Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o průběhu příprav zákona o Zeměměřičské komoře

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o průběhu příprav zákona o Zeměměřičské komoře"— Transkript prezentace:

1 Informace o průběhu příprav zákona o Zeměměřičské komoře
Základní informace o přípravě, problémech a nejdůležitější body připravovaného návrhu zákona

2 Zeměměřičská komora - PROČ
Podle zákona ČNR č. 359/1992 o Zeměměřických a katastrálních orgánech nemá ČÚZK zmocnění pro inženýrskou geodézii Inženýrská geodézie není nikým řízena. Důsledek- snížení významu geodetických prací na stavbách. Snížení kvality i rozsahu a obsahovosti prací. Interní předpisy investorů a stavebních firem jsou často v rozporu s naší oborovou legislativou i stavebním zákonem. Geodet před rozhodnutím, co respektovat a co porušit. Zrušení vyhl. č. 10 /1974 o Geodetických pracích ve výstavbě. Chybí jednotné postupy a přístupy v rámci staveb. chybí koordinace s projekty v rámci ČR a EU, koordinace se vznikající legislativou z hlediska inženýrské geodézie

3 Zeměměřičská komora – jak řešit
nechat být…nějak to dopadne….zhoršení stavu oboru !!! Začleněním inženýrské geodézie pod ČUZK? Nárůst administrativy, není průchozí přičlenění se pod jiné komory ( ČKAIT, ČKA)- vedlo by k rozdělení oboru, výrazný rozdíl mezi legislativou těchto komor a zeměměřičským zákonem Zeměměřičská komora ze zákona

4 Stav návrhu zákona očekávané vyjádření Ministerstva obrany
Návrh zákona připraven právníkem. Bez znalosti geodetické praxe - nedostatky, připomínkovány ČÚZK. základní úprava po dohodě s předsedou ČUZK. V důsledku toho úprava některých § zákona 200/94 Sb a 359/92 Sb. očekávané vyjádření Ministerstva obrany konečné úpravy

5 Základní body návrhu 1 § 2 Úvodní ustanovení Výkonávat zeměměřické činnosti podléhající autorizaci podle zvláštního zákona[1] lze jen, je-li zajištěno ověřování těchto činností autorizovanými zeměměřičskými inženýry v rozsahu jejich autorizace. Autorizovaný zeměměřičský inženýr, kterým může být jen fyzická osoba, nemůže současně ověřovat pro více než dvě osoby vykonávající zeměměřické činnosti, včetně výkonu činnosti samostatně vlastním jménem. 1] § zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. § 3 Předpoklady pro výkon činnosti Osoba musí být zapsaná do rejstříku autorizovaných zeměměřických inženýrů. Musí mít plnou způsobilost k právním úkonům ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání zeměměřického směru, vykonávala nejméně po dobu pěti let odbornou praxi, nebylo jí uloženo kárné opatření vyškrtnutí z rejstříku, je bezúhonná, složila autorizační zkoušku, uhradila poplatek za zápis do rejstříku, složila do rukou předsedy slib. (4)Pokud fyzická osoba byla držitelem oprávnění obdobného autorizačnímu oprávnění podle zvláštního zákona §12-14 zák.200/1994 Sb……..vydá jí Komora na základě její písemné žádosti autorizační oprávnění.

6 Základní body návrhu 2 § 7 Práva a povinnosti autorizovaného zeměměřiče odbornost, nestrannost, vycházet ze spolehlivě zjištěného zdroje dodržovat podmínky stanovené právními předpisy a objednávkou nejsouli v rozporu poskytnout součinnost orgánu zeměměřičství, katastru nemovitostí a komoře při využívání výsledků a dohlednu na zem. Činnost vést evidenci ověřených výsledků potvrdit praxi odpovědnost za odbornou úroveň ověřených zeměměřičských činností povinnost odborně se vzdělávat platit příspěvek na činnost komory aktualizovat údaje v rejstříku uzavřít pojištění odpovědnosti § 9 Rejstřík autorizovaných zeměměřičských inženýrů vede komora základní údaje o autorizovaném zeměměřiči, rozsah ověřování výsledku zeměměřičských činností den zápisu do rejstříku Inforormace o vyškrtnutí nebo pozastavební činnosti dle § 10 a § 30 přechodná ustanovení udělené úřední oprávnění podle § /94 Sb. bude automaticky zapsáno jako autorizační oprávnění dle nového zákona zkouška úředního právnění dle 200/94 Sb. je považována za zkoušku autorizační dle nového zákona

7 Základní body návrhu 3 § 19 Komora má tyto orgány: sněm, představenstvo, předseda Komory, kontrolní rada, kárná komise, zkušební komise, shromáždění autorizovaných zeměměřičských inženýrů Komora může zřizovat další poradní orgány. Podrobnosti o organizaci Komory a jejích orgánů stanoví organizační řád. Podrobnosti o volbách do orgánů Komory s výjimkou zkušební komise stanoví volební řád. § 27 shromáždění autorizovaných zeměměřičských inženýrů svolává představenstvo podle územní působnosti zeměměřických a katastrálních inspektorátů. mohou se účastnit všichni autorizovaní zeměměřičští inženýři, kteří ke dni svolání měli trvalý pobyt v územní působnosti příslušného inspektorátu. Shromáždění je schopné usnášení za přítomnosti alespoň jedné pětiny autorizovaných zeměměřičských inženýrů oprávněných se shromáždění účastnit. shromáždění volí členy sněmu.

8 Další postup dořešit a dopracovat paragrafové znění zákona podrobně informovat odbornou veřejnost +zveřejnění znění návrhu zákona seznámení širší veřejnosti s prací geodetů, denní tisk, parlamentní listy předložení návrhu- jako poslanecký návrh několika poslanci z celého politického spektra, předjednání na jednotlivých ministerstvech a výborech parlamentu při projednání nutno zdůraznit technické zaměření komory

9 Co můžeme očekávat dál bude-li zákon schválen?
odhad období kdy začne fungovat Komora podle představ – 1-1,5 roku od schválení co bude potřeba zajistit: prostory, vytvořit stanovy, svolání shromáždění, zvolení orgánů komory navázání základních jednání s kompetentními orgány očekáváné výsledky práce Komory: řešení kvality geodetických prací řešení ekonomiky geodetických prací zapojení se do tvorby prováděcích předpisů vazba na další předpisy…bezpečnost práce

10 Závěr o všech dalších aktivitách budeme informovat v Zeměměřiči a na různých seminářích rádi odpovíme i na zaslané dotazy uvítáme spolupráci uvítáme kontakty na novináře nebo poslance


Stáhnout ppt "Informace o průběhu příprav zákona o Zeměměřičské komoře"

Podobné prezentace


Reklamy Google