Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. dubna 2014 Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. dubna 2014 Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. dubna 2014 Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň

2 1.Rozpočtová odpovědnost 1. Rozpočtová odpovědnost na úrovni EU 2. Rozpočtová odpovědnost na národní úrovni 2.Rozpočtová kázeň 2 Osnova

3  Rozpočtová odpovědnost ◦ Odpovědná rozpočtová politika ◦ Zásada dlouhodobé vyrovnanosti veřejných rozpočtů ◦ DZ k návrhu rozpočtové ústavy:  „Rozpočtovou odpovědností se rozumí transparentnost, účelnost, hospodárnost a efektivnost vynakládání veřejných prostředků.“  Rozpočtová kázeň ◦ Nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem 3 1. Rozpočtová odpovědnost

4 1.Na úrovni EU A.Čl. 126 Smlouvy o fungování EU + Protokol o postupu při nadměrném schodku B.Navazující sekundární předpisy C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) 2.Na národní úrovni ◦ Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální pakt) ◦ Rozpočtová ústava

5 A.Čl. 126 Smlouvy o fungování EU + Protokol o postupu při nadměrném schodku ◦ Členské státy se vyvarují nadměrných schodků veřejných financí ◦ Dodržování dvou kritérií: 1.Poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k HDP vzhledem k referenční hodnotě podle Protokolu (3 % HDP) 2.Poměr veřejného dluhu k HDP vzhledem k referenční hodnotě podle Protokolu (60 % HDP) ◦ Postup při nadměrném schodku

6 ČLENSKÝ STÁT Nedodržuje kritéria Rozhodnutí o existenci nadměrného schodku RADA Stanovisko o existenci nebo riziku vzniku schodku KOMISE Zpráva Existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek Doporučení pro členský stát Přijme opatření ve lhůtě Nepřijme opatření ve lhůtě Výzva k učinění opatření Rozhodnutí o použití nebo zesílení opatření Nepřijme opatření ve lhůtě Doporučení Postup při nadměrném schodku podle čl. 126 SFEU

7 B.Navazující sekundární předpisy  Pakt o stabilitě a růstu ◦ Soubor dokumentů vztahující se zejména na státy eurozóny, ale vychází z něj některá pravidla i pro ostatní státy  Nařízení Rady (ES) č. 1467/1997 o urychlení a vyjasnění postupů při nadměrném schodku (novelizováno Nařízením EP a Rady 1176/2011)  Nařízení Rady (ES) č. 1466/1997 o posílení dohledu nad stabilitou rozpočtů a nad koordinací hospodářských politik (novelizováno Nařízením EP a Rady č. 1175/2011)  Nařízení EP a Rady č. 1173/2011 o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně  Nařízení EP a Rady č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy ◦ Preventivní opatření ◦ Nápravná opatření  Směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států (2011/85/EU)

8 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Účel zpřísnění rozpočtové kázně pomocí rozpočtového paktu posílení koordinace hospodářských politik členských států Unie zlepšení správy eurozóny  Působnost státy eurozóny ostatní členské státy EU  Přijata v březnu 2012, platnost 1. ledna 2013

9 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Právní povaha smlouvy o mezinárodní smlouva uzavřená mimo rámec unijního práva o jednotlivá ustanovení smlouvy mohou být vykládána a aplikována pouze v souladu s právem EU (čl. 2 odst.1) o působnost orgánů EU (Komise, Rada, Soudní dvůr EU)

10 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Rozpočtový pakt o tzv. zlaté pravidlo = veřejné rozpočty smluvních stran musí být vyrovnané nebo přebytkové o povinnost dodržovat střednědobý cíl - spodní limit schodku činí 0,5 % HDP o pokud je poměr veřejného dluhu k HDP výrazně nižší než 60 %, může spodní limit schodku dosahovat výše 1 % HDP

