Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Insolvenční zákon – konkurz k

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Insolvenční zákon – konkurz k"— Transkript prezentace:

1 Insolvenční zákon – konkurz k 20.7.2009
Mgr. Lukáš Pachl

2 Pojem konkursu Konkurs je jeden ze způsobů řešení úpadku dlužníka, který spočívá v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak. Konkurs je jediným likvidačním způsobem řešení úpadku dlužníka upravený v insolvenčním zákoně. Jedná se o obdobný postup jako při konkursním řízení podle ZKV

3 Rozhodnutí o prohlášení konkursu I.
§ 148/1 IZ Insolvenční soud spojí s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o prohlášení konkursu, je-li dlužníkem osoba, u které tento zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením Např. - vyloučeno ze zákona (právnická osoba v likvidaci) - dlužník nesplňuje podmínky pro povolení sanačního způsobu řešení úpadku - vyloučeno tím, že nebyl v souladu se zákonem podán příslušný návrh na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem – pokud IN podal dlužník

4 Rozhodnutí o prohlášení konkursu II.
Nejsou-li splněny podmínky § 148/1 IZ Insolvenční soud rozhodne o prohlášení konkursu samostatným rozhodnutím, které vydá do 3 měsíců po rozhodnutí o úpadku dlužníka Rozhodnutí insolvenčního soudu by měla předcházet schůze věřitelů, kterou svolává v rozhodnutí o úpadku, která je oprávněna hlasovat o způsobu řešení úpadku Hlasování na SV je nutno konat pouze tehdy pokud v době konání SV přicházejí do úvahy stále ještě dva možné způsoby řešení úpadku prakticky pouze konkurz X reorganizace V opačném případě může soud vydat rozhodnutí o prohlášení konkurzu aniž by o této otázce hlasovala SV

5 Rozhodnutí o prohlášení konkurzu III.
Soud může rozhodnout o prohlášení konkurzu samostatným rozhodnutím aniž by o této otázce hlasovala SV např. Není ve lhůtě 30 dnů od doručení věřitelského insolvenčního návrhu dlužníkovi podán návrh na povolení oddlužení Není ve lhůtách dle § 316 odst. 5 IZ nebo § 318 odst. 1 IZ podán návrh na povolení reorganizace

6 Judikatura Jestliže v době rozhodování o úpadku z insolvenčního návrhu (případně spojeného s návrhem na reorganizaci) vyplývá, že řešení dlužníkova úpadku reorganizací není přípustné podle § 316 odst. 3 IZ, a soud přesto samostatným rozhodnutím zjistí úpadek dlužníka, aniž by prohlásil konkurs, svolá schůzi věřitelů s předmětem řešení způsobu úpadku a po té, ještě před skončením schůze věřitelů, samostatným rozhodnutím prohlásí konkurs z důvodu nepřípustnosti reorganizace, může být jeho rozhodnutí pro účastníky překvapivé, protože ti, vzhledem k dosavadnímu postupu soudu, důvodně předpokládali možnost řešení úpadku reorganizací. Pokud je reorganizace nepřípustná není jim postupem soudu způsobena újma, protože i pokud by o způsobu řešení úpadku dlužníka reorganizací schůze věřitelů rozhodla pozitivně soud by nemohl reorganizaci povolit (§ 152 IZ). V takovémto případě věřitelé nemohou spolurozhodovat o způsobu řešení dlužníkova úpadku. Ostatně soudem stanovený pořad jednání schůze věřitelů v rozhodnutí o úpadku je pro soud závazný jen negativně (§ 48 odst. 2 IZ, na schůzi nelze projednat body, které předem nebyly jako předmět jednání oznámeny) a soud může změnit předmět jednání schůze věřitelů tak, že některý z oznámených fakultativních bodů projednán nebude. KSOS 36 INS 1078/2009, 2 VSOL 106/2009-B-26

7 Schůze věřitelů – hlasování o způsobu
§ 150 an. IZ Usnesení schůze o způsobu řešení úpadku dlužníka je přijato pokud pro něj hlasovala: a) nejméně polovina všech přítomných zajištěných věřitelů a nejméně polovina všech nezajištěných věřitelů počítána podle výše přihlášených pohledávek b) 90% přítomných věřitelů, počítáno podle výše přihlášených pohledávek !!! Nelze hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku!!!

8 Judikatura Odvolací soud nesdílí názor soudu prvního stupně, na němž napadené rozhodnutí stojí, dle kterého při absenci kvalifikovaného souhlasu věřitelů s návrhem dlužníka na povolení reorganizace je nutno vždy rozhodnout o způsobu řešení úpadku konkursem. Tak by tomu mělo zcela jistě být, vzhledem k dikci § 326 odst. 1 písm. c) IZ, v případě návrhu věřitele, u dlužnického návrhu pak jen tehdy, pokud by věřitelé dali kvalifikovaně najevo, že si přejí řešit dlužníkův úpadek konkursem (§ IZ). O žádnou z těchto variant ale v souzené věci nejde, proto prohlášení konkursu přicházelo v úvahu, jen pokud by soud dospěl k závěru, že v daném případě insolvenční zákon reorganizaci neumožňuje. Nechal-li přitom soud věřitele o dlužníkově návrhu hlasovat, měl zřejmě jeho návrh z hlediska náležitostí vyžadovaných v § 317 a násl. IZ za řádně podaný, i samu reorganizaci za přípustnou ve smyslu § 316 IZ. Bylo-li tomu skutečně tak, zbývalo již toliko posoudit, zda tu nejsou důvody pro zamítnutí návrhu upravené v § 326 odst. 1 IZ a v případě negativní odpovědi bylo namístě dlužníkově návrhu vyhovět. KSUL 46 INS 5304/2008, 1 VSPH 179/2009

9 Rozhodnutí soudu podle usnesení schůze věřitelů
Přijme-li schůze věřitelů usnesení o způsobu řešení úpadku, rozhodne insolvenční soud o způsobu řešení úpadku podle tohoto usnesení. Soud nemusí respektovat usnesení schůze věřitelů pouze tehdy, a) je-li v době přijetí usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníkem osoba, u které zákon tento způsob řešení úpadku vylučuje, nebo b) je-li přijaté usnesení v rozporu s reorganizačním plánem přijatým všemi skupinami věřitelů, který dlužník předložil insolvenčnímu soudu po rozhodnutí o úpadku. Soud nemůže zrušit usnesení schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku z důvodu, že je v rozporu se společným zájmem všech věřitelů.

