Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia jazyka – 6. Lexikologie, lexikografie Slovotvorba Sémantika Japonština.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia jazyka – 6. Lexikologie, lexikografie Slovotvorba Sémantika Japonština."— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia jazyka – 6. Lexikologie, lexikografie Slovotvorba Sémantika Japonština

2 Lexikologie Studium slovní zásoby Cíle: ◦ Zkoumá existující jazykové znaky ◦ Popis teorie slovní zásoby

3 Lexikografie Podobné cíle Praktické zaměření Sestavování slovníků ◦ Jednojazyčné slovníky ◦ Vícejazyčné slovníky

4 Slovní zásoba Obory zkoumající aspekty slovní zásoby: ◦ Sémantika – širší dosah ◦ Etymologie – původ slov ◦ Onomastika – vlastní jména  Toponomastika – místní názvy  Antroponymie – vlastní jména osob

5 Kvantitativní vztahy Vztahy mezi slovy: ◦ Kritérium kvality  podle obsahu, rozsahu pojmů, ke kterým se pojí  Vztahy nadřazenosti a podřazenosti ◦ Kritérium četnosti výskytu  Velmi vysoká frekvence výskytu  Střední četnost výskytu  Velmi nízká frekvence výskytu

6 Nejpoužívanější slova češtiny?

7 Nejpoužívanější slova v Čj 1. Být6. Ten 2. A7. On 3. Se8. Že 4. V9. S 5. Na10. Z

8 Základní a odvozená slova Základní slovo ◦ Není možné odvodit od jiných slov ◦ Malé množství Slova odvozená ◦ Naprostá většina ◦ Napříč slovními druhy ◦ Minimální počet formálních prostředků umožňuje téměř neomezeně rozšiřovat slovní zásobu

9 Tvoření slov Hlavní procesy: ◦ Formální hledisko: odvozování, skládání, přechod k jinému slovnímu druhu, zkracování, tvorba víceslovných pojmenování a frazeologismů ◦ Sémantické hledisko: změna významu, výpůjčky

10 Vznik slov odvozených Pomocí prefixů a sufixů Skládáním – spojením se slovem základním či odvozeným Ze slov odvozených – často změnou slovního druhu, lze i vícestupňově Konverze Vznik: víceslovná pojmenování, odborné termíny, frazeologie, vlastní jména, atd.

11 Skládání nových slov Spojení min. dvou slov ve vztahu: ◦ Souřadném – zeměkoule, Československo ◦ Podřadném – světlovlasý, mimořádný Rozšířené hlavně v jazycích JV Asie, v němčině Kombinace s odvozováním

12 Tvorba víceslovných pojmenování Proces podobný skládání Výsledný tvar ◦ Formálně: několik samostatných slov ◦ Sémanticky: jednoslovné pojmenování

13 Tvoření frazeologismů Formálně – ustálená spojení slov Obsahově – ustálené spojení několika pojmů Vznik – na základě metaforického přirovnání Analýza jednotlivých slov nevede k porozumění obsahu V různých jazycích se liší

14 Zkracování Z ekonomických důvodů se zkracují dlouhá, často užívaná slova Psaný jazyk – např.: ◦ Názvy měr a vah – kg, cm ◦ Tituly – p., pí., Ing. ◦ Iniciálové zkratky - ČR, OSN, KB Často užívané zkratky mohou být zdrojem pro nové odvozeniny ◦ Př.: smskovat, písíčko, odfaxovat

15 Anonym Apoštol Diakritika Symbióza Parafráze Eutanázie

16 Výpůjčky z cizích jazyků Důsledek politických ekonomických a kulturních styků mezi národy 2 typy: ◦ Nový pojem + nové pojmenování ◦ Nahrazení již existujícího pojmu Kalk – doslovný překlad ◦ Ausflug →výlet; conscientia → svědomí

17 Internacionalismy Výpůjčky používané v mnoha jazycích Evropské jazyky – latina, klasická řečtina ◦ Odborné výrazy – př. Dyslexie ◦ Každodenní jazyk – př. Sympatický Malé gramatické a pravopisné úpravy Zvláště prefixy zdomácněly ◦ Př.: dys, meta, infra, ultra, ab

