Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 22. dubna 2013

2 Osnova Rozpočtová odpovědnost Fiskální úmluva Rozpočtová ústava
Rozdíly mezi evropskou a národní úpravou Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová 2

3 1. Rozpočtová odpovědnost
Rozpočtová kázeň použití finančních prostředků v souladu se zákonem zákon o rozpočtových pravidlech Rozpočtová odpovědnost odpovědná rozpočtová politika makroekonomický a mikroekonomický pohled Evropská úroveň – Fiskální úmluva Národní úroveň – Rozpočtová ústava Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová 3

4 2. Fiskální úmluva Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii Platnost 1. ledna 2013 Obsah úmluvy: Účel a obsah působnosti Soulad s právem EU a vztah k němu Rozpočtový pakt Koordinace hospodářských politik a konvergence Správa eurozóny Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

5 2. Fiskální úmluva Účel a obsah působnosti Účel Působnost
zpřísnit rozpočtovou kázeň, posílit rozpočtovou disciplínu a zvýšit koordinaci hospodářských politik členských států Unie jádro smlouvy – zlaté rozpočtové pravidlo Působnost Státy eurozóny Ostatní státy Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

6 2. Fiskální úmluva Soulad s právem EU a vztah k němu
mezinárodní smlouva uzavřena mimo rámec unijního práva jednotlivá ustanovení smlouvy mohou být vykládána a aplikována pouze v souladu s právem EU (čl. II Fiskální úmluvy) problematické okruhy pravomoci Komise a Rady ukládání sankcí SDEU přijímání sekundární legislativy Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

7 2. Fiskální úmluva Rozpočtový pakt Pravidla schodku veřejného rozpočtu
veřejné rozpočty smluvních stran musí být vyrovnané nebo přebytkové (tzv. zlaté pravidlo) pravidlo se považuje za dodržené i v případě, že roční schodek veřejných rozpočtů je nižší než 0,5 % HDP musí odpovídat střednědobému cíli stanovenému pro jednotlivou zemi Komisí možnost odchýlení v případě výjimečných okolností Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

8 2. Fiskální úmluva Rozpočtový pakt Postup v případě pochybení
automatické aktivování mechanismů nápravy upraveny v národní legislativě Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

9 2. Fiskální úmluva Rozpočtový pakt
Zavedení pravidel do národní legislativy povinná implementace pravidel o vyrovnaných rozpočtech a postupů k jejich vynucování automatického mechanismu nápravy implementační lhůta jeden rok od vstupu v platnost formou závazných a trvalých předpisů, zejm. na úrovni ústavního práva Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

10 2. Fiskální úmluva Rozpočtový pakt
Pravidlo průběžného snižování schodku veřejných rozpočtů povinnost snižovat poměr veřejného dluhu průměrným tempem 1/20 ročně, pokud poměr veřejného dluhu k HDP v tržních cenách překročí 60 % program rozpočtového a hospodářského partnerství Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

11 2. Fiskální úmluva Rozpočtový pakt Vynutitelnost pravidel
přezkum dodržování pravidel stanovených ve smlouvě a národní legislativě rozhodčí řízení před soudním dvorem EU (čl SFEU) žalobní legitimaci má členský stát zpráva Komise o plnění povinností jiného členského státu uložení povinností v rozsudku SDEU, závaznost Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

12 2. Fiskální úmluva Rozpočtový pakt Vynutitelnost pravidel
přezkum plnění povinností uložených v rozsudku SDEU obdobný postup jako v případě žaloby na porušení povinnosti ze smlouvy finanční sankce paušální částka penále až do výše 0,1 % HDP Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

13 2. Fiskální úmluva Rozpočtový pakt
povinnost informovat Komisi a Radu o plánu vydat veřejné dluhopisy společné hlasování v Radě ohledně návrhů předložených Komisí Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

14 3. Rozpočtová ústava Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
sněmovní tisk č. 821 v současnosti ve druhém čtení v PSP Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti momentálně ve vnějším připomínkovém řízení předložení vládě do konce dubna Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

15 3. Rozpočtová ústava Základní princip: stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance pojmy vyplývající z práva EU dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí je stav veřejných rozpočtů nevykazující nadměrný schodek pravidla fungující na úrovni: sektoru veřejných institucí (pravidlo dluhové brzdy) dílčích segmentů (zásada rozpočtové odpovědnosti pro územní samosprávné celky) Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