10 Judikatura Dlužno dodat, že usnesením schůze věřitelů o způsobu řešení dlužníkova úpadku je insolvenční soud vázán (§ 150 IZ) a nemůže je zrušit i kdyby odporovalo společnému zájmu věřitelů (§ 54 IZ). Pokud jde o ostatní výhrady dlužníka vyjádřené v odvolání, nelze jim přiznat žádnou relevanci, neboť nemají v IZ žádnou oporu. MSPH 99 INS 453/2009, 2 VSPH 378/2009

11 Účinky prohlášení konkursu
Nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v IR přerušuje se likvidace končí nucená správa zanikají předběžná opatření – pokud insolvenční soud nerozhodl jinak Nesplatné závazky dlužníka se prohlášením konkursu považují za splatné (§ 250 IZ) !!!!! U pohledávek dlužníka tento účinek nenastává !!!!!

12 Judikatura Jeho obsahem není rozhodnutí soudu, ale pouze informace o tom, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku a rozhodnutí o prohlášení konkursu. Jak soud prvního stupně uvedl, tato rozhodnutí nabyla dle § 89 odst. 1 IZ účinnosti okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Tímto okamžikem tedy (dle výslovné úpravy § 245 odst. 1 IZ) nastaly i účinky spojené zákonem s prohlášením konkursu, a na této skutečnosti (na nastolení těchto účinků k uvedenému okamžiku) nic nemění rozhodnutí odvolacího soudu o zrušení rozhodnutí o prohlášení konkursu, když teprve s odklizením rozhodnutí o konkursu jeho (již nastalé) účinky zanikají. KSHK 41 INS 1743/2009, 1 VSPH 309/2009

13 Přechod práva nakládat s majetkovou podstatou
§ 229/3 písm. b) Od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v IR je osobou s dispozičními oprávněními insolvenční správce !!! insolvenční správce není osobou s dispozičními oprávněními od rozhodnutí o úpadku dlužníka, ve kterém je ustanoven do funkce, ale až od rozhodnutí o prohlášení konkursu !!!

14 Oprávnění nakládat s majetkovou podstatou I.
§ 228 IZ právní úkony, které se týkají majetku náležejícího do majetkové podstaty, výkon práv a povinností akcionáře ohledně akcií zahrnutých do majetkové podstaty, včetně práva hlasovat na valné hromadě akciové společnosti, rozhodování o výrobních, provozních a obchodních záležitostech podniku v majetkové podstatě, včetně úvěrového financování a jiných úkonů potřebných k zajištění financování podniku, výkon práv a povinností zaměstnavatele ohledně zaměstnanců dlužníka,

15 Oprávnění nakládat s majetkovou podstatou II.
výkon průmyslových práv, rozhodování o obchodním tajemství a jiné povinnosti mlčenlivosti, plnění povinností podle předpisů o daních, poplatcích a clech, jakož i podle předpisů o sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění, vedení účetnictví, plnění evidenčních povinností, výkon dalších práv a povinností, jestliže se týkají majetkové podstaty.

16 Náklady insolvenčního správce
§ 39/2 IZ Náklady na činnosti, ke kterým je insolvenční správce povinen podle zákona nebo podle rozhodnutí insolvenčního soudu, jsou zahrnuty v jeho odměně a nese je ze svého. Výjimečně může splnění těchto činností zadat jiným osobám na účet majetkové podstaty se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru; tím nejsou dotčeny jeho povinnosti ani odpovědnost podle tohoto zákona.

17 Odpovědnost insolvenčního správce
§ 37/3 IZ Insolvenční správce odpovídá za škodu nebo jinou újmu, která věřiteli s pohledávkou za majetkovou podstatou vznikla tím, že nemohla být uspokojena jeho pohledávka vzniklá na základě právního úkonu insolvenčního správce; této odpovědnosti se insolvenční správce zprostí, jen když prokáže, že v době, kdy tento právní úkon činil, nemohl poznat, že majetková podstata nebude stačit k úhradě jím vzniklé pohledávky za majetkovou podstatou.

18 Judikatura To, že prohlášením konkursu na majetek dlužníka přechází oprávnění dlužníka nakládat se svým majetkem, resp. s majetkovou podstatou na insolvenčního správce, znamená, že dlužník po prohlášení konkursu nemá faktickou možnost se svým majetkem disponovat. Rovněž tak příjmy dlužníka náleží do majetkové podstaty, a to ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky ( § 206 a § 207 odst. 2 IZ). I když dlužník má tedy příjem z pracovního poměru, nemůže s ním disponovat bez omezení, přičemž nutno zohlednit i to, že má vyživovací povinnost ke třem dětem. K výhradám dlužníka týkajícím se „převahy“ insolvenčního správce v řízení je třeba uvést, že z definice cíle insolvenčního řízení nutno dovodit, že insolvenční správce v tomto řízení není „protistranou dlužníka“ a neuplatňuje tedy v tomto řízení svá práva a oprávněné zájmy vůči dlužníkovi tak, jak je tomu v klasickém sporném soudním řízení, kdy proti sobě stojí žalobce a žalovaný. Úkolem insolvenčního správce, který má postavení zvláštního procesního subjektu, je vlastní realizace cíle insolvenčního řízení při respektování práv a dodržování povinností jak dlužníka, tak také věřitelů, přičemž nutno zdůraznit, že veškerá činnost insolvenčního správce podléhá dohlédací činnosti insolvenčního soudu. KSBR 27 INS 2155/2008, 3 VSOL 25/2009-B-97

19 Úkony dlužníka pro prohlášení konkursu
Právní úkony, které dlužník učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, jsou proti jeho věřitelům neúčinné. Nakládal-li dlužník s majetkovou podstatou v den, kdy se rozhodnutí o úpadku stalo účinným, má se v pochybnostech za to, že tak učinil poté, co oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce Právní úkon, kterým dlužník po prohlášení konkursu odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl.

