Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Resortní program TIP – veřejná soutěž

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Resortní program TIP – veřejná soutěž"— Transkript prezentace:

1 Resortní program TIP – veřejná soutěž
Ing. Miroslav Chlumský Odbor průmyslového výzkumu a vývoje

2 Program VaV na MPO TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Program TIP byl schválen UV ČR č. 942 ze dne 22. srpna 2007 a následně notifikován Evropskou komisí dne 20. listopadu 2008 pod č. N 662/2007.

3 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
UV č. 942 z 22. srpna 2007 Vláda ukládá: Ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže předložit návrh Programu Evropské komisi k notifikaci Ministru průmyslu o obchodu zajišťovat na Program vyhlašování veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji Předsedovi Rady pro výzkum a vývoj ve spolupráci s ministrem průmyslu a obchodu zajistit v návrhu celkových výdajů na výzkum a vývoj kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu finanční prostředky na realizaci Programu

4 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Tři základní důvody pro přijetí nového programu: Resortní programy TANDEM a IMPULS vyhlášené na základě UV č. 618 z – ukončení do konce roku 2010 Přijetí nového Rámce společenství pro státní podporu na výzkum a vývoj a inovace EU č. 2006/C-323/01, platnost od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 Programy TANDEM a IMPULS nejsou notifikovány v Evropské komisi

5 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Datum vyhlášení: 5. května 2010 Konec příjmu žádostí: 16. července 2010

6 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Doba trvání Doba trvání programu je stanovena na roky 2009 až 2017. Příjem žádostí na roky 2010 až 2014, na rok 2009 vyjímečně v roce 2009, se provádí formou Veřejné soutěže. Ukončení řešení všech projektů v roce 2017, trvání do čtyř let (48 měsíců).

7 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Podpora, její druh a výše Podpora bude poskytována jako účelová podílová dotace na programový projekt. Výše podílu podpory z celkových uznaných nákladů potřebných na vyřešení daného projektu bude stanovena podle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01) platného od 1. ledna 2007. Projekty z oblasti základního výzkumu a aplikovaného výzkumu se stoprocentní podporou nebudou podporovány. Základní výzkum a aplikovaný výzkum podporovaný 100 procenty ze státního rozpočtu nesmí obsahovat ani jednotlivé programové projekty.

8 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Podpora, její druh a výše (dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01) - základ Malý podnik Střední podnik Velký podnik Aplikovaný % % % výzkum Experimentální vývoj % % %

9 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Definice malého, středního a velkého podniku (dle Nařízení Komise ES č. 70/2001 ze dne 12. ledna 2001) Malý podnik má méně než 50 zaměstnanců a má buď: roční obrat nepřesahující 7 mil. EUR, nebo bilanční sumu roční rozvahy nepřesahující 5 mil. EUR v nichž nevlastní 25 % nebo více základního jmění nebo hlasovacích práv jeden podnik nebo společně několik podniků Střední podnik má méně než 250 zaměstnanců a má buď: roční obrat nepřesahující 40 mil. EUR, nebo bilanční sumu nepřesahující 27 mil. EUR Velký podnik je takový, který nepatří do definice malých a středních podniků

10 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Podpora, její druh a výše (dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01) - navýšení Příplatek 15 % lze uplatnit (max. míra podpory 80 %): projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi dvěma na sobě nezávislými podniky a jsou splněny tyto podmínky: - jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých nákladů projektu - projekt musí zahrnovat spolupráci s nejméně s jedním malým nebo středním podnikem nebo přeshraniční spolupráci projekt zahrnuje účinnou spolupráci mezi podnikem a výzkumnou organizací - výzkumná organizace nese alespoň 10 % způsobilých nákladů projektu – potom má nárok na 100 % dotaci

11 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Podpora, její druh a výše (dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01) - navýšení Malý podnik Střední podnik Velký podnik Aplikovaný % + 20 % + 10 % % + 10 % + 15 % % + 15 % výzkum Experimentální vývoj % + 20 % + 15 % % + 10 % + 15 % % + 15 %

12 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)

13 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)

14 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)

15 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
   

16 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Předpoklady pro poskytnutí dotace účast ve veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji na výběr programových projektů do programu TIP dotaci na podporu projektu může obdržet jen ten uchazeč, který sám zajistí nejméně 50 % řešení projektu vlastními zaměstnanci – měřeno spotřebou té části uznaných nákladů na projekt, určených jako osobní náklady náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku mohou v projektu činit max. 20 % z celkových uznaných nákladů

17 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Příjemci podpory (dotací) podnikatelské subjekty – právnické i fyzické osoby, které vedou účetnictví podle platného zákona o účetnictví a jsou zapsány v Obchodním rejstříku – z oblasti MSP, které řeší projekt samostatně, nebo ve spolupráci se spoluřešiteli organizace výzkumného charakteru (výzkumné ústavy, veřejné výzkumné organizace) a školy mohou obdržet podporu jako řešitelé a příjemci pouze v případě, když doloží zdroje spolufinancování uznaných nákladů na projekt z vlastních prostředků podnikatelské subjekty – právnické a fyzické osoby, které vedou účetnictví podle platného zákona o účetnictví a jsou zapsané v Obchodním rejstříku – z oblasti průmyslové výroby, včetně MSP i organizace výzkumného charakteru a školy se mohou účastnit řešení projektů jako spoluřešitelé a spolupříjemci bez omezení

18 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
Cíle programu TIP Nové materiály a výrobky – budou podporovány takové projekty výzkumu a vývoje, které zajistí implementaci dobrých myšlenek do nových konkurenceschopných materiálů a materiálů dosud neznámých vlastností Nové progresivní technologie – cílem je dosáhnout konkurenceschopnost prostřednictvím mezinárodně uznávaných veličin pro přesnost, kvalitu, bezpečnost výroby, rychlost zajištění dodávek, ekologii apod. Nové informační a řídící systémy – budou podporovány takové projekty výzkumu a vývoje, které povedou k výrobě více ekonomické, ekologické, bezpečnější, flexibilní, rychlejší apod.

