Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LUKÁŠ MELNIČÁK KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI. OBSAH • Co je komunikace? • Komunikační styly • Průběh a fáze komunikace • Důvody pro komunikaci • Problémy v komunikaci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LUKÁŠ MELNIČÁK KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI. OBSAH • Co je komunikace? • Komunikační styly • Průběh a fáze komunikace • Důvody pro komunikaci • Problémy v komunikaci."— Transkript prezentace:

1 LUKÁŠ MELNIČÁK KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

2 OBSAH • Co je komunikace? • Komunikační styly • Průběh a fáze komunikace • Důvody pro komunikaci • Problémy v komunikaci a jejich řešení

3 VÝZNAM SLOVA KOMUNIKACE • spojení, přenos, sdělování, výměna informací • proudění informací z jednoho bodu (ze zdroje) k druhému bodu (k příjemci) • přenos nebo vytváření znalostí z latinského communicatio vespolné účastnění z latinského communicare činit něco společným, společně něco sdílet

4 KOMUNIKACE JAKO INTERAKCE • komunikace vzniká spoluvytvářením a vzájemným ovlivňováním • komunikace vzniká přímým (mezi)lidským stykem, dorozumíváním

5 DRUHY KOMUNIKACE • verbální komunikace – slovní komunikace, tedy komunikace slovem či písmem • neverbální komunikace - dorozumívání beze slov (např. mimika, haptika, gestikulace atd.) • vizuální komunikace – komunikace prostřednictvím vizuálních médií • intrapersonální komunikace - vnitřní komunikace jednoho člověka v myšlenkách • interpersonální komunikace – vzájemná komunikace mezi dvěma a více lidmi • skupinová komunikace – komunikace v sociální skupině • masová komunikace – jednosměrná komunikace k většímu počtu osob (např. televize, rozhlas či tisk)

6 KOMUNIKAČNÍ STYLY – PODLE TYPU OSOBNOSTI • analytická osobnost – přemýšlí, analyzuje, nerozhoduje se impulzivně • řídící osobnost – je aktivní, ambiciózní, soutěživá • přátelská osobnost – je empatická, chápavá, společenská • expresivní osobnost – má sklon k unáhleným řešením, zobecňuje

7 KOMUNIKAČNÍ STYLY – PODLE POSTAVENÍ KOMUNIKÁTORŮ • symetrické postavení - účastníci komunikace mají stejná práva • asymetrické postaveni - mezi účastníky je nerovnost (např. učitel - žák, nadřízený - podřízený).

8 KOMUNIKAČNÍ STYLY – PODLE ÚČELU KOMUNIKACE • konvenční komunikační styl - například seznamování, svatba, kondolence, slavnostní večeře, pozdravy, poklony či lichotky • konverzační komunikační styl - výměna informací, názorů, sebeprosazení a vyjádření sounáležitosti, pobavení se (např. povídání si při jídle, společenské zábavy a hry, diskuze) • operativní komunikační styl – udržení kontroly nad lidmi, uspokojování běžných potřeb, zvládání životního prostoru (např. jednání na úřadech, v obchodech, pracovní činnosti, prohlídka u lékaře) • vyjednávací komunikační styl – řešení problému (např.: rozvodové dohody, smlouvání při nákupu, jednání s únoscem) • osobní, intimní komunikační styl

9 PRŮBĚH KOMUNIKACE komunikátor 1 – „sender“ • myšlenka, koncept, zpráva • zakódování • přenos komunikátor 2 – „receiver“ • přijetí komunikace • rozkódování – analýza, syntéza • interpretace

10 DŮVODY PRO KOMUNIKACI • informovat – předat či doplnit zprávu • poučit – navést, zasvětit, naučit • přesvědčit – ovlivnit, získat, zmanipulovat • pobavit • sdružit se – navázat vztah • sebepotvrdit se – nalézt vlastní identitu/pozici ve společnosti • uplatnit se

11 PROBLÉMY V KOMUNIKACI • rozdílný přístup ke světu • rozdíly ve vědění a poznání • odlišné postoje • lišící se očekávání • odlišné potřeby • interkulturní rozdíly • nedorozumění: slyšíme, co chceme slyšet; ignorujeme informace; hodnotíme sdělení podle osoby komunikátora; včleňujeme do komunikace emoce či vliv skupiny • zdravotní problémy (špatný sluch, vady řeči,…) • akustické problémy (šum, hluk)

12 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ V KOMUNIKACI • příprava předem • věcná, systematická a logická argumentace s jasným cílem, přímá a jednoduché sdělení • úcta ke komunikačnímu partnerovi (jeho času, citům, postavení) • empatie a vcítění • prostor na rozhodnutí a poskytnuté alternativy • využití zpětné vazby • osobní komunikace (na místo např. telefonické)

13 ROZVOJ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ • rozvíjejte aktivní naslouchání věnujte komunikačnímu partnerovi pozornost snažte se porozumět nesoustřeďte se pouze na sebe, nezdůrazňujte své já soustřeďte se na verbální i neverbální komunikaci buďte empatičtí (zajímejte se, co si partner myslí/cítí) nedokončujte partnerovi věty • rozvíjejte schopnost vyjednávat snižujte napětí nesoupeřte, spolupracujte navrhujte řešení, která vedou k uspokojení obou stran nemanipulujte • rozvíjejte schopnost zpětné vazby dávejte zpětnou vazbu přijímejte zpětnou vazbu

14 ZÁVĚR A LITERATURA • Berckhan, Barbara: Komunikace bez zábran, Portál, 2012 • DeVito, Joseph: Základy mezilidské komunikace, Grada, 2008 • Maříková, Marie: Rétorika – Manuál komunikačních dovedností, Professional Publishing, 2006 • Mikuláštík, Milan: Komunikační dovednosti v praxi, Grada, 2003 • Vybíral, Zbyněk : Psychologie lidské komunikace, Portál, 2000 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "LUKÁŠ MELNIČÁK KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI. OBSAH • Co je komunikace? • Komunikační styly • Průběh a fáze komunikace • Důvody pro komunikaci • Problémy v komunikaci."

Podobné prezentace


Reklamy Google