Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nástroje ochrany ŽP Aleš Pánek Katedra ekologie a ŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nástroje ochrany ŽP Aleš Pánek Katedra ekologie a ŽP."— Transkript prezentace:

1 Nástroje ochrany ŽP Aleš Pánek Katedra ekologie a ŽP

2 Ekologie … věda o vztazích mezi organismy a jejich životním prostředím a mezi organismy navzájem (Ernest Haeckel 1866) … je třeba rozlišovat pojmy: Ochrana přírody … aktivita člověka k zachování krajiny - rostlin, živočichů a jejich stanovišť (chráněná území …) Environmentalistika … věda o vztazích člověka a ŽP; zkoumá působení člověka na ŽP; zabývá se prevencí i nápravou škod; monitoringem složek ŽP … ; obsahuje Ekologii i Ochranu přírody Ochrana životního prostředí … aktivita člověka k ochraně jeho životního prostředí (ochrana ovzduší, vody, půdy – složky životního prostředí); obsahuje Ochranu přírody

3 Složky životního prostředí … Ovzduší Voda Horniny Půda Organismy Ekosystémy Energie

4 1. Normativní 2. Ekonomické 3. Dobrovolné 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje ochrany ŽP

5 Normativní nástroj – např. zákon, kterým se stanoví emisní limit (max. množství vypouštěných látek) + sankce za jeho překročení (až 20 mil. Kč) Ekonomický nástroj – poplatek za znečišťování ovzduší (vypouštění emisí) – platí se každou tunu zpoplatněných látek (SO 2 – 1 000 Kč/t) Srovnání působení normativních a ekonomických nástrojů – příklad (ovzduší) EL – Emisní limit Ekonomický nástroj v tomto případě nevyužívá svých možností a neplní svou funkci !

6 1. Normativní nástroje Registr právních předpisů Registr právních předpisů

7 2. Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT)

8 Poplatky za znečišťování ŽP – ovzduší zavedeny již v roce 1967 celkem zpoplatněno v současné době cca 90 látek (dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší) hlavní zpoplatněné znečišťující látky: tuhé znečišťující látky (TZL), SO 2, NO x, těkavé organické látky (TOC), těžké kovy, CO, amoniak, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) a methan vyjma základních emisí jsou ostatní znečišťující látky dále rozděleny do dvou skupin: I. třída – azbest, benzen, berylium a jeho sloučeniny II. třída - F, Cl, Br a jejich sloučeniny, sulfan, sirouhlík Mělo by platit: „znečišťování je ekonomicky nákladnější“ … ale neplatí … VÝZNAM!?

9 Princip: zdroje znečištění od určité velikosti (např. tepelný výkon zdroje od 200 kW) platí za každou vypouštěnou tunu stanovených škodlivin určitý poplatek Zdroje znečištění ovzduší:1. mobilní 2. stacionární Stacionární zdroje se dále dělí dle: míry vlivu na kvalitu ovzduší technického a technologického uspořádání Mobilní zdroje a stacionární spalovací zdroje fyzických osob s tepelným výkonem do 50 kW neplatí poplatky. Příjemce peněz za znečišťování ovzduší = obce a SFŽP Poplatky za znečišťování ŽP – ovzduší – II

10 Poplatky za znečišťování ŽP – ovzduší - III znečišťující látka sazba (Kč/t) tuhé znečišťující látky 3 000 SO 2 1 000 NO x 800 těkavé organické látky 2 000 CO600 těžké kovy a jejich sloučeniny 20 000 polycyklické aromatické uhlovodíky 20 000 znečišťující látky třídy I. 20 000 znečišťující látky třídy II. 10 000 Autorizované měření emisí si zajišťuje znečišťovatel, stejně jako výpočet poplatku a podávání hlášení.

11

12

13 Následky znečišťování ovzduší 1. Poruchy přenosu kyslíku (NO x, CO) (methemoglobinemie, karboxyehemoglobin) 2. Nádorové bujení 3. Plicní onemocnění (otoky …) … a mnoho dalších (např. vliv O 3 na počet spermií)

14 Podzemní vody: všichni kdo vypouštějí - poplatek 3 500Kč za rok Povrchové vody – 2 složky: (i)Poplatek za znečištění – limit koncentrace (mg/l ) + hmotnostní limit (kg/rok); příklad: organické látky - limity: 40 mg/l a 10 000 kg/rok), - poplatek 8 Kč za 1 kg (i)Poplatek z objemu - vypouštěných látek > 100 000m 3 /rok - poplatek 0,1 Kč za 1 m 3 Množství i koncentraci si zjišťuje znečišťovatel, stejně jako výpočet poplatku. ČIŽP toto náhodně a nepravidelně kontroluje. Motivací je investice do čistíren (levnější než platit poplatky) -> funguje. Vypouštění odpadních vod povoluje vodoprávní úřad. Příjemce peněz za vypouštění odpadních vod do povrchových vod = SFŽP Poplatky za znečišťování ŽP – vypouštění odpadní vody