19 Rada Programu TIP Ing. Eduard Muřický – MPO Ing. Miroslav Frolík – MPO
Ing. Miroslav Chlumský – MPO Ing. Jaromír Culek – MPO Ing. Zbyněk Pokorný - MPO Mgr. Jan Prachař – MPO Ing. Petr Porák - MPO Ing. Martin Karfus - MPO Ing. Alexandra Novotná, CSc. - MPO Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc., FEng. – Svaz průmyslu a dopravy Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. – AIP ČR Ing. Miroslav Ecler, CSc. – AVO Praha Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. – Univerzita Palackého Olomouc Prof. Ing. Jiří Kunz, CSc. – ČVUT Praha Doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo – VŠB TU Ostrava Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. – VUT Brno Ing. Miloslav Kepka, CSc. – ZČU Plzeň Ing. Karel Kloc, CSc. – UJP Praha, a.s. Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc. – VUTS Liberec Ing. Tomáš Hrdlička – Ústav pro výzkum motorových vozidel, s.r.o. Ing. Petr Kučera, CSc. – Centrum Stavebního Inženýrství, a.s., Praha Ing. Jaromír Lubojacký – BorsodChem MCHZ, s.r.o., Ostrava Ing. Jan Nájemník – Hexion Specialty chemicals, a.s., Sokolov

20 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
                             

21 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
              Nejčastější chyby jsou:     Žádost není nerozebíratelně spojena. Žádost není podána na předepsaném formuláři poskytovatele účelové podpory. Čestné prohlášení není právoplatně podepsáno oprávněnou osobou.  Žádost neobsahuje výpis z obchodního či jiného rejstříku. Žádost neobsahuje živnostenský list na výzkum a vývoj. Žádost neobsahuje povinné přílohy o ekonomice podniku. Žádost neobsahuje smluvní ujednání o spolupráci, pokud se spolupráce předpokládá. Žádost neobsahuje povolení k experimentální práci se zvířaty, pokud se toto předpokládá v rámci projektu. Žádost nesplňuje další kvalifikační předpoklady podle § 18, zákona č Sb, o podpoře výzkumu a vývoje. Žádost nepodal subjekt zřízený podle obchodního zákoníku, pokud je taková podmínka stanovena v programu.                       

22 Program TIP (Technologie, Informační systémy, Produkty)
                Databáze externích oponentů obsahuje téměř 500 expertů pravidelně aktualizována a doplňována oponenti svým odborným zaměřením pokrývají celou škálu odvětví a oborů podporovaných v programu TIP čestné prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti             

23 Formulář oponentského posudku programu TIP
              Hodnocení projektu je prováděno podle kriterií vyhlášených ve veřejné soutěži. Je hodnoceno celkem 12 kritérií. Bodové hodnocení jednotlivých kritérií je následující: kritérium 1 maximum 40 bodů Kritérium 9 maximum 10 bodů kritéria 2 až 8 a 10 až 12 maximum 5 bodů na jedno kritérium Celkové bodové ohodnocení je maximálně 100 bodů. Naplnění cílů vyhlášeného programu IMPULS. Technicko-ekonomická úroveň a komplexnost řešení Znalost řešení analogických problémů v zahraničí. Zdůvodnění závažnosti a aktuálnosti záměru. Potřebnost výrobku nebo technologie doložená marketingovým průzkumem nebo studií. Srovnatelnost výrobku nebo technologie se světovou úrovní z hlediska technických parametrů, kvality a ceny. Předpokládaný objem výroby a možnosti jejího umístění (uplatnění, využití, prodej). Prokázání odborné způsobilosti řešitelského týmu k řešení daného projektu. Prokázání ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče (příjemce) a event. spoluuchazečů (spolupříjemců) k řešení projektu a jeho následného zavedení do výroby. Prokázání způsobilosti uchazeče (příjemce) a event. spoluuchazečů (spolupříjemců) materiálně a technicky zabezpečit řešení projektu na požadované úrovni po celou dobu jeho řešení (technická vybavenost, prostory, materiál, pomocný technický a obslužný personál, popř. výrobní a laboratorní kapacity apod.). Přiměřenost časového plánu projektu (včasnost splnění cílů, termín uvedení na trh). Přiměřenost finančních požadavků projektu.

24 Významné informační zdroje
- oficiální webová stránka Úřadu vlády ČR - oficiální webová stránka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - oficiální webová stránka Ministerstva dopravy a spojů ČR - oficiální webová stránka Ministerstva průmyslu a obchodu ČR - oficiální webová stránka Ministerstva práce a sociálních věcí ČR - oficiální webová stránka Ministerstva zdravotnictví ČR - oficiální webová stránka Ministerstva zemědělství ČR - oficiální webová stránka Ministerstva životního prostředí ČR - oficiální webová stránka Akademie věd ČR - oficiální webová stránka Grantové agentury ČR - oficiální webová stránka Asociace výzkumných organizací podniků a dalších subjektů zaměřených na oblast inovačního podnikání webová stránka Společnosti vědeckotechnických parků

25 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Miroslav Chlumský


Stáhnout ppt "Resortní program TIP – veřejná soutěž"

Podobné prezentace


Reklamy Google