Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 22. dubna 2013 Rozpočtová odpovědnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 22. dubna 2013 Rozpočtová odpovědnost."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 22. dubna 2013 Rozpočtová odpovědnost

2 1. Rozpočtová odpovědnost 2. Fiskální úmluva 3. Rozpočtová ústava 4. Rozdíly mezi evropskou a národní úpravou 2 Osnova Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

3  Rozpočtová kázeň ◦ použití finančních prostředků v souladu se zákonem ◦ zákon o rozpočtových pravidlech  Rozpočtová odpovědnost ◦ odpovědná rozpočtová politika ◦ makroekonomický a mikroekonomický pohled ◦ Evropská úroveň – Fiskální úmluva ◦ Národní úroveň – Rozpočtová ústava 3 1. Rozpočtová odpovědnost Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

4  Smlouva o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii  Platnost 1. ledna 2013  Obsah úmluvy: I.Účel a obsah působnosti II.Soulad s právem EU a vztah k němu III.Rozpočtový pakt IV.Koordinace hospodářských politik a konvergence V.Správa eurozóny Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

5 I. Účel a obsah působnosti A.Účel  zpřísnit rozpočtovou kázeň, posílit rozpočtovou disciplínu a zvýšit koordinaci hospodářských politik členských států Unie  jádro smlouvy – zlaté rozpočtové pravidlo B.Působnost  Státy eurozóny  Ostatní státy Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

6 II. Soulad s právem EU a vztah k němu  mezinárodní smlouva  uzavřena mimo rámec unijního práva  jednotlivá ustanovení smlouvy mohou být vykládána a aplikována pouze v souladu s právem EU (čl. II Fiskální úmluvy)  problematické okruhy  pravomoci Komise a Rady  ukládání sankcí SDEU  přijímání sekundární legislativy Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

7 III. Rozpočtový pakt  Pravidla schodku veřejného rozpočtu  veřejné rozpočty smluvních stran musí být vyrovnané nebo přebytkové (tzv. zlaté pravidlo)  pravidlo se považuje za dodržené i v případě, že roční schodek veřejných rozpočtů je nižší než 0,5 % HDP  musí odpovídat střednědobému cíli stanovenému pro jednotlivou zemi Komisí  možnost odchýlení v případě výjimečných okolností Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

8 III. Rozpočtový pakt  Postup v případě pochybení  automatické aktivování mechanismů nápravy  upraveny v národní legislativě Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

9 III. Rozpočtový pakt  Zavedení pravidel do národní legislativy  povinná implementace 1. pravidel o vyrovnaných rozpočtech a postupů k jejich vynucování 2. automatického mechanismu nápravy  implementační lhůta jeden rok od vstupu v platnost  formou závazných a trvalých předpisů, zejm. na úrovni ústavního práva Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

10 III. Rozpočtový pakt  Pravidlo průběžného snižování schodku veřejných rozpočtů  povinnost snižovat poměr veřejného dluhu průměrným tempem 1/20 ročně, pokud poměr veřejného dluhu k HDP v tržních cenách překročí 60 %  program rozpočtového a hospodářského partnerství Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

11 III. Rozpočtový pakt  Vynutitelnost pravidel  přezkum dodržování pravidel stanovených ve smlouvě a národní legislativě  rozhodčí řízení před soudním dvorem EU (čl. 273 SFEU)  žalobní legitimaci má členský stát  zpráva Komise o plnění povinností jiného členského státu  uložení povinností v rozsudku SDEU, závaznost Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

12 III. Rozpočtový pakt  Vynutitelnost pravidel  přezkum plnění povinností uložených v rozsudku SDEU  obdobný postup jako v případě žaloby na porušení povinnosti ze smlouvy  finanční sankce  paušální částka  penále až do výše 0,1 % HDP Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

13 III. Rozpočtový pakt  povinnost informovat Komisi a Radu o plánu vydat veřejné dluhopisy  společné hlasování v Radě ohledně návrhů předložených Komisí Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

14  Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti ◦ sněmovní tisk č. 821 ◦ v současnosti ve druhém čtení v PSP  Návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti ◦ momentálně ve vnějším připomínkovém řízení ◦ předložení vládě do konce dubna Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

15  Základní princip: stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné finance ◦ pojmy vyplývající z práva EU ◦ dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí je stav veřejných rozpočtů nevykazující nadměrný schodek ◦ pravidla fungující na úrovni: 1.sektoru veřejných institucí (pravidlo dluhové brzdy) 2.dílčích segmentů (zásada rozpočtové odpovědnosti pro územní samosprávné celky) Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

16 1. Úroveň sektoru veřejných institucí  sektor veřejných institucí  pojem veřejné instituce Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

