Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

O VZDĚLÁVÁNÍ GEODETŮ V ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "O VZDĚLÁVÁNÍ GEODETŮ V ČR"— Transkript prezentace:

1 O VZDĚLÁVÁNÍ GEODETŮ V ČR
Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) 11. SETKÁNÍ GEODETŮ Beroun 5. – 6. června 2014 O VZDĚLÁVÁNÍ GEODETŮ V ČR doc. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. Institut geodézie a důlního měřictví Hornicko – geologická fakulta VŠB – TU Ostrava

2 17. stol – trigonometrie a geometrie
Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora) POHLED DO HISTORIE VÝCHOVY ZEMĚMĚŘIČŮ 17. stol – trigonometrie a geometrie součást studia matematiky na šlechtických akademiích rozvoj …stavovské inženýrské školy polytechnické učiliště v Praze 1896 …dvouletý učební obor zakončený odbornou státní závěrečnou zkouškou Vyučování měření a mapového zobrazování Země má z pohledu do historie dlouhou tradici. V našich zemích byla trigonometrie a geometrie již od 17. století součástí studia matematiky na šlechtických akademicích. Od této doby se zeměměřický obor rozvíjel na stavovských inženýrských školách, později na polytechnickém učilišti v Praze. V době rakousko uherské říše vnímaly rakouské úřady funkci zeměměřiče spojenou pouze s pozemkovým katastrem a tak zřídily na vysokých školách výnosem z roku 1896 pouze dvouletý učební obor zakončený odbornou státní závěrečnou zkouškou. Toto studium bylo společně s Prahou zavedeno na Českém vysokém učení technickém v Brně. Zeměměřická veřejnost však s tímto stavem nebyla spokojena a tak v r začala vyvíjet úsilí o čtyřleté studium zakončené dvě,a státními zkouškami a s promočním právem. Pro zřízení tothot práíva příznivě působila skutečnost provedení pozemkové reformy, pořizování regulačních plánů a potřeba obnovy 100 let starého katastrálního operátu. 1912 …úsilí o čtyřleté studium zakončené dvěma státními zkouškami s promočním právem Zdroj: KOVAŘÍK, J.: Vývoj civilních vysokých a středních zeměměřických škol v Československu, Geodetický a kartografický obzor, ročník 14 (58), číslo 4/1968, str

3 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
POHLED DO HISTORIE VÝCHOVY ZEMĚMĚŘIČŮ 1920 …ČVUT ….Vysoká škola speciálních nauk prvním oddělením se stává učební obor pro vzdělání zeměměřičů 1927….zákon o rozšíření studia na 3 roky a o přiznání práva absolventů získávat hodnost doktora technických věd dvě státní závěrečné zkoušky V roce 1920 vzniká na nově vytvořeném ČVUT jako jedna ze sedmi samostatných fakult Vysoká škola speciálních nauk a prvním oddělením na této škole je učební obor pro vzdělání zeměměřičů.. v roce 1927 vzniká zákon o rozšíření studia na 3 roky a o přiznání práva absolventů získávat hodnost doktora technických věd. tříleté studium obsahovalo dvě státní závěrečné zkoušky, první po dvou letech studia a druhé po třetím roce. Noví absolventi nacházejí uplatnění v základních geodetických prácích, mapování, pozemkových úpravách, stavebnictví, měření podzemních prostor uplatnění absolventů: základní geodetické práce, mapování aplikační uplatnění geodézie-pozemkové úpravy, stavebnictví, měření podzemních prostor Zdroj: KOVAŘÍK, J.: Vývoj civilních vysokých a středních zeměměřických škol v Československu, Geodetický a kartografický obzor, ročník 14 (58), číslo 4/1968, str

