shrnul v díle Matematické principy přírodní filosofie.

19 Newton [N] Newton je jednotkou síly.
Newtonovy zákony: 1. Newtonův pohybový zákon – Zákon setrvačnosti Každé těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není přinuceno silovým působením jiných těles tento stav změnit. 2. Newtonův pohybový zákon - Zákon síly Velikost zrychlení hmotného bodu je přímo úměrná velikosti výslednice sil působících na hmotný bod a nepřímo úměrná hmotnosti tělesa. 3. Newtonův pohybový zákon - Zákon akce a reakce Každá dvě tělesa na sebe vzájemně působí stejně velkými silami (akce a reakce) opačného směru. Akce a reakce současně vznikají a současně zanikají. Newton je síla, která uděluje volnému tělesu o hmotnosti 1 kilogram zrychlení 1 metr za sekundu na druhou.

20 Georg Simon Ohm Narodil se 16. března 1787
v Německu. Jeho otec byl zámečníkem, který se zajímal o matematiku a fyziku a zájem o tyto obory podporoval i u syna. Studoval matematiku a fyziku na univerzitě, ale pro stálý nedostatek financí studium několikrát přerušil a živil se jako učitel. Studoval vliv odporu vodičů na proud (Ohmův zákon). Teprve na konci života se mu splnil životní sen - stal se univerzitním profesorem.

21 o velikosti 1 ampéru, nepůsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí.
Ohm [Ω] Ohm je jednotkou elektrického odporu. Ohmův zákon: U = I · R Ohm je odpor vodiče, v němž stálé napětí o velikosti 1 voltu mezi konci vodiče vyvolá proud o velikosti 1 ampéru, nepůsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí.

22 Blaise Pascal Narodil se 19. června 1623 ve Francii.
Již od mládí se u něho projevoval velký matematický talent. Zabýval se sestavováním počítacích strojů. Zajímalo ho měření atmosférického tlaku a pro tento účel sestavil důmyslné přístroje. Formuloval základní princip hydrostatiky – Pascalův zákon.

23 Pascal [Pa] Pascal je jednotkou tlaku.
Pascal je tlak, který vyvolá síla o velikosti 1 newtonu, jež je rovnoměrně rozložená na rovinné ploše kolmé ke směru síly s obsahem 1 čtverečního metru.

24 Alessandro Guiseppe Volta
Narodil se 19. února 1745 ve šlechtické rodině v Itálii. Fyzika ho zajímala již od mládí, později se stal univerzitním profesorem. Zkoumal zejména jevy související s elektřinou, sestavil Voltův článek.

25 Volt [V] Volt je jednotkou elektrického napětí (potenciálu).
Volt je elektrické napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud o velikosti 1 ampéru dodává výkon o velikosti 1 wattu.

26 James Watt Narodil se 19. ledna 1736 ve Skotsku.
Zajímala ho matematika a fyzika, ale jeho rodina si vyšší vzdělání nemohla dovolit. Vyučil se tedy optikem a mechanikem. Navrhl zdokonalení parního stroje. Zabýval se sestrojováním dalších vynálezů (kopírovací lis, setrvačník).

27 Watt [W] Watt je jednotkou výkonu.
Watt je výkon, při kterém se rovnoměrně vykoná práce o velikosti 1 joulu za 1 sekundu.

28 Literatura BOREC, Tomáš. Dobrý den, pane Ampére. Michal Skalník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. Horizont. ISBN Fyzmatik [online]. 2008, [cit ] - dostupný na:

29 Obrázky Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na www:

30 Obrázky Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Public domain na www: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www:


Stáhnout ppt "Odkud vzaly své jméno aneb Po kom jsou pojmenovány nejznámější fyzikální jednotky? Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google