20 Judikatura Tento převod majetku dlužnice byl uskutečněn po zahájení insolvenčního řízení, a proto je nutno ho posoudit z hlediska omezení dispozic s majetkem náležejícím do majetkové podstaty zakotvených v § 111 IZ s tím, že neúčinnost dlužníkových právních úkonů učiněných v rozporu s těmito omezeními ( a s ním spojený důvod k soupisu předmětu dlužníkova plnění do podstaty) není založena teprve úspěšným odporem insolvenčního správce, ale nastává ze zákona (viz § 111 odst. 3 IZ) Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp.zn 1 VSPH 170/2008 ve věci insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSUL 70 INS 2162/2008

21 Judikatura Odvolací námitky dlužníka nelze považovat za právně významné. Z obsahu jeho odvolání vyplývá, že existenci věřitelů a jejich pohledávek dlužník nijak nezpochybňuje. Skutečnost, že dlužník část pohledávek zaplatil, nemůže mít na správnost rozhodnutí žádný vliv. V případě navrhovatele dlužník zaplatil pouze část pohledávky (na což navrhovatel odpovídajícím způsobem reagoval, když vzal svou přihlášku pohledávky částečně zpět) a u ostatních věřitelů dlužník učinil částečné platby na jejich pohledávky poté, co byl již na jeho majetek prohlášen konkurs a kdy oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, takže tyto právní úkony dlužníka vůči věřitelům nelze považovat za účinné. KSOS 14 INS 1187/2009, 3 VSOL 152/2009 – A – 23

22 Uplatnění práv věřitelů I
Dlužníkovi věřitelé mohou po prohlášení konkursu svá práva uplatnit jen způsobem a za podmínek stanovených tímto zákonem – přihláškou, přímo u insolvenčního správce Prohlášením konkursu se stávají neúčinnými práva na uspokojení ze zajištění, která se týkají majetkové podstaty a která dlužníkovi věřitelé získali poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení Byl-li majetek sloužící k zajištění v této době také zpeněžen, náleží do majetkové podstaty výtěžek získaný zpeněžením a jeho nabyvatel je povinen jej do ní vydat na výzvu insolvenčního správce.

23 Uplatnění práv věřitelů II.
Věcná břemena zatěžující majetkovou podstatu, která vznikla za nápadně nevýhodných podmínek poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se prohlášením konkursu stávají v insolvenčním řízení neúčinnými. Návrh na zahájení řízení o nároku, který má být uspokojen z majetkové podstaty, lze po rozhodnutí o úpadku podat pouze proti insolvenčnímu správci; návrh podaný proti jiné osobě soud zamítne.

24 Smlouvy o úvěrovém financování
Insolvenční správce může pro udržení provozu podniku, který je součástí majetkové podstaty, uzavřít za obvyklých obchodních podmínek smlouvy o úvěru a smlouvy obdobné, jakož i smlouvy na dodávky energií a surovin, včetně smluv o zajištění splnění těchto smluv Nenabídnou-li horší podmínky než nejlepší nabídka, mají dosavadní zajištění věřitelé přednostní právo, aby smlouvy byly uzavřeny s nimi; to platí obdobně pro věřitele ze smluv na dodávky energií a surovin.

25 Použití prostředků z úvěru
Majetek získaný z prostředků poskytnutých v rámci úvěrového financování není předmětem zajištění podle dříve uzavřených smluv. Prostředky získané z úvěrového financování lze použít jen k účelu uvedenému ve smlouvách o úvěrovém financování. K uzavření smluv o úvěrovém financování je oprávněn také dlužník s dispozičními oprávněními nebo dlužník po dobu trvání moratoria.

26 Vymáhání nároku dlužníka
osobou oprávněnou k podání žaloby nebo jiného návrhu k vymožení nároku dlužníka včetně jeho zajištění, který se týká majetkové podstaty, je po prohlášení konkursu pouze insolvenční správce Jestliže osoba, která má závazek vůči dlužníkovi, plní tento závazek po prohlášení konkursu dlužníku, a plnění se nedostane do majetkové podstaty, není tím svého závazku zproštěna, ledaže prokáže, že o prohlášení konkursu nemohla vědět nebo že vzhledem k okolnostem plnění dluhu bylo zřejmé, že dlužník plnění vydá do majetkové podstaty.

27 Zánik jednostranných úkonů dlužníka
Prohlášením konkursu zanikají všechny jednostranné právní úkony dlužníka, které se týkají majetkové podstaty, zejména jeho příkazy, pověření a plné moci včetně prokury, není-li dále stanoveno jinak. Osoba, které dlužník udělil příkaz, pověření nebo plnou moc, musí v případě, že je nebezpečí z prodlení, pokračovat v obstarávání jeho záležitostí, kterých se tyto jeho úkony týkají, a to až do doby, než se jejich obstarávání ujme insolvenční správce. Náhrada nutných výdajů této osoby a přiměřená odměna za tuto její činnost je pohledávkou za majetkovou podstatou. Prohlášení konkursu není samo o sobě důvodem zániku pověření a plných mocí udělených dlužníkem pro insolvenční řízení. Pohledávky pověřené osoby nebo zmocněnce vzniklé z tohoto důvodu po prohlášení konkursu nelze uspokojit z majetkové podstaty, pokud nejde o pohledávky pracovněprávní. Prohlášením konkursu zanikají, pokud se týkají majetkové podstaty, dosud nepřijaté dlužníkovy návrhy na uzavření smlouvy a dlužníkovo přijetí návrhů smluv, pokud na jejich základě již smlouva nevznikla. Návrhy smluv, které dlužník v době prohlášení konkursu ještě nepřijal, může přijmout jen insolvenční správce.

28 Smlouvy o vzájemném plnění
není-li smlouva zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem Insolvenční správce může smlouvu splnit namísto dlužníka a žádat splnění po druhém účastníkovi (musí tak učinit do 15 dnů jinak se má za to, že od smlouvy odstupuje) Insolvenční správce může od smlouvy odstoupit

29 Výpůjčka Uzavřel-li dlužník smlouvu o výpůjčce, je insolvenční správce po prohlášení konkursu oprávněn požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení

30 Výpověď nájemní smlouvy
Insolvenční správce je oprávněn vypovědět nájemní smlouvu ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou Výpověďní lhůta nesmí být delší 3 měsíců Pokud by výpovědí nájemní smlouvy sjednané na dobu určitou byl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, může do 15 dnů od doručení výpovědi navrhnout insolvenčnímu soudu zrušení výpovědi. Insolvenční soud mu vždy vyhoví pokud bude zjištěno, že nájemce koupí předmět nájmu při zpeněžení majetku za cenu obvyklou Uplatní se přiměřeně i na leasing

31 Nemožnost výpovědi nájemní smlouvy dlužníku
Nájemní nebo podnájemní smlouvu, kterou dlužník uzavřel jako nájemce nebo podnájemce, nemůže druhý účastník smlouvy po rozhodnutí o úpadku vypovědět nebo od ní odstoupit pro prodlení dlužníka s placením nájemného nebo jiné úhrady, ke kterému došlo před rozhodnutím o úpadku, anebo pro zhoršení majetkové situace dlužníka. uplatní se přiměřeně i na leasing

32 Odstoupení od nájemní smlouvy
Nebyl-li v době prohlášení konkursu ještě předán předmět nájmu, podnájmu nebo výpůjčky, může insolvenční správce i druhý účastník smlouvy od smlouvy odstoupit; učiní-li tak insolvenční správce, může se druhý účastník smlouvy domáhat náhrady škody způsobené předčasným ukončením smlouvy přihláškou pohledávky. Každá ze smluvních stran je povinna druhému účastníku smlouvy do 10 dnů poté, co k tomu byla vyzvána, sdělit, zda od smlouvy odstupuje; jestliže tak neučiní, právo odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení jí zaniká. Uplatní se přiměřeně i na leasing

33 Výhrada vlastnictví Jestliže dlužník před prohlášením konkursu věc prodal s výhradou vlastnictví a kupujícímu ji předal, může kupující věc vrátit nebo trvat na smlouvě. Jestliže dlužník před prohlášením konkursu koupil a převzal věc s výhradou vlastnictví, aniž by k ní nabyl vlastnické právo, nemůže prodávající uplatňovat vrácení věci, jestliže insolvenční správce splní povinnosti podle smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co k tomu byl prodávajícím vyzván.

