Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Resortní program TIP – veřejná soutěž Ing. Miroslav Chlumský Odbor průmyslového výzkumu a vývoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Resortní program TIP – veřejná soutěž Ing. Miroslav Chlumský Odbor průmyslového výzkumu a vývoje."— Transkript prezentace:

1 Resortní program TIP – veřejná soutěž Ing. Miroslav Chlumský Odbor průmyslového výzkumu a vývoje

2 Program VaV na MPO TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Program TIP byl schválen UV ČR č. 942 ze dne 22. srpna 2007 a následně notifikován Evropskou komisí dne 20. listopadu 2008 pod č. N 662/2007.

3 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) UV č. 942 z 22. srpna 2007 Vláda ukládá: a)Ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předložit návrh Programu Evropské komisi k notifikaci b)Ministru průmyslu o obchodu zajišťovat na Program vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji c)Předsedovi Rady pro výzkum a vývoj ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu zajistit v návrhu celkových výdajů na výzkum a vývoj kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu finanční prostředky na realizaci Programu

4 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Tři základní důvody pro přijetí nového programu: a)Resortní programy TANDEM a IMPULS vyhlášené na základě UV č. 618 z 23.6.2003 – ukončení do konce roku 2010 b)Přijetí nového Rámce společenství pro státní podporu na výzkum a vývoj a inovace EU č. 2006/C-323/01, platnost od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 c)Programy TANDEM a IMPULS nejsou notifikovány v Evropské komisi

5 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Datum vyhlášení: 5. května 2010 Konec příjmu žádostí: 16. července 2010

6 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Doba trvání Doba trvání programu je stanovena na roky 2009 až 2017. Příjem žádostí na roky 2010 až 2014, na rok 2009 vyjímečně v roce 2009, se provádí formou Veřejné soutěže. Ukončení řešení všech projektů v roce 2017, trvání do čtyř let (48 měsíců).

7 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Podpora, její druh a výše Podpora bude poskytována jako účelová podílová dotace na programový projekt. Výše podílu podpory z celkových uznaných nákladů potřebných na vyřešení daného projektu bude stanovena podle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) platného od 1. ledna 2007. Projekty z oblasti základního výzkumu a aplikovaného výzkumu se stoprocentní podporou nebudou podporovány. Základní výzkum a aplikovaný výzkum podporovaný 100 procenty ze státního rozpočtu nesmí obsahovat ani jednotlivé programové projekty.

8 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Podpora, její druh a výše (dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01) - základ Malý podnik Střední podnik Velký podnik Aplikovaný 50 % 50 % 50 % výzkum Experimentální vývoj 25 % 25 % 25 %

9 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Definice malého, středního a velkého podniku (dle Nařízení Komise ES č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001) Malý podnik má méně než 50 zaměstnanců a má buď: -roční obrat nepřesahující 7 mil. EUR, nebo -bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 5 mil. EUR -v nichž nevlastní 25 % nebo více základního jmění nebo hlasovacích práv jeden podnik nebo společně několik podniků Střední podnik má méně než 250 zaměstnanců a má buď: -roční obrat nepřesahující 40 mil. EUR, nebo -bilanční sumu nepřesahující 27 mil. EUR -v nichž nevlastní 25 % nebo více základního jmění nebo hlasovacích práv jeden podnik nebo společně několik podniků Velký podnik je takový, který nepatří do definice malých a středních podniků

10 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Podpora, její druh a výše (dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01) - navýšení Příplatek 15 % lze uplatnit (max. míra podpory 80 %): projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi dvěma na sobě nezávislými podniky a jsou splněny tyto podmínky: - jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů projektu - projekt musí zahrnovat spolupráci s nejméně s jedním malým nebo středním podnikem nebo přeshraniční spolupráci projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podnikem a výzkumnou organizací - výzkumná organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů projektu – potom má nárok na 100 % dotaci