15 Čištění odpadních vod ve veřejné kanalizaci v ČR, 1990-2004

16

17

18 Poplatky za znečišťování ŽP – ukládání odpadů na skládky 1 700 1 400 1 200 1 100 NO 500400300200KO2009200720052002 4 500 3 300 2 500 2 000 NO  Poplatek za skládkování – 2 složky (i) základní – za uložení odpadu (i) základní – za uložení odpadu - poplatky obci (Kč/t) - poplatky obci (Kč/t) (ii) riziková – za uložení nebezpečného odpadu - poplatky SFŽP (Kč/t) - poplatky SFŽP (Kč/t)

19 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT)

20 POPLATKY ZA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ za odběry podzemní vody: nad 6 000 m 3 /rok, 500 m 3 /měs., pitná x užitková voda – sazby 3 resp. 2 Kč/m 3 ; poplatek: 50 % do státního rozpočtu, 50 % SFŽP za odběry povrchové vody: nad 6 000 m 3 /rok, 500 m 3 /měs., výjimky; výši poplatku si stanoví správce vodního toku za odnětí ze ZPF (trvalé x dočasné odvody, dle bonity půdy) za odnětí lesních pozemků (příjemcem jako u půdy 60 % SFŽP a 40 % obec; počítá se jako zráta na produkci + mimoprodukční funkce – např. lesy NP za úhrady z dobývání nerostných surovin – 2 složky: (i) z dobývacího prostoru – 10 000 Kč/km 2 /rok (ii) z vydobytých vyhrazených nerostù - % z tržní ceny nerostů (max. 10 %), určuje Báňský úřad

21  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů ; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT) 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje

22 UŽIVATELSKÉ POPLATKY  za spotřebu látek poškozujících ozonovou vrstvu (freony…); platí se za dovezené i vyrobené (400 Kč/kg)  poplatky za vybraná umělá hnojiva, pesticidy, apod. (v ČR není)

23 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT)

24 DAŇOVÁ ZVÝHODNĚNÍ A ÚLEVY  Spotřební daň (bioplyn, dříve bionafta)  Daň z příjmu (u provozu – V a V E, solárních zař. - po dobu 5 let)  Silniční daň (MHD, elektromobily)  Daň z nemovitostí (ochranné lesy, vodní plochy, ekologizace vytápění + úspora – na 5 let)  Dědická a darovací daň (dotace ze SR, státních fondů, EU; sazby od 1%)  Úlevy (snížení poplatků při budování ekologicky šetrnějších technologií)

25 EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA (EDR) Účel: motivace osob i organizací k efektivnějšímu nakládání s přírodními zdroji a tím k menšímu poškozování životního prostředí, stimulace k zavádění nových šetrných technologií, zvýšení zaměstnanosti a konkurenceschopnosti podniků Ekologická daňová reforma v ČR: - zavedení v letech 2008 – 2017 ve 3 etapách: 1. implementace směrnice Rady 2003/96/ES o zdanění energet. produktů a elektřiny, z níž vychází navrhovaný zákon o zdanění pevných paliv, zemního plynu a elektřiny 2. v letech 2010 – 2013 dojde k daňovým změnám u stejných komodit jako v 1. etapě, větší pozornost se věnuje dopravě a zvýhodní se ekologicky příznivé vlastnosti plynu oproti méně pro životní prostředí příznivým produktům 3. realizována má být v letech 2014 – 2017. V roce 2012 mají být k dispozici vyhodnocené dopady EDR v ČR a na základě těchto výsledků dojde k další úpravě daní.