34 Provoz dlužníkova podniku
Prohlášením konkursu nekončí provoz dlužníkova podniku, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak – např. advokáti Provoz dlužníkova podniku skončí a) prodejem podniku jednou smlouvou v rámci zpeněžení majetkové podstaty, (!!!! § 153 IZ) b) rozhodnutím insolvenčního soudu vydaným na návrh insolvenčního správce po vyjádření věřitelského výboru,

35 Přerušení soudních a jiných řízení I.
Není-li stanoveno jinak (§ 266 IZ) prohlášením konkursu se přerušují soudní, správní a jiná řízení o právech a povinnostech, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, jejichž účastníkem je dlužník

36 Řízení, která se nepřerušují - § 266
Trestní řízení Přestupkové řízení Daňové řízení Dědické řízení Řízení o vypořádání SJM Řízení o výživném pro nezletilé děti Řízení ve věcech obchodního rejstříku Řízení o výkon rozhodnutí nebo exekuci a další

37 Přerušení soudních a jiných řízení II.
V přerušených řízeních, ve kterých dlužník vystupoval jako žalobce nebo jiný navrhovatel lze pokračovat jen na návrh insolvenčního správce Pokud insolvenční správce nepodá návrh na pokračování v řízení může tento návrh podat dlužník případně další účastníci řízení V přerušených řízeních, ve kterých věřitelé dlužníka uplatňovali proti dlužníkovi své pohledávky nebo jiná práva, která se týkají majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z majetkové podstaty lze pokračovat: a) jde li o spory o rozsah majetkové podstaty (s výjimkou vyloučení majetku z majetkové podstaty), b) v řízeních o nárocích s právem na uspokojení ze zajištění nebo c) o pohledávkách za majetkovou podstatou a jim na roveň postaveným

38 Přerušení soudních a jiných řízeních III.
Lze pokračovat i v řízeních: o nárocích, které je nutné v insolvenčním řízení přihlásit, O nárocích, na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené (mzdy) Ale jen tehdy pokud o tom rozhodl insolvenční soudu již se konalo přezkumné jednání Pokud to nezatěžuje majetkovou podstatu

39 Výkon rozhodnutí a exekuce
OBECNĚ Lze nařídit, ale nelze provést Návrh nelze podat proti správci – musí vždy směřovat proti dlužníkovi Pro pohledávky za podstatou a jim na roveň postavené lze exekuci i provést, pokud insolvenční soud vydal rozhodnutí podle § 203/5 IZ Návrh se podává proti správci, ale nelze vést výkon rozhodnutí na majetek insolvenčního správce

40 Společné jmění manželů
Prohlášením konkursu zaniká SJM dlužníka a jeho manžela Platí i pro SJM jehož vznik byl vyhrazen ke dni zániku manželství Musí dojít k vypořádání SJM

41 V průběhu konkursu se vypořádává
SJM, které zaniklo prohlášením konkursu SJM, které do prohlášení konkursu zaniklo, ale nebylo vypořádáno Bylo zúženo smlouvou nebo rozhodnutím soudu a do prohlášení konkursu nebylo vypořádáno

42 Způsob vypořádání Dohoda mezi insolvenčním správcem a manželem dlužníka Rozhodnutím insolvenčního soudu – účastníci IS a manžel dlužníka (jedná se o incidenční spor) Majetek, který dlužník používal se souhlasem druhého z manželů k podnikání patří vždy do majetkové podstaty

43 Neplatnost smluv mezi manžely
Smlouvy, které byly mezi manžely uzavřeny po zahájení insolvenčního řízení resp. po doručení insolvenčního návrhu věřitele dlužníkovi se stávají prohlášením konkursu neplatnými

44 Dohoda o vypořádání SJM
Uzavírá IS a manžel dlužníka Musí ji schválit insolvenční soud Musí s ní souhlasit věřitelský výbor Nesmí být v rozporu s právními předpisy

45 Řízení o vypořádání SJM
Jedná se o incidenční spor Účastníci insolvenční správce a manžel dlužníka Nelze ukončit soudním smírem

46 Předlužené SJM Nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty.

47 Pohledávka manžela dlužníka
Pohledávka manžela dlužníka vzniklá po prohlášení konkursu vypořádáním SJM se považuje za automaticky přihlášenou Nemusí podávat přihlášku Nemůže zmeškat lhůty

48 Nemožnost vzniku nového SJM
Po dobu trvání konkursu nemůže vzniknout nové SJM Uzavřeli dlužník v průběhu konkursu manželství odkládá se vznik SJM ke dni nabytí účinků zrušení konkursu

49 Povinnosti insolvenčního správce
Soupis majetkové podstaty Sestavení seznamu přihlášených pohledávek - musí jej uzavřít neprodleně po uplynutí lhůty k podávání přihlášek pohledávek ( 30 dnů – 2 měsíce po rozhodnutí o úpadku dlužníka) Sestavení mezitimní účetní závěrky nebo přehled o příjmech, výdajích, majetku a závazcích dlužníka Zpráva o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkurzu a) porovnání majetkové podstaty se závazky dlužníka b) vyjádření k možnosti dalšího využití podniku dlužníka c) musí být předložena nejméně 7 dní před konáním 1. schůze věřitelů po prohlášení konkurzu

50 Přezkoumání přihlášek insolvenčním správcem
- Stejnopis přihlášky doručuje insolvenční soud insolvenčnímu správci - Insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout.

51 Odstranění vad přihlášek pohledávek
- Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů - může stanovit lhůtu delší. Insolvenční správce musí věřitele poučit, jakým způsobem má opravu nebo doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen – ve výzvě k odstranění vad přihlášky pohledávky.

52 Seznam přihlášených pohledávek
- Insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. u každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. v seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.

