Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČINNOST ODBORNÉ SKUPINY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE PŘI ČESKÉM SVAZU GEODETŮ A KARTOGRAFŮ Jiří Bureš odborná skupina inženýrské geodézie Vysoké učení technické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČINNOST ODBORNÉ SKUPINY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE PŘI ČESKÉM SVAZU GEODETŮ A KARTOGRAFŮ Jiří Bureš odborná skupina inženýrské geodézie Vysoké učení technické."— Transkript prezentace:

1 ČINNOST ODBORNÉ SKUPINY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE PŘI ČESKÉM SVAZU GEODETŮ A KARTOGRAFŮ Jiří Bureš odborná skupina inženýrské geodézie Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav geodézie Český svaz geodetů a kartografů o.s. ODBORNÁ SKUPINA 1701 - INŽENÝRSKÁ GEODÉZIE ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

2 Kdo je OS-IG ? … Odborná skupina 1701 Inženýrské geodézie  je nezávislou, dobrovolnou profesní skupinou na základě svobodného sdružení odborných oborových zájmů ve výstavbě působící při Českém svazu geodetů a kartografů (ČSGK)  její ambicí je pečovat o odborný rozvoj geodetických prací ve výstavbě  nástrojem dosažení cílů je organizování odborných seminářů a konferencí, odborná a recenzní činnost v tématických a pracovních komisích, podpora odborné oborové diskuse, která přispívá ke zkvalitňování praktické i teoretické úrovně oboru ve výstavbě ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

3 Složení OS-IG Ing. Jiří Bureš, Ph.D. VUT v Brně doc. Ing. Václav Čada, CSc. ZČU v Plzni Ing. Roman Čítek SUDOP Praha a.s. Ing. Jiří Čížek SKANSKA ŽS a.s. Ing. Jan Fafejta GEODET spol. s r.o. Ing. Jiří Habrovec PK GEO s.r.o. doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. ČVUT v Praze Ing. Radomír Havlíček SŽDC, s.o. Ing. Miroslav Izing GEOING Plzeň s r.o. Ing. Jaroslav Jílek Geodézie Plzeň Ing. Jaroslava Kraftová GIS-STAVINVEX a.s. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. ČVUT v Praze Ing. Jiří Křipač ŘSD Praha, závod Brno Ing. Jiří Lechner, CSc. VÚGTK v.v.i. Ing. Václav Mikulenka, Ph.D. VŠB TU Ostrava Ing. Karel Novák Geometra Opava, s.r.o. Ing. Petr Polák Geodézie PP prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. ČVUT v Praze doc.Ing. Jaromír Procházka,CSc. ČVUT v Praze Ing. Jiří Sláma Geodetická a SW kancelář Brno Ing. Pavel Sobotka PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Hana Staňková, Ph.D. VŠB TU Ostrava Ing. Václav Šanda GEFOS a.s. doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. ČVUT v Praze Ing. Milan Talich, Ph.D. VÚGTK v.v.i. Ing. Lucie Vřešťálová KERS s.r.o. Jičín ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ 26 členů

4 Současná hlavní témata zájmu  správa resp. samospráva a postavení našeho oboru (IG) na trhu práce, zejména ve stavebnictví  vyvíjí aktivity v souvislosti s dlouhodobou budoucí koncepcí a perspektivou našeho oboru ve smyslu „Quo Vadis zeměměřictví“  pozorně sleduje problematiku Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a Technické mapy obce (TMO)  organizuje popř. spoluorganizuje prostřednictvím svých členů odborné akce, sestavuje odborný program a řídí kvalitu formou systematické recenzní činnosti  aktivně spolupracuje s rezortem dopravy na tvorbě předpisu M20 ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

5 Revize ČSN 73 2603 v rámci úkolu č. 73/0110/10 ÚNMZ, TNK 35 Předmět a obsah normy Podrobný návod  k organizaci výroby a montáže  kontrole výroby a montáže  vedení odpovídající dokumentace - výrobní a montážní - dokumentace k dílenským přejímkám - dokumentace k montážním prohlídkám Průvodcem pro investory a zhotovitele v množství technických a organizačních úkonů,které výrobu a montáž ocelových mostů provází. Neobsahuje technické specifikace ani pokyny pro měřické práce. Připomínkování proběhlo v několika kolech:  vypořádání připomínek  veřejné projednání  závěrečné odsouhlasení finální verze ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

6 Připomínkování ČSN 73 2603 Ocelové mostní konstrukce pracovní skupina předseda Ing. Jiří Sláma (Geodetická a SW kancelář Brno) členové skupiny Ing. Václav Šanda (Gefos a.s.) doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. (ČVUT v Praze) doc. Ing. Vladimír Vorel, CSc. (ext. spec.) (ČVUT v Praze) Ing. Jiří Bureš, Ph.D. (VUT v Brně) Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ Pracovní skupina OS-IG při revizi ČSN 73 2603

7 Aktivity za 2011-2012 XI. mezinárodní konference „Geodézie a kartografie v dopravě“ (9/2011, Skalica, Slovensko)  konference 1x za 3 roky  formulovány a přijaty závěry adresované konkrétním institucím – publikovány v časopisu Zeměměřič 3+4/2012 na webu http://www.ssgk.sk/doprava.htm ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

