Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lexikologie, lexikografie Slovotvorba Sémantika Japonština

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lexikologie, lexikografie Slovotvorba Sémantika Japonština"— Transkript prezentace:

1 Lexikologie, lexikografie Slovotvorba Sémantika Japonština
Úvod do studia jazyka – 6. Lexikologie, lexikografie Slovotvorba Sémantika Japonština

2 Lexikologie Studium slovní zásoby Cíle:
Zkoumá existující jazykové znaky Popis teorie slovní zásoby

3 Lexikografie Podobné cíle Praktické zaměření Sestavování slovníků
Jednojazyčné slovníky Vícejazyčné slovníky

4 Slovní zásoba Obory zkoumající aspekty slovní zásoby:
Sémantika – širší dosah Etymologie – původ slov Onomastika – vlastní jména Toponomastika – místní názvy Antroponymie – vlastní jména osob

5 Kvantitativní vztahy Vztahy mezi slovy: Kritérium kvality
podle obsahu, rozsahu pojmů, ke kterým se pojí Vztahy nadřazenosti a podřazenosti Kritérium četnosti výskytu Velmi vysoká frekvence výskytu Střední četnost výskytu Velmi nízká frekvence výskytu

6 Nejpoužívanější slova češtiny?

7 Nejpoužívanější slova v Čj
1. Být 6. Ten 2. A 7. On 3. Se 8. Že 4. V 9. S 5. Na Z

8 Základní a odvozená slova
Základní slovo Není možné odvodit od jiných slov Malé množství Slova odvozená Naprostá většina Napříč slovními druhy Minimální počet formálních prostředků umožňuje téměř neomezeně rozšiřovat slovní zásobu

9 Tvoření slov Hlavní procesy:
Formální hledisko: odvozování, skládání, přechod k jinému slovnímu druhu, zkracování, tvorba víceslovných pojmenování a frazeologismů Sémantické hledisko: změna významu, výpůjčky

10 Vznik slov odvozených Pomocí prefixů a sufixů
Skládáním – spojením se slovem základním či odvozeným Ze slov odvozených – často změnou slovního druhu, lze i vícestupňově Konverze Vznik: víceslovná pojmenování, odborné termíny, frazeologie, vlastní jména, atd.

11 Skládání nových slov Spojení min. dvou slov ve vztahu:
Souřadném – zeměkoule, Československo Podřadném – světlovlasý, mimořádný Rozšířené hlavně v jazycích JV Asie, v němčině Kombinace s odvozováním

12 Tvorba víceslovných pojmenování
Proces podobný skládání Výsledný tvar Formálně: několik samostatných slov Sémanticky: jednoslovné pojmenování

13 Tvoření frazeologismů
Formálně – ustálená spojení slov Obsahově – ustálené spojení několika pojmů Vznik – na základě metaforického přirovnání Analýza jednotlivých slov nevede k porozumění obsahu V různých jazycích se liší

14 Zkracování Z ekonomických důvodů se zkracují dlouhá, často užívaná slova Psaný jazyk – např.: Názvy měr a vah – kg, cm Tituly – p., pí., Ing. Iniciálové zkratky - ČR, OSN, KB Často užívané zkratky mohou být zdrojem pro nové odvozeniny Př.: smskovat, písíčko, odfaxovat

15 Anonym Apoštol Diakritika Symbióza Parafráze Eutanázie

16 Výpůjčky z cizích jazyků
Důsledek politických ekonomických a kulturních styků mezi národy 2 typy: Nový pojem + nové pojmenování Nahrazení již existujícího pojmu Kalk – doslovný překlad Ausflug →výlet; conscientia → svědomí

17 Internacionalismy Výpůjčky používané v mnoha jazycích
Evropské jazyky – latina, klasická řečtina Odborné výrazy – př. Dyslexie Každodenní jazyk – př. Sympatický Malé gramatické a pravopisné úpravy Zvláště prefixy zdomácněly Př.: dys, meta, infra, ultra, ab

