Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje ochrany ŽP Katedra ekologie a ŽP. 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje ochrany ŽP Katedra ekologie a ŽP. 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální."— Transkript prezentace:

1 Nástroje ochrany ŽP Katedra ekologie a ŽP

2 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

3 Normativní(limity) výhody:  vyšší jistota reakce  rychlost působení v případě  kontroly  jednodušší aplikovatelnost  efektivnější v krizových  okamžicích nevýhody:  žádný stimul  vysoké administrativní náklady  plošné působení (pro všechny zdroje stejně)  nutnost kontroly Ekonomické (poplatky za jednotku množství) výhody:  stimulace subjektů ke snižování znečištění  nechávají prostor pro rozhodování subjektů a hledání vlastních řešení  fungují spíše na principu povzbuzování než donucování  vyžadují nižší administrativní náklady nevýhody:  obtížnost nastavení výše poplatků, aby systém fungoval  nikdy nezmění chování všech subjektů

4 Normativní nástroje (právo)  Z. č. 17/1992 Sb., o životním prostředí  Z. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP (EIA)  Z. č. 185/2001 Sb., o odpadech (477/2001, o obalech)  Z. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)  Z. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  Z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  Z. č. 100/2004 Sb., o obchod. s ohrož. druhy (CITES)  Z. č. 50/1976 Sb., stavební zákon  Z. č. 289/1995 Sb., lesní zákon  Z. č. 334/1992 Sb., o ochraně zem. půdního fondu zákony, vyhlášky, vládní nařízení, limity, …

5 Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje podpůrné nástroje normativních nástrojů, účel: stimulace subjektů k využívání šetrnějších technologií

6 Princip: zdroje znečištění od určité velikosti (tepelný výkon od 200 KW) platí za každou vypouštěnou tunu stanovených škodlivin (zpoplatněno cca 90 látek) určitý poplatek Princip: zdroje znečištění od určité velikosti (tepelný výkon od 200 KW) platí za každou vypouštěnou tunu stanovených škodlivin (zpoplatněno cca 90 látek) určitý poplatek Zdroje o výkonu 50 – 200 KW platí roční paušál dle použitého paliva Zdroje o výkonu 50 – 200 KW platí roční paušál dle použitého paliva Mobilní zdroje a zdroje fyzických osob do 50 KW neplatí ! Mobilní zdroje a zdroje fyzických osob do 50 KW neplatí ! zavedeny již v roce 1967 (platili až do roku 1991) zavedeny již v roce 1967 (platili až do roku 1991) Mělo by platit: „Znečiťování je ekonomicky nákladnější“ Mělo by platit: „Znečiťování je ekonomicky nákladnější“ …, ale neplatí … VÝZNAM !? Poplatky za znečišťování ŽP - ovzduší

7 Poplatky za znečišťování ŽP – ovzduší - II celkem zpoplatněno cca 90 látek (dle zák. 86/2002) celkem zpoplatněno cca 90 látek (dle zák. 86/2002) vyjma základních emisí rozděleny do dvou skupin: vyjma základních emisí rozděleny do dvou skupin: I. - např. azbest – 20 000 Kč/t; II.- F, Cl, Br – 10 000 Kč/t poplatkyKč/tnákladyKč/t TE (tuhé emise) 3 000 3 – 7 000 SO 2 1 000 6 – 7 000 NO x 800 7 – 8 000 CO600 20 – 23 000 Rozdíl mezi poplatky a měrnými náklady na odstranění jedné tuny znečištění – motivace k platbě poplatků

8

9

10 Emise okyselujících látek 1990 - 2004

11 Emise tuhých látek dle REZZO, ČR, 1990-2004

12

13 Celkové emise skleníkových plynů, ČR, 1990-2004

14 Následky znečišťování ovzduší 1. Poruchy přenosu kyslíku (NO, CO) (methemoglobinemie, karboxyehemoglobin) 2. Nádorové bujení 3. Plicní onemocnění (otoky …) … a mnoho dalších (např. vliv O 3 na počet spermií)

15 Podzemních vod: všichni kdo vypouštějí poplatek 3500Kč/rok Povrchových vod – 2 složky: (i) Poplatek za znečištění – limit koncentrace (mg/l ) + hmotnostní limit (kg/rok); př. organické látky - limity: 40 mg/l a 10000 kg/rok), poplatek 8 Kč/kg (ii) Poplatek z objemu vypouštěných látek > 30 000m 3 /rok Množství i koncentraci si zjišťuje znečišťovatel, stejně jako výpočet poplatku. ČIŽP toto náhodně a nepravidelně kontroluje.Motivací je investice do čistíren (levnější než platit poplatky) – funguje. Příjemce peněz za vypouštění odpadních vod do povrchových = SFŽP Poplatky za znečišťování ŽP – vypouštění odpadní vody do:

