Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma Paktu o stabilitě a růstu a dohled nad makroekonomickými nerovnováhami v EU: hlavní otázky pro ČR Jakub Mazur Vedoucí oddělení 532 Hospodářská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma Paktu o stabilitě a růstu a dohled nad makroekonomickými nerovnováhami v EU: hlavní otázky pro ČR Jakub Mazur Vedoucí oddělení 532 Hospodářská."— Transkript prezentace:

1 Reforma Paktu o stabilitě a růstu a dohled nad makroekonomickými nerovnováhami v EU: hlavní otázky pro ČR Jakub Mazur Vedoucí oddělení 532 Hospodářská a finanční politika EU Prezentace pro seminář MF ve Smilovicích, prosinec 2010

2 Tři pilíře reformy ekonomického řízení v EU  1) posílení rozpočtového dohledu  2) ustavení nového dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami  3) zavedení mechanismu krizového řízení pro země eurozóny

3 Legislativní návrhy Komise:  Rozpočtový dohled:  dvě novely Paktu stability a růstu  nové nařízení o posílení vynutitelnosti rozpočtového dohledu pro eurozónu  nová směrnice k rozpočtovým rámcům  Makroekonomický dohled:  nové nařízení pro prevenci a nápravu makroekonomických nerovnovah v EU  nové nařízení pro vynucení nápravy makroekonomických nerovnovah v eurozóně

4 Právní základ současného koordinačního a dohledového rámce  Základem Smlouva o fungování EU:  Čl. 121 „Členské státy považují své hospodářské politiky za věc společného zájmu a koordinují je v rámci Rady.“  Čl. 126 a Protokol 12 a Pakt stability a růstu „Členské státy se vyvarují nadměrných rozpočtových schodků.“  Čl. 136 „Členské státy, jejichž měnou je euro, …“

5 Spojené království – výjimka ze sankcí  Má udělenou trvalou výjimku pro přijetí eura  V Protokolu 15 ke Smlouvě je uvedeno, že „bude usilovat o to, aby neměla nadměrné rozpočtové schodky“ že „bude usilovat o to, aby neměla nadměrné rozpočtové schodky“  Pro EU obecně platí ve Smlouvě článek 126, který říká, že se „země vyvarují nadměrným rozpočtovým schodkům“ který říká, že se „země vyvarují nadměrným rozpočtovým schodkům“

6 Pakt o stabilitě a růstu = rozpočtový dohled  preventivní část: Nařízení 1466/97 ve znění novely z roku 2005  nápravná část: Nařízení 1467/97 ve znění novely z roku 2005  Smyslem je podporovat dodržování rozpočtové kázně členských států a rychlé nápravy

7 Rozpočtový dohled – preventivní část  Beze změny:  povinnost předkládat Radě a Komisi programy stability/konvergenční programy  povinnost předkládat Radě a Komisi programy stability/konvergenční programy = plány k dosažení vyrovnaných rozpočtů a udržitelných veřejných financí  Střednědobý rozpočtový cíl = strukturální saldo: očištěné od cyklických dopadů a jednorázových a dočasných opatření; zohledňuje potenciální růst, úroveň vládního dluhu a implicitní závazky ze stárnutí obyvatelstva

8 Rozpočtový dohled – preventivní část  Státy eurozóny a ERM2 mají uloženo jako dříve snižovat strukturální schodek ročně alespoň o 0,5% HDP, pokud ho ještě nedosáhly; ostatní beze změny  Pokud členský stát nedosáhl svého střednědobého rozpočtového cíle a navíc má nadměrný dluh a/nebo nadměrné makroekonomické nerovnováhy, má uloženo snižovat schodek o více než 0,5% HDP ročně  Pokud tak nečiní, dá mu Komise varování, aby přijal účinná opatření, pokud je nepřijme, dá mu Rada doporučení

9 Rozpočtový dohled – preventivní část: sankce pro eurozónu  Sankce pro země eurozóny: úročený vklad ve výši 0,2% HDP společně s doporučením Rady k návratu k obezřetné fiskální politice  Pro uvalení sankce ve formě úročeného vkladu státu eurozóny by se nově měla použít procedura obráceného hlasování v Radě (reverse voting):  Návrh Komise na sankci je přijat, pokud Rada ve složení členů eurozóny nerozhodne jinak kvalifikovanou většinou do deseti dnů  Sankce se státu vrátí s úroky, jakmile se vrátí obezřetné fiskální politice

