Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ILUP - POMORAVÍ projekt ILUP POMORAVÍ (Integrated LandUse Planning) Optimalizace faktorů trvale udržitelného rozvoje venkova v oblasti Horního Pomoraví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ILUP - POMORAVÍ projekt ILUP POMORAVÍ (Integrated LandUse Planning) Optimalizace faktorů trvale udržitelného rozvoje venkova v oblasti Horního Pomoraví."— Transkript prezentace:

1 ILUP - POMORAVÍ projekt ILUP POMORAVÍ (Integrated LandUse Planning) Optimalizace faktorů trvale udržitelného rozvoje venkova v oblasti Horního Pomoraví v rámci programu INTERREG IIIB - CADSES Praha, 30.5.2007

2 ILUP - POMORAVÍ

3

4 Leader Partner Project Partners BMLFUW (Austria) AUSTRIA BAVARIA GREECE HUNGARY CZECH REPUBLIC POMORAVÍ CZECH REPUBLIC POMORAVÍ VUT-FAST EKOTOXA OPAVA VÚZE ÚHÚL SZKT CHKO ÚP OL VITA

5 ILUP - POMORAVÍ celková plocha 3 600 km2 zemědělská půda 47,4% orná půda 120 000 ha TTP 50 000 ha ostatní kultury 5 160 ha velikost PD / 13 ha lesní plocha 37,5 % zastavěná plocha 15,1 % 526 kat. území 241 obcí a měst 423 000 obyvatel NZO 21% LFA 37% Charakteristika území

6 ILUP - POMORAVÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM 2002popis území, sběr dat 2003analýzy 2004návrhy řešení 2005syntézy a zpracování navržených výstupů 2006 aktualizace, implementace, publikace výsledků pro využití v praxi

7 ILUP - POMORAVÍ Etapa 01 Sběr dat, průzkum území (všichni řešitelé) Etapa 02 Tvorba základního GIS, GIS analýzy Ekotoxa PEDOLOGICKÁ MAPA

8 ILUP - POMORAVÍ Etapa 03 Zemědělské hospodaření (Jihočeská Universita ČB, Ekotoxa, VUZE Praha)

9 ILUP - POMORAVÍ Etapa 03 - Zemědělské hospodaření LPIS ČSÚ / FADN Primární data z terénu 2002 - 2006 BPEJ / Pedologická mapa Klimatické údaje LFA DMVK Analýza území, produkční a ekologický potenciál území HP FARMA 4 NÁVRH MANAGEMENTU AEO NÁVRH MANAGEMENTU v okresech Doporučená změna struktury zeměděl. podniků Přehled změn z pohledu zemědělského hospodaření a ochrany přírody Přehled stavu zemědělského hospodaření Metodiky pro praxi VSTUPYVÝSTUPYPOSTUP ŘEŠENÍ

10 ILUP - POMORAVÍ Etapa 04 - Lesnické hospodaření (ÚHÚL Olomouc, Lesoprojekt) LESNÍ VEGETAČNÍ STUPNĚ

11 ILUP - POMORAVÍ VÝSTUPY: - Tvorba podkladů pro oblastní plány rozvoje lesa - Teoretický i praktický návod na způsoby výuky pedagogiky v lese - Hledání a návrhy cest podpory drobných a středních podnikatelů v lese - Posouzení využití biomasy z lesa Etapa 04 – Lesnické hospodaření

12 ILUP - POMORAVÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY – VYUŽITÍ: tvorba územně plánovací dokumentace VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE – VÝKRES HODNOT

13 ILUP - POMORAVÍ Etapa 05 - Vodní režim v krajině (VUT-FAST Brno) Vyhodnocení odtokových a erozních poměrů v území a retenční vodní kapacity krajiny Výpočty a modelování základních hydrologických charakteristik a erozní ohroženosti půdy a transportu splavenin Návrhy komplexní ochrany a organizace povodí Optimalizace ochrany a organizace povodí Území Horního Pomoraví - dílčí povodí

14 ILUP - POMORAVÍ Erozní analýzy v dílčím povodí Moravské Třebové

15 ILUP - POMORAVÍ Priorita řešení protierozních opatření v k.ú. - povodí Moravské Třebové

16 ILUP - POMORAVÍ Návrh protierozní a protipovodňové ochrany v 3D

17 ILUP - POMORAVÍ VYUŽITÍ - Návrhy komplexní ochrany a organizace povodí - Návrhy retenčních prostor nebo nádrží - Metodická příručka pro projektanty i správce v území - Opatření v ploše povodí se zaměřením na krajinu - Sumarizované množství potřebných návrhů finančně i věcně zahrnutých do přehledných seřazení území podle naléhavosti řešení při protipovodňové a protierozní ochraně