4 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
POHLED DO HISTORIE VÝCHOVY ZEMĚMĚŘIČŮ 1927 ….nový katastrální zákon…zvyšuje nároky na výchovu zeměměřičů 1946 …. rozšíření studia zeměměřického oboru na 4 roky studijní program obsahoval 57 předmětů semestrální průměr byl 34 vyučovacích hodin za týden 1950 … otevřeno střední zeměměřické studium při průmyslové škole stavební v Praze - Smíchově 1951 … samostatná Střední průmyslová škola zeměměřická Potřebu dostat zeměměřický obor na vysokých školách na stejnou úroveň s ostatními s technickými obory (4 roky studia) umocňuje fakt, že v roce 1927 vchází v platnost nový katastrální zákon…toto se však nedaří prosadit a snaha o rozšíření studia na 4 roky se setkává s úspěch až v roce 1946. Tento studijní program na pražské technice obsahoval v letech celkem 57 předmětů a semestrální průměr byl 34 vyučovacích hodin za týden. V roce 1950 bylo u nás otevřeno střední zeměměřické studium při průmyslové škole stavební v Praze – Smíchově, kde byly zřízeny první dvě zeměměřické třídy. V roce 1951 bylo toto studium osamostatněno a vzniká první samostatná Střední průmyslová škola zeměměřická. Kromě této školy bylo střední zeměměřické studium zavedeno na střední průmyslové škole stavební a zeměměřické v Košicích a na středních průmyslových školách stavebních v Brně, Bratislavě a Žilině V roce 1953 střední průmyslové školy umožnily studium při zaměstnání, které mělo nejdříve formu externí později dálkovou a zvyšovalo tak úroveň klasifikovaných praktických zeměměřičů střední zeměměřické studium zavedeno: střední průmyslové škole stavební a zeměměřické v Košicích střední průmyslové škole v Brně, Bratislavě a Žilině

5 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - SŠ Střední vzdělání zeměměřičů střední stavební odborné průmyslové školy čtyřleté studium ukončené státní maturitní zkouškou Střední průmyslová škola zeměměřická Praha Odborné povinné předměty: Střední odborné vzdělání zeměměřičů je zajišťováno středními odbornými školami většinou v rámci středních stavebních průmyslových škol. Studium ne těchto školách je čtyřleté a je ukončeno státní maturitní zkouškou jak praktickou, tak teoretickou. Poznatky z praxe dle koncepce rozvoje zeměměřictví, kterou zpracoval VÚGTK ukazují, že střední odborné školy vedou výuku na velmi dobré úrovni a do výuky zavádějí nové metody a využitím jak klasických, tak nových přístrojů a technologií. Jedinou samostatnou zeměměřickou školou je Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze, kde mezi odborné předměty studia patří…… (Ze zkušenosti z vysoké školy, kdy byla změně osnova předmětu geodetické kreslení (což bylo klasické kreslení, kde se studenti alespoň trochu naučili technickému písmu a alespoň trochu základům technického kreslení jsem se zaradovala, když jsem v těchto předmětech objevila Kartografické rýsování….ovšem až do chvíle, když jsem zjistila co je vlastně náplní tohoto předmětu a tou je CAD systém, MicroStation, práce s georeferencovanými daty a počítačová tvorba datových děl…klasické rýsování snad alespoň trochu nahradí deskriptivní geometrie…co naplat…vývoj je vývoj). Co se týče praxe studentů, pak náplní osnov oboru je souvislá praxe 5 dní vždy po každém ročníku studia včetně ročníku maturitního. Fotogrammetrie Geodézie Katastr nemovitostí Kartografické rýsování Kartografie Mapování Praxe

6 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
Na dalším slide jsou informace převzaté z webových stránek MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) – Výběr z rejstříku škol a školských zařízení, kde je zaveden obor vzdělání Geodézie, nebo Geodézie a katastr nemovitostí 3646 v druhu zařízení střední vzdělávací školy.. Na střední průmyslové škole Loket je studium tohoto oboru možné pouze dálkově……. Zdroj: MŠMT ČR, Výběr z rejstříku škol a školských zařízení