26 Zavedené ekologické daňové reformy v Evropě: Energie (Německo, VB, Nizozemsko) Emise CO 2 (Itálie, Švédsko, Francie, Nizozemsko, Norsko) Spotřeba podzemní vody (Nizozemsko) Těžba stavebních hornin (Dánsko, VB) Exhalace oxidů dusíku a SO 2 (Švédsko) Znečištění vody (Francie, Německo) Jednorázové plastové nákupní tašky (Itálie, Irsko) Skládkování odpadu (Dánsko, VB, Nizozemsko) Umělá hnojiva (Rakousko, Finsko, Švédsko) Jednorázové obaly (Belgie, Itálie) Pesticidy (Belgie, Dánsko, Švédsko)

27  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT) 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje

28 DEPOZITNĚ REFUNDAČNÍ SYSTÉMY zálohy – funkce: •návratnost obalů •vytvoření finančních prostředků (z nevydaných záloh na recyklaci či zneškodnění vybraných obalů / výrobků, návratnost lze efektivně regulovat výší zálohy) Záloha s funkcí opakovaného navrácení obalu Nevratné – lze pouze třídit

29  Poplatky za znečišťování ŽP  Poplatky za využívání přírodních zdrojů  Uživatelské poplatky  Sankční platby  Daňová zvýhodnění  Granty, dotace, dary  Úlevy  Depozitně refundační systémy  Tržně orientované nástroje - podpůrné nástroje normativních nástrojů ; účel: stimulace subjektů k využívání nejlepších dostupných technologií (BAT) 2. Ekonomické nástroje 2. Ekonomické nástroje

30 TRŽNĚ ORIENTOVANÉ NÁSTROJE obchodovatelná emisní povolení Cíl: vytvořit obchod s možnostmi znečišťovat ŽP vybranou látkou, s postupným snižováním celkového znečištění Princip: určení maximálně únosné míry zatížení území pro daný region, stát či celý svět, rozdělení možností znečišťovat mezi subjekty a umožnit výběr mezi investicí do šetrnějších technologií a koupí možnosti znečišťovat

31 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

32  Metody ČP (Cleaner Production)  LCA (Life Cycle Assesment)  „ekolabeling“ (ecolabelling)  EMAS, norma ISO 14 000 (standardy registrace podniků u certifikačních orgánů) Znovín Znojmo a.s. BARUM CONTINENTAL, spol. s r. o., Otrokovice Pivovar Radegast a. s. - nepovinné nástroje na úrovni podniku, mohou zvýšit konkurenceschopnost 3. Dobrovolné nástroje

33 Označování ekologicky šetrných výrobků „ekolabeling“ (ecolabelling)  Výrobky šetrnější k ŽP  Značka chráněná zákonem Německo KanadaSkandinávie Japonsko

34 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

35 zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o ŽP zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon Enviromentální osvěta, výchova a vzdělávání – vliv na chování občanů „spotřebitelů“ - vliv na chování občanů, účast ve správních řízeních 4. Informační nástroje

36 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

37 5. Institucionární  Restrukturalizace státní správy  Ministerstva, krajské, obecní a pověřené obecní úřady, obecní úřady s rozšířenou pravomocí  Státní fond životního prostředí ČR – SFŽP – financuje projekty zlepšující stav ŽP Ministerstvo životního prostředí Krajské úřady Obecní úřady s rozšířenou působností Pověřené obecní úřady Obecní úřady Správy národních parků a chráněných oblastí Česká inspekce životního prostředí

38 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

39 6. Výzkum a vývoj  Využití poznatků pro ochranu ŽP  Nové bezodpadové technologie  Recyklační technologie  Využívání obnovitelných zdrojů energie  Monitoring změn stavu ŽP – varování před potencionálními riziky

40 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

41  zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon  V kompetenci ministerstva pro místní rozvoj (MMR)  Cíl: komplexita využití území s důrazem na harmonizaci ochrany ŽP s realizací ekonomických a sociálních potřeb - opatření preventivního charakteru, s vysokým významem a tradicí 6. Územní plánování

42 plochy rekreace plochy rodinných domků plochy bytových domů plochy rekreace a technického vybavení plochy občanské vybavenosti plochy podnikatelské Využití území: plochy lesů plochy zemědělské půdy

43 1. Normativní (právní, administrativní) 2. Ekonomické nástroje 3. Dobrovolné (měkké) 4. Informační 5. Institucionální 6. Výzkum a vývoj 7. Územní plánování 8. Mezinárodní spolupráce Nástroje (prostředky) ochrany ŽP

44 8. Mezinárodní spolupráce  Čerpání finančních prostředků pro ochranu ŽP ze zahraničních fondů  Poskytování zahraniční rozvojové pomoci  Aktivní členství v mezinárodních organizacích – OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), UNEP (program OSN pro ŽP)  Ratifikace a plnění mezinárodních smluv  Školení a semináře se zahraničními odborníky

45 ZÁVĚR  Všechny nástroje mají vést k uplatňování zásad TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Takový rozvoj, který současným i budoucím generacím umožňuje uspokojovat svoje potřeby a přitom co nejméně poškozovat životní prostředí! 

46 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nástroje ochrany ŽP Aleš Pánek Katedra ekologie a ŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google