53 Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek I.
označení insolvenčního soudu a spisovou značku, po níž je insolvenční řízení vedeno, označení dlužníka, označení insolvenčního správce, pořadové číslo přihlášky, den, kdy byla přihláška doručena insolvenčnímu soudu, označení věřitele, údaje pro posouzení důvodu vzniku pohledávky,

54 Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek II.
údaje pro posouzení povahy a celkové výše pohledávky, výše jistiny přihlášené pohledávky a přihlášeného příslušenství, údaje pro posouzení pořadí pohledávky; pokud je přihlášena zajištěná pohledávka, uvede se rovněž důvod a způsob zajištění, údaj o vykonatelnosti pohledávky, vyjádření dlužníka k přihlášené pohledávce, stanovisko insolvenčního správce k přihlášené pohledávce.

55 Nahlížení do seznamu přihlášených pohledávek
Účastníci jsou oprávněni u insolvenčního správce nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven. Insolvenční správce poté, co sestaví seznam přihlášených pohledávek, oznámí insolvenčnímu soudu, kdy a kde mohou účastníci nahlédnout do seznamu přihlášených pohledávek a do dokladů, na jejichž základě byl sestaven. Nahlížení probíhá pod dozorem insolvenčního správce nebo jím pověřené osoby. O nahlédnutí pořídí insolvenční správce nebo jím pověřená osoba záznam, v němž uvede zejména, kdo do seznamu přihlášených pohledávek nebo do dokladů, na jejichž základě byl sestaven, nahlédl, a zároveň i časový údaj o délce nahlížení; záznam opatří datem a svým podpisem. Záznam podepíše též žadatel. Tento záznam uloží insolvenční správce u sebe.

56 Zveřejnění seznamu přihlášených pohledávek
Seznam přihlášených pohledávek zveřejní insolvenční soud v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání, a má-li se přezkumné jednání konat do 15 dnů po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek, nejpozději 3 dny přede dnem, kdy se o nich má konat přezkumné jednání. Insolvenční soud dále bez zbytečného odkladu zveřejní v insolvenčním rejstříku každou změnu seznamu přihlášených pohledávek.

57 Zpráva o hospodářské situaci dlužníka
Insolvenční správce ji sestavuje na základě seznamu přihlášených pohledávek a soupisu majetkové podstaty dlužníka Porovná majetkovou podstatu a závazky dlužníka Vyjádří se k možnosti dalšího využití dlužníkova podniku Předloží insolvenčnímu soudu nejméně 7 dní před konáním 1. schůze věřitelů konané po rozhodnutí o prohlášení konkursu Věřitelé do zprávy mohou nahlížet Zprávu o hospodářské situaci projedná schůze věřitelů a přijme závěry, které doporučují insolvenčnímu správci jeho další postup

58 Úhrada existenčních potřeb dlužníka
Plnění z majetkové podstaty, které je poskytnuto dlužníkovi – fyzické osobě a jeho rodině k úhradě jeho existenčních potřeb Rozhoduje schůze věřitelů Na návrh dlužníka nebo některého z členů jeho rodiny

59 Zpeněžení majetkové podstaty I.
Pouze majetek, který je zapsán v soupisu majetkové podstaty Převedení veškerého majetku ze soupisu na peníze Za zpeněžení se považuje i využití bankovních kont dlužníka a jeho peněžní hotovosti ??? § 38 – v případě konkursu se výše odměny určí z výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele

60 Judikatura V daném případě však bylo současně s rozhodnutím o dlužníkově úpadku rozhodnuto o prohlášení konkursu. Odměna insolvenční správkyně proto musí být určena dle ust. § 1 IZ. S ohledem na to, že ke zrušení konkursu došlo, aniž by insolvenční správkyně zpeněžila majetkovou podstatu, není možno odměnu určit dle ust. § 1 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty (jak to pravidelně předpokládá i § 38 odst. 1 věta druhá IZ). Správkyni náleží odměna ve výši ,- Kč, což je minimální výše odměny při způsobu řešení úpadku konkursem dle § 1 odst. 5 IZ. Odměna v uvedené výši náleží insolvenčnímu správci při daném způsobu řešení úpadku dlužníka vždy, tj. jak tehdy, byl-li by součet odměny ze zpeněžení vypočtený podle § 1 odst. 2 a 3 vyhlášky nižší než částka ,- Kč, tak i v situacích jako je tato, kdy vůbec nedošlo ke zpeněžení majetkové podstaty. Jak na to správně poukázala správkyně v podaném odvolání, takto určenou odměnu by mohl insolvenční soud snížit pouze po projednání s věřitelským výborem (zástupcem věřitelů) postupem dle ust. § 38 odst. 3 věty druhé a třetí IZ, avšak v přezkoumávané věci k tomu nebyl důvod, neboť z obsahu spisu se nepodává, že by insolvenční správkyně porušila některou ze svých povinnosti nebo tu byl jiný důvod pro snížení odměny. KSBR 31 INS 4670/2008, 2 VSOL 119/2009-B-19

61 Judikatura Odvolací soud je vzhledem k dikci ust. § 38 odst. 1 věty druhé insolvenčního zákona přesvědčen o tom, že pouze v mezích jím stanovených lze vyložit obsah ust. § 1 vyhlášky. Jinými slovy, pokud zákon váže výši odměny insolvenčního správce v případě řešení úpadku dlužníka konkursem na výtěžek zpeněžení určený k rozdělení mezi věřitele, je vyloučeno, aby mu odměna určená podle ust. § 5 vyhlášky náležela i v případě, že v konkursu žádného výtěžku zpeněžení určeného k rozdělení mezi věřitele dosaženo nebylo. V takovém případě je třeba aplikovat ust. § 5 vyhlášky a odměnu insolvenčního správce je třeba určit podle kritérií v něm stanovených. Toliko v případě, že výše odměny vypočtená z částky určené z výtěžku zpeněžení k rozdělení mezi věřitele nebude dosahovat ,- Kč, lze aplikovat ust. § 1 odst. 5 vyhlášky. Na základě zjištění, že správce v dané věci žádný majetek dlužníka nezpeněžil, přičemž jeho činnost spočívala toliko v tom, že přezkoumal 2 pohledávky uplatněné věřiteli v insolvenčním řízení a ověřil, že dlužník nemá žádný majetek, veden názory vyjádřenými shora dospěl odvolací soud k závěru, že odměna určená správci insolvenčním soudem podle ust. § 5 vyhlášky je přiměřená délce doby, rozsahu a náročnosti činnosti vykonávané správcem. Jeho odvolání proto důvodným neshledal a usnesení insolvenčního soudu v části napadené odvoláním podle ust. § 219 občanského soudního řádu jako věcně správné potvrdil. MSPH 88 INS 5284/2008, 2 VSPH 348/2009