7 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR - SOUČASNOST POČET ABSOLVENTŮ STŘEDNÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V LETECH 2009 2010 2011 průměr SPŠ zeměměřická v Praze 50 57 33 47 SPŠ stavební v Brně 15 26 22 21 SPŠ stavební v Opavě 20 14 18 SPŠ stavební v Ostravě 19 SPŠ stavební v Duchcově 27 28 Celkem SŠ 132 151 116 133 SPŠ.. střední průmyslová škola Tabulka s počty absolventů středního vzdělání. Tyto informace získali členové odborné skupiny Inženýrské geodézie Českého svazu geodetů a kartografů od ředitelů příslušných školských zařízení, v tabulce jsou pouze vybrané střední odborné průmyslové školy. Zdroj: OS - IG, ČSGK

8 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - VŠ Veřejné vysoké školy: Fakulta stavební ČVUT v Praze pouze prezenční studium Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky Fakulta stavební, VUT v Brně Přípravu vysokoškolsky vzdělaných odborníků zeměměřického směru a to i v oblastech katastru nemovitostí zajišťují v současné době tyto státní vysoké školy: Fakulta stavební ČVUT, kde se původně na výuce odborných předmětů podílely 4 katedry, v současné době jsou to pouze katedry 2. Geomatika je obor vycházející z inženýrských základů a informačních technologií, která se zabývá sběrem, modelováním, analýzou a správou prostorových dat, jako jsou družicová navigace, dálkový průzkum Země, katastr nemovitostí, fotogrammetrie a geografické informační systémy (GIS). Zeměměřictví lze rovněž na vysokoškolské úrovni studovat na fakultě stavební v Brně, na které je zřízen Ústav geodézie. Studium probíhá v tříletých bakalářských studijních programech (v prezenční nebo kombinované formě) a v navazujícím dvouletém magisterském studiu (prezenční forma), a v současnosti v tříletém doktorském studiu….. Ústav geodézie Bc studium v prezenční i kombinované formě Nmg ...studium v prezenční formě Zdroj: Koncepce rozvoje zeměměřictví, VÚGTK v.v.i.

9 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - VŠ Hornicko-geologická fakulta v Ostravě Institut geodézie a důlního měřictví Inženýrská geodézie Důlní měřictví Bc., Nmg. …v prezenční i kombinované formě Fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Na Institutu geodézie a důlního měřictví na Hornicko-geologické fakultě. Vysoké školy báňské – TU v Ostravě je zaveden studijní program Geodézie a kartografie v jehož rámci jsou vyučovány dva samostatné studijní obory Inženýrská geodézie a důlní měřictví. Výuka těchto oborů probíhá ve tříletém studijním bakalářském programu a dvouletém navazujícím magisterském programu. Oba programy jsou vyučovány v prezenční i kombinované formě. Studenti mohou déle pokračovat ve třetím stupni vysokoškolského vzdělání a to ve tříletém doktorském studiu. Fakulta aplikovaných věd západočeské univerzity v Plzni zajišťuje v rámci katedry matematiky přesněji oddělení geomatiky zajišťuje výuku předmětů oboru zeměměřictví a katastru nemovitostí v rámci studijního programu Geomatika ve tříletém bakalářském, dvouletém magisterském a čtyřletém doktorském studiu. Katedra matematiky, oddělení geomatiky Zdroj: Koncepce rozvoje zeměměřictví, VÚGTK v.v.i.

10 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - VŠ Státní vysoké školy Fakulta vojenských technologií Univerzity obrany Katedra Vojenská geografie a meteorologie jako součást oboru Vojenská geografie a meteorologie Uplatnění absolventů: Na fakultě vojenských technologií lze studovat zeměměřictví jako součást oboru vojenská geografie a meteorologie. Obor je z hlediska zeměměřictví založen podobně jako klasické obory geodézie a kartografie, je však doplněn dosti značným podílem geoinformatiky a vojenské geografie. Druhou část oboru tvoří studium meteorologie, fyziky atmosféry a klimatologie. Uplatnění absolventů: …po krátkodobém zácviku se absolventi rovněž uplatňují v podmínkách mezinárodních zahraničních misí v Geografické službě AČR v Hydrometeorologické službě AČR v podmínkách mezinárodních zahraničních misí Zdroj: Koncepce rozvoje zeměměřictví, VÚGTK v.v.i.

