Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje ochrany ŽP Aleš Pánek Katedra ekologie a ŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje ochrany ŽP Aleš Pánek Katedra ekologie a ŽP."— Transkript prezentace:

1 Nástroje ochrany ŽP Aleš Pánek Katedra ekologie a ŽP

2 Ekologie … věda o vztazích mezi organismy a jejich životním prostředím a mezi organismy navzájem (Ernest Haeckel 1866) … je třeba rozlišovat pojmy: Ochrana přírody … aktivita člověka k zachování krajiny - rostlin, živočichů a jejich stanovišť (chráněná území …) Environmentalistika … věda o vztazích člověka a ŽP; zkoumá působení člověka na ŽP; zabývá se prevencí i nápravou škod; monitoringem složek ŽP … ; obsahuje Ekologii i Ochranu přírody Ochrana životního prostředí … aktivita člověka k ochraně jeho životního prostředí (ochrana ovzduší, vody, půdy – složky životního prostředí); obsahuje Ochranu přírody

3 Složky životního prostředí … Ovzduší Voda Horniny Půda Organismy Ekosystémy Energie

4 1. Normativní 2. Ekonomické 3. Dobrovolné 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje ochrany ŽP

5 Normativní nástroj – např. zákon, kterým se stanoví emisní limit (max. množství vypouštěných látek) + sankce za jeho překročení (až 20 mil. Kč) Ekonomický nástroj – poplatek za znečišťování ovzduší (vypouštění emisí) – platí se každou tunu zpoplatněných látek (SO 2 – Kč/t) Srovnání působení normativních a ekonomických nástrojů – příklad (ovzduší) EL – Emisní limit Ekonomický nástroj v tomto případě nevyužívá svých možností a neplní svou funkci !

6 1. Normativní nástroje Registr právních předpisů Registr právních předpisů

7 2. Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT)

8 Poplatky za znečišťování ŽP – ovzduší zavedeny již v roce 1967 celkem zpoplatněno v současné době cca 90 látek (dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) hlavní zpoplatněné znečišťující látky: tuhé znečišťující látky (TZL), SO 2, NO x, těkavé organické látky (TOC), těžké kovy, CO, amoniak, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a methan vyjma základních emisí jsou ostatní znečišťující látky dále rozděleny do dvou skupin: I. třída – azbest, benzen, berylium a jeho sloučeniny II. třída - F, Cl, Br a jejich sloučeniny, sulfan, sirouhlík Mělo by platit: „znečišťování je ekonomicky nákladnější“ … ale neplatí … VÝZNAM!?

9 Princip: zdroje znečištění od určité velikosti (např. tepelný výkon zdroje od 200 kW) platí za každou vypouštěnou tunu stanovených škodlivin určitý poplatek Zdroje znečištění ovzduší:1. mobilní 2. stacionární Stacionární zdroje se dále dělí dle: míry vlivu na kvalitu ovzduší technického a technologického uspořádání Mobilní zdroje a stacionární spalovací zdroje fyzických osob s tepelným výkonem do 50 kW neplatí poplatky. Příjemce peněz za znečišťování ovzduší = obce a SFŽP Poplatky za znečišťování ŽP – ovzduší – II

10 Poplatky za znečišťování ŽP – ovzduší - III znečišťující látka sazba (Kč/t) tuhé znečišťující látky SO NO x 800 těkavé organické látky CO600 těžké kovy a jejich sloučeniny polycyklické aromatické uhlovodíky znečišťující látky třídy I znečišťující látky třídy II Autorizované měření emisí si zajišťuje znečišťovatel, stejně jako výpočet poplatku a podávání hlášení.