10 Rozpočtový dohled – preventivní část  Pro všechny státy zavádí nový pojem obezřetné fiskální politiky:  Bude se monitorovat a hodnotit tempo růstu výdajů, zda jsou o 1 p.b. nižší než obezřetně odhadnuté střednědobé tempo růstu HDP  Výjimka: pokud stát výrazně nad svým rozpočtovým cílem (v přebytku), nebo zvýší diskrečním rozhodnutím své příjmy  Všechny nečekané příjmy dávat na snížení dluhu, ne na další výdaje

11 Rozpočtový dohled – nápravná část  aktivace dluhového kritéria: tempo snižování nadměrného dluhu je dostatečné, pokud se poměrový ukazatel vládního dluhu (v % HDP) v minulých třech letech snižoval průmětným ročním tempem 5 % svého převisu nad referenční hodnotou  relevantní faktory: vývoj vládního dluhu, zda jeho snižování nebylo komplikováno velmi nízkým nominálním růstem, rizikovost dluhové struktury, výše implicitních závazků s ohledem na stáří obyvatelstva; závazky soukromého sektoru?  Menší váha relevantním faktorům v případě nesouladu s kritériem rozpočtového schodku, pokud země bude mít dluh nad prahovou hodnotou 60% HDP

12 Rozpočtový dohled – nápravná část: sankce pro eurozónu  Sankce výrazně dříve v nápravném procesu  Komise navrhuje, aby státy složil neúročný vklad ve výši 0,2% HDP již při zahájení procedury při nadměrném schodku  Neúročený vklad bude přeměněn na nenávratnou pokutu, pokud Rada po 6 měsících stanoví, že dotčený stát neplní doporučení Rady  Obrácené hlasování v Radě

13 Makroekonomický dohled  Nově zavést dohled nad makroekonomickými nerovnováhami a sledovat vývoj konkurenceschopnosti  Systém včasného varování: sada indikátorů a prahových hodnot, rozlišení pro eurozónu a nečleny, a ekonomické posouzení  Procedura při nadměrné nerovnováze: sankce pro země eurozóny?  Rada bude dávat doporučení pro hospodářské politiky, např. pro fungování trhu práce, monitorování makroobezřetnostních principů, například nadměrné úvěrové emise, vytváření bublin na trhu nemovitostí apod

14 Makroekonomický dohled - Nařízení o prevenci a nápravě nadměrných makroekonomických nerovnovah v EU  Komise hodnotí riziko vzniku nerovnováh  Vychází ze systému včasného varování založeného na tabulce indikátorů s prahovými hodnotami a ekonomickém posouzení  V případě signalizace výskytu či rizika nerovnováhy Komise po diskusi v Radě provede hloubkovou analýzu  Pokud nezjistí velké problémy, nepřijme další kroky  Při vážné nerovnováze se spustí nápravná procedura při nadměrné nerovnováze

15 Makroekonomický dohled - Nařízení o prevenci a nápravě nadměrných makroekonomických nerovnováh v EU  Nápravná procedura:  Doporučení Rady k nápravě ve stanoveném období  Stát předloží nápravný program podle doporučení  Rada vyhodnotí do dvou měsíců, zda jsou přijatá opatření dostatečná a vydá na základě návrhu Komise stanovisko  Pokud jsou nedostatečná, vyzve stát podle návrhu Komise k nápravě v novém termínu v novém termínu  Komise stát monitoruje, může vykonat kontrolní misi na místě  Pokud stát nepřijal účinná opatření Rada na doporučení Komise přijme další doporučení s prodloužením nápravného období  Až Rada vyhodnotí, že stát není zasažen nadměrnými nerovnováhami, rozhodne na doporuční Komise o ukončení procedury

16 Makroekonomický dohled – nařízení o vynucení nápravy makroekonomických nerovnováh v eurozóně  Pokud by stát eurozóny dvakrát za sebou nepřijal účinná opatření na doporučení rady, uvalí na něj Rada pokutu v roční výši 0,1% HDP  Obrácené hlasování v Radě  Pokud stát dostane pokutu a přijme nápravu během stejného roku, je mu pokuta vrácena  V opačném případu se pokuta propadá

17  Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Reforma Paktu o stabilitě a růstu a dohled nad makroekonomickými nerovnováhami v EU: hlavní otázky pro ČR Jakub Mazur Vedoucí oddělení 532 Hospodářská."

Podobné prezentace


Reklamy Google