Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma rozpočtového dohledu EU: Hlavní prvky rámce účinného od prosince 2011 Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodně právní a záležitosti EU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma rozpočtového dohledu EU: Hlavní prvky rámce účinného od prosince 2011 Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodně právní a záležitosti EU."— Transkript prezentace:

1 Reforma rozpočtového dohledu EU: Hlavní prvky rámce účinného od prosince 2011 Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodně právní a záležitosti EU Oddělení Hospodářská a finanční politika EU Smilovice, 5. prosince 2011

2 Kontext dosavadní rámec EU nedokázal přimět řadu zemí k rozpočtové kázni a provádění udržitelné hospodářské politiky dosavadní rámec EU nedokázal přimět řadu zemí k rozpočtové kázni a provádění udržitelné hospodářské politiky dosud: Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Řecko, Irsko, Portugalsko dosud: Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Řecko, Irsko, Portugalsko Kypr? Itálie? Španělsko? Belgie? Kypr? Itálie? Španělsko? Belgie?

3 Reforma ekonomického řízení v EU 1) posílení rozpočtového dohledu 1) posílení rozpočtového dohledu 2) ustavení nového dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami 2) ustavení nového dohledu nad makroekonomickými nerovnováhami 3) zavedení nástroje krizového řízení pro země eurozóny (ESM) 3) zavedení nástroje krizového řízení pro země eurozóny (ESM)

4 Posílení rozpočtového dohledu Zavedení „Evropského semestru“: Zavedení „Evropského semestru“: smyslem Evropského semestru je změnou načasování umožnit skutečnou koordinaci hospodářských politik členských zemí EU Reforma Paktu o stabilitě a růstu: Reforma Paktu o stabilitě a růstu: smyslem Paktu je podporovat dodržování rozpočtové kázně členských států a vynucovat rychlou nápravu nadměrných schodků a dluhů Požadavky na národní rozpočtové rámce: Požadavky na národní rozpočtové rámce: smyslem směrnice je zajistit, že rozpočtové postupy na národní úrovni umožňují členským státům plnit závazky, které jim v rozpočtové oblasti plynou ze Smlouvy

5 Evropský semestr Schválen již v roce 2010 Schválen již v roce 2010 Změna načasování: umožňuje členským státům zohlednit doporučení EU při přípravě návrhu státního rozpočtu Změna načasování: umožňuje členským státům zohlednit doporučení EU při přípravě návrhu státního rozpočtu Sladění hodnocení: rozpočtové udržitelnosti, makroekonomické stability, strukturálních politik a systémových rizik finančního sektoru Sladění hodnocení: rozpočtové udržitelnosti, makroekonomické stability, strukturálních politik a systémových rizik finančního sektoru  rozpočtové politiky (Pakt o stabilitě a růstu)  hospodářské politiky (makroekonomický dohled)  reformy (Strategie Evropa 2020)  dohled nad finanční stabilitou (Evropská Rada pro Systémové Riziko)

6 Evropský semestr  Prosinec / Leden: zpráva Komise  Březen: závěry Evropské rady  30. dubna: Konvergenční program a Národní program reforem  Červen: doporučení Rady  Léto / Září: státní rozpočet na rok t+1

7 Rozpočtový dohled – preventivní část Beze změny: Beze změny:  povinnost předkládat Radě a Komisi Konvergenční program / Stability  povinnost předkládat Radě a Komisi Konvergenční program / Stability = plán dosažení vyrovnaných rozpočtů a udržitelných veřejných financí  Střednědobý rozpočtový cíl (MTO) = strukturální rozpočtové saldo:  očištěné od cyklických dopadů a jednorázových a dočasných opatření  zohledňuje potenciální růst, úroveň vládního dluhu a implicitní závazky ze stárnutí obyvatelstva  Euro a ERMII = v intervalu -1 až 0  Revize jednou za 3 roky a pokud je prováděna strukturální reforma s výrazným dopadem na udržitelnost veřejných financí

8 Rozpočtový dohled – preventivní část Dostatečný pokrok k naplnění MTO se vyhodnocuje na základě celkového posouzení, v němž je vývoj růstu veřejných výdajů posouzen v kombinaci s účinky opatření přijímaných nebo plánovaných na straně příjmů: Dostatečný pokrok k naplnění MTO se vyhodnocuje na základě celkového posouzení, v němž je vývoj růstu veřejných výdajů posouzen v kombinaci s účinky opatření přijímaných nebo plánovaných na straně příjmů:  strukturální saldo, včetně  analýzy výdajů očištěných o:  vliv diskrečních opatření na straně příjmů  výdaje na úroky  výdaje na programy Unie plně kompenzované příjmy z prostředků Unie  nediskreční změny výdajů na dávky v nezaměstnanosti zohlední se potenciálně velmi vysoká variabilita investičních výdajů, zejména v případě malých členských států: průměr veřejných investičních výdajů v minulých 4 letech zohlední se potenciálně velmi vysoká variabilita investičních výdajů, zejména v případě malých členských států: průměr veřejných investičních výdajů v minulých 4 letech