16 Čištění odpadních vod ve veřejné kanalizaci, ČR, 1990-2004

17

18

19

20 Poplatky za znečišťování ŽP – ukládání odpadů na skládky  Poplatek za skládkování – 2 složky (i) základní – komunální + nebezpečný odpad (i) základní – komunální + nebezpečný odpad - poplatky obci - poplatky obci (ii) riziková – nebezpečný odpad - poplatky SFŽP 2002200520082009KO200300400500 NO1100120014001700 NO2000250033004500

21 Ekonomické nástroje Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje podpůrné nástroje normativních nástrojů, účel: stimulace subjektů k využívání šetrnějších technologií

22 POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ za odběry podzemní vody (nad 6000 m 3 /rok, 500 m 3 /měs., pitná x užitková voda – sazby 2 resp. 3 Kč/m 3 ; příjemce: 50 % do státního rozpočtu, 50 % SFŽP) za odběry podzemní vody (nad 6000 m 3 /rok, 500 m 3 /měs., pitná x užitková voda – sazby 2 resp. 3 Kč/m 3 ; příjemce: 50 % do státního rozpočtu, 50 % SFŽP) za odběry povrchové vody (nad 6000 m 3 /rok, 500 m 3 /měs., výjimky; výši poplatku si stanoví správce vodního toku) za odběry povrchové vody (nad 6000 m 3 /rok, 500 m 3 /měs., výjimky; výši poplatku si stanoví správce vodního toku) za odnětí ze ZPF (trvalé x dočasné odvody, dle bonity půdy) za odnětí ze ZPF (trvalé x dočasné odvody, dle bonity půdy) za odnětí lesních pozemků (příjemcem jako u půdy 60 % SFŽP a 40 % obec; počítá se jako zráta na produkci + mimoprodukční funkce – např. lesy NP (národních parků) za odnětí lesních pozemků (příjemcem jako u půdy 60 % SFŽP a 40 % obec; počítá se jako zráta na produkci + mimoprodukční funkce – např. lesy NP (národních parků) úhrady z dobývání nerostných surovin – 2 složky: úhrady z dobývání nerostných surovin – 2 složky: (i) z dobývacího prostoru – 10 000 Kč/km 2 /rok (ii) z vydobytých vyhrazených nerostů - % z tržní ceny nerostů (max. 10 %), určuje báňský úřad

23 Ekonomické nástroje Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje podpůrné nástroje normativních nástrojů, účel: stimulace subjektů k využívání šetrnějších technologií

24 UŽIVATELSKÉ POPLATKY  za spotřebu látek poškozujících ozonovou vrstvu (freony…); platí se za dovezené i vyrobené (400 Kč/kg)  poplatky za vybraná umělá hnojiva, pesticidy, apod. (v ČR není)

25 Ekonomické nástroje Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje podpůrné nástroje normativních nástrojů, účel: stimulace subjektů k využívání šetrnějších technologií

26 DAŇOVÁ ZVÝHODNĚNÍ A ÚLEVY Spotřební daň (bioplyn, dříve bionafta) Spotřební daň (bioplyn, dříve bionafta) Daň z příjmu (u provozu – MVE, sol. zař.; po dobu 5 let) Daň z příjmu (u provozu – MVE, sol. zař.; po dobu 5 let) Silniční daň (MHD, elektromobily) Silniční daň (MHD, elektromobily) Daň z nemovitostí (lesy ochranné a LZU, vodní plochy, ekologizace vytápění + úspora – na 5 let) Daň z nemovitostí (lesy ochranné a LZU, vodní plochy, ekologizace vytápění + úspora – na 5 let) Dědická a darovací daň (dotace ze SR, státních fondů, EU; sazby od 1%) Dědická a darovací daň (dotace ze SR, státních fondů, EU; sazby od 1%) Úlevy (snížení poplatků při budování ekologicky šetrnějších technologií) Úlevy (snížení poplatků při budování ekologicky šetrnějších technologií)

27 EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA  zavedení nových „ekologických daní“ na suroviny a produkty poškozující ŽP (fosilní paliva, …), na spotřebu vody  snížení daní jiných (důchodová a zdravotní (důchodová a zdravotní pojištění, daň z příjmu) pojištění, daň z příjmu) Jak zvýšit úroveň využívání energií a surovin ??? „fiskálně neutrální ekologická daňová reforma“

28 EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA zavedení nových „ekologických daní“ na suroviny a produkty poškozující ŽP (fosilní paliva, …), na spotřebu vody … zavedení nových „ekologických daní“ na suroviny a produkty poškozující ŽP (fosilní paliva, …), na spotřebu vody … Daňové zatížení zůstává stejné snížení daní jiných - plošných (důchodová a zdravotní pojištění, daň z příjmu) snížení daní jiných - plošných (důchodová a zdravotní pojištění, daň z příjmu) Cesta jak zvýšit úroveň využívání energií a surovin z neobnovitelných zdrojů. „fiskálně neutrální ekologická daňová reforma“ !!!