11 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Podpora, její druh a výše (dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01) - navýšení Malý podnik Střední podnik Velký podnik Aplikovaný 50 % + 20 % + 10 % 50 % + 10 % + 15 % 50 % + 15 % výzkum Experimentální vývoj 25 % + 20 % + 15 % 25 % + 10 % + 15 % 25 % + 15 %

12 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)

13

14

15

16 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Předpoklady pro poskytnutí dotace účast ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na výběr programových projektů do programu TIP dotaci na podporu projektu může obdržet jen ten uchazeč, který sám zajistí nejméně 50 % řešení projektu vlastními zaměstnanci – měřeno spotřebou té části uznaných nákladů na projekt, určených jako osobní náklady náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku mohou v projektu činit max. 20 % z celkových uznaných nákladů

17 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Příjemci podpory (dotací) podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby, které vedou účetnictví podle platného zákona o účetnictví a jsou zapsány v Obchodním rejstříku – z oblasti MSP, které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci se spoluřešiteli organizace výzkumného charakteru (výzkumné ústavy, veřejné výzkumné organizace) a školy mohou obdržet podporu jako řešitelé a příjemci pouze v případě, když doloží zdroje spolufinancování uznaných nákladů na projekt z vlastních prostředků podnikatelské subjekty – právnické a fyzické osoby, které vedou účetnictví podle platného zákona o účetnictví a jsou zapsané v Obchodním rejstříku – z oblasti průmyslové výroby, včetně MSP i organizace výzkumného charakteru a školy se mohou účastnit řešení projektů jako spoluřešitelé a spolupříjemci bez omezení

18 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Cíle programu TIP Nové materiály a výrobky – budou podporovány takové projekty výzkumu a vývoje, které zajistí implementaci dobrých myšlenek do nových konkurenceschopných materiálů a materiálů dosud neznámých vlastností Nové progresivní technologie – cílem je dosáhnout konkurenceschopnost prostřednictvím mezinárodně uznávaných veličin pro přesnost, kvalitu, bezpečnost výroby, rychlost zajištění dodávek, ekologii apod. Nové informační a řídící systémy – budou podporovány takové projekty výzkumu a vývoje, které povedou k výrobě více ekonomické, ekologické, bezpečnější, flexibilní, rychlejší apod.

19 Rada Programu TIP Ing. Eduard Muřický – MPO Ing. Miroslav Frolík – MPO Ing. Miroslav Chlumský – MPO Ing. Jaromír Culek – MPO Ing. Zbyněk Pokorný - MPO Mgr. Jan Prachař – MPO Ing. Petr Porák - MPO Ing. Martin Karfus - MPO Ing. Alexandra Novotná, CSc. - MPO Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng. – Svaz průmyslu a dopravy Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. – AIP ČR Ing. Miroslav Ecler, CSc. – AVO Praha Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – Univerzita Palackého Olomouc Prof. Ing. Jiří Kunz, CSc. – ČVUT Praha Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo – VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. – VUT Brno Ing. Miloslav Kepka, CSc. – ZČU Plzeň Ing. Karel Kloc, CSc. – UJP Praha, a.s. Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. – VUTS Liberec Ing. Tomáš Hrdlička – Ústav pro výzkum motorových vozidel, s.r.o. Ing. Petr Kučera, CSc. – Centrum Stavebního Inženýrství, a.s., Praha Ing. Jaromír Lubojacký – BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava Ing. Jan Nájemník – Hexion Specialty chemicals, a.s., Sokolov

20 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)

21 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Nejčastější chyby jsou: 1.Žádost není nerozebíratelně spojena. 2.Žádost není podána na předepsaném formuláři poskytovatele účelové podpory. 3.Čestné prohlášení není právoplatně podepsáno oprávněnou osobou. 4.Žádost neobsahuje výpis z obchodního či jiného rejstříku. 5.Žádost neobsahuje živnostenský list na výzkum a vývoj. 6.Žádost neobsahuje povinné přílohy o ekonomice podniku. 7.Žádost neobsahuje smluvní ujednání o spolupráci, pokud se spolupráce předpokládá. 8.Žádost neobsahuje povolení k experimentální práci se zvířaty, pokud se toto předpokládá v rámci projektu. 9.Žádost nesplňuje další kvalifikační předpoklady podle § 18, zákona č. 1302002 Sb, o podpoře výzkumu a vývoje. 10.Žádost nepodal subjekt zřízený podle obchodního zákoníku, pokud je taková podmínka stanovena v programu.

