Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled) Michal Andrle (MFČR)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled) Michal Andrle (MFČR)"— Transkript prezentace:

1 1 Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled) Michal Andrle (MFČR)

2 2 Základní principy SGP -- nezměněny  Nominální referenční hodnoty SGP, resp. Smlouvy jsou zachovány (3% deficitní a 60% dluhové kritérium)  SGP si zachovává svou „preventivní“ i „nápravnou“ funkci  Nelze jednoznačně hovořit o tom, zda je SGP nyní slabší či silnější…

3 3 Důvody pro změnu… (prevence)  Deklarována nespokojenost s ekonomickou logikou paktu…  Malý důraz na střední a delší období a udržitelnost veřejných rozpočtů  Podpora krátkodobé rozpočtové kázně na úkor strukturních reforem  Praktická absence dluhového kritéria a trajektorie dluhu

4 4 Důvody pro změnu… (náprava)  Deklarována nespokojenost s rigiditou Procedury nadměrného deficitu (EDP)  Nevyhovující lhůty pro rozpočtovou nápravu, nemožnost prodloužení lhůt  Příliš striktní definice „vážného ekonomického poklesu“  Neflexibilita, malý prostor pro diskreční posouzení… …otázkou je, zda toto jsou POTÍŽE Paktu

5 5 Základní změny  Velmi obtížné nalézt kompromis mezi jednotlivými účastníky diskusí…  22.-23. Března 2005 Rada přijímá zprávu „ Improving the implementation of the SGP.“ •Velmi obecný a politický text •Navazují odborné texty a diskuse směřující k praktickému naplnění obecných tezí tohoto dokumentu  Červen 05 – „new code of conduct“, Guidelines for the implementation of the Stability and Growth Pact

6 6 Změny v preventivní části  Redefinice střednědobého cíle (MTO) rozpočtové politiky a konvergenci k MTO  Závazek k fiskální konsolidaci v tzv. „dobrých časech“ a explicitní vymezení „dobrých časů“  Explicitní zohlednění strukturálních reforem v SGP a prostřednictvím modifikace trajektorie k MTO

7 7 Změny v „nápravné“ části  Zmírnění definice „severe economic downturn“  Prodloužení lhůty pro implementaci účinných opatření k nápravě  Možnost „prodloužení“ lhůty k nápravě  Zavedeno „minimální fiskální úsilí“ pro země v EDP  Aktivace dluhového kritéria  Zavedení „ostatních relevantních okolností“ v EDP

8 8 Medium-Term Objective (MTO) (I)  Původní nastavení SGP mělo jako MTO dosažení „vyrovnaných či přebytkových“ veřejných rozpočtů (CTBOIS – Close to Balance or in Surplus)  V průběhu diskuse navržena různá pravidla (i velmi formální) pro určení MTO  MTO nyní nemusí být CTBOIS, ale může  MTO je individuální pro každou zemi a zohledňuje výši veřejného zadlužení a potenciální růst (výhledový), v budoucnu je snahou zohlednit rovněž implicitní závazky

9 9 Medium-Term Objective (MTO) (II)  Cíle MTO:  Udržovat bezpečnou vzdálenost od 3% limitu deficitu  Zajišťovat rychlý postup v „udržitelnosti“ VR (rozuměna konvergence dluhu k „obezřetným“ úrovním z MR a LR hlediska)  Vytvořit prostor pro rozpočtovou politiku či zohledňovat vládní investice  MTO se liší pro jednotlivé země a ty si jej samy stanoví dle svých rozpočtových záměrů a výše uvedených principů  Horní mez MTO je v současné době strukturní deficit 1 % HDP pro země s nadprůměrným růstem (výhled) a nízkým zadlužením

10 10 Medium-Term Objective (MTO) (III)  Členské státy prezentují své MTO v Konvergenčním/Stabilizačním programu  MTO jsou „hodnocena“ (examined) Radou a Komisí, které mohou členský stát vyzvat ke změně, zdá-li se jim MTO málo ambiciózní  Znovunastavení MTO proběhne každé čtyři roky a v případě uskutečnění významných reforem…  Česká republika: KOPR 2005 – stanovena trajektorie VR do roku 2008, dále snižování deficitu VR o 0,5 p.b. ročně k MTO deficitu ve výši 1 % v roce 2012.