18 A jaká je současná situace?

19 Změna významu Forma zůstává stejná, mění se obsah Velmi časté Různé stupně změny významu Zúžení a rozšíření významu

20 Lexikografie Sepisování slovní zásoby Slovníky podle obsahu: ◦ Výkladové ◦ Slovní zásoba jazyka

21 Sémantika Nauka, která se zabývá významem Významová složka jazykového znaku Vznik: ◦ Starověcí a středověcí filosofové ◦ Systematicky – 19./20. st. – francouzští lingvisté Dodnes poměrně málo prozkoumaná

22 Základní sémantické termíny Synonymie 2 slova mají stejný význam Homonymie 2 slova mají stejný tvar Polysémie jedno slovo má různé významy Hyponymie nadřazený a podřazený pojem Antonymie 2 konce graduálního vztahu Komplementárnost jedno slovo je popřením druhého Solidárnost vzájemná souvislost 2 pojmů Příčinnost jeden pojem je příčinnou druhého Inverze 2 slova s převráceným významem

23 Ferdinand de Saussure Jazykový znak: ◦ Složka označující – složka označovaná ◦ 3 základní vlastnosti: 1.Lineárnost 2.Arbitrárnost 3.Diskontinuita Jazykový relativismus

24 2. Vlna sémantiky 60. léta 20. st. Sémantika věty: ◦ Presupozice – význam, který ve větě není explicitně vyjádřený, ale vyplývá z ní ◦ Ilokuční akt – tvorba věty v souladu se záměrem mluvčího ◦ Performativní slovesa – rozhodují o ilokuční síle věty Strukturalismus – hledání sémů – základní jednotky významu Noam Chomsky – hloubková struktura

25 Sémiotika Nauka o znakových systémech Širší a obecnější rozsah ◦ Sémantiku zahrnuje F. de Saussure – sémiologie ◦ Nauka o životě znaků v lidské společnosti Morris – dělení: 1.Sémantika 2.Syntax 3.Pragmatika

26 Tvoření slov v japonštině Slovní složeniny různého typu Složená slovesa ◦ Jedno sloveso nese význam, druhé je modifikátor Připojením sufixů Reduplikace ◦ Pikapika, hitobito Sinojaponská slova ◦ Pomocí znakových prefixů a sufixů

27 Slovní zásoba japonštiny Větší procento slov cizího původu než v češtině ◦ Kulturní vliv z pevniny ◦ 48% - kango 漢語 ◦ 37% - wago 和語

28 Vliv jazyků na japonštinu ObdobíMotivaceJazyk HeianNábožentvíČínština 16. - 17. st.KřesťanstvíLat., portug.., špan. EdoVěda a technologie Holandština MeidžiZápadní kulturaAj, Nj, Fran. 1. pol. 20. st.Západní kulturaAj, Nj, Fran. současnostinternacionaliza ce ???

29 Vliv jazyků na japonštinu Ainuština ◦ Zcela zanedbatelný vliv ◦ Hlavně místní jména ~becu ◦ Sake, rakko, tonakai, kombu Korejština ◦ Před 8. st. – větší skupina přistěhovalců ◦ Nara, tera, hari, miso, kabuto Sanskrt ◦ Ama, Amida, Enma, kawara

30 Gairaigo 外来語 Slova cizího původu Příchod obchodníků a misionářů Dynamický vývoj Portugalština ◦ Křesťanská liturgie ◦ Pan, tabako, botan, tempura

31 Gairaigo 外来語 Holandština ◦ Oranda gaku / rangaku ◦ Odborná terminologie ◦ Vliv na syntax: 1.Časté použití spony de aru 2.Přivlastňování – pomocné substantivum + partikule tokoro no 3.Podmět – neživotná a abstraktní jména 4.Častější užití osobních zájmen

32 Gairaigo 外来語 Období Meidži ◦ velké přejímání cizích slov ◦ Velké fonetické změny ◦ Francouzština  Zdroj slov pro jídlo a nápoje, oblast kultury ◦ Ruština  Politické termíny ◦ Němčina  Vojenství a medicína

33 Gairaigo 外来語 ◦ Angličtina  Politika  Veřejné záležitosti  Etapy: 1.Období Meidži (1868 – 1912) 2.1912 – 1930 3.1930 – 1945 4.1945

34 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Úvod do studia jazyka – 6. Lexikologie, lexikografie Slovotvorba Sémantika Japonština."

Podobné prezentace


Reklamy Google