Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stav zpracování ÚPD obcí pro projekt ELLA k 31.7. 2005 Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stav zpracování ÚPD obcí pro projekt ELLA k 31.7. 2005 Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou."— Transkript prezentace:

1 Stav zpracování ÚPD obcí pro projekt ELLA k 31.7. 2005 Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou

2  „Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje“je pilotní projekt schváleného projektu ELLA, v rámci programu Interreg IIIB CADSES na území ČR.  Královéhradecký kraj je touto akcí aktivně zapojen do nadnárodní a meziregionální spolupráce v rámci programu Interreg IIIB CADSES, na podporu udržitelného a bezpečného územního rozvoje po vstupu do EU PILOTNÍ PROJEKT

3 CÍLE PROJEKTU:  vytvoření koncepčního materiálu, který mapuje povodí Labe na území Královéhradeckého kraje ve vztahu k možným povodním, analyzuje a řeší rozporná území z pohledu stávajícího stavu a z pohledu navrhovaného využití  zvýšení informovanosti široké veřejnosti o záplavových územích na úrovni stoleté vody Q 100  vytvoření podkladu pro rozhodování Královéhradeckého kraje, obcí v oblastech ohrožených povodní, příslušných orgánů územního plánování a krizového plánování o rozsahu protipovodňové ochrany  navázání tohoto materiálu na „Povodňový plán“ pro území kraje a využití Atlasu Labe jako podkladového materiálu pro současné a budoucí koncepce a studie z oblasti rozvoje kraje např. „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje“ a „Koncepce ochrany přírody a krajiny v Královéhradeckém kraji“  Hlavním cílem