9 Rozpočtový dohled – preventivní část referenční střednědobé tempo potenciálního růstu HDP: referenční střednědobé tempo potenciálního růstu HDP: společně dohodnutá metodaspolečně dohodnutá metoda horizont 10 let - má předejít citlivosti na změnu podmínek a zajistit relevanci pro politikuhorizont 10 let - má předejít citlivosti na změnu podmínek a zajistit relevanci pro politiku 5 let odhady za minulost + 5 let projekce – data OGWG5 let odhady za minulost + 5 let projekce – data OGWG pro deflaci nominálního růstu výdajů na reálný se použije deflátor HDP pro deflaci nominálního růstu výdajů na reálný se použije deflátor HDP

10 I) Země nedosahuje svého MTO země s dluhem > 60 % HDP nebo s výrazným rizikem z hlediska udržitelnosti celkového zadlužení: země s dluhem > 60 % HDP nebo s výrazným rizikem z hlediska udržitelnosti celkového zadlužení:  strukturální saldo: roční zlepšení > 0,5 % HDP  analýza výdajů:  roční růst výdajů < tempo pod hranicí referenčního střednědobého tempa potenciálního růstu HDP;  rozdíl temp růstu je nastaven takovým způsobem, aby bylo zajištěno roční zlepšení strukturálního salda o více než 0,5 % HDP;  diskreční snížení položek veřejných příjmů je kompenzováno buď snížením výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných položek veřejných příjmů založeným právními předpisy, případně obojím

11 I) Země nedosahuje svého MTO Země eurozóny a ERM II: Země eurozóny a ERM II:  strukturální saldo: roční zlepšení ≥ 0,5 % HDP  analýza výdajů:  roční růst výdajů < tempo pod hranicí referenčního střednědobého tempa potenciálního růstu HDP  rozdíl temp růstu je nastaven takovým způsobem, aby bylo zajištěno roční zlepšení strukturálního salda o nejméně 0,5 % HDP  diskreční snížení položek veřejných příjmů je kompenzováno buď snížením výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných položek veřejných příjmů založeným právními předpisy, případně obojím

12 I) Země nedosahuje svého MTO Ostatní (ČR): Ostatní (ČR):  strukturální saldo:  minimální požadované úsilí zůstává nekvantifikováno!  hospodářsky příznivá období = vyšší úsilí x nepříznivá období = úsilí může být menší  analýza výdajů:  roční růst výdajů < tempo pod hranicí referenčního střednědobého tempa potenciálního růstu HDP  rozdíl temp růstu je nastaven takovým způsobem, aby bylo zajištěno dosažení MTO v průběhu cyklu / v horizontu programu přihlédnutím k příznivosti hospodářského období  diskreční snížení položek veřejných příjmů je kompenzováno buď snížením výdajů, nebo diskrečním zvýšením jiných položek veřejných příjmů založeným právními předpisy, případně obojím

13 II) Země na svém MTO  strukturální saldo: bez omezení, pokud není ohroženo dosažení MTO v průběhu cyklu / v horizontu programu  analýza výdajů: roční růst výdajů ≤ referenční střednědobé tempo potenciálního růstu HDP, pokud ovšem překročení není kompenzováno diskrečním zvýšením příjmů založeným právními předpisy

14 III) Země, které přesáhly svůj MTO  strukturální saldo: bez omezení pokud není ohroženo dosažení MTO v průběhu cyklu / v horizontu programu  strukturální saldo: bez omezení - s přihlédnutím k možnosti významných neplánovaných příjmů a pokud není ohroženo dosažení MTO v průběhu cyklu / v horizontu programu  analýza výdajů: bez omezení  analýza výdajů: bez omezení - s přihlédnutím k možnosti významných neplánovaných příjmů a pokud rozpočtové plány neohrožují dosažení uvedeného cíle v průběhu programového období

15 Konvergenční program / Stability makro fiskální scénář makro fiskální scénář  program má být založen na nejpravděpodobnějším makro fiskálním scénáři nebo na obezřetnějším scénáři  makroekonomické a rozpočtové prognózy se srovnávají s nejaktuálnějšími prognózami Komise a v případě potřeby s prognózami dalších nezávislých subjektů;  podstatné rozdíly mezi zvoleným makro fiskálním scénářem a prognózou Komise jsou popsány a odůvodněny, zejména pokud se úroveň či růst vnějších předpokladů výrazně liší od hodnot, jež uvádějí prognózy vypracované Komisí

