Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR"— Transkript prezentace:

1 Projekt realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb. prováděcí vyhláška 416/2004Sb. I. část Kurz Právního minima Mladá Boleslav 25. – Ing. Libuše Nivnická Projekt realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

2 Finanční kontrola Zákon 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ( zákon o finanční kontrole) Prováděcí vyhláška 416/2004 Sb. Jejich aplikace v praxi příspěvkové organizace – interní dokumenty, provádění

3 Finanční kontrola Zákon 320/2001 Sb. – zákon o finanční kontrole
Komentář vybraných ustanovení: Předmět úpravy (§1) Základní pojmy (§2) Systém finanční kontroly tvoří: ( §3) - veřejnosprávní kontrola (§§ 7 – 11) - kontrola podle mezinárodních smluv (§ 24) - vnitřní kontrolní systém (§§ 25 – 31) Cíle finanční kontroly (§4) Organizační zajištění Kontrolní metody a kontrolní postupy (§6) (upravuje podrobně vyhl. 416/2004 Sb.), aplikace v praxi

4 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§1 Předmět úpravy: jsou zde zakotveny právní vztahy: osobnostní působnost zákona – tj. jsou specifikovány subjekty těchto vztahů viz A věcná působnost zákona – tj. jsou vymezeny finančně-kontrolní vztahy viz. B zákon tedy: A) Vymezuje uspořádání a rozsah finanční kontroly vykonávané mezi orgány veřejné správy mezi orgány veřejné správy a žadateli nebo příjemci veřejné finanční podpory uvnitř orgánů veřejné správy B) Stanoví předmět hlavní cíle ( vazba na § 4) finanční kontroly zásady vykonávané podle tohoto zákona a podle zvláštních předpisů

5 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
…. podle zvláštních předpisů, které upravují materii věcně identickou se zákonem o finanční kontrole, je například kontrola upravená: Zákonem 219/200 Sb. O majetku České republiky ….§ 48 Zák. 218/200 Sb. O rozpočtových pravidlech …§ 39 a 43 Zák. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů …§ 15 Zák. 121/200 Sb. O hlavním městě Praze ….§ 2 Zák. 128/2000 Sb. O obcích ……§9 Zák. 129/2000 Sb. O krajích …..§2 a další

6 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§2 Vymezení pojmů: Vybrané pojmy: orgán veřejné správy ……. organizační složka státu, státní přísp. Organizace, městská část hl. města Prahy, územní samosprávný celek, příspěvková organizace územního samosprávného celku kontrolovanou osobou – orgán veřejné správy uvedený v bodě 1), právnická nebo fyzická osoba, která je žadatelem o veřejnou finanční podporu nebo jejím příjemcem , … kontrolním orgánem orgán veřejné správy, který je podle tohoto zákona nebo zvláštního předpisu oprávněný finanční kontrolu provádět vedoucí orgánu veřejné správy - obecně statutární orgán ve smyslu ustanovení § 20 občanského zákoníku – osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby Osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ( práv. nebo fyz. osoba podílející se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných finančních prostředků )

7 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
veřejnými financemi jsou: - veřejné příjmy - příjmy státu nebo právnických osob definovaných jako orgán veřejné správy ( příjmy uvedené ve zvláštních zákonech - příjmy státního rozpočtu, rozpočtu kraje, obce ) - veřejné výdaje – výdaje vynaložené ze státního rozpočtu,kraje, obce, státních fondů, prostř. ze zahraničí na základě mezinárodních smluv veřejné prostředky - veřejné finance, věci, majetková práva a jiného majetkové hodnoty patřící státu nebo právnické osobě vymezené jako orgán veřejné správy Veřejná finanční podpora – dotace, příspěvky, návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, rozpočtu územně samosprávných celků, státní záruky, sleva na daních, osvobození od cla aj.

8 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
Operace – finanční a majetková vyjadřuje postupy při nakládání s veřejnými prostředky, které mají svůj odraz v příslušných evidencích – zejména účetních, pokladních a operativních. Správnost operace – vyjadřuje: - právní aspekt - soulad s právními předpisy - ekonomický aspekt tj. dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností (analýza 3E - Economy, Efficiency, Effectivness)

9 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
Hospodárnost (Economy) - „dělat věci levně“ - je použití veřejných prostředků, k zajištění úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků. Kritérium, které se hodnotí na vstupu. Efektivnost (Efficiency) - „ dělat věci správnou cestou“ – takové použití veřejných prostředků, kterými se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosů ve srovnání s objemem vynaložených prostředků. Kritérium , které hodnotí vztah mezi vstupem a výstupem. Účelnost (Effectivness) - „ dělání správných věcí“ - takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů. Kritérium hodnocené na výstupu.

10 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
je definována jako součást systému finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky tvoří ji podsystémy : a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (§§ 7-23) = veřejnosprávní kontrola b) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv ( § 24) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy ( § 25 – 31) ten má dva podsystémy: systém finančního řízení a řídící kontroly = řídící kontrola Musí zajistit každý subjekt systém interního auditu – nemusí být zřízen vždy

11 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 4 Hlavní cíle finanční kontroly prověřovat : dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky zajištění ochrany veřejných prostředků proti nesrovnalostem, rizikům, nedostatkům, neúčelnému a neefektivnímu nakládání s veř. prostředky včasné informování orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky,o prováděných operacích hospodárný, efektivní a účelný („3E“) výkon veřejné správy Pro hodnocení „3E“ musí být stanovena kritéria. Pokud nevyplývají z obecných právních předpisů, norem apod. musí je předem stanovit vedoucí orgánu veřejné správy. (Dále viz část II. Interní audit)

12 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 5 Organizační zajištění finanční kontroly Odpovědnost mají vedoucí orgánů veřejné správy. Jsou odpovědni za: organizování finanční kontroly řízení finanční kontroly zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly

13 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
Vedoucí orgánu veřejné správy musí: Rozvrhnout a zavést takový systém finanční kontroly, který zajistí přiměřenou míru ujištění o tom, že budou plněny schválené záměry a cíle orgánu veřejné správy. Přiměřenost je třeba posuzovat ve vztahu k rizikům a také s ohledem na to, že náklady na kontrolu by neměly převýšit její přínos. Personálně zajistit výkon finanční kontroly ( kvalifikační předpoklady, bezúhonnost, zamezení střetu zájmů - §73 ZP) Stanovit cíle finanční kontroly podle charakteru úkolů ( musí být vhodné, srozumitelné, přiměřené, zakomponovatelné do hlavních úkolů Zajistit realizaci výsledků finanční kontroly ( §§ 18,19 a 28 zák.).

14 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 6 Kontrolní metody a kontrolní postupy kontrolní metody – cesty k získávání objektivních informací ( těmi jsou - zjištění skutečného stavu hospodaření a porovnání s dokumentací, kontrolní výpočty, analýza údajů v fin. výkazech, aj.) V zákoně jsou uvedeny nejčastěji využívané metody , není vyloučeno užití dalších – syntéza, analogie, experiment, modelování aj. kontrolní postupy – schvalovací (před), operační ( zajistí průběh operací), hodnotící( posouzení provedených operací) , revizní (prověření správnosti). V zákonu uvedeny rovněž demonstrativně, jejich obsah lze flexibilně přizpůsobovat a zdokonalovat v návaznosti na rozvoj automatizovaných systémů Podrobně stanoveno v prováděcím předpise vyhl. 416/2004 Sb. ( viz dále)

15 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
Veřejnosprávní kontrola §§ 7 – 24 Malé opakování ……

16 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
a) systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány (§§ ) = veřejnosprávní kontrola b) systém finanční kontroly vykonávané podle mezinárodních smluv ( vazba na § 24) vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy ( §§ 25 – 31) Dva podsystémy: řídící kontrola interní audit

17 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§7 veřejnosprávní kontrola je systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány ústředním správním orgánem pro finanční kontrolu je Ministerstvo financí ČR – metodicky řídí a koordinuje § 9 – působnost územních samosprávných celků Územní samosprávné celky kontrolují hospodaření s veřejnými prostředky a prověřují přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému u příspěvkových organizací ve své působnosti.

18 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 11 Společná ustanovení k působnosti kontrolních orgánů Veřejnosprávní kontrola probíhá jako kontinuální proces: předběžná (zda plánované operace odpovídají stanoveným úkolům organizace. Výsledkem je v kladném případě schválení operace). průběžná ( cílem je monitorování správnosti postupů) následná ( po vyúčtování operace, prověřování přiměřenosti vnitř. kontrolního sytému ).

19 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 13 Pravidla pro výkon veřejnosprávní kontroly na místě upravují procesně-právní působnost při výkonu finanční kontroly vazba na část třetí zákona o státní kontrole - ustanovení § 8 – 26 zákona 552/1991 Sb.) § 14 Zahájení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě: předložení písemného pověření kontrolovaná osoba je povinna na vyžádání předložit kontrolnímu orgánu výsledky předchozích kontrol, které mají vztah k předmětu kontroly výkon finanční kontroly probíhá ve dvou fázích: - proces kontrolního zjišťování - následná reakce na kontrolní zjištění

20 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 15 Ukončení veřejnosprávní kontroly vykonávané na místě marným uplynutím lhůty pro podání námitek ( § 17 kontrolního řádu zákona o státní kontrole - lhůta pětidenní ode dne seznámení s protokolem, nestanoví-li kontrolní pracovník lhůtu delší) marným uplynutím lhůty pro podání odvolání ( podle § 18 kontrolního řádu zákona o státní kontrole – lhůta patnáctidenní ode dne doručení rozhodnutí o námitkách) dnem doručení rozhodnutí kontrolního orgánu, proti kterému se nelze dále odvolat §18, odst. 5 kontrolního řádu zákona o státní kontrole)

21 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§ 18 Opatření k nápravě Kontrolovaná osoba je povinna přijmout opatření k odstranění nedostatků bez zbytečných odkladů nejpozději ve lhůtě stanovené kontrolním orgánem. Tři způsoby realizační fáze navazující na finanční kontrolu - váže na rozsah oprávnění orgánů veřejné správy: kontrolní orgán je vybaven oprávněním k přímému uložení opatření kontrolní orgán nemůže přímo přikázat zjednání nápravy – odstranění závadného stavu. Tehdy, když je k tomu oprávněn jiný orgán, postoupí kontrolní orgán své zjištění tomuto orgánu. Př. vazba na FÚ - ukládání odvodů, penále za porušení rozpočtové kázně

22 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
§19 Informace o uložení opatření k nápravě Kontrolované osoby jsou povinny písemně informovat kontrolní orgán o přijetí opatření k  odstranění nedostatků a o jejich splnění ve stanovených lhůtách. Kontrolní orgán je oprávněn přijatá opatření k nápravě prověřit. § 20 Pokuty Pokud kontrolované osoby nepřijaly opatření nebo je nesplnily v určených termínech, mohou kontrolní orgány uložit pokutu až do výše ,- Kč Pokutu lze uložit do 6 měsíců ode dne, kdy se kontrolní orgány dozvěděly o nepřijetí, neplnění, nejdéle do 3 let po ukončení veřenosprávní kontroly § 22 Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly subjekty předkládají roční zprávy správcům rozpočtových kapitol

23 Finanční kontrola zákon 320/2001 Sb.
Přestávka


Stáhnout ppt "Projekt realizován za finanční podpory Ministerstva kultury ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google