Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Enviromentální problémy Společná prezentace ročníkových prací z biologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Enviromentální problémy Společná prezentace ročníkových prací z biologie."— Transkript prezentace:

1

2 Enviromentální problémy Společná prezentace ročníkových prací z biologie

3 Obsah  Problém Skleníkový efektSkleníkový efekt Ozonová díraOzonová díra  Řešení Obnovitelné zdroje energieObnovitelné zdroje energie Jaderná energieJaderná energie Ekologické zemědělstvíEkologické zemědělství  Závěr Ekonomie vs. ekologieEkonomie vs. ekologie  Tato prezentace vám představí celosvětové ekologické problémy a možnosti jejich řešení. Doufáme, že se dozvíte něco nového a že si nově nabyté vědomosti vezmete k srdci.

4 Skleníkový efekt

5 Jak funguje? 22/3 slunečního záření dopadá na povrch a mění se na teplo NNecelá 1/3 se odráží zpět do kosmu 11/5 je pohlcena atmosférou Přirozený skleníkový efekt je důležitý pro život na planetě Zemi Pokud je skleníkových plynů v atmosféře moc, začíná se Země zahřívat příliš

6 Skleníkové plyny  Oxid uhličitý (  Oxid uhličitý (odlesňování, doprava, tepelné elektrárny)   Methan (pěstování rýže, spalování biomasy, střevní kvašení u přežvýkavců, skládky)   Oxid dusný (spalování biomasy, hnojení půdy, fosilní paliva)   Freony (chladící zařízení, spreje, rozpouštědla)

7 Dva názory   Skleníkový efekt? To jsme klidní. Mechanismy, které jej zastaví, se spustí samy od sebe.

8 Dva názory   Tyto mechanismy jej ještě urychlí. Musíme jednat, jinak dojde ke globálnímu oteplení!

9 Co se může stát?  Pokud dojde k situaci, při které je zvyšující se množství skleníkových plynů v atmosféře doprovázeno snižující se schopností globálního ekosystému tyto plyny pohlcovat, může dojít ke globální změně klimatu.

10 Co se může stát? Tání ledovců a permafrostu Uvolnění CO2 do atmosféry Posilnění skleníkového efektu  Více suchých oblastí  Více záplav  Rozšíření tropických nemocí  Ekologické uprchlictví  Boje o vodu, jídlo a nezaplavené území Riziko obrovských vln

11 Co se očekává?

12 Česká republika  Zvýšení teploty do roku 2030 o 2°C  Horší obnovování podzemních vod  Méně srážek  Více přívalových dešťů a povodní  Zhorší se stav lesních porostů  Poklesne úrodnost  Dá se očekávat přiliv ekologických uprchlíků, lokální konflikty a nastolení vhodných podmínek pro šíření tropických nemocí

13 Česká republika Emise CO 2 jednotlivých států (1997) ZeměEmise CO 2 (mil. tun) Počet obyvatel (mil.) Emise CO 2 na 1 obyvatele (t) Podíl na světové produkci Česká republika148,210,3214,360,67 USA5228,52263,0619,8823,7 Čína3006,771200,242,5113,6 Rusko1547,89148,2010,447,0 Japonsko1150,94125,579,175,2 Německo884,4181,6610,834,0 Indie803,00929,360,863,6 Velká Británie564,8458,619,642,6 Kanada470,8029,6115,92,1 Ukrajina430,6251,558,352,0 Itálie423,8257,277,401,9 Francie362,0258,146,231,6 celý svět2200057593,82100

14 Pohled do historie VVVV období permu došlo vlivem skleníkového efektu k nárustu teploty o 6°C UUUUvolnila se část ložisek metanu zamrzlých v mořském dně BBBBěhem krátkého období na Zemi vyhynulo 90% tehdejších živočišných druhů PPPPříroda se z této katastrofy vzpamatovávala