11 Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)
VÝCHOVA ZEMĚMĚŘIČŮ V ČR – SOUČASNOST - VŠ VYSOKÁ ŠKOLA 2009 2010 2011 průměr FSv ČVUT Praha ? 65 101 78 81 VUT v Brně 43 40 68 50 53 36 VŠB - TU Ostrava 20 48 39 18 82 47 ZČU v Plzni 9 8 4 7 13 10 Univerzita obrany 5 3 Celkem 77 130 103 123 216 206 185 Navazující magisterské studium Bakalářské studium Zdroj: OS – IG, ČSGK

12 SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A ZÁSTUPCŮ PRAXE KE KONCEPCI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 20. února 2014 Účastnící setkání: VŠB – Technická univerzita Ostrava VUT Brno ZČÚ Plzeň Žilinská univerzita v Žilině 5 zástupců VŠ SPŠ Stavební, Opava PSŠ Letohrad SPŠ Zeměměřická Se uskutečnil v součinnosti s odbornou skupinou Inženýrské geodézie ČSGK, Institut geodézie a důlního měřictví, Hornicko-geologická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava. 4 zástupci SŠ:

13 SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A ZÁSTUPCŮ PRAXE KE KONCEPCI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 20. února 2014 Účastnící setkání: GESPO, v.o.s. Ostrava VÚGTK, v.v.i. GIS – Stavinvex, a.s. Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Opava Geodézie PP, Praha PRAGOPROJEKT, a.s. GEFOS, a.s. SŽDC, s.o., Praha 9 zástupců praxe Zahájení: doc. Staňková přivítala účastníky a představila děkana Hornicko-geologické fakulty, VŠB – TU Ostrava, prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., který přivítal účastníky setkání jménem fakulty a pronesl krátkou úvodní řeč. 2. Prezentace zástupců VŠ a SŠ – diskuze nad tématy, akreditace personální zajištění počty studentů a jejich klesající znalosti nárůst administrativy internet – může nahradit učitele? 3. Přestávka a návštěva Historických sbírek akademika Františka Čechury 4. Řízená diskuze k dílčím tématům – řízenou diskuzi vedla Ing. Kraftová

14 SETKÁNÍ PEDAGOGŮ A ZÁSTUPCŮ PRAXE KE KONCEPCI VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU
GEODÉZIE A KARTOGRAFIE 20. února 2014 Diskutovaná témata: Úroveň znalostí SŠ a VŠ absolventů včetně právního povědomí Schopnost absolventů aplikovat znalosti ze školy do praxe Malá snaha absolventů o samovzdělávání v oboru Počty absolventů v rámci ČR Úroveň vzdělanosti pedagogů a problematika jejich praxe Problematika nízké znalosti terminologie a systému řízení lidí Posílení sebevědomí geodeta, především ÚOZI Přiblížení absolventů SŠ a VŠ k praxi poměrem odborných předmětů Postavení geodeta jako komplexního odborníka Problematika povinného přezkušování Ing. Kraftová shrnula diskuzi a předložila otázku, zda by mělo smysl podobné setkání v budoucnu zopakovat. Toto bylo prozatím nerozhodnuto, členové setkání si vzali čas na rozmyšlenou. Doc. Staňková přislíbila, že v případě zájmu je ochotna ve spolupráci s ČSGK a Institutem geodézie a důlního měřictví příští rok toto setkání zorganizovat. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "O VZDĚLÁVÁNÍ GEODETŮ V ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google