62 Zpeněžení majetkové podstaty II.
Ke zpeněžení lze přistoupit až po právní moci rozhodnutí o prohlášení konkursu Nejdříve však po 1. schůzi věřitelů, která se konala po rozhodnutí o prohlášení konkursu !!!! – pozor pokud se konala pouze SV po rozhodnutí o úpadku, která předcházela prohlášení konkurzu – nelze zpeněžovat!!! Dříve – věci bezprostředně ohrožené zkázou nebo znehodnocení - insolvenční soud povolí výjimku (nepatrný konkurs)

63 Účinky zpeněžení majetkové podstaty
Zanikají účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce Věcná břemena, která zatěžují zpeněžovaný majetek a která jsou podle ustanovení tohoto zákona v insolvenčním řízení neúčinná

64 Zpeněžení nemovitosti dlužníka
Byla-li zpeněžena nemovitost dlužníka, která slouží k bydlení jeho rodiny je dlužník povinen tuto nemovitost vyklidit Neučiní-li tak – žaloba na vyklizení nemovitosti – nejde o incidenční spor Dlužníkovi přísluší náhrada jako při vypovězení nájmu bytu nájemci pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu - přístřeší

65 Způsoby zpeněžení Veřejnou dražbou
Prodejem movitých věcí a nemovitostí podle o.s.ř. Prodej majetku mimo dražbu Zpeněžení podniku jedinou smlouvou Souhlas věřitelského výboru

66 Prodej mimo dražbu Se souhlasem věřitelského výboru a insolvenčního soudu Insolvenční soud může stanovit podmínky prodeje Dokud není souhlas udělen nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti Souhlas není třeba při prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením Kupní cenu lze stanovit i pod cenu odhadní Platnost smluv lze napadnout žalobou – incidenční spor

67 Veřejná dražba Řídí se zákonem č.26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Insolvenční správce je navrhovatelem veřejné dražby Smlouva o provedení dražby se stává účinnou dnem kdy s ní vyslovil souhlas věřitelský výbor

68 Prodej movitých věcí a nemovitostí
Příslušný okresní soud Návrh podává insolvenční správce K návrhu na zpeněžení musí být připojeno: - rozhodnutí o prohlášení konkursu - soupis majetkové podstaty potvrzený insolvenčním soudem - souhlas věřitelského výboru

69 Zpeněžení podniku jedinou smlouvou
Jen se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru Insolvenční soud může stanovit podmínky prodeje Dokud nejsou souhlasy uděleny nenabývá smlouva účinnosti Výtěžek zpeněžení nemůže sloužit pouze ke krytí závazků prodávaného podniku Na nabyvatele přecházejí práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů s výjimkou pracovněprávních závazků vzniklých před účinností této smlouvy Přiměřeně se použijí ustanovení ObchZ o prodeji podniku, za splnění závazků, které přešly na nabyvatele prodávající neručí

70 Zpeněžení majetku sloužícího k zajištění
Insolvenční správce je vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení komu, za kolik, jakým způsobem Insolvenční správce může pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění je schopen zpeněžit výhodněji – přezkoumává insolvenční soud

71 Povinnost vymáhat pohledávky dlužníka
Insolvenční správce je povinen uplatnit a vymáhat ve prospěch podstaty dlužníkovy pohledávky Nemusí tak činit pouze pokud náklady na vymáhání by byly neúměrně vysoké nebo je nelze krýt z prostředků majetkové podstaty

72 Zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty
Dlužník Osoby blízké dlužníkovi Osoby, které s dlužníkem tvoří koncern Vedoucí zaměstnanci dlužníka jejichž pracovní poměr se zakládá volbou nebo jmenováním a osoby jim blízké Osoby, které v posledních 3 letech výrazně ovlivňovaly provoz dlužníka Společníci dlužníka Akcionáři dlužníka - podíl nad 10% Se souhlasem VV může insolvenční soud povolit výjimku Členové a náhradníci věřitelského výboru nutný souhlas SV

73 Konečná zpráva Předkládá ji insolvenční správce v závěru zpeněžení majetku zapsaného v majetkové podstatě dlužníka Současně s konečnou zprávou předkládá insolvenční správce vyúčtování své odměny a hotových výdajů Předložení konečné zprávy nebrání: Dosud nejsou ukončeny incidenční spory, pokud jejich výsledek nemůže podstatně ovlivnit závěr konečné zprávy Se nepodařilo zpeněžit veškerý majetek náležející do majetkové podstaty, pokud dosud nezpeněžený majetek může být z majetkové podstaty vyňat ( do majetkové podstaty nepatří - § 226, nebo mohou být vyloučeny z důvodu neprodejnosti - § 227)

74 Obsah konečné zprávy a) přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které insolvenční správce již uspokojil a které ještě uspokojit zbývá, b) přehled výdajů vynaložených v souvislosti se správou majetkové podstaty se zdůvodněním výdajů, které nejsou obvyklé, c) přehled zpeněžení majetkové podstaty s výsledkem, jehož bylo dosaženo, d) uvedení majetku, který nebyl zpeněžen, s odůvodněním, proč k tomu došlo, e) výsledky částečného rozvrhu, pokud k němu došlo, f) přehled plnění zajištěným věřitelům s promítnutím do rozvrhu, g) přehled jednání a právních úkonů, významných pro průběh insolvenčního řízení. Konečná zpráva insolvenčního správce musí vyústit ve vyčíslení částky, která má být rozdělena mezi věřitele, a v označení těchto věřitelů, s údajem o výši jejich podílů na této částce.