17 1. Úroveň sektoru veřejných institucí  pravidlo dluhové brzdy  vláda a Parlament vykonávají svou činnost tak, aby výše veřejného dluhu nepřekročila hodnotu 60 % hrubého domácího produktu  výše zadlužení Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

18 1. Úroveň sektoru veřejných institucí  5 dluhových pásem – kumulace a stupňování pravidel ◦ výše veřejného dluhu je menší než 40 % HDP ◦ 40-45 % HDP ◦ 45-48 % HDP ◦ 48-50 % HDP ◦ 50 % a více  výjimky z postupu Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

19 1. Úroveň sektoru veřejných institucí  40-45 % HDP ◦ vláda sněmovně předloží zdůvodnění zvýšení dluhu a představí přijatá opatření a návrhy opatření na následující rok ◦ rozsah opatření je konzultován s Národní rozpočtovou radou ◦ dochází k omezení poskytování nových státních záruk ◦ vláda předloží sněmovně návrh zákona o státním rozpočtu a návrhy rozpočtů státních fondů na následující rok v souladu s přijatými opatřeními Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

20 1. Úroveň sektoru veřejných institucí  45-48 % HDP ◦ postupuje se postupem výše ◦ vláda rozhodne o snížení výdajů schváleného rozpočtu na daný rok za podmínek stanovených zákonem ◦ platová základna pro výpočet platů představitelů veřejné moci se sníží v následujícím roce o 20 % ◦ zastaví se růst prostředků na odměnu za práci v sektoru veřejných institucí Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

21 1. Úroveň sektoru veřejných institucí  48-50 % HDP ◦ postupuje se postupy výše ◦ vláda předloží Poslanecké sněmovně  návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů  pokud již byly předloženy bez naplnění této podmínky, vláda takové návrhy vezme zpět a neprodleně předloží návrhy nové,  návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven ◦ územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok pouze jako vyrovnaný nebo přebytkový Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

22 1. Úroveň sektoru veřejných institucí  50 % HDP a více ◦ postupuje se postupy výše ◦ vláda neprodleně požádá Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry ◦ vysloví-li Poslanecká sněmovna vládě důvěru, postupuje se po dobu dvanácti měsíců ode dne vyslovení důvěry vládě postupem výše Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

23 2. Úroveň sektoru územně samosprávných celků  územní samosprávný celek hospodaří tak, aby celková výše jeho dluhu nepřekročila 60 % průměru jeho skutečných celkových příjmů za poslední čtyři roky Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

24 2. Úroveň sektoru územně samosprávných celků  při překročení zákonného hranice je ÚSC povinen snížit své roční zadlužení  pokud jej nesníží, Ministerstvo financí rozhodne o pozastavení převodu výnosu daně z přidané hodnoty a daně z příjmů, které jsou mu určeny, ve výši porušení povinnosti Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

25  Národní rozpočtová rada ◦ nezávislý orgán, který působí v oblasti fiskální a rozpočtové politiky ◦ monitoruje a hodnotí plnění zákonných povinností  zjišťuje výši zadlužení  hodnotí plnění fiskálních pravidel – vypracovává zprávu pro Poslaneckou sněmovnu  hodnotí výsledky hospodaření státu  vypracovává stanoviska k legislativním návrhům Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

26  Národní rozpočtová rada ◦ řídícím orgánem je kolegium (5 členů) ◦ nezávislá instituce  členové kolegia voleni Poslaneckou sněmovnou s tím, že navrhováním kandidátů je pověřena Vláda, Senát, bankovní rada ČNB, ministr financí a Asociací krajů  neslučitelnost funkcí člena kolegia  zvolení maximálně dvakrát  nesmí vyžadovat ani přijímat pokyny ◦ kancelář rady zajišťující její provoz Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

27  absence harmonizace postupů v rámci rozpočtové a hospodářské politiky se státy EU  Fiskální úmluva neupravuje dluhové kritérium ale pouze kritérium rozpočtového schodku  v návrhu Rozpočtové Ústavy důslednější fiskální numerická pravidla: ◦ pravidlo dluhové brzdy má 5 fází a jasnými postupy v jednotlivých fázích  absence pravomocí Komise ◦ sledovat v rámci programu rozpočtového a hospodářského partnerství ekonomickou situaci v ČR ◦ pravomoc sledovat provádění „ročních rozpočtových plánů“ (tj. státního rozpočtu)  absence ukládání povinností a sankcí SDEU Rozpočtová odpovědnost Mgr. Lenka Geržová

28 doktorand na katedře finančního práva a finanční vědy PF UK nám. Curieových 7 116 40 Praha 1 email: lenka.gerzova@gmail.com 28


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Geržová katedra finančního práva a finanční vědy PF UK 22. dubna 2013 Rozpočtová odpovědnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google