Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost letového provozu letadel všeobecného letectví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost letového provozu letadel všeobecného letectví"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost letového provozu letadel všeobecného letectví
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní Institut dopravy Ústav letecké dopravy

2 Bezpečnost Rozšířená definice I: Bezpečnost je stav, ve kterém se individua, skupiny a státy necítí ohrožené vážnými hrozbami, popř. se před nimi považují za účinně chráněné a svoji budoucnost mohou vytvářet podle vlastních představ. Stupeň bezpečnosti, popř. ohrožení závisí dalekosáhle na subjektivních pocitech, historických zkušenostech, pojetí sebe sama a poměru k okolnímu prostředí. Rozšířená definice II: Bezpečnost je stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho zájmy. Tím objektem (referenčním objektem bezpečnosti) může být stát, mezinárodní organizace, mezinárodní systém, sociální skupina (národ, národnostní menšina, ženy, jednotlivec) – v našem případě všichni dotčení provozem letadel

3 Bezpečnost (System) Safety ……….. systémová bezpečnost (Personal) Security …… bezpečnost osob a majetku „Celý lidský život je o řízení rizik, nikoliv o jejich eliminaci !“ (Walter Wriston – jeden z bývalých prezidentů CITI Bank)

4 Systémová bezpečnost Systémová bezpečnost je aplikací takových inženýrských a manažerských principů, kritérií a postupů, které dokážou optimalizovat bezpečnost provozování člověkem navržených systémů Nebezpečí (Hazard) Podmínka, událost nebo okolnost, která by mohla vést k neplánované, nebo nežádoucí události Riziko (Risk = severity x likehood) Výraz pro součin vážnosti důsledku nežádoucí události a pravděpodobnosti, že k ní dojde.

5 „Začátky“ systémové bezpečnosti

6 Vývoj systémové bezpečnosti v letectví
systémová bezpečnost v letectví je aplikovanou formou obecné systémové bezpečnosti cca do 2. světové války se bezpečnost řešila systémem pokus – omyl, (systém fly-fix-fly) proces se opakoval tak často dokud se nedosáhlo uspokojivého řešení, (což bylo ovšem řešení pouze pro levné stroje a malé rychlosti

7 Vývoj systémové bezpečnosti v letectví
v období pokročilejšího letectví však již byly předcházející metody příliš drahé a neakceptovatelné, proto byly do návrhu a výroby letounů implementovány první prvky bezpečnosti což znamenalo zrod systémové bezpečnosti v letectví milníky ve vývoji systémové bezpečnosti v letectví byly především bezpečnostní standardy vydávané různými leteckými organizacemi, jako např.: - MIL-STD-882, vytvořený NASA v 60-tých letech, - System Safety Handbook, vydaný FAA v 90-tých letech 20 st. - Safety Management System, vydaný ICAO v roce 2009

8 Vývoj systémové bezpečnosti v letectví
Cíle systémové bezpečnosti bezpečnost je implementována přímo do návrhu systému možná rizika jsou identifikována, vysledována, evaluována a následně eliminována, nebo redukována na akceptovatelnou úroveň v praxi jsou aplikovány pořadí priorit při navrhování bezpečných systémů a příslušné letecké úřady tolerují stavu techniky odpovídající reziduální rizika. k dalším cílům systémové bezpečnosti patří provádění bezpečnostních analýz a posuzování, které zohledňují historická bezpečnostní data systémové bezpečnosti se uvažuje v průběhu celého životního cyklu výrobku (systému) a významná bezpečnostní data se dokumentují pro poučení všech zainteresovaných (aby se jednou rozpoznaná selhání pokud možno neopakovala)

9 Vývoj systémové bezpečnosti v letectví
Řízení bezpečnostních rizik Plánování Proces řízení bezpečnostních rizik by měl být dopředu plánovaný a dokumentován prostřednictvím plánu, který musí obsahovat kriteria pro akceptovatelné riziko Identifikace rizikových faktorů Analýza a posouzení rizikových faktorů vyžadovaná plánem by měla identifikovat bezpečnostní rizika Analýza Rizika je třeba charakterizovat prostřednictvím vážnosti důsledků a pravděpodobností, že nastanou (pomocí matice bezpečnostních rizik). Posuzování Jedná se o proces porovnávání přezkoumávaných rizikových faktorů s kriterii pro akceptovatelná rizika Rozhodování Rozhodování v oblasti řízení rizik by měl obsahovat výše uvedený proces posuzování

10 Vývoj systémové bezpečnosti v letectví
Matice bezpečnostních rizik Pravděpodobnost výskytu A B C D E Vážnost následků Katastrofická (smrt a/nebo ztráta letadla nebo velká environmentální havárie) Kritická (vážná zranění, vážné zdravotní následky, značné poškození systému nebo ŽP) Marginální (méně závažná zranění, méně vážné zdravotní následky, méně významné poškození systému nebo ŽP) Zanedbatelná (ještě menší závažnost než marginální)