18 A jaká je současná situace?

19 Změna významu Forma zůstává stejná, mění se obsah Velmi časté
Různé stupně změny významu Zúžení a rozšíření významu

20 Lexikografie Sepisování slovní zásoby Slovníky podle obsahu: Výkladové
Slovní zásoba jazyka

21 Sémantika Nauka, která se zabývá významem
Významová složka jazykového znaku Vznik: Starověcí a středověcí filosofové Systematicky – 19./20. st. – francouzští lingvisté Dodnes poměrně málo prozkoumaná

22 Základní sémantické termíny
Synonymie slova mají stejný význam Homonymie slova mají stejný tvar Polysémie jedno slovo má různé významy Hyponymie nadřazený a podřazený pojem Antonymie konce graduálního vztahu Komplementárnost jedno slovo je popřením druhého Solidárnost vzájemná souvislost 2 pojmů Příčinnost jeden pojem je příčinnou druhého Inverze slova s převráceným významem

23 Ferdinand de Saussure Jazykový znak: Jazykový relativismus
Složka označující – složka označovaná 3 základní vlastnosti: Lineárnost Arbitrárnost Diskontinuita Jazykový relativismus

24 2. Vlna sémantiky 60. léta 20. st. Sémantika věty:
Presupozice – význam, který ve větě není explicitně vyjádřený, ale vyplývá z ní Ilokuční akt – tvorba věty v souladu se záměrem mluvčího Performativní slovesa – rozhodují o ilokuční síle věty Strukturalismus – hledání sémů – základní jednotky významu Noam Chomsky – hloubková struktura

25 Sémiotika Nauka o znakových systémech Širší a obecnější rozsah
Sémantiku zahrnuje F. de Saussure – sémiologie Nauka o životě znaků v lidské společnosti Morris – dělení: Sémantika Syntax Pragmatika

26 Tvoření slov v japonštině
Slovní složeniny různého typu Složená slovesa Jedno sloveso nese význam, druhé je modifikátor Připojením sufixů Reduplikace Pikapika , hitobito Sinojaponská slova Pomocí znakových prefixů a sufixů

27 Slovní zásoba japonštiny
Větší procento slov cizího původu než v češtině Kulturní vliv z pevniny 48% - kango 漢語 37% - wago 和語

28 Vliv jazyků na japonštinu
Období Motivace Jazyk Heian Nábožentví Čínština st. Křesťanství Lat., portug.., špan. Edo Věda a technologie Holandština Meidži Západní kultura Aj, Nj, Fran. 1. pol. 20. st. současnost internacionalizace ???

29 Vliv jazyků na japonštinu
Ainuština Zcela zanedbatelný vliv Hlavně místní jména ~becu Sake, rakko, tonakai, kombu Korejština Před 8. st. – větší skupina přistěhovalců Nara, tera, hari, miso, kabuto Sanskrt Ama, Amida, Enma, kawara

30 Gairaigo 外来語 Slova cizího původu Příchod obchodníků a misionářů
Dynamický vývoj Portugalština Křesťanská liturgie Pan, tabako, botan, tempura

31 Gairaigo 外来語 Holandština Oranda gaku / rangaku Odborná terminologie
Vliv na syntax: Časté použití spony de aru Přivlastňování – pomocné substantivum + partikule tokoro no Podmět – neživotná a abstraktní jména Častější užití osobních zájmen

32 Gairaigo 外来語 Období Meidži velké přejímání cizích slov
Velké fonetické změny Francouzština Zdroj slov pro jídlo a nápoje, oblast kultury Ruština Politické termíny Němčina Vojenství a medicína

33 Gairaigo 外来語 Angličtina Politika Veřejné záležitosti Etapy:
Období Meidži (1868 – 1912) 1912 – 1930 1930 – 1945 1945

34 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Lexikologie, lexikografie Slovotvorba Sémantika Japonština"

Podobné prezentace


Reklamy Google