Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znaky státu Ing. Jaroslava Syrovátková Katedra podnikové ekonomiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znaky státu Ing. Jaroslava Syrovátková Katedra podnikové ekonomiky."— Transkript prezentace:

1 Znaky státu Ing. Jaroslava Syrovátková Katedra podnikové ekonomiky

2 Znaky státu Stát je určitou formou organizace lidské společnosti, jejíž specifikum je adekvátní době, regionu a dalším faktorům. Je to politická forma organizace společnosti, která sdružuje obyvatele určitého území v právní celek. Státní moc je nezávislá, neodvozená od žádné jiné (suverenita a svrchovanost státu). Vnitřní i vnější záležitosti si řeší každý stát sám.

3 Znaky státu Organizace je skupina lidé, kteří se sjednocují za účelem společných zájmů a cílů v ucelenou a semknutou jednotu. Tato jednota se vyznačuje - vnitřním řádem (stanovami, statutem a ústavou a z nich odvozeným pořádkem, formulováním společné vůle a její realizací, disciplínou a soustavou kontroly, trestů a pozitivního hodnocení) - strukturou a jimi podmíněným systémem orgánů (institucí o různém postavení a funkcích) vybavených příslušnými prostředky, zajišťujícími jejich účelnou složku organizace.

4 Znaky státu Orgán je zvláštním způsobem vytvořenou složkou organizace (např. volenou nebo jmenovanou), která realizuje funkce organizace dovnitř i navenek a zaujímá určité postavení vůči funkcím, jež plní a je vybavena příslušnými prostředky, vč. prostředků materiálních.

5 Znaky státu Státní formou organizace společnosti je
organizace lidské společnosti, jejíž forma zahrnuje sociální a ekonomickou nerovnost, orgány vytvořené k řízení společnosti, donucovací aparát.

6 Znaky státu Teorie vzniku státu:
teorie smluvní (konsensuální) – stát vznikl smlouvou mezi lidmi, na základě které lidé zrušili přirozený stav, zorganizovali se a založili stát. Každý občan se přitom zřekl části své suverenity ve pospěch celku. teorie náboženská – vychází z božského původu státu, stát vznikl a existuje jako boží vůle a odráží v sobě boží dokonalost, představuje nejstarší výklad o vzniku státu. teorie patriarchální - stát vznikl postupným rozšiřováním rodiny, státní moc monarchy odpovídá moci otce nad rodinou. teorie mocenská – chápe stát jako vládu silnějšího nad slabšími, předpokládá, že lidé jsou od malička náchylní k vládnutí nebo ovládání. teorie násilí – vysvětluje stát jako produkt uplatnění síly.

7 Znaky státu Typy států 1. podle státní moci a) centralizované,
b) decentralizované. 1a) stát je řízen z jednoho centra 1b) značnou část státní moci a správy mají samosprávné územní celky

8 Znaky státu 2. podle struktury a) jednotné, b) složené.
2a) stát má jedno řídící centrum 2b) stát je svazkem dvou nebo více státních celků, podle stupně samostatnosti svých členských států je složený stát buď federací nebo konfederací

9 Znaky státu 3. podle společenských tříd a) otrokářská společnost,
b) feudální společnost, c) kapitalistická společnost, d) socialistická společnost, e) komunistická společnost.

10 Znaky státu 3a) zajišťuje především mimoekonomické donucení pracovní síly k tvorbě a odevzdávání nadproduktu a podceňující prvky ekonomické 3b) vedle mimoekonomického donucení se počaly objevovat prvky ekonomického donucení 3c) převládají v něj prvky ekonomického donucení a rodí se prvky ekonomické stimulace 3d) až dosud zpravidla vždy podcenil prvky ekonomické stimulace, přecenil a navíc zcela nezvládl pomalu se rodící prvky morální stimulace nahrazoval je administrativním přinucením 3e) komunisté usilují o zrušení státu, politiky a práva jako nástroje ovládání tříd a o jejich nahrazení samosprávnou společností, budovanou na základě sociální rovnosti

11 Znaky státu 4. podle základních idejí a) národní státy,
b) náboženské státy, c) občanská společnost.

12 Znaky státu 4a) národnost, zvyky, tradice, území, společný jazyk, historický původ, podobný vzhled obyvatel 4b) např. Pákistán 4c) např. USA

13 Znaky státu 5. podle národnostního dělení a) národní státy,
b) stát s národnostními menšinami, c) státy se 2 národy, d) občanské uspořádání – mnohonárodnostní.

14 Znaky státu 5a) na daném území je pouze 1 národ
5b) na daném území je 1 národ a několik menšin 5c) na daném území jsou 2 národy, které jsou si rovny, neprosazují se na úkor druhého národa 5d) daném území je mnohonárodnostní, smíchané obyvatelstvo, např. USA

15 Znaky státu Znaky státu 1. zvláštní veřejná moc – státní moc,
2. územní organizace obyvatelstva, 3. suverenita a výlučnost, 4. existence daní a poplatků, 5. existence práva.

16 Znaky státu 1. zvláštní veřejná moc
Moc je definována jako schopnost jedince či kolektivu určovat chování jiných jedinců či kolektivů. Státní moc je zvláštním druhem veřejné moci. Ve státě však veřejnou moc nevykonává společnost jako celek – všichni její dospělí příslušníci, ale zvláštní, od společnosti oddělená a nad společností postavená instituce – státní mechanismus. Státní mechanismus se skládá z různých složek s různým postavením a je vnitřně hierarchicky uspořádán. Ne každá složka státního mechanismu disponuje mocí.