11 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Rozpočtový pakt o odchýlení se od střednědobého cíle o možné pouze dočasně v případě výjimečných okolností o závažné odchýlení - mechanismus nápravy o povinnost začlenit pravidla do národních právních řádů o příslušné předpisy musí nabýt účinnost do 1 roku od platnosti smlouvy o speciální režim pro zavedení mechanismu nápravy o přezkum dodržení povinnosti SDEU - sankce

12 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Rozpočtový pakt o dluhové kritérium o jestliže poměr veřejného dluhu k HDP překračuje 60 %, je smluvní stát povinen tento poměr snižovat průměrným tempem jedné dvacetiny za rok o o existenci nadměrného schodku se rozhodne podle čl. 126 SFEU o další pravidla postupu při nadměrném schodku o Program rozpočtového a hospodářského partnerství o povinnost smluvních států podporovat doporučení Komise v rámci postupu při nadměrném schodku

13 C.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  Koordinace hospodářských politik a konvergence ◦ závazek společné hospodářské politiky ◦ projednání a vzájemná koordinace zásadních reforem hospodářské politiky  Správa eurozóny ◦ vrcholné schůzky eurozóny

14 A.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva)  vláda vyslovila souhlas s přístupem ČR ke smlouvě (usnesení vlády č. 189 ze dne 24. března 2014)  účinnost jednotlivých opatření smlouvy bude navázána na přijetí eura  jedná se o smlouvu podle článku 10 nebo článku 10a Ústavy? – vliv na způsob ratifikace  přijetí pravidel ze smlouvy do právního řádu

15 A.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) Čl. 10 Ústavy Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. Čl. 49 Ústavy K ratifikaci mezinárodních smluv a) upravujících práva a povinnosti osob, b) spojeneckých, mírových a jiných politických, c) z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, d) hospodářských, jež jsou všeobecné povahy, e) o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, je třeba souhlasu obou komor Parlamentu.

16 A.Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální úmluva) Čl. 10a Ústavy (1) Mezinárodní smlouvou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. (2) K ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v odstavci 1 je třeba souhlasu Parlamentu, nestanoví-li ústavní zákon, že k ratifikaci je třeba souhlasu daného v referendu. Čl. 39 odst. 4 Ústavy (4) K přijetí ústavního zákona a souhlasu k ratifikaci mezinárodní smlouvy uvedené v čl. 10a odst. 1 je třeba souhlasu třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

17 B.Rozpočtová ústava  Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti  Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti  Základní princip: stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance (čl. 1 odst. 1 ÚZ)  Pravidlo dluhové brzdy ◦ vláda a Parlament vykonávají svou činnost tak, aby výše veřejného dluhu nepřekročila hodnotu 60 % HDP ◦ 5 dluhových pásem – kumulace a stupňování pravidel ◦ výjimky  Pravidla pro územní samosprávné celky  Národní rozpočtová rada

18 B.Rozpočtová ústava – pravidlo dluhové brzdy Čl. 6 (1) Činí-li výše zadlužení nejméně 45 % a zároveň je nižší než 50 % hrubého domácího produktu, vláda neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu o důvodech překročení zadlužení a opatřeních, která přijala, a předloží Poslanecké sněmovně ke schválení, po konzultaci jejich rozsahu s Národní rozpočtovou radou, návrh opatření ke zpomalení růstu zadlužení. (2) Vláda předloží Poslanecké sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu a návrhy rozpočtů státních fondů na následující rok v souladu s přijatými opatřeními. Čl. 7 Činí-li výše zadlužení nejméně 45 % hrubého domácího produktu, stát poskytuje státní záruky pouze na základě zákona platného v den vyhlášení výše zadlužení, nebo na základě zákona, který je schválen nadpoloviční většinou všech poslanců a nadpoloviční většinou všech senátorů.