22 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty) Databáze externích oponentů obsahuje téměř 500 expertů pravidelně aktualizována a doplňována oponenti svým odborným zaměřením pokrývají celou škálu odvětví a oborů podporovaných v programu TIP čestné prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti

23 Formulář oponentského posudku programu TIP Hodnocení projektu je prováděno podle kriterií vyhlášených ve veřejné soutěži. Je hodnoceno celkem 12 kritérií. Bodové hodnocení jednotlivých kritérií je následující: kritérium 1maximum 40 bodů Kritérium 9 maximum 10 bodů kritéria 2 až 8 a 10 až 12maximum 5 bodů na jedno kritérium Celkové bodové ohodnocení je maximálně 100 bodů. 1.Naplnění cílů vyhlášeného programu IMPULS. 2.Technicko-ekonomická úroveň a komplexnost řešení 3.Znalost řešení analogických problémů v zahraničí. 4.Zdůvodnění závažnosti a aktuálnosti záměru. 5.Potřebnost výrobku nebo technologie doložená marketingovým průzkumem nebo studií. 6.Srovnatelnost výrobku nebo technologie se světovou úrovní z hlediska technických parametrů, kvality a ceny. 7.Předpokládaný objem výroby a možnosti jejího umístění (uplatnění, využití, prodej). 8.Prokázání odborné způsobilosti řešitelského týmu k řešení daného projektu. 9.Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče (příjemce) a event. spoluuchazečů (spolupříjemců) k řešení projektu a jeho následného zavedení do výroby. 10.Prokázání způsobilosti uchazeče (příjemce) a event. spoluuchazečů (spolupříjemců) materiálně a technicky zabezpečit řešení projektu na požadované úrovni po celou dobu jeho řešení (technická vybavenost, prostory, materiál, pomocný technický a obslužný personál, popř. výrobní a laboratorní kapacity apod.). 11.Přiměřenost časového plánu projektu (včasnost splnění cílů, termín uvedení na trh). 12.Přiměřenost finančních požadavků projektu.

24 www.vlada.cz - oficiální webová stránka Úřadu vlády ČR www.msmt.cz - oficiální webová stránka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.mds.cz - oficiální webová stránka Ministerstva dopravy a spojů ČR www.mpo.cz - oficiální webová stránka Ministerstva průmyslu a obchodu ČR www.mpsv.cz - oficiální webová stránka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mzcr.cz - oficiální webová stránka Ministerstva zdravotnictví ČR www.mze.cz - oficiální webová stránka Ministerstva zemědělství ČR www.env.cz - oficiální webová stránka Ministerstva životního prostředí ČR www.cas.cz - oficiální webová stránka Akademie věd ČR www.gacr.cz - oficiální webová stránka Grantové agentury ČR www.avo.cz - oficiální webová stránka Asociace výzkumných organizací www.techprofil.cz-databáze podniků a dalších subjektů zaměřených na oblast inovačního podnikání www.svtp.cz-oficiální webová stránka Společnosti vědeckotechnických parkůwww.svtp.cz-oficiální Významné informační zdroje

25 Děkuji Vám za pozornost Ing. Miroslav Chlumský chlumskym@mpo.czhlumskym@mpo.cz


Stáhnout ppt "Resortní program TIP – veřejná soutěž Ing. Miroslav Chlumský Odbor průmyslového výzkumu a vývoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google