15 Nedostatečné důkazy ZZa dobu posledních 140 let vzrostla teplota o 0,3-0,6°C RRok 1990 byl nejteplejším rokem od počátku měření OOsmdesátá léta jsou nejteplejším obdobím za dobu měření OOd roku 1980 bylo zaznamenáno osm nejteplejších let RRok 1993 byl třetím nejteplejším v měřené historii, a to i přesto, že výbuch sopky Pinatubo způsobil prudké ochlazení atmosféry

16 Pohled z druhé strany  Výsledky různých výpočtů se liší a mezi vědci nepanuje dosud úplná shoda  S opatřeními bude lépe počkat, až problém bude důkladněji prostudován  Skleníkových plynů přibývá přece už více než sto let a žádné veliké oteplení celé Země dosud nenastalo  Zvýšení obsahu oxidu uhličitého v ovzduší je blahodárné - podporuje růst vegetace, včetně lesů a zemědělských plodin  Teplotu zemského povrchu řídí ve skutečnosti,,sluneční činnost``, tj. např. počet skvrn na Slunci

17 OZÓNOVÁ DÍRA

18 Ozón  Ozón je zvláštní forma molekuly kyslíku, jehož molekula obsahuje tři atomy kyslíku  Dělíme jej na troposférický a stratosférický  Ozón má schopnost narušovat dvojné vazby, tato vlastnost se používá k dezinfekci

19 Troposférický ozón  Troposférický ozón se také nazývá přízemní ozón  Schopnost narušovat dvojné vazby působí negativně na rostliny a na nižší organismy, ale i na člověka  U člověka se projevuje kontakt s ozónem respiračními problémy  Koncentrace troposférického ozónu stoupá o 1,2 % za rok

20 Stratosférický ozón  Nejvíce ozónu se nachází 35 km nad zemí v tzv. ozónosféře  Ve stratosféře přirozeně vzniká a zaniká ozón vlivem kosmického záření  Koncentrace stratosférického ozónu klesá každým rokem o 0,6 %

21 Význam ozónu  Ozón funguje jako jakýsi „štít“ před UV zářením (na zemský povrch dopadá asi jen 99 %) » chrání život na Zemi před škodlivými vlivy UV záření  Při úbytku ozónu proniká více UV záření na povrch  Přirozená rovnováha vzniku a zániku ozónu je stále víc narušovaná člověkem

22 Vznik ozónové vrstvy  Ozón vzniká ve stratosféře působením UV záření (UV záření rozštěpí molekulu kyslíku O 3 na dva atomy kyslíku, které následovně zreagují s kyslíkem O 2 na ozón O 3 )  Ozón se vytváří nejvíce v oblasti okolo rovníku, kvůli přísunu UV záření

23 Pohlcování UV záření  Ozón vzniká ve stratosféře z důvodu přísunu UV záření  Pokud na ozón dopadne UV záření rozštěpí se na O 2 a O a přitom se pohltí UV záření  Tento proces se opakuje do pohlcení velké části UV záření

24 UV záření  Na nižší organismy působí UV záření toxicky  Pokud je člověk vystaven UV záření dochází k pigmentaci pokožky, a po delší době vystavení UV záření stoupá riziko rakoviny  Dopad UV záření je nejsilnější mezi 11 až 15 hodinou  Ochranný faktor udává kolikrát déle s ním můžeme být na Slunci než bez něj aniž by jsme se vystavili riziku popálení kůže

25 Ztenčování ozónové vrstvy  Úbytek ozónu je spojován hlavně s fluorochlorouhlovodíky (FCC) a většinou halogenderivátů  Tyto většinou stabilní molekuly se ve stratosféře rozkládají a tvoří volné radikály, které ničí ozón  Jeden chlorový radikál dokáže zničit až 100 000 molekul ozónu

26 Ozónová díra  Oblasti s menší koncentrací ozónu se nazývají ozónové díry  V takovéto ozónové díře může poklesnout koncentrace ozónu až o 50 %  Nad Hradcem Králové poklesla roku 1992 koncentrace ozónu o 40 %  V ozónové díře dochází k většímu průniku UV záření na zemský povrch