18 ILUP - POMORAVÍ Etapa 06 – Rozvoj krajiny (Ing. Igor Kyselka, CSc., Ekotoxa) VYUŽITÍ: Příprava metodických pokynů pro zpracování rámcových krajinných plánů pro obvody ORP a Regulačních plánů nezastavěných území v souladu s Evropskou úmluvou o krajině

19 ILUP - POMORAVÍ DIGITÁLNÍ MAPA VENKOVSKÉ KRAJINY VYUŽITÍ: Územní plánování, Komplexní pozemkové úpravy, IACS, administrace a kontrola EAFRD opatření, Analýzy využití krajiny, Data pro informační systémy veřejné správy, Zpřesnění datových vrstev NATURA 2000, OPRL, GIS podklad pro strategické koncepce na úrovni KÚ a resortů

20 ILUP - POMORAVÍ Etapa 07 – Ochrana a řízení přírodních zdrojů (Ekotoxa, Ing.Ivo Machar) VYUŽITÍ -zajišťování vazeb na agro- environmentální programy - návrh nových způsobů propojení zemědělských činností a ochrany přírody a zhodnocení rizik nařušení přírodních zdrojů ze zanedbávané péče o krajinu

21 ILUP - POMORAVÍ Etapa 08 – Řízení lidských zdrojů (Ekotoxa, J.Mikšaník) Využití výstupů: VEŘEJNÁ SPRÁVA -stanovení objektivních kritérií při rozdělování financí na rozvoj obcí, určení oblastí podpory -využití shromážděných dat (příp. analýz) při přípravě rozvojových projektů obcí a regionů INVESTOŘI, PODNIKATELÉ -analýza dostupnosti pracovní síly určité kvalifikace ODBORNÁ VEŘEJNOST -utříděné datové podklady pro nejrůznější ekonomické, demografické či rozvojové studie

22 ILUP - POMORAVÍ Etapa 08 – Udržitelný rozvoj venkova (Ekotoxa, Ing.Maříková) Socio-demografický průzkum : 1. „Pilotáž“ – 2004, rozhovory se starosty, podnikateli, dalšími obyvateli  zjištění stavu, hypotézy pro další šetření 2. Lidé – 2006, 1 084 obyvatel venkova v HP 3. Starostové – 2006, starostové 64 vybraných obcí 4. Podnikatelé – 2006, 224 podnikatelů v HP

23 ILUP - POMORAVÍ VÝSTUPY šetření: -soubor indikátorů URV -datová matice, obsahující jak „tvrdá“ (statistická), tak i „měkká“ data (názory obyvatel) – SOC-DEMO, ENVI, EKONOM -zpráva o analýze datové matice (popis socio-demografických charakteristik a výsledků výzkumů) -faktorová analýza dat

24 ILUP - POMORAVÍ Etapa 09 – Vztahy s veřejností (Ekotoxa) - poskytování technických zpráv - tiskové materiály (letáky, brožura, příručky, web) - audio-video prezentace - aktivní spolupráce s odbornou veřejností

25 ILUP - POMORAVÍ Etapa 10 – Informační systém o území (Ekotoxa, Ostravská universita) Centrální datový skladMapový serverInternetové řešení

26 ILUP - POMORAVÍ Financování projektu ERDF České kofinancování - MMR Ostatní české zdroje Finanční spoluúčast: - MZe ČR, MMR ČR, - Olomoucký, Pardubický kraj - Lesy ČR s.p. - Města: Hanušovice, Litovel, Mohelnice, Zábřeh, Šumperk

27 ILUP - POMORAVÍ Děkuji za pozornost Ing. Jiří Krist Ekotoxa s.r.o. Kosmákova 28 Brno – Židenice 553 696 141, 274 jiri.krist@ekotoxa.cz emc@ekotoxa.cz www.ekotoxa.cz www.ilup-pomoravi.cz


Stáhnout ppt "ILUP - POMORAVÍ projekt ILUP POMORAVÍ (Integrated LandUse Planning) Optimalizace faktorů trvale udržitelného rozvoje venkova v oblasti Horního Pomoraví."

Podobné prezentace


Reklamy Google