8 Témata XI. mezinárodní konference „Geodézie a kartografie v dopravě“  zásady projektové dokumentace a geometrické přesnosti dopravních staveb,  vytyčovacích sítí silničních a železničních komunikací,  možnosti využití univerzálních měřících systémů(UMS) a terestrického laserového skenování (TLS) při vytyčování a měření posunů a přetvoření dopravních staveb,  geodézie při výstavbě a provozu mostních objektů,  geodézie při výstavbě a provozu železnic a objektů železniční dopravy. ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

9 XI. mezinárodní konference „Geodézie a kartografie v dopravě“ ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

10 XI. mezinárodní konference „Geodézie a kartografie v dopravě“ ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

11 XI. mezinárodní konference „Geodézie a kartografie v dopravě“ ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

12 5 th International Conference on Engineering Surveying INGEO´11 Brijuni, Croatia prof. Ing. Alojz Kopáčik, Ph.D. ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ FIG Commission 6 70 účastníků z 10 zemí sborník refertátů na webu http://web.svf.stuba.sk/kat/GDE/Ingeo2011/Ingeo.html

13 Hlavní témata INGEO´11  teoretické základy měření, analýza dat, zpracování dat, softwarová podpora řešení,  terestrické laserové skenování, možnosti zvýšení přesnosti,  lokální sítě velkých staveb,  deformační měření inženýrských staveb, mostů, vysokých objektů  aplikace GNSS, vysokofrekvenční měření, monitoring,  podzemní stavby, tunely a důlní díla, ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

14 ZD Cíl je diskutovat širší vzájemné souvislosti stavebnictví - stavebního zákona, územního plánování, stavebního řádu, realizace a dokumentace staveb ve vazbách na majetkoprávní oblasti katastru nemovitostí, zeměměřictví a geografické informační systémy (GIS) ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ Zeměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS

15 APIG  tradiční seminář  je odborným doprovodným programem stavebního veletrhu v Brně Cílem je diskutovat  problematiku výkonu zeměměřických činností ve výstavbě,  aktuální problémy inženýrské geodézie,  činnosti geodeta ve výstavbě,  problematiku dokumentace ve výstavbě,  problematiku geometrické přesnosti staveb,  výkon ÚOZI ve výstavbě ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ Aktuální problémy inženýrské geodézie

16 Iniciativa „Quo Vadis zeměměřictví“  iniciativa vznikla na půdě ČSGK  nositelem myšlenky byl předseda ČSGK a člen OS-IG Ing. Václav Šanda  VÚGTK inicioval u ČÚZK formulaci „Koncepce rozvoje oborů zeměměřictví a katastru nemovitostí v podmínkách České republiky pro období 2012 – 2016“ (30 přispěvatelů, na podkladě připomínek editorů a oponentů)  koncepce byla následně prezentována VÚGTK 3/2012 ----------  zeměměřickým činnostem ve výstavbě jsou v koncepci věnovány pouze 2 strany textu ze 139 stran Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

17 Konference ČSGK „Quo Vadis zeměměřictví  odborná akce proběhla 3/2012, Cílem odborné akce bylo  v kostce seznámit širokou odbornou veřejnost s „Koncepcí.... 2012-1016”  vystoupení nejvyšších představitelů oboru s představou rozvoje dané části oboru Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

18 Materiály a diskusní fórum „Quo Vadis zeměměřictví“ Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ http://csgk.fce.vutbr.cz/oakce/A66/ diskusní fórum

19 Problematika profesní správy, samosprávy a postavení oboru  ožehavé téma související s postavením našeho oboru na pracovním trhu a ve společnosti  názory v OS-IG jsou zatím různorodé, často vzájemně mimoběžné až protichůdné, což vyplývá z mnoha různých pohledů na tuto problematiku  správa, samospráva = postavení Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

20 Profesní správa resp. samospráva Cílem správy resp. samosprávy je  evidovat odborně způsobilé osoby = autorizované osoby,  upravovat jejich postavení, práva a povinnosti v rámci svého oboru,  udělovat autorizace,  vzdělávat v rozsahu autorizace,  a vykonávat dohled nad výkonem autorizované činnosti. V současnosti správu na celém úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí vykonává výhradně ČÚZK. Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

21 Postavení profese na trhu a ve společnosti úzce souvisí  se systémovým zakotvením profesní činnosti (autorizované osoby) v příslušné legislativě,  je tedy především o tzv. zákonných kompetencích = zákonných právech a povinnostech ve prospěch autorizované profese.  např. zákonné kompetence lékařů, autorizovaných povolání ve výstavbě, výkonu zeměměřických činností na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí, atd.  !! výkon zeměměřických činností není (autorizovanou) činností ve výstavbě (stavební zákon proto naši profesi nijak nevidí), Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