11

12

13 Následky znečišťování ovzduší 1. Poruchy přenosu kyslíku (NO x, CO) (methemoglobinemie, karboxyehemoglobin) 2. Nádorové bujení 3. Plicní onemocnění (otoky …) … a mnoho dalších (např. vliv O 3 na počet spermií)

14 Podzemní vody: všichni kdo vypouštějí - poplatek 3 500Kč za rok Povrchové vody – 2 složky: (i)Poplatek za znečištění – limit koncentrace (mg/l ) + hmotnostní limit (kg/rok); příklad: organické látky - limity: 40 mg/l a kg/rok), - poplatek 8 Kč za 1 kg (i)Poplatek z objemu - vypouštěných látek > m 3 /rok - poplatek 0,1 Kč za 1 m 3 Množství i koncentraci si zjišťuje znečišťovatel, stejně jako výpočet poplatku. ČIŽP toto náhodně a nepravidelně kontroluje. Motivací je investice do čistíren (levnější než platit poplatky) -> funguje. Vypouštění odpadních vod povoluje vodoprávní úřad. Příjemce peněz za vypouštění odpadních vod do povrchových vod = SFŽP Poplatky za znečišťování ŽP – vypouštění odpadní vody

15 Čištění odpadních vod ve veřejné kanalizaci v ČR,

16

17

18 Poplatky za znečišťování ŽP – ukládání odpadů na skládky NO KO NO  Poplatek za skládkování – 2 složky (i) základní – za uložení odpadu (i) základní – za uložení odpadu - poplatky obci (Kč/t) - poplatky obci (Kč/t) (ii) riziková – za uložení nebezpečného odpadu - poplatky SFŽP (Kč/t) - poplatky SFŽP (Kč/t)

19 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT)

20 POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ za odběry podzemní vody: nad m 3 /rok, 500 m 3 /měs., pitná x užitková voda – sazby 3 resp. 2 Kč/m 3 ; poplatek: 50 % do státního rozpočtu, 50 % SFŽP za odběry povrchové vody: nad m 3 /rok, 500 m 3 /měs., výjimky; výši poplatku si stanoví správce vodního toku za odnětí ze ZPF (trvalé x dočasné odvody, dle bonity půdy) za odnětí lesních pozemků (příjemcem jako u půdy 60 % SFŽP a 40 % obec; počítá se jako zráta na produkci + mimoprodukční funkce – např. lesy NP za úhrady z dobývání nerostných surovin – 2 složky: (i) z dobývacího prostoru – Kč/km 2 /rok (ii) z vydobytých vyhrazených nerostù - % z tržní ceny nerostů (max. 10 %), určuje Báňský úřad

21  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů ; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT) 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje

22 UŽIVATELSKÉ POPLATKY  za spotřebu látek poškozujících ozonovou vrstvu (freony…); platí se za dovezené i vyrobené (400 Kč/kg)  poplatky za vybraná umělá hnojiva, pesticidy, apod. (v ČR není)

23 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT)

24 DAŇOVÁ ZVÝHODNĚNÍ A ÚLEVY  Spotřební daň (bioplyn, dříve bionafta)  Daň z příjmu (u provozu – V a V E, solárních zař. - po dobu 5 let)  Silniční daň (MHD, elektromobily)  Daň z nemovitostí (ochranné lesy, vodní plochy, ekologizace vytápění + úspora – na 5 let)  Dědická a darovací daň (dotace ze SR, státních fondů, EU; sazby od 1%)  Úlevy (snížení poplatků při budování ekologicky šetrnějších technologií)

25 EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA (EDR) Účel: motivace osob i organizací k efektivnějšímu nakládání s přírodními zdroji a tím k menšímu poškozování životního prostředí, stimulace k zavádění nových šetrných technologií, zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti podniků Ekologická daňová reforma v ČR: - zavedení v letech 2008 – 2017 ve 3 etapách: 1. implementace směrnice Rady 2003/96/ES o zdanění energet. produktů a elektřiny, z níž vychází navrhovaný zákon o zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny 2. v letech 2010 – 2013 dojde k daňovým změnám u stejných komodit jako v 1. etapě, větší pozornost se věnuje dopravě a zvýhodní se ekologicky příznivé vlastnosti plynu oproti méně pro životní prostředí příznivým produktům 3. realizována má být v letech 2014 – V roce 2012 mají být k dispozici vyhodnocené dopady EDR v ČR a na základě těchto výsledků dojde k další úpravě daní.