16 3. Rozpočtová ústava Úroveň sektoru veřejných institucí
sektor veřejných institucí pojem veřejné instituce Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

17 3. Rozpočtová ústava Úroveň sektoru veřejných institucí
pravidlo dluhové brzdy vláda a Parlament vykonávají svou činnost tak, aby výše veřejného dluhu nepřekročila hodnotu 60 % hrubého domácího produktu výše zadlužení Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

18 3. Rozpočtová ústava Úroveň sektoru veřejných institucí
5 dluhových pásem – kumulace a stupňování pravidel výše veřejného dluhu je menší než 40 % HDP 40-45 % HDP 45-48 % HDP 48-50 % HDP 50 % a více výjimky z postupu Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

19 3. Rozpočtová ústava Úroveň sektoru veřejných institucí 40-45 % HDP
vláda sněmovně předloží zdůvodnění zvýšení dluhu a představí přijatá opatření a návrhy opatření na následující rok rozsah opatření je konzultován s Národní rozpočtovou radou dochází k omezení poskytování nových státních záruk vláda předloží sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu a návrhy rozpočtů státních fondů na následující rok v souladu s přijatými opatřeními Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

20 3. Rozpočtová ústava Úroveň sektoru veřejných institucí 45-48 % HDP
postupuje se postupem výše vláda rozhodne o snížení výdajů schváleného rozpočtu na daný rok za podmínek stanovených zákonem platová základna pro výpočet platů představitelů veřejné moci se sníží v následujícím roce o 20 % zastaví se růst prostředků na odměnu za práci v sektoru veřejných institucí Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

21 3. Rozpočtová ústava Úroveň sektoru veřejných institucí 48-50 % HDP
postupuje se postupy výše vláda předloží Poslanecké sněmovně návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů pokud již byly předloženy bez naplnění této podmínky, vláda takové návrhy vezme zpět a neprodleně předloží návrhy nové, návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok pouze jako vyrovnaný nebo přebytkový Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

22 3. Rozpočtová ústava Úroveň sektoru veřejných institucí
50 % HDP a více postupuje se postupy výše vláda neprodleně požádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry vysloví-li Poslanecká sněmovna vládě důvěru, postupuje se po dobu dvanácti měsíců ode dne vyslovení důvěry vládě postupem výše Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

23 3. Rozpočtová ústava Úroveň sektoru územně samosprávných celků
územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

24 3. Rozpočtová ústava Úroveň sektoru územně samosprávných celků
při překročení zákonného hranice je ÚSC povinen snížit své roční zadlužení pokud jej nesníží, Ministerstvo financí rozhodne o pozastavení převodu výnosu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů, které jsou mu určeny, ve výši porušení povinnosti Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

25 3. Rozpočtová ústava Národní rozpočtová rada
nezávislý orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky monitoruje a hodnotí plnění zákonných povinností zjišťuje výši zadlužení hodnotí plnění fiskálních pravidel – vypracovává zprávu pro Poslaneckou sněmovnu hodnotí výsledky hospodaření státu vypracovává stanoviska k legislativním návrhům Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

26 3. Rozpočtová ústava Národní rozpočtová rada
řídícím orgánem je kolegium (5 členů) nezávislá instituce členové kolegia voleni Poslaneckou sněmovnou s tím, že navrhováním kandidátů je pověřena Vláda, Senát, bankovní rada ČNB, ministr financí a Asociací krajů neslučitelnost funkcí člena kolegia zvolení maximálně dvakrát nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny kancelář rady zajišťující její provoz Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

27 4. Rozdíly mezi evropskou a národní úpravou
absence harmonizace postupů v rámci rozpočtové a hospodářské politiky se státy EU Fiskální úmluva neupravuje dluhové kritérium ale pouze kritérium rozpočtového schodku v návrhu Rozpočtové Ústavy důslednější fiskální numerická pravidla: pravidlo dluhové brzdy má 5 fází a jasnými postupy v jednotlivých fázích absence pravomocí Komise sledovat v rámci programu rozpočtového a hospodářského partnerství ekonomickou situaci v ČR pravomoc sledovat provádění „ročních rozpočtových plánů“ (tj. státního rozpočtu) absence ukládání povinností a sankcí SDEU Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

28 Děkuji za pozornost ! Mgr. Lenka Geržová 28
doktorand na katedře finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových Praha 1 28


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK"

Podobné prezentace


Reklamy Google