22 Jak to BYLO ve výstavbě Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

23 Jak to BYLO ve výstavbě  po 29 letech po válce, v době vysokého tempa veřejné výstavby a zároveň jako opatření proti velkým hospodářských škodám ve výstavbě (velké stavby) a společenské potřebě zvýšení jakosti a bezpečnosti ve výstavbě byla v roce 1974 vydána Vyhláška č. 10/1974 Sb. o geodetických pracích ve výstavbě, která ukládala konkrétní povinnosti účastníkům výstavby ve vztahu ke geodetickým pracím ve výstavbě.  ze strany účastníků výstavby vyhláška byla s povděkem akceptována neboť vedla prokazatelně k systémovému pořádku a efektivnosti ve výstavbě na úrovni dokumentace staveb. Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

24 Jak to BYLO ve výstavbě  „odpovědný geodet ve výstavbě“ (OG) = osoba oprávněná k výkonu funkce odpovědného geodeta ve výstavbě, jehož rolí bylo vykonávat geodetické práce ve výstavbě, resp. účastníci výstavby byli povinni zajistit výkon geodetických prací odpovědnými geodety (= dnešní status autorizace) a tím zajišťovat ve výstavbě - jednotný přístup k výkonu geodetických prací ve výstavbě, - návaznost na jednotný geodetický referenční systém, - přesnost měření ( a tím bezpečnost provozu náročných staveb a z hlediska dokumentace ve výstavbě zajistit homogenitu dat a tím jejich využitelnost pro vedení státních mapových děl). … toto ryze systémově správné ….  postavení geodetických činností ve výstavbě skončilo v roce 1994 s přijetím zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

25 Jak je to na Slovensku …  od roku 1995 Komora geodetů a kartografů ze zákona,  zákonné kompetence geodeti ve výstavbě mají až od roku 2009 v rámci stavebního zákona č. 50/1976 Z.z. formou začlenění vybraných geodetických a kartografických činností mezi činnosti ve výstavbě => definování geodeta a kartografa stavby, definování vytyčování staveb a dokumentace skutečného provedení stavby. Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

26 V ČR jsou 3 možnosti … 1. možnost …  ČÚZK zagarantuje výkon zeměměřických činností ve výstavbě, (zasadí se o vyjednání a legislativní zajištění příslušných zákonných kompetencí ve výstavbě a zajistí účinný dohled nad těmito činnostmi), 2. možnost …  musí vzniknout profesní komora (a to buď přistoupením k existující České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) nebo na základě samostatného zákona komora geodetů a kartografů), ------  problém současného stavu je, že není systémově (zákonem) vyřešena účinná správa nebo samospráva zeměměřických činností ve výstavbě a tím nutný předpoklad svěření zákonných kompetencí ve výstavbě. Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

27 3. možnost …  nestane nic a současný „super liberální“ právní stav se nezmění. Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

28 Závěry • OS-IG se snaží otevřeně diskutovat o problémech inženýrské geodézie, správně analyzovat stav a hledat řešení, • OS-IG nadále bude vyvíjet aktivity a činnost ve všech nejdůležitějších oblastech aktuálních problémů inženýrské geodézie s cílem posílení postavení našeho oboru, zejména inženýrské geodézie, ve výstavbě. • současný legislativně neřešený stav výkonu zeměměřických činností ve výstavbě je dlouhodobě neudržitelným, běží od roku 1994 setrvačností a vede stále častěji k velkým hospodářským škodám, k hazardu na úrovni bezpečnosti staveb a k naprosté nevyužitelnosti dokumentace zeměměřických činností ve výstavbě pro aktualizaci státních mapových děl ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ

29 Příklady důsledků 1. nejasných kompetencí, 2. nedostatečné kontroly, 3. nekvalifikovaného výkonu odborných činností a dohledu nad nimi (2. a 3. jako důsledek podfinancování a tím omezení nebo zcela vypuštění některých, zejména kontrolních činností) Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ 2008 Studénka 8 mrtvých, 95 zraněných - škoda 136 mil. Kč

30 Příklady důsledků 1. nejasných kompetencí, 2. nedostatečné kontroly, 3. nekvalifikovaného výkonu odborných činností a dohledu nad nimi (2. a 3. jako důsledek podfinancování a tím omezení nebo zcela vypuštění některých, zejména kontrolních činností) Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ 2008 tunel Blanka - škoda 6,5 mil. Kč 2009 tunel Jablunkov - škoda n x 10 mil. Kč

31 Příklady důsledků 1. nejasných kompetencí, 2. nedostatečné kontroly, 3. nekvalifikovaného výkonu odborných činností a dohledu nad nimi (2. a 3. jako důsledek podfinancování a tím omezení nebo zcela vypuštění některých, zejména kontrolních činností) Potenciál OS-IG ČESK Ý SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ … a to vše je placeno nakonec z veřejných peněz, tedy peněz nás všech 2012 Dálnice D47 Ostrava - 901 vad - škoda n? x 100 mil. Kč


Stáhnout ppt "ČINNOST ODBORNÉ SKUPINY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE PŘI ČESKÉM SVAZU GEODETŮ A KARTOGRAFŮ Jiří Bureš odborná skupina inženýrské geodézie Vysoké učení technické."

Podobné prezentace


Reklamy Google