19 B.Rozpočtová ústava – pravidlo dluhové brzdy Čl. 8 (1) Činí-li výše zadlužení nejméně 50 % a zároveň je nižší než 55 % hrubého domácího produktu, postupuje se podle čl. 6 odst. 1. (2) Činí-li výše zadlužení nejméně 50 % hrubého domácího produktu, vláda rozhodne o snížení výdajů schváleného rozpočtu na daný rok za podmínek stanovených zákonem… (3) … (4) Vláda předloží Poslanecké sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu a návrhy rozpočtů státních fondů na následující rok s výdaji nepřesahujícími výdaje schválené v předcházejícím roce, s výjimkou výdajů stanovených zákonem; byl-li již návrh zákona o státním rozpočtu nebo návrh rozpočtu státního fondu předložen bez naplnění těchto podmínek, vláda takový návrh vezme zpět a neprodleně předloží návrh nový. (5) Vláda schválí návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven, které provádějí veřejné zdravotní pojištění; v průběhu rozpočtového období lze zapojit prostředky z minulých let. (6) Platová základna pro výpočet platů představitelů veřejné moci se sníží v následujícím roce o 20 % a zastaví se růst prostředků na odměnu za práci v sektoru veřejných institucí…

20 B.Rozpočtová ústava – pravidlo dluhové brzdy Čl. 9 Činí-li výše zadlužení nejméně 55 % a zároveň je nižší než 58 % hrubého domácího produktu, postupuje se podle čl. 8 odst. 1 až 3 a 6 a vláda a) předloží Poslanecké sněmovně návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů; byl-li již návrh zákona o státním rozpočtu nebo návrh rozpočtu státního fondu předložen bez naplnění této podmínky, vláda takový návrh vezme zpět a neprodleně předloží návrh nový, b) schválí návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven, které provádějí veřejné zdravotní pojištění; v průběhu rozpočtového období však nelze zapojit prostředky z minulých let. Čl. 11 (1) Činí-li výše zadlužení nejméně 58 % hrubého domácího produktu nebo činí-li výše veřejného dluhu více než 60 % hrubého domácího produktu, postupuje se podle čl. 9 a 10 a vláda neprodleně požádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry. (2) Vysloví-li Poslanecká sněmovna vládě důvěru podle odstavce 1, postupuje se po dobu dvanácti měsíců ode dne vyslovení důvěry vládě podle čl. 9 a 10.

21 B.Rozpočtová ústava – pravidla pro územní samosprávné celky  územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky  postup při překročení  sankce za neplnění postupu při překročení

22 B.Rozpočtová ústava – Národní rozpočtová rada  nezávislý orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky  řídícím orgánem je kolegium (5 členů)  zajištění nezávislosti nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny kvalifikační předpoklady člena kolegia volba členů kolegia neslučitelnost funkcí člena kolegia zvolení maximálně dvakrát  kancelář rady

23  Rozpočtová kázeň = nakládání s peněžními prostředky poskytnutými z veřejného rozpočtu v souladu se zákonem  Porušení rozpočtové kázně = p orušení pravidel nakládání s peněžními prostředky veřejných rozpočtů  Právní úprava  zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů  zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

24  Porušení rozpočtové kázně  neoprávněné použití peněžních prostředků  neoprávněné zadržení peněžních prostředků  porušení povinnosti v souvislosti s poskytnutím dotace nebo návratné finanční výpomoci (zejm. porušení účelu poskytnutí)  porušení povinnost učinit odvod stanovené zákonem  Podle porušitele  ze strany příjemce dotace,  ze strany subjektu, který není příjemcem dotace

25  Odvod za porušení rozpočtové kázně sankční následek porušení rozpočtové kázně cílem je vrácení prostředků do veřejného rozpočtu výše odvodu a její stanovení 1. se rovná výši porušení rozpočtové kázně 2. odvozena procentem od výše dotace nebo výše porušení rozpočtové kázně vznik odvodu penále

26  Odvod za porušení rozpočtové kázně proces správy odvodů působnost k ukládání odvodu o rozpočtová pravidla o rozpočtová pravidla územních rozpočtů promíjení

27 Mgr. Lenka Geržová doktorand na katedře finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: lenka.gerzova@gmail.com 27


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 7. dubna 2014 Rozpočtová odpovědnost a rozpočtová kázeň."

Podobné prezentace


Reklamy Google