26 Zavedené ekologické daňové reformy v Evropě: Energie (Německo, VB, Nizozemsko) Emise CO 2 (Itálie, Švédsko, Francie, Nizozemsko, Norsko) Spotřeba podzemní vody (Nizozemsko) Těžba stavebních hornin (Dánsko, VB) Exhalace oxidů dusíku a SO 2 (Švédsko) Znečištění vody (Francie, Německo) Jednorázové plastové nákupní tašky (Itálie, Irsko) Skládkování odpadu (Dánsko, VB, Nizozemsko) Umělá hnojiva (Rakousko, Finsko, Švédsko) Jednorázové obaly (Belgie, Itálie) Pesticidy (Belgie, Dánsko, Švédsko)

27  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT) 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje

28 DEPOZITNĚ REFUNDAČNÍ SYSTÉMY zálohy – funkce: •návratnost obalů •vytvoření finančních prostředků (z nevydaných záloh na recyklaci či zneškodnění vybraných obalů / výrobků, návratnost lze efektivně regulovat výší zálohy) Záloha s funkcí opakovaného navrácení obalu Nevratné – lze pouze třídit

29  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů ; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT) 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje

30 TRŽNĚ ORIENTOVANÉ NÁSTROJE obchodovatelná emisní povolení Cíl: vytvořit obchod s možnostmi znečišťovat ŽP vybranou látkou, s postupným snižováním celkového znečištění Princip: určení maximálně únosné míry zatížení území pro daný region, stát či celý svět, rozdělení možností znečišťovat mezi subjekty a umožnit výběr mezi investicí do šetrnějších technologií a koupí možnosti znečišťovat

31 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

32  Metody ČP (Cleaner Production)  LCA (Life Cycle Assesment)  „ekolabeling“ (ecolabelling)  EMAS, norma ISO (standardy registrace podniků u certifikačních orgánů) Znovín Znojmo a.s. BARUM CONTINENTAL, spol. s r. o., Otrokovice Pivovar Radegast a. s. - nepovinné nástroje na úrovni podniku, mohou zvýšit konkurenceschopnost 3. Dobrovolné nástroje

33 Označování ekologicky šetrných výrobků „ekolabeling“ (ecolabelling)  Výrobky šetrnější k ŽP  Značka chráněná zákonem Německo KanadaSkandinávie Japonsko

34 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

35 zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání – vliv na chování občanů „spotřebitelů“ - vliv na chování občanů, účast ve správních řízeních 4. Informační nástroje

36 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

37 5. Institucionární  Restrukturalizace státní správy  Ministerstva, krajské, obecní a pověřené obecní úřady, obecní úřady s rozšířenou pravomocí  Státní fond životního prostředí ČR – SFŽP – financuje projekty zlepšující stav ŽP Ministerstvo životního prostředí Krajské úřady Obecní úřady s rozšířenou působností Pověřené obecní úřady Obecní úřady Správy národních parků a chráněných oblastí Česká inspekce životního prostředí

38 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

39 6. Výzkum a vývoj  Využití poznatků pro ochranu ŽP  Nové bezodpadové technologie  Recyklační technologie  Využívání obnovitelných zdrojů energie  Monitoring změn stavu ŽP – varování před potencionálními riziky

40 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

41  zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon  V kompetenci ministerstva pro místní rozvoj (MMR)  Cíl: komplexita využití území s důrazem na harmonizaci ochrany ŽP s realizací ekonomických a sociálních potřeb - opatření preventivního charakteru, s vysokým významem a tradicí 6. Územní plánování

42 plochy rekreace plochy rodinných domků plochy bytových domů plochy rekreace a technického vybavení plochy občanské vybavenosti plochy podnikatelské Využití území: plochy lesů plochy zemědělské půdy

43 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

44 8. Mezinárodní spolupráce  Čerpání finančních prostředků pro ochranu ŽP ze zahraničních fondů  Poskytování zahraniční rozvojové pomoci  Aktivní členství v mezinárodních organizacích – OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), UNEP (program OSN pro ŽP)  Ratifikace a plnění mezinárodních smluv  Školení a semináře se zahraničními odborníky

45 ZÁVĚR  Všechny nástroje mají vést k uplatňování zásad TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Takový rozvoj, který současným i budoucím generacím umožňuje uspokojovat svoje potřeby a přitom co nejméně poškozovat životní prostředí! 

46 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nástroje ochrany ŽP Aleš Pánek Katedra ekologie a ŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google