75 Judikatura Z uvedeného je zřejmé, že k uspokojení pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených (jakož i nároků zajištěných věřitelů na vydání výtěžku ze zpeněžení předmětu zajištění jejich pohledávek) dochází kdykoli v průběhu konkursu, ovšem oproti předchozí úpravě konkursního řízení provedené zákonem o konkursu a vyrovnání v konkursu vedeném v insolvenčním řízení se tak musí stát vždy ještě před vydáním rozvrhového usnesení. Proto je také otázka, zda a v jakém rozsahu byly tyto přednostní pohledávky v konkursu již uspokojeny, předmětem projednání v rámci konečné zprávy, a podle výsledků zjištění v tom směru a dalších výsledků konkursu následuje některý z výše popsaných procesních postupů. Tomu odpovídá požadavek zákona, aby insolvenční správce obsáhl v konečné zprávě jak přehled pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených, které již uspokojil, tak i přehled takovýchto pohledávek, které uspokojit zbývá, tj. stávajících (již vzniklých) pohledávek, které dosud nebyly uspokojeny, ač jim podle správce právo na uspokojení v režimu za podstatou náleží (§ 302 odst. 2 písm. a/ IZ). Není-li takových neuspokojených přednostních pohledávek, uvede to insolvenční správce v konečné zprávě výslovně. Na splnění uvedené obsahové náležitosti konečné zprávy je nutno trvat, neboť – jak již vysvětleno – zjištění o uspokojených a dosud neuspokojených přednostních pohledávkách je rozhodné pro další postup v konkursu, a nebude-li konečná zpráva co do tohoto údaje některým z účastníků řízení napadena námitkami, či nebudou-li takové námitky úspěšné, pravomocně schválená konečná zpráva zakládá v tom směru definitivní závěr, z nějž soud v dalším průběhu řízení vychází. To znamená, že v konkursu se nelze úspěšně domáhat uspokojení takové pohledávky za majetkovou podstatou či pohledávky postavené jí na roveň, která jako oprávněná, ale dosud neuspokojená pohledávka tohoto postavení nebyla uvedena v konečné zprávě, jež byla pravomocně schválena. Tím samozřejmě není dotčen nárok na uspokojení takovýchto pohledávek, jež vznikly až po zveřejnění konečné zprávy a vyúčtování. KSUL 45 INS 1285/2008, 1 VSPH 42/2009

76 Projednání konečné zprávy
Konečnou zprávu přezkoumá insolvenční soud Zveřejní ji v insolvenčním rejstříku (nedoručuje) Účastníci řízení jsou oprávněni ve lhůtě 15 dnů po zveřejnění v IR podávat námitky Insolvenční soud nařídí k projednání konečné zprávy jednání

77 Projednání KZ na jednání
a) schválí předloženou konečnou zprávu a vyúčtování, nejsou-li námitky, nebo nejsou –li námitky vůči ní důvodné, b) nařídí doplnění nebo změnu konečné zprávy nebo vyúčtování, jestliže shledá, že některé z námitek proti nim jsou důvodné, avšak nemění její základní obsah, c) odmítne přijmout konečnou zprávu, shledá-li že námitky proti ní vznesené důvodně zpochybňují zprávu jako celek; v tomto případě uloží insolvenčnímu správci, aby předložil novou konečnou zprávu ve lhůtě, kterou určí.

78 Judikatura Jelikož proti konečné zprávě a vyúčtování v zákonné lhůtě 15 dnů od jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku (ani později) žádný z účastníků konkursu, ani odvolatel, námitky nepodal, je zřejmé, že dle výše citovaného § 304 odst. 5 IZ odvolatel není osobou, jež by byla oprávněna proti rozhodnutí o schválení konečné zprávy a vyúčtování odvolání podat. Odvolací soud proto toto jeho odvolání dle § 218 písm. c) občanského soudního řádu odmítl. KSUL 45 INS 1285/2008, 1 VSPH 42/2009

79 Částečný rozvrh Umožňuje-li to stav zpeněžení majetkové podstaty může insolvenční správce kdykoliv v průběhu konkursu navrhnout provedení částečného rozvrhu Insolvenční soud povolí částečný rozvrh pokud jím nebudou dotčena práva zajištěných věřitelů nebo pokud jím není ohrožen rozvrh po KZ a jestliže je uspokojení pohledávek zahrnutých do rozvrhu nepochybné

80 Rozvrh Po právní moci rozhodnutí o schválení KZ předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení Zde uvede – kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených věřitelů Po přezkoumání – vydá insolvenční soud rozvrhové usnesení

81 Pohledávky, které se uspokojují před rozvrhem
Pohledávky za majetkovou podstatou Pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou Zajištěné pohledávky – v rozsahu částky dosažené zpeněžením majetku sloužícím k zajištění jejich nároků

82 Uspokojení pohledávek zajištěných věřitelů
Částka dosažená zpeněžením po odečtení a) Nákladů spojených se zpeněžením (5% výtěžku zpeněžení – se souhlasem i více) b)nákladů spojených se správou majetku (4% výtěžku zpeněžení – se souhlasem i více) c) odměny IS (2% výtěžku zpeněžení po odečtení a) a b) d) podílu zajištěného věřitele na odměně znalce dle § 157 odst. 1 – pokud ji dosud neuhradil Nutný souhlas insolvenčního soudu

83 Výtěžek zpeněžení nepostačuje na úhradu předrozvrhových pohledávek
Nejdříve: Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce Pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2 a současně pohledávky věřitelů ze smluv, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními povolila, jakož i ze smluv, které osoba s dispozičními oprávněními nevypověděla Pohledávky věřitelů z úvěrového financování Náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty Pohledávky věřitelům na výživném ze zákona Ostatní pohledávky poměrně (např. zaměstnanci)

84 Judikatura Bude-li však ze schválené konečné zprávy a vyúčtování naopak zřejmé, že výtěžek ze zpeněžení majetkové podstaty po uspokojení nároků zajištěných věřitelů – ani spolu s prostředky získanými zálohou na náklady insolvenčního řízení či zálohou poskytnutou věřitelským výborem – nepostačuje k úplné úhradě pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek jim na roveň postavených (§ 297 odst. 1 IZ), a že tedy k rozvrhu dojít nemůže, insolvenční soud dle § 297 odst. 2 IZ na základě návrhu insolvenčního správce rozhodne o pořadí úhrady těchto dosud neuhrazených pohledávek nebo o jejich poměrné úhradě dle pravidel vymezených v § 305 odst. 2 IZ. Po právní moci tohoto rozhodnutí a po jeho splnění insolvenčním správcem je indikován postup dle § 308 odst. 1 písm. d) IZ, tj. zrušení konkursu z důvodu, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující. KSUL 45 INS 1285/2008, 1 VSPH 42/2009

85 Rozvrhové usnesení Vydání rozvrhového usnesení nebrání:
Jestliže ohledně některé z přihlášených pohledávek nebyla naplněna podmínka pro jejich výplatu (pro pohledávky vázané na podmínku je rozhodný stav k okamžiku vydání rozvrhového usnesení) Jde o pohledávku spornou (nebyl ukončen incidenční spor, nebo se jich týká odvolání proti KZ) Příslušné částky budou složeny do úschovy insolvenčního soudu – následně další rozvrh