11 11 Cesta k MTO a „dobré časy“  Nadále trvá důraz na automatické stabilizátory  Důraz na zamezení pro-cyklických politik v „dobrých časech“ (pozice v cyklu)  Členské země vzdálené od MTO mají vyvíjet výraznou konsolidační snahu, zejména v dobrých časech, mírně slevit lze v časech těžkých  Členové EMU a ERM-II neplnící MTO musí dosahovat rozpočtové konsolidace 0,5 p.b. deficitu ročně

12 12 Cesta k MTO a strukturální reformy  Strukturální reformy lze brát v úvahu při cestě k MTO (či dočasné odchylky od MTO)  Důležité strukturální reformy s přímými rozpočtovými náklady a „prokazatelnými“ přínosy pro dlouhodobou udržitelnost VF  V úvahu lze brát jen již schválené reformy, o nichž vláda podá dostatečné informace (KOPR) a cost-benefit analýzu  Nutné podmínky:  Nesmí být ohrožena 3% deficitní hranice (tj. safety margin)  VF se vrátí k MTO (trajektorii) v horizontu KOPRu

13 13 Cesta k MTO a strukturální reformy  Zvláštním případem je penzijní reforma zavádějící více- pilířový systém vč. plně fondového pilíře  Navržen pětiletý degresívní „pardon“ pro MTO za předpokladu, že jsou splněny safety margins. Zohledňovat tak lze část nákladů na implementaci reformy. (100 %, 80 %, 60 %, 40 % a 20 %)

14 14 Změny v „nápravné“ části (EDP)  Zpráva podle A104(3) se připraví vždy  Zmírnění definice „severe economic downturn“  Prodloužení lhůty pro implementaci účinných opatření k nápravě  Možnost „prodloužení“ lhůty k nápravě  Zavedeno „minimální fiskální úsilí“ pro země v EDP  Aktivace dluhového kritéria  Zavedení „ostatních relevantních okolností“ v EDP

15 15 Příprava zprávy o nadměrném deficitu A104(3)  Komise vždy vydá zprávu o „nadměrném deficitu“, pokud skutečný či plánovaný překročí 3% def hranici  Zprávu může vydat i v případě, že Komise překročení odhaduje  Zohlední se možnost výjimky, pokud překročení hranice není výrazné, pravděpodobně dočasné… případně jedná-li se o „severe economic downturn“ (obsahuje i původní SGP)  Zpráva zohlední tzv. „Ostatní relevantní skutečnosti“ (MT vývoj, pozice v cyklu, Lisabon, LR udržitelnost, vládní investice…)

16 16 Příprava zprávy o nadměrném deficitu A104(3)  Zpráva o nadměrném deficitu bude nově vydána i v případě nepříznivé dynamiky a úrovně dluhu – aktivace dluhového kritéria v SGP  Zpráva podle A104(3) o nadměrném deficitu bude vydána pokud dluh vyšší než 60 % HDP se nesnižuje uspokojivým tempem  Různé pokusy o (např. více formální) definici „uspokojivého tempa“ neuspěly => diskrece

17 17 Změny vybraných lhůt v EDP  Rozhodnutí o ED 104(6) lhůta prodloužena na 4M z 3M  Přijetí účinných opatření dle doporučení Rady (104(7)) nyní 6M (dříve 4M). Důvodem je náročnost příprav, legislativní proces a harmonizace s predikčním cyklem EK  Rada zkoumá, zda stát po uplynutí 6M veřejné oznámil implementaci opatření v souladu s doporučením vedoucí k odstranění ED. Při neplnění Rada vydává upozornění (notice) dle 104(9), lhůta prodloužena na 2M z 1M

18 18 Odstranění nadměrného deficitu (ED)  V EDP je vyžadována fiskální konsolidace alespoň o 0,5 p.b. deficitu VR  Zůstává pravidlo, že první návrh na odstranění ED je JEDEN rok po identifikaci ED (tj. dva roky po ED, tj. náprava je třetí rok)  Nově lze lhůtu k odstranění prodloužit, pokud bylo splněno minimální nutné úsilí (0,5 p.b.) a existují „ostatní relevantní události“


Stáhnout ppt "1 Změny v Paktu stability a růstu (základní přehled) Michal Andrle (MFČR)"

Podobné prezentace


Reklamy Google