11 Principy systémové bezpečnosti
Optimalizace bezpečnosti, výkonnosti a nákladů

12 Principy systémové bezpečnosti
Pořadí bezpečnostních priorit při návrhu systémů 1. Navrhnout systémy s minimálními riziky systémy je třeba navrhovat tak, aby již v zárodku byla eliminována známá rizika, pokud identifikovaná rizika nelze eliminovat, je třeba je zredukovat na akceptovatelnou úroveň prostřednictvím selekce návrhů 2. Do návrhu zahrnout bezpečnostní prvky pokud identifikovaná rizika nelze zredukovat prostřednictvím selekce návrhů, je třeba zahrnout různé druhy bezpečnostních prvků (zařízení)

13 Principy systémové bezpečnosti
Pořadí bezpečnostních priorit při návrhu systémů 3. Vybavit systém varovným podsystémem pokud nelze spolehnout pouze na bezpečnostní prvky, je třeba navrhnout podsystém, který bude v případě detekce rizikových podmínek poskytovat varovné signály varovné signály a jejich interpretace musí být taková, aby minimalizovala pravděpodobnost neadekvátní reakce obsluhujícího personálu 4. Vyvinout bezpečnostní a výcvikové postupy tam, kde eliminaci rizik nelze dostatečně realizovat ani prostřednictvím návrhu, bezpečnostních opatření nebo pomocí varovných systémů je třeba navrhnout takové bezpečnostní postupy a systémy výcviku pro obsluhující personál, aby se reziduální rizika maximálně redukovala

14 Principy systémové bezpečnosti
Principy bezpečnosti na základě lidského jednání Bezpečnostní management musí být založen především na poznání lidského jednání a také na poznání principů organizační kultury moderní organizační strategie v oblasti bezpečnosti se vyvinuly od principu „bezpečnost na základě dodržování pravidel“ k principu „prevence prostřednictvím plánování“ Zdroj:

15 Principy systémové bezpečnosti
Principy bezpečnosti na základě lidského jednání SHELL - model Legenda: S … Software (postupy, symboly, atd.) H … Hardware (stroj) E … Environment (prostředí, ve kterém se odehrává interakce S – H – L) L … Liveware (člověk, jedinec v centru zájmu) L … Liveware (lidé, se kterými je jedinec v centru zájmu v nějakém vztahu)

16 Principy systémové bezpečnosti
Principy bezpečnosti na základě lidského jednání 5M - model Legenda: Msn … Mission (účel a základní funkce systému, důvod propojení všech ostatních elementů Man … Man (lidský element v systému) Mach .. Machine (HW a SW včetně firemního SW) Mgt …. Management (zahrnuje firemní postupy, politiky a všechny regulace v oblasti provozování, údržby a dalších operací v systému) Media . Prostředí, ve kterém je systém instalován, provozován a udržován, zahrnuje jak provozní tak přírodní prostředí

17 Statistiky LN v GA

18 Statistiky LN v GA Statistiky LN GA v EU (2006 - 2007)
(Zdroj: EASA Meeting with AIB’s )

19 Statistiky LN v GA Statistiky LN GA v EU (2006 - 2007)
(Zdroj: EASA Meeting with AIB’s )

20 Statistiky LN v GA Statistiky LN GA v EU (2006 - 2007)
(Zdroj: EASA Meeting with AIB’s )

21 Statistiky LN v GA Statistiky LN GA v EU (2006 - 2007)
(Zdroj: EASA Meeting with AIB’s )

22 Statistiky LN v GA Shrnutí ze statistik bezpečnosti GA v EU (2008)
Většinový podíl na fatálních LN (87 %) Většinový podíl na usmrcených osobách (65 %) Data z LN bývají nekompletní Informace o příčinách LN bývají nekompletní Historické trendy nebývají po ruce (Zdroj: EASA Meeting with AIB’s )

23 Současné bezpečnostní hrozby v rámci GA v ČR
Nedostatek zkušeného personálu (nedostatečná generační obměna zkušených pilotů na pozice instruktorů, vedoucích letového provozu, … ) Slábnoucí dozor nad dodržováním bezpečnostních standardů (nedostatek financí v rámci ÚCL, Aeroklub ČR, … ) Letecké výcvikové organizace jsou pouze přestupní stanicí do „velké dopravy“ (malé nálety nových pilotů … ) Zvyšující se náklady na létání (sportovní a rekreační létání jen pro „bohaté“ … ) Zastarávající letadlový park (stávající provoz v aeroklubech negeneruje dostatečné prostředky pro jejich obnovu)

24 Možné cesty ke zvýšení bezpečnosti provozu letadel GA v rámci ČR
Přiměřeně aplikovat známé metody řízení rizik souvisejících s výše uvedenými hrozbami V rámci školení personálu leteckých organizací GA upozorňovat na všechny způsoby selhávání Lidského činitele Využívat všechny dostupné informační zdroje (např. bezpečnostní kampaň ÚCL – „Doletíš ?!“, celosvětové statistiky LN GA,…) Využívat simulačních technologií pro získávání a upevňování správných návyků a postupů (doplněk reálného létání) Přiměřeně aplikovat bezpečnostní standardy z obchodní letecké dopravy do prostředí GA

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Bezpečnost letového provozu letadel všeobecného letectví"

Podobné prezentace


Reklamy Google