86 Splnění rozvrhového usnesení
Insolvenční soud určí správci lhůtu na splnění rozvrhového usnesení Rozvrhové usnesení lze plnit až po nabytí právní moci Lhůta nesmí být delší než 2 měsíce od právní moci rozvrhového usnesení Částky insolvenční správce proplácí složenkou, převodem na účet, v hotovosti Částky pod 500,- složí do úschovy soudu a věřitele písemně vyrozumí

87 Zrušení konkursu a) zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty, b) zjistí-li, že zde není žádný přihlášený věřitel a všechny pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň jsou uspokojeny, c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení, d) zjistí-li, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. e) pokud dlužník předloží insolvenčnímu soudu listinu, ve které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili souhlas se zrušením konkursu (ověřené podpisy) f) smrtí dlužníka (nutno projednat KZ a postoupit věc k dědickému soudu)

88 Judikatura Podle ust. § 308 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona rozhodne insolvenční soud i bez návrhu o zrušení konkursu, zjistí-li, že nebyl ani dodatečně osvědčen dlužníkův úpadek; to neplatí, došlo-li již ke zpeněžení podstatné části majetkové podstaty. Úprava obsažená v citovaném ustanovení - jako tomu bylo v případě zrušení konkursu podle ust. § 44 odst. 1 písm. a) zákona o konkursu a vyrovnání a obdobně jako tomu je v případě rozhodnutí podle ust. § 158 insolvenčního zákona o tom, že dlužník není v úpadku – umožňuje zrušení konkursu na základě zjištění učiněných insolvenčním soudem v průběhu insolvenčního řízení poté, kdy již bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka i o tom, že bude řešen konkursem. MSPH 78 INS 1241/2008, 2 VSPH 64/2009

89 Judikatura Odvolací námitky dlužníka nelze považovat za právně významné. Z obsahu jeho odvolání vyplývá, že existenci věřitelů a jejich pohledávek dlužník nijak nezpochybňuje. Skutečnost, že dlužník část pohledávek zaplatil, nemůže mít na správnost rozhodnutí žádný vliv. V případě navrhovatele dlužník zaplatil pouze část pohledávky (na což navrhovatel odpovídajícím způsobem reagoval, když vzal svou přihlášku pohledávky částečně zpět) a u ostatních věřitelů dlužník učinil částečné platby na jejich pohledávky poté, co byl již na jeho majetek prohlášen konkurs a kdy oprávnění nakládat s majetkovou podstatou přešlo na insolvenčního správce, takže tyto právní úkony dlužníka vůči věřitelům nelze považovat za účinné. Má-li dlužník zato, že by byl schopen dostát všem svým závazkům, za předpokladu, že by nebyl v konkursu, může se s věřiteli a s insolvenčním správcem dohodnout na zrušení konkursu, když insolvenční zákon v § 308 odst. 2 dává možnost rozhodnout o zrušení konkursu na návrh dlužníka, jestliže dlužník k tomuto návrhu připojil listinu, na které všichni věřitelé a insolvenční správce vyslovili se zrušením konkursu souhlas, a na které je úředně ověřena pravost podpisů osob, které ji podepsaly. KSOS 14 INS 1187/2009, 3 VSOL 152/2009 – A – 23

90 Rozhodnutí o zrušení konkursu
Je vykonatelné nabytím právní moci Právní mocí tohoto rozhodnutí insolvenční řízení končí Odvolání může podat pouze insolvenční správce nebo přihlášený věřitel

91 Zrušení a zánik dlužníka bez právního nástupce
Bude-li konkurs insolvenčním soudem zrušen: c) po obdržení zprávy insolvenčního správce o splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že d) zjistí-li insolvenční soud, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující; přitom se nepřihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty. a v důsledku toho dojde ke zrušení a zániku dlužníka, který je právnickou osobou, bez právního nástupce podle zvláštního právního předpisu, neuspokojené pohledávky nebo jejich neuspokojené části zanikají, pokud nebudou uspokojeny ze zajištění.

92 Účinky zrušení konkursu
Zanikají účinky insolvenčního řízení Za dlužníka jednají opět statutární orgány nebo likvidátor Přerušení likvidace končí Byl-li konkurs zrušen proto, že insolvenční soud zjistil, že pro uspokojení věřitelů je majetek dlužníka zcela nepostačující je to důvod pro výmaz dlužníka z OR Pro neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel je upravený seznam přihlášených věřitelů exekučním titulem

93 Povinnosti IS po zrušení K
IS je povinen ke dni zrušení konkursu A) uzavřít účetní knihy, B) sestavit účetní závěrku, C) splnit povinnosti uložené daňovými předpisy D) předat dlužníku potřebné účetní záznamy E) předat zbývající majetek dlužníkovi F) zajistit činnosti evidenční a archivační, Nevede-li dlužník účetnictví, týkají se tyto povinnosti přiměřeně jeho daňové evidence Teprve po splnění těchto povinností bude IS zproštěn své funkce

94 Nepatrný konkurs Fyzická osoba, která není podnikatelem
Podnikatel – jehož celkový obrat za poslední účetní období předcházející prohlášení konkursu nepřesahuje ,- Kč a nemá více než 50 věřitelů

95 Podmínky pro nepatrný konkurs
soud musí konkurs jako nepatrný výslovně prohlásit v rámci svého rozhodnutí Odchylky od standardního průběhu konkursu lze použít pouze tehdy pokud s nimi nevyjádří nesouhlas schůze věřitelů

96 Odchylky při nepatrném konkursu I.
ZÁKONNÉ ODCHYLKY a) místo věřitelského výboru mohou věřitelé ustanovit zástupce věřitelů, b) k účinnosti dohody o vypořádání společného jmění manželů není potřeba schválení insolvenčním soudem ani souhlasu věřitelského orgánu, c) k vyloučení nedobytných pohledávek a věcí, práv nebo jiných majetkových hodnot, které není možné prodat, není nutný souhlas insolvenčního soudu ani věřitelského orgánu, d) o včasných námitkách proti konečné zprávě a vyúčtování lze rozhodnout i bez nařízení jednání, e) při přezkumném jednání lze současně projednat všechny otázky, o kterých by jinak byla oprávněna rozhodnout pouze schůze věřitelů, a je-li to účelné, lze přednést také konečnou zprávu a vyúčtování a projednat námitky proti nim.

97 Odchylky při nepatrném konkursu
Insolvenční soud může stanovit jakékoliv další odchylky od průběhu standardního konkursu, které povedou k rychlému a hospodárnému průběhu konkursu Odchylky nesmí : - být v rozporu s usnesením schůze věřitelů - se dotknout postavení zajištěných věřitelů - se dotknout zásad insolvenčního řízení


Stáhnout ppt "Insolvenční zákon – konkurz k"

Podobné prezentace


Reklamy Google