Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář ČENES 8. dubna 2011 Ing. Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář ČENES 8. dubna 2011 Ing. Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s."— Transkript prezentace:

1 Seminář ČENES 8. dubna 2011 Ing. Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s.
PNE ; 5. vydání Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soustavě Seminář ČENES 8. dubna 2011 Ing. Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s.

2 Obsah 1. části vystoupení
Vztah PNE k zákonům, vyhláškám a Pravidlům provozování distribučních soustav Vymezení pojmů živé a neživé části, Zásadní požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše Prostředky základní ochrany

3 vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ)
Sytém (energetické) legislativy _____________________________________________________ zákony vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) (PPPS + PPDS) technické normy

4 Členění technických norem
A)     Mezinárodní - ISO normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky - IEC normy pro elektrotechniku B) Regionální - evropské (EN, HD): - CEN normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky -CENELEC pro elektrotechniku - ETSI pro telekomunikace C) Národní - ČSN, DIN, BS, NF, GOST D) Organizací (podnikové) – PN, PNE, TNŽ apod.

5 Energetický zákon Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) § 11 odstavec 1 písmeno c): „zajistit, aby k výkonu licencované činnosti byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami …“

6 (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Vyhláška MPSV č. 73/2010 Sb. o stanovení vybraných elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) Účinnost od 1. června Zařazení elektrických zařízení do tříd a skupin Doklady o podmínkách bezpečnosti zařízení ve smyslu přílohy č. 2

7 Pravidla provozování distribučních soustav
čl – povinnost uvádět do provozu jen taková zařízení distribuční soustavy, která odpovídají příslušným platným normám a předpisům, ….

8 Úraz elektrickým proudem (electric shock)
fyziologický účinek elektrického proudu procházejícího tělem člověka nebo zvířete

9 Základní členění prostor
Prostory normální - prostory, ve kterých je provozování elektrického zařízení považováno za bezpečné (protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud elektrická zařízení odpovídají ustanovením, která se jich týkají a jsou provozována obvyklým stanoveným způsobem); b) Prostory nebezpečné - prostory, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné nebo stálé nebezpečí úrazu elektrickým proudem; c) Prostory zvlášť nebezpečné - prostory, ve kterých působením zvláštních okolností vnějších vlivů (případně jejich kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

10 Rozdělení napětí z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Napětí se z těchto důvodů člení: - napětí nebezpečná; - napětí bezpečná (napětí, která v daném prostoru neohrožují bezpečnost osob, hospodářských zvířat a volně žijící zvěř). Meze bezpečných napětí dle prostor : Prostory při dotyku částí (při obsluze) Bezpečná napětí (V) Normální Živých 25 Neživých 50 Nebezpečné Zvlášť nebezpečné - 12

11 Vymezení pojmů živých a neživých částí
Živé části Za živou část, kterou je nutné chránit proti přímému dotyku, je považován vodič, včetně vodiče středního, nebo vodivá část určená k tomu, aby byla při obvyklém užívání pod napětím; podle dohody však nezahrnuje vodič PEN Neživé části Za neživou část, kterou je třeba chránit proti nepřímému dotyku, je považována vodivá část elektrického zařízení, které se lze dotknout a která není při obvyklém užívání živá, ale může se stát živou v případě poruchy. S ohledem na čl je za neživou část v distribuční síti dodavatele elektřiny považován i vodič PEN 

12 Neživé části zařízení do 1000 V
vodivé kostry točivých i netočivých strojů vodivé kostry a kryty elektrických přístrojů a prvků rozvodného elektrického zařízení kovové nosné konstrukce a kovový upevňovací materiál nesoucí elektrické předměty (stožáry, konzoly, háky, kotvy a vzpěry) kovové trubky kovové obaly vodivé odnímatelné zábrany

13 Neživé části zařízení nad 1000 V
Stejné jako u zařízení do 1000 V a navíc: kovové části budov umístěné ve zdivu, betonu, dřevu atd., kterých se mohou dotknout osoby vně el. provozovny a které mohou přijít pod napětí podpěrné body a jiné konstrukce ze železobetonu, nesoucí elektrické vedení, přístroje nebo výzbroj rámy s průchodkami a kotvy ve zdivu k upevnění izolátorových závěsů, pokud se nepoužijí neprůrazné izolátory

14

15 Základní principy ochrany
trvale zamezit přístup k živým i neživým částem při provozu elektrického zařízení s napětím vyšším než je mezní hodnota bezpečného napětí omezit proud protékající lidským tělem při dotyku s neživými částmi elektrických zařízení na úroveň, která není nebezpečná omezit dobu, po kterou při dotyku s neživými částmi elektrických zařízení protéká proud lidským tělem tak, aby nenastaly nebezpečné patofyziologické účinky u zasažených osob

16 Ochrana před úrazem elektrickým proudem sestává z:
vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění ochrany při poruše, nebo zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše

17 Rozdělení ochran Základní ochrana – ochrana za normálních podmínek; ochrana před přímým dotykem (před dotykem živých částí) Ochrana při poruše – ochrana před nepřímým dotykem (před dotykem neživých částí)

