Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“  Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“  Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“  Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT  Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0236  Tematická oblast: Člověk a ochrana zdraví  Autor: Ing. Iveta Kubistová  Téma: Ekologické chování na pracovišti  Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_OZ_20_EKONOMICKE NASTROJE A ZIVOTNI PROSTREDI  Datum tvorby: 24.8.2013  Anotace: materiál určen k procvičení ekologické problematiky  Klíčová slova: poplatky, sankce, ochrana životního prostředí

2 ekonomické nástroje sloužící k ochran ě ŽP Ekonomické nástroje a životní prostředí

3  Současné politiky životního prostředí vyspělých zemí používají různé ekonomické nástroje.  Nejčastěji:  poplatky, subvence, systém zálohování a speciální tržní nástroje, jako je prodej emisních povolení a pojištění odpovědnosti za škody na životním prostředí.

4 Příklady poplatků:  za znečišťování životního prostředí  za znečišťování ovzduší  za vypouštění odpadních vod do vod povrchových  za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních  za ukládání odpadů na skládky  za spalování odpadů

5  za hluk  za využívání přírodních zdrojů  za užívání vybraných umělých hnojiv a pesticidů  za používání tašek z umělých hmot, apod.  daně k ochraně životního prostředí  komunální (místní) daně  sankční platby

6 Úloha:  Vysvětlete pojem sankční platba.  Sankční platby jsou použity, pokud někdo nedodržuje zákony na ochranu životního prostředí. Sankční platby se uvalují ve formě pokuty a nedají se odpočítat z daňového základu.  Veškeré postihy a sankce v případě nedodržení určitých pravidel jsou určeny v zákonech týkajících se ochrany životního prostředí. od ostatních poplatk ů fixn ě dané, vždy v rozmezí 2-3 let a jejich výše stále roste. [6] [6] Poplatky za spalování odpad ů Poplatky za hluk Poplatky za využívání p ř írodních zdroj ů [6] [6] Podrobn ě ji také Poplatky za využívání p ř írodních zdroj ůPoplatky za využívání p ř írodních zdroj ů Poplatky za odb ě ry podzemní vody Jedná se o úhradu č ástky za odebrané množství podzemní vody. Poplatek je stanoven novelou zákona č. 20/2004 Sb., o vodách. P ř íjemcem poplatk ů je z 50 % Státní fond životního prost ř edí a z 50 % rozpo č ty územn ě p ř íslušného kraje.Státní fond životního prost ř edí Poplatky za odb ě ry vody z vodních tok ů Platba, kterou hradí organizace, které odebírají vodu z povrchových vod jeho správci. Odvody za odn ě tí p ů dy ze zem ě d ě lského p ů dního fondu= Úhrady jsou stanoveny zákonem č. 334/1992 Sb., o ochran ě zem ě d ě lského p ů dního fondu, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů. Souhlas s odvodem poskytuje p ř íslušný orgán ochrany zem ě d ě lského p ů dního fondu. Výb ě r mají v kompetenci celní ú ř ady. Výnos z odvod ů sm ěř uje z 60 % Státnímu fondu životního prost ř edí a z 40 % rozpo č t ů m obcí p ř íslušného katastru. Vyt ě žené prost ř edky musí být využity na zlepšení životního prost ř edí obce a na chrán ě ní krajiny a p ř írody.Státnímu fondu životního prost ř edí Poplatky za odn ě tí pozemk ů ur č ených k pln ě ní funkcí lesa Tyto poplatky jsou stanoveny v zákon ě č. 289/1995 Sb., o lesích, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů. Výše poplatku je ur č ena orgánem státní ochrany les ů a výb ě r mají v kompetenci celní ú ř ady. P ř íjemcem poplatk ů je z 60 % Státní fond životního prost ř edí a z 40 % rozpo č ty obcí p ř íslušného katastru. Vyt ě žené prost ř edky musí být využity na zlepšení životního prost ř edí obce a na zachování lesa.Státní fond životního prost ř edí Úhrady z dobývacího prostoru a z vydobytých vyhrazených nerost ů Dobývací prostorDobývací prostor je zhodnocen pomocí výsledk ů pr ů zkumu daného nalezišt ě, a sice na základ ě rozsahu, tvaru a mocnosti hlavního nalezišt ě. Nerosty jsou zaznamenány v zákon ě č. 44/1988 Sb., o ochran ě a využití nerostného bohatství, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů. Sazba úhrady se pohybuje v rozmezí 100-1000 K č za 1 hektar (bere se v potaz úrove ň ochrany životního prost ř edí, povaha č innosti a dopadu na životního prost ř edí)Nerosty Poplatky za kácení d ř evin Ochrana d ř eviny p ř ed jejich poškozením je upravena zákonem č. 114/1992 Sb. o ochran ě p ř írody a pouze rozší ř ily spot ř ební da ň z minerálních olej ů, a sice da ň ze zemního plynu, da ň z pevných paliv a da ň z elekt ř iny. [7]da ň ze zemního plynuda ň z pevných palivda ň z elekt ř iny [7] Dan ě k ochran ě životního prost ř edí Komunální (místní) dan ě Sank č ní platby Sank č ní platby jsou použity, pokud n ě kdo nedodržuje zákony na ochranu životního prost ř edí. Sank č ní platby se uvalují ve form ě pokuty a nedají se odpo č ítat z da ň ového základu. Veškeré postihy a sankce v p ř ípad ě nedodržení ur č itých pravidel jsou ur č eny v zákonech týkajících se ochrany životního prost ř edí. [1] [1] Pokuty

7 Zdroje:  Ekonomické nástroje: životní prostředí. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-08-24]. Dostupné z: http://www.enviwiki.cz/wiki/Ekonomick%C3%A9_n%C3%A1stroje  Galerie Klipart


Stáhnout ppt "Výukový materiál vytvořený v rámci projektu „EU peníze školám“  Škola: Střední škola právní – Právní akademie, s.r.o.  Typ šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google