Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uvedení do Psychologie Mezilidské Komunikace (PMK)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uvedení do Psychologie Mezilidské Komunikace (PMK)"— Transkript prezentace:

1 Uvedení do Psychologie Mezilidské Komunikace (PMK)
PhDr. Pavel Beňo Tel nebo

2 Psychologie & Komunikace
Psychologie je – mimo jiné – také hledání souvislostí a závislostí mezi „vnitřním“ a „vnější“ světem, mezi „duší“ (psyché) a „tělem“ (soma), mezi „prožíváním“ (myšlenky, pocity, city, …) a „chováním“ (činnosti a projevy těla)…

3 Psychologie & Komunikace
Komunikace je – v tom nejobecnějším pohledu . „výměna obsahů“ mezi subjekty. Komunikace je proces, jímž lidé předávají informaci, ideje, postoje a emoce jiným lidem“. (J.W.Wander Zanden in Nakonečný, 2009, s. 288)

4 Psychologie Mezilidské Komunikace
Do komunikace každý promítáme sami sebe, prezentujeme se v ní a sebepotvrzujeme. Díky komunikaci dokážeme vyjádřit své pocity, postoje, jak k sobě, tak k druhým… (Mikuláštík, 2003)

5 KOMUNIKACE JAKO NÁSTROJ PRO BUDOVÁNÍ VZTAHŮ …
Představení účastníků (VIZITKA): Jaký je Váš pohled a Vaše zkušeností s komunikací? V čem „pomohla“ či „nepomohla“ nebo dokonce „poškodila“? (Koho? - Vás, kolegy, klienty, vztahy v rodině, atp.) Co se v PMK ještě chcete dozvědět, a v čem by to mohlo být užitečné pro Vaši práci a Váš život? (Skupinová práce, pozorovatel-zpravodaj, představení … )

6 Komunikace … Původní význam slova komunikace – tedy communicare (lat.) - znamenal činit něco společným, společně sdílet, vespolně se účastnit. (Vybíral, 2009, s.25). Některé definice redukovaly komunikaci na „přenos informací“ …

7 Paul Watzlawick (1921 – 2007) … komunikujeme nejenom „obsahy“, ale také vztah(y) !!! Axiomy komunikace: Nelze nekomunikovat! (Watzlawick, P., 2011)

8 Komunikace – „2 rozměry a 4 uši“
Komunikace je „umění mluvit“ a také „umění naslouchat“ (2 dimenze?) Autorem modelu „4 uši“ je německý autor Fiedmann Schulz von Thun (1981): „4 uši, kterými slyšíme a 4 ústa, kterými mluvíme … V každé větě…“: - Věcný obsah - Vztah - Sebeprojev (sebevyjevení) - Apel (výzva)

9 Friedemann Schulz von Thun (1944 - ):
„4 uši“

10 Psycholog Fritz Riemann, (1902 – 1979)
Model komunikace z pohledu „blízkosti-odstupu“,„stálosti-změny“ (zákl. tendence lidského chování)

11 Světlé a stinné stránky základních tendencí lidského chování
světlé stránky stinné stránky Blízkost sch.navazovat kontakty, závislý, neumí být sám, urovnává nesrovnalosti neschopen vymezit se, chápavý,přizpůsobivý,týmový obávající se kontaktů, hráč, zmírňuje napětí zaskočen agresivním chováním Odstup samostatný, schopen odmítavý, distancovaný, rozhodovat se a zvládat soupeřivý, agresivní, konflikty, umí se vymezit, racionalizující,neosobní, intelektuálně zaměřený. arogantní.

12 Světlé a stinné stránky základních tendencí lidského chování (pokrač.)
světlé stránky stinné stránky Stálost vědom si povinností, kontrolující, neflexibilní spolehlivý, systematický strnulý, nudný, pořádný, organizační nepřizpůsobivý, pedant talent Změna spontánní, šarmantní, nespolehlivý,přelétavý kreativní, temperamentní, nesystematický, zábavný, má improvizační teatrální, lehkomyslný. talent.

13 Typy komunikace … (Riemann + Schulz v. Thun)
Obr.1

14 Komunikační typologie … (Schulz v. Thun & F. Riemann)
Obr.2

15 Zapsání zkoušky … a) Splnění tzv. předzkušebního úkolu:
a1) Detailnější zpracování „Vizitky“ (2 normo-strany psaného textu A4 nebo sebe-prezentace (ppt, 3-5 chartů, foto a příp. video …) do termínu zkoušky a2) Prezenční studium: + individuální nebo skupinová práce na některé z aktuálních témat patřících do oblasti komunikace – dle vlastního výběru. (Kupř. „Reč těla, verbální komunikace, umění naslouchat, komunikace v organizaci, efektivní prezentace, rétorika, formy komunikace s velkými skupinami – workshop, Open space, atp., tzv. Nenásilná komunikace –S.Rosenberg, Transakční analýza – E. Berne, NLP, atp … b) Úspěšné zvládnutí zkušebního testu …

16 Literatura + konzultace …
Povinná literatura: DE VITO,J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing, ISBN Peters-Kuhlinger G., Friedel J. Komunikační a jiné „měkké“ dovednosti, Praha 2007, Grada Publishing, ISBN MĚCHUROVÁ, A. Jak dobře mluvit a úspěšně jednat. Praha: UJAK, ISBN Doporučená literatura: dle studiní opory PMK…

17 Použitá literatura v této prezentaci:
Nakonečný, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., Praha: Academia, s. ISBN Riemann, Fritz: Základní formy strachu, 2013 Portál,ISBN Schulz von Thun,Friedmann: Miteinander reden: Störungen und Klärungen. Psychologie der zwischenmenschlichen Kommunikation. Rowohlt, Reinbek 1981, ISBN Vybíral, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, s. ISBN Watzlawick, Paul, Beavin Bavelas J., Jackson D.D., Pragmatika lidské komunikace, 2011, Newton Books, ISBN:


Stáhnout ppt "Uvedení do Psychologie Mezilidské Komunikace (PMK)"

Podobné prezentace


Reklamy Google