27 Stav ozónové vrstvy

28 Vývoj ozónové díry

29 Montrealský protokol  Má vyřešit problematiku ozónové díry  Byl podepsán roku 1987  Roku 1990 byl přidán zpřísňující Londýnský dodatek  Montrealský protokol rozdělil freony na: tvrdé – jejich výroba byla ukončena v roce 2000 měkké – mají být nahrazeny v roce 2020  Pokud by se dodržoval Montrealský protokol, hodnota ozón by se vrátila na původní hodnotu v roce 2066

30 A tím končí problémy této prezentace…  A začínají jejich řešení  A začínají jejich řešení

31 Obnovitelné zdroje energie

32 Růst spotřeby energie  S rozšiřující se lidskou populací roste i spotřeba energie na celém světě

33 Podíl zdrojů na celosvětové výrobě energie

34 Obnovitelné zdroje-obecný popis  Za obnovitelné zdroje energie poskytující neustálý tok energie považujeme: energii sluneční energii sluneční energii vodní energii vodní energii větrnou energii větrnou energii rostlin energii rostlin energii moří energii moří energii geotermální energii geotermální

35 Energie sluneční Tepelnou – k vytápění bytu Tepelnou – k vytápění bytu Chemickou – při pěstování řasových kultur nebo k rozkladu vody Chemickou – při pěstování řasových kultur nebo k rozkladu vody Elektrickou – přímo s využitím fotovoltaických článků Elektrickou – přímo s využitím fotovoltaických článků  Energie, kterou Slunce vyzařuje, se může využít přeměnou na:

36 Intenzita slunečního záření v ČR

37 Sluneční pec v Pyrenejích

38 Větrná energie  Rychlost větru ovlivňuje výkon elektráren  Plochy, které jsou vhodné pro stavbu větrných elektráren s velkým výkonem jsou ty, kde rychlost větru převyšuje 6 m/s -1  Rychlost větru v ČR

39 Větrná energie-negativní vlivy  Havárie při vichřicích a bouřích  Uvolňování námrazy z vrtulí v zimě  Míhání stínů a světelných odrazů  Turbulence proudu vzduchu za vrtulí  Rušení elektromagnetických polí spojů WKV, televize a rozhlasu  Nebezpečí pro ptáky  A možná další, dosud neprozkoumané…

40 Nákres větrné elektrárny na Hostýně

41 Vodní energie  Druhy vodních elektráren: Průběžná Průběžná Špičková Špičková Přečerpávací Přečerpávací  Ve vodních elektrárnách je k přeměně tlakové a kinetické energie na energii mechanickou použito zařízení, které se nazývá turbína.

42 Výhody a nevýhody  Nevyčerpatelnost, ale i kolísavost příkonu  Značné investiční náklady pro stavbu vodních děl  Nízké provozní náklady vodních elektráren  Narušování vodních ekosystémů

43 Energie slapová  V současné době existují dva systémy využití slapových jevů Systém se dvěma nádržemi, mezi kterými je elektrárna Systém se dvěma nádržemi, mezi kterými je elektrárna Elektrárna s jednou nádrží Elektrárna s jednou nádrží

44 Geotermální energie  Energie využívá přirozené teplo Země  Zdrojem této obnovitelné energie je rozpad radioaktivních prvků v zemském nitru  Druhy elektráren: Vysokoteplotní nad 150°C Vysokoteplotní nad 150°C Středněteplotní 90 - 150°C Středněteplotní 90 - 150°C Nízkoteplotní pod 90°C Nízkoteplotní pod 90°C

45 Geotermální elektrárna  Funguje na principu ledničky  Důležitý co největší rozdíl teplot

46 Energie biomasy  Je možné využívat přímým spalováním dřevní hmoty nebo výrobou paliv z produktů rostlin (oleje, estery, alkoholy)  Z biologické hmoty lze též vyrobit vodík – palivo budoucnosti  Energie rostlin se zdá být vhodnou alternativou pro rozvojové země

47 Energie zvířat  Zatím málo využívaná forma obnovitelné energie  Může být využita přímo (odvod tepla při chlazení mléka) nebo nepřímo (výroba bioplynu)