17 Znaky státu Složky státního mechanismu: a) státní orgány
Jsou to složky, které mají mocenské atributy a které mají pravomoc dávat závazné pokyny jiným státním orgánům, organizacím, právnickým osobám a osobám fyzickým a mohou rozhodnout o použití státní moci. b) úřední osoby Jsou to osoby, které jsou oprávněny dávat závazné pokyny pracovníkům státního aparátu, kteří nejsou státními orgány a kteří jsou jim administrativně podřízeni např. hygienik, velitel vojenského útvaru. c) administrativní aparát státních orgánů d) armáda apod.

18 Znaky státu Pravomoc je oprávnění, popř. povinnost uskutečňovat státní moc, resp. druh činnosti, která je přitom vykonávána, určitým způsobem a určitými metodami. Členění pravomocí normotvorná (usnášecí), výkonná a nařizovací, Zřizovací, Schvalovací, Rozhodovací, kontrola, dozor a dohled.

19 Znaky státu Pravomoc normotvorná (usnášecí)
– výkon státní moci je prováděn prostřednictvím vydávání právních norem - nejvýznamnější usnášení pravomocí je pravomoc zákonodárná (ústavodárná)

20 Znaky státu Pravomoc výkonná a nařizovací
- spočívá v běžné řídící činnosti, jež se také označuje jako tzv. správa. Jsou přitom vykonávány zákony a ostatní právní normy a výkonné orgány mají oprávnění nařizovat podřízeným subjektům určité činnosti, ukládat jim operativní i dlouhodobé úkoly

21 Znaky státu Pravomoc zřizovací
– spočívá v oprávnění příslušného státního orgánu zřizovat jiné orgány nebo organizace Pravomoc schvalovací – spočívá v oprávnění určitého orgánu schválit či neschválit rozhodnutí nebo postup jiné organizace nebo orgánu

22 Znaky státu Pravomoc rozhodovací
– spočívá v oprávnění rozhodovat spory mezi jinými subjekty závazným způsobem. Tato pravomoc přísluší soudům, orgánům státní správy aj. Zvláštní pravomoc - kontrola, dozor a dohled

23 Znaky státu Státní moc se realizuje:
jako koncentrace moci u jednoho orgánu (diktatura), dělba moci ve státě mezi různé orgány, osoby, či skupiny osob s vymezenými pravomocemi (demokracie).

24 Znaky státu Podle teorie o rozdělení moci ve státě se moc dělí na:
zákonodárnou – obecně vyjadřuje vůli státu a tvoří zákony výkonnou – která vykonává tuto obecnou vůli a vykonává zákony soudní – která trestá zločiny a rozhoduje spory

25 Znaky státu Teorie dělby moci je založena na dvou nerozlučně spjatých
zásadách 1. na zásadě oddělenosti, samostatnosti a nezávislosti moci výkon jednotlivých mocí zvláštními orgány – které nejsou navzájem ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, neslučitelnost těchto mocí v rukou jediné osoby, nebo skupiny osob, nezávislost mocí na sobě navzájem. 2. na zásadě rovnováhy mocí a vzájemných brzd např. soudy odsuzují, prezident uděluje amnestii.

26 Znaky státu b) Územní organizace obyvatelstva
Specifickým znakem státu je územní organizace obyvatelstva, tj. dělení obyvatelstva podle území (princip teritoriality).

27 Znaky státu Území státu: prostor suchozemský, plocha vod,
vzdušný prostor, prostor pod nimi.

28 Znaky státu Obyvatelstvo státu:
Osoby, které obývají určité území a spadají pod státní moc. Mezi obyvateli mohou být i cizinci. Občanem státu se člověk stává narozením. Jako občan je každý podřízen příslušným mocenských orgánům svého státu. Platí daně a poplatky, vykonává vojenskou službu atd. Stát se stará o jeho bezpečnost, organizuje zdravotní péči a vzdělávací soustavu, chrání životní prostředí atd.

29 Znaky státu c) Suverenita a výlučnost
Suverenita neboli svrchovanost státu je nezávislost státní moci na jakékoli jiné moci jak uvnitř, tak vně hranic státního území. Státní moc je nejvyšší mocí nad obyvatelstvem určitého území, je mocí neomezenou, nad ní už není žádné jiné veřejné moci.

30 Znaky státu Suverenita má vnější a vnitřní stránku.
vnější stránka – je to vztah daného státu k dalším státům, vnitřní stránka – představuje suverenitu uvnitř státu. Státní moc může fungovat nezávisle na jakýchkoli jiných politických organizacích. Výlučnost státu znamená, že stát je jedinou organizací svého druhu na daném území.

31 Znaky státu d) Existence daní a poplatků
Stát vybírá od příslušníků státu k vydržování zvláštní veřejné moci (státního aparátu) daně a poplatky.

32 Znaky státu e) Existence práva
Tj. pravidel chování, které regulují vztahy mezi lidmi, lidské chování, konání a jednání tím, že předem stanoví, jaké toto chování, jednání a konání má být.


Stáhnout ppt "Znaky státu Ing. Jaroslava Syrovátková Katedra podnikové ekonomiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google