29 Ekonomické nástroje Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje podpůrné nástroje normativních nástrojů, účel: stimulace subjektů k využívání šetrnějších technologií

30 DEPOZITNĚ REFUNDAČNÍ SYSTÉMY zálohy – funkce: (i)návratnost obalů (ii)vytvoření finančních prostředků (z nevydaných záloh na recyklaci či zneškodnění vybraných obalů/výrobků, návratnost lze efektivně regulovat výší zálohy) Závěrpivaři se chovají ekologicky (a nejvíce ti, co chodí na točené) Závěr: pivaři se chovají ekologicky (a nejvíce ti, co chodí na točené) Záloha s funkcí opakovaného navrácení obalu Nevratné – lze pouze třídit

31 Ekonomické nástroje Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje podpůrné nástroje normativních nástrojů, účel: stimulace subjektů k využívání šetrnějších technologií

32 TRŽNĚ ORIENTOVANÉ NÁSTROJE obchodovatelná emisní povolení obchodovatelná emisní povolení Cíl: vytvořit obchod s možnostmi znečišťovat ŽP vybranou látkou, s postupným snižováním celkového znečištění Princip: určení maximálně únosné míry zatížení území pro daný region, stát či celý svět, rozdělení možností znečišťovat mezi subjekty a umožnit výběr mezi investicí do šetrnějších technologií a koupí možnosti znečišťovat

33 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

34 Dobrovolné nástroje Dobrovolné nástroje  Metody CP (Cleaner Production)  LCA (Life Cycle Assasment)  „ekolabeling“ (ecolabelling)  EMAS, ISO, BS (standardy registrace podniků u orgánů EU) nepovinné nástroje na úrovni podniku, mohou zvýšit konkurenceschopnost

35 Informační nástroje Informační nástroje Z. č. 123/98 Sb., o právu informace o ŽP (dopl. LZPS) Z. č. 123/98 Sb., o právu informace o ŽP (dopl. LZPS) Z. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím Z. č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání – vliv na chování občanů „spotřebitelů“ Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání – vliv na chování občanů „spotřebitelů“ vliv na chování občanů, účast ve správních řízeních

36 Institucionální nástroje Institucionální nástroje Ministerstvo životního prostředí Krajské úřady Obecní úřady s rozšířenou působností Pověřené obecní úřady Obecní úřady Správy národních parků a chráněných oblastí Česká inspekce životního prostředí

37 Výdaje na ochranu životního prostředí v ČR, 1998 - 2004 Jedná se o výdaje státního rozpočtu, územních rozpočtů a výdaje státních fondů. Sumy jsou v běžných cenách.

38 Výzkum a vývoj Využití poznatků pro ochranu ŽP Využití poznatků pro ochranu ŽP Nové bezodpadové technologie Nové bezodpadové technologie Recyklační technologie Recyklační technologie Využívání obnovitelných zdrojů energie Využívání obnovitelných zdrojů energie Monitoring změn stavu ŽP – varování před potencionálními riziky Monitoring změn stavu ŽP – varování před potencionálními riziky

39 Územní plánování Územní plánování  Z. č. 50/76 Sb., stavební zákon  V kompetenci ministerstva pro místní rozvoj (MMR)  Cíl: komplexita využití území s důrazem na harmonizaci ochrany ŽP s realizací ekonomických a sociálních potřeb opatření preventivního charakteru, s vysokým významem a tradicí

40 Mezinárodní spolupráce Mezinárodní spolupráce  Čerpání finančních prostředků pro ochranu ŽP ze zahraničních fondů  Poskytování zahraniční rozvojové pomoci  Aktivní členství v mezinárodních organizacích – OECD, UNEP (Program OSN pro ŽP)  Ratifikace a plnění mezinárodních smluv  Školení a semináře se zahraničními odborníky zahraniční fondy, poskytování rozvojové pomoci

41 Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu přijat v r. 1997 první kontrolní období (2008-2012) -snížení společných emisí nejméně o 5,2% oproti r. 1990 hodnoty emisních redukcí pro některé státy ČR + 8% (snížení o…) Norsko - 1% (zvýšení o …) Island - 10%

42 ZÁVĚR Všechny nástroje mají vést k uplatňování zásad TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Všechny nástroje mají vést k uplatňování zásad TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Takový rozvoj, který současným i budoucím generacím umožňuje uspokojovat svoje potřeby a přitom co nejméně poškozovat ŽP. Takový rozvoj, který současným i budoucím generacím umožňuje uspokojovat svoje potřeby a přitom co nejméně poškozovat ŽP.


Stáhnout ppt "Nástroje ochrany ŽP Katedra ekologie a ŽP. 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální."

Podobné prezentace


Reklamy Google