48 Jaderná energie

49 Jaderná energie-řešení nebo problém? ZZZZatímco někteří lidé vidí v jaderné energii východisko z mnoha problémů, jiní v ní spatřují problém samotný NNNNevýhody jaderných elektráren: Možnost havárie Nevyřešené uskladňování jaderného odpadu Ale hlavně… …předsudky

50 Jaderná energie-výhody  Jaderné elektrárny jsou schopny vyrobit mnohem více energie, než elektrárny využívající obnovitelných zdrojů  Dnešní bezpečnostní systém téměř vylučují možnost havárie Jaderná elektrárna Temelín

51 Shrnutí OOOObnovitelné zdroje energie jsou sice velmi ekologické, ale je skoro nemožné těmito zdroji pokrýt celosvětovou potřebu energie PPPProto se zdá být nejlepším řešením pro vyspělé země přechod na jadernou energii AAAA pro rozvojové země využívání energie biomasy NNNNejlepším řešením však jsou úspory

52 Ekologické zemědělství

53 Ekologické zemědělství… NNNNepoužívá pesticidy a herbicidy NNNNepožívá žádná syntetická hnojiva NNNNepoužívá GMO (geneticky modifikované organismy) ZZZZískává energii z obnovitelných zdrojů SSSSnaží se omezovat produkci odpadů ZZZZamezuje kontaminaci ekologických produktů s nepřírodními

54 Zásady ekozemědělství  Ekologičnosti se docílí lepším chováním ke zvířatům (pohoda zvířat je důležitější než výdělek) a rostlinám  Ekologické výrobky se co nejdříve transportují ke konzumentovi

55 Šetrnost k přírodě  Používají se odrůdy vyšlechtěné pro svou odolnost proti škůdcům, ne pro výnos  Biopásy mezi vegetací zajišťují biodiverzitu, brání erozi a zajišťují hnízdiště ptákům  Ekozemědělci se snaží co nejvíc omezit výjezdy na pole  Na ekofarmách se používají výhradně energie z obnovitelných zdrojů

56 PRO-BIO  V ČR sdružuje ekofarmy svaz ekologických zemědělců PRO- BIO  Má za úkol zastupovat ekozemědělce a vyjednávat jim podmínky s vládou  Zajišťuje distribuci ekovýrobků  Propaguje ekozemědělství mezi obyvateli

57 Konvenční zemědělství  Je příliš závislé na fosilních palivech  Vyčerpává půdu  Způsobuje erozi půdy  Spotřebovává podzemní vodu rychleji, než se stihne doplňovat  Využívá příliš mnoho umělých hnojiv  Výrobky KZ jsou cenově dostupnější  Přechod k EZ by byl obtížný a zdlouhavý  KZ má zatím větší výnosy

58 Co by to vyřešilo?  Snížila by se závislost zemědělství na ropě a ostatních fosilních palivech  Zlepšila by se kvalita půd a pralesy by nemusely být káceny kvůli potřebě nových ploch  Snížily by se emise skleníkových plynů  V dlouhodobé perspektivě by mohl být odstraněn hladomor

59 Budoucnost ekozemědělství  Je pravděpodobné, že se ekozemědělství bude dále rozvíjet jen v bohatších státech Evropy a Severní Ameriky  Kvůli současné cenové nedostupnosti a potřebě velkých výnosů se bude EZ rozvíjet nejspíš jen v malém měřítku  EZ se možná dostane ke slovu, až když se dostaví celosvětová ropná krize

60 Ekonomie vs. ekologie

61 PPPPro společnost zaměřenou na zisk by byl přechod směrem ke společnosti zaměřené na životní prostředí velmi obtížný. PPPProto je nutné jít zlatou střední cestou, která začíná u každého jednotlivce.

62 A toto je přátelé… Autoři: SSSSkleníkový efekt – Jan Zmeškal OOOOzónova díra – Tomáš Kašpárek OOOObnovitelné přírodní zdroje – Martin Lochman JJJJaderná energie – Martin Lochman EEEEkonomie vs. ekologie – Jan Zmeškal Konec naší prezentace

63 Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Enviromentální problémy Společná prezentace ročníkových prací z biologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google