16 Konvergenční program / Stability veřejné výdaje: veřejné výdaje:  plánovaný vývoj růstu veřejných výdajů zohledňující pravidla pro stanovení růstu výdajů  plánovaný vývoj růstu veřejných příjmů při zachování stávající politiky a vyčíslení plánovaných diskrečních opatření na straně příjmů implicitní a podmíněné závazky vlády: implicitní a podmíněné závazky vlády:  informace o implicitních závazcích souvisejících se stárnutím obyvatelstva  informace o podmíněných závazcích, jako jsou státní záruky, které mohou mít potenciálně velký dopad na účty vládních institucí

17 Konvergenční program / Stability Strukturální reformy = povolená odchylka od cesty k MTO Strukturální reformy = povolená odchylka od cesty k MTO  Podrobná analýza nákladů a přínosů  Ověřitelný kladný dopad na udržitelnost = přímý úsporný efekt nebo zvýšení potenciálnío růstu  Safety margin, MTO v horizontu programu

18 Rozpočtový dohled – nápravná část aktivace dluhového kritéria: aktivace dluhového kritéria:  tempo snižování nadměrného dluhu je dostatečné, pokud se nadměrná část vládního dluhu (v % HDP) v minulých třech letech snižovala průměrným ročním tempem 5 %   kritérium dluhu se rovněž považuje za splněné, pokud rozpočtové předpovědi Komise naznačují, že k požadovanému snížení rozdílu dojde během tříletého období zahrnujícího dva roky následující po posledním roce, za který jsou údaje k dispozici   v okamžiku ukončení EDP musí být respektována vpřed hledící složka dluhového pravidla = i dle projekcí se musí dluhový poměr vyvíjet v souladu s pravidlem, nestačí splnění dle notifikovaných dat

19 Rozpočtový dohled – nápravná část relevantní faktory pro dluh: relevantní faktory pro dluh:  vývoj vládního dluhu,  zda jeho snižování nebylo komplikováno velmi nízkým nominálním růstem: Dluhové pravidlo v období zpomalení růstu HDP by implikovalo procyklickou fiskální politiku  rizikovost dluhové struktury,  výše implicitních závazků s ohledem na stáří obyvatelstva  závazky soukromého sektoru důchodové reformy: velkorysejší zohlednění nákladů reformy zavádějící povinný plně fondově financovaný pilíř, pro země s dluhem pod 60% důchodové reformy: velkorysejší zohlednění nákladů reformy zavádějící povinný plně fondově financovaný pilíř, pro země s dluhem pod 60%

20 Rozpočtový dohled EU: sankce spouštěč sankce země eurozóny země mimo eurozónu sankce nejdříve rozhodnutí o nedostatečné konsolidaci k MTO úročený vklad (zpravidla 0,2% HDP) - polovina prosince 2011 (LU, FI, EE) rozhodnutí o nadměrném schodku / dluhu neúročený vklad (zpravidla 0,2% HDP) - polovina prosince 2011 (LU, FI, EE) rozhodnutí o nepřijetí účinných opatření k nápravě pokuta (zpravidla 0,2% HDP) - polovina prosince 2011 (země eurozóny mimo LU, FI, EE, EL) opětovné rozhodnutí o neplnění pokuta (0,2% HDP + přirážka) - polovina prosince 2011 (EL)

21 Rozpočtový dohled EU: sankce spouštěč sankce sankce pro eurozónu hlasování o sankci rozhodnutí o nedostatečné konsolidaci k MTO úročený vklad (zpravidla 0,2% HDP) R-QMV o zamítnutí, jinak se má za přijaté rozhodnutí o nadměrném schodku / dluhu neúročený vklad (zpravidla 0,2% HDP) R-QMV o zamítnutí, jinak se má za přijaté rozhodnutí o neplnění nápravy pokuta (zpravidla 0,2% HDP) R-QMV o zamítnutí, jinak se má za přijaté opětovné rozhodnutí o neplnění pokuta (0,2% HDP + přirážka) QMV bez dotyčného státu

22 Sankce z rozpočtu EU spouštěč sankce sankce sankce nejdříve rozhodnutí o neplnění nápravy pozastavení (části) závazků z Fondu soudržnosti platné od 1994 rozhodnutí o nedostatečné konsolidaci pozastavení (části) plateb a závazků fondů EU 2014 rozhodnutí o neplnění nápravy pozastavení (části) plateb a závazků fondů EU 2014 opětovné rozhodnutí o neplnění - eurozóna pozastavení (části) plateb a závazků fondů EU 2014