18 Způsoby základní ochrany
Polohou Zábranou Přepážkami nebo kryty Izolací živých částí

19 Ochrana polohou (umístění mimo dosah)

20

21 Ochrana zábranou Princip
zábrany jsou určeny k tomu, aby bránily nahodilému dotyku živých částí, ne však úmyslnému dotyku záměrným obejitím nebo překonáním zábrany Provedení ochrany zábranou: a) v prostorech přístupných laikům a osobám bez požadované odborné způsobilosti    v elektrotechnice (na veřejně přístupných místech) - uzamčením nebo neodnímatelným ohrazením (např. mříží nebo oplocením) dostatečně pevným, vysokým a vzdáleným od živých částí; b) v prostorech nepřístupných laikům a osobám bez požadované odborné způsobilosti v elektrotechnice (uvnitř elektrických stanic) - uzavřením, ohrazením (např. provazem, tyčí, zábradlím, mříží, plotem apod.), které může být i odnímatelné Doporučení odnímatelné zábrany z izolačního materiálu; podmínky při použití poddajného materiálu

22 Ochrana přepážkami nebo kryty
Princip přepážky nebo kryty jsou určeny k tomu, aby bránily dotyku živých částí; stupeň ochrany alespoň  IPXXB nebo IP2X Požadavek na kabelové skříně přístupné laikům a pracovníkům seznámeným - krytí alespoň IP4X nebo IPXXD. Demontovatelnost přepážek nebo krytů: -  s použitím klíče nebo nástroje, nebo; -  po samočinném odpojení napájení živých částí před jejichž nebezpečným dotykem přepážky nebo kryty poskytují ochranu, přičemž napájení může být obnoveno pouze po obnoveném umístění nebo opětném vetknutí přepážek nebo krytů, nebo -  jestliže vnitřní přepážka zajišťující stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X brání dotyku živých částí, přičemž odstranění této vnitřní přepážky je možné pouze použitím klíče nebo nástroje. Elektrická zařízení určená k zabudování V průvodní dokumentaci výrobku se doporučí popř. předepíše způsob zabudování k docílení předepsané ochrany. Splnění požadavků na ochranu se posuzuje na takto zabudovaném zařízení. Elektrické náboje (kondenzátory atd.) - jsou požadovány výstražné tabulky  Neúmyslný dotyk se nepovažuje za nebezpečný, jestliže stejnosměrné napětí vyskytující se jako projev elektrostatického náboje klesne za méně než 5 s od odpojení pod 120 V .

23 Ochrana živých částí izolací
Způsob provedení dvojitá nebo zesílená izolace  Toto ochranné opatření je určeno k tomu, aby zabránilo výskytu nebezpečného napětí na přístupných částech elektrických zařízení v důsledku poruchy základní izolace.

24 Požadavky na izolaci pro základní ochranu a ochranu při poruše
Elektrické zařízení Elektrické zařízení musí být následujících typů, typově zkoušené a označené podle příslušných norem: elektrické zařízení, které má dvojitou nebo zesílenou izolaci (zařízení třídy ochrany II); elektrické zařízení uvedené v příslušné předmětové normě jako ekvivalentní k zařízení třídy ochrany II, jako jsou sestavy elektrických zařízení označovaná jako izolačně krytá (viz IEC  ). Kryty Elektrické zařízení připravené k provozu, jehož vodivé části jsou od živých částí odděleny pouze základní izolací, musí být uzavřena v izolačním krytu zajišťujícím stupeň ochrany alespoň IPXXB nebo IP2X. Dále platí následující požadavky: - izolačním krytem nesmějí procházet vodivé části, které by mohly přenášet napětí a - izolační kryt nesmí obsahovat žádné šrouby nebo jiné upevňovací prostředky, které by mohly být odstraněny nebo u nichž je pravděpodobné, že by mohly být odstraněny během instalování a údržby a jejichž nahrazení kovovými šrouby nebo jinými upevňovacími prostředky by mohlo narušit izolaci krytu. Instalace Instalace zařízení (upevnění, připojení vodičů atd.) se musí provést tak, aby tím nebyla narušena ochrana poskytovaná podle dokumentace zařízení. Vedení O vedeních se předpokládá, že splňují požadavky, jestliže: - jejich jmenovité napětí není menší než jmenovité napětí sítě a přitom není menší než 300/500 V a - mají odpovídající mechanickou ochranu základní izolace zajištěnou některým nebo některými z následujících způsobů: - nekovový plášť kabelu nebo - nekovové lišty nebo kanály odpovídající IEC 61084 nebo nekovové instalační trubky odpovídající buď souboru IEC 60614 nebo IEC 61386.

25 Ochrana doplňkovou izolací
Spočívá ve vybavení elektrického zařízení izolačním stanovištěm nebo v použití ochranných pomůcek. Ochranu doplňkovou izolací lze použít v případě, že k zařízení mají přístup jen pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací * kromě laiků a pracovníků seznámených. Pokud jsou poblíž stanoviště živé nebo neživé části, jejichž potenciál se liší od potenciálu částí, u nichž se dotyk předpokládá, musí být také u těchto částí dotyk znemožněn. * Viz vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb.


Stáhnout ppt "Seminář ČENES 8. dubna 2011 Ing. Pavel Kraják, ČEZ Distribuce, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google