23 Hospodářský dialog Očekává se, že se Rada bude zpravidla řídit doporučeními a návrhy Komise nebo veřejně vysvětlí svůj postoj Očekává se, že se Rada bude zpravidla řídit doporučeními a návrhy Komise nebo veřejně vysvětlí svůj postoj Příslušný výbor Evropského parlamentu může předsedu Rady, Komise, Evropské rady a Euroskupiny vyzvat, aby se zúčastnili diskuze ve výboru o orientaci a výsledcích mnohostranného dohledu Příslušný výbor Evropského parlamentu může předsedu Rady, Komise, Evropské rady a Euroskupiny vyzvat, aby se zúčastnili diskuze ve výboru o orientaci a výsledcích mnohostranného dohledu Příslušný výbor Evropského parlamentu může předsedu Rady, Komise, Evropské rady a Euroskupiny vyzvat, aby se zúčastnili diskuze ve výboru o doporučeních Rady určených členskému státu v případě závažného odchýlení od cesty k MTO. Výbor může členskému státu, na nějž se vztahuje doporučení Rady, nabídnout možnost zúčastnit se diskuze Příslušný výbor Evropského parlamentu může předsedu Rady, Komise, Evropské rady a Euroskupiny vyzvat, aby se zúčastnili diskuze ve výboru o doporučeních Rady určených členskému státu v případě závažného odchýlení od cesty k MTO. Výbor může členskému státu, na nějž se vztahuje doporučení Rady, nabídnout možnost zúčastnit se diskuze

24 Budoucnost rozpočtového dohledu v €? summit eurozóny 26.10. dosáhl politické dohody o nutnosti dále posílit rozpočtový dohled v eurozóně pro země v EDP: summit eurozóny 26.10. dosáhl politické dohody o nutnosti dále posílit rozpočtový dohled v eurozóně pro země v EDP:  pravomoc EK a Rady přijmout stanovisko k návrhu státního rozpočtu  pravomoc EK sledovat plnění rozpočtu a navrhovat úpravy během roku  pravomoc EK a Rady provádět podrobné sledování plnění nápravného programu návrh Komise 23. listopadu návrh Komise 23. listopadu

25 Změna Smlouvy o fungování EU? summit eurozóny 26.10. dosáhl politické dohody o nutnosti posílit euro: summit eurozóny 26.10. dosáhl politické dohody o nutnosti posílit euro:  posílení ekonomické konvergence eurozóny  zlepšení rozpočtové kázně v eurozóně  prohloubení hospodářské unie návrh v prosinci 2011 návrh v prosinci 2011

26 Makroekonomický dohled Srovnávací přehled obsahuje 10 ukazatelů: běžný účet platební bilance (+6 % HDP a -4 % HDP, tříletý klouzavý průměr) běžný účet platební bilance (+6 % HDP a -4 % HDP, tříletý klouzavý průměr) čistá mezinárodní investiční pozice (-35 % HDP) čistá mezinárodní investiční pozice (-35 % HDP) podíl na exportních trzích (-6 % v konstantních cenách, procentní změna sledovaná v průběhu pětiletého období) podíl na exportních trzích (-6 % v konstantních cenách, procentní změna sledovaná v průběhu pětiletého období) nominální jednotkové náklady práce (+9 % pro země eurozóny a +12 % pro země mimo eurozónu, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období) nominální jednotkové náklady práce (+9 % pro země eurozóny a +12 % pro země mimo eurozónu, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období) reálný efektivní směnný kurz (REER) založený na deflátoru HICP (± 5 % pro země eurozóny a ± 11 % pro země mimo eurozóny, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období) reálný efektivní směnný kurz (REER) založený na deflátoru HICP (± 5 % pro země eurozóny a ± 11 % pro země mimo eurozóny, procentní změna sledovaná v průběhu tříletého období)

27 Makroekonomický dohled dluh soukromého sektoru (+160 % HDP) dluh soukromého sektoru (+160 % HDP) úvěrové toky v soukromém sektoru (+ 15 % HDP) úvěrové toky v soukromém sektoru (+ 15 % HDP) ceny bydlení založené na deflátoru spotřeby (+6 %, meziroční změna) ceny bydlení založené na deflátoru spotřeby (+6 %, meziroční změna) vládní dluh (+60 % HDP) vládní dluh (+60 % HDP) míra nezaměstnanosti (+10 %, tříletý klouzavý průměr) míra nezaměstnanosti (+10 %, tříletý klouzavý průměr)

28 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Reforma rozpočtového dohledu EU: Hlavní prvky rámce účinného od prosince 2011 Jakub Mazur Ministerstvo financí Odbor Mezinárodně právní a záležitosti EU."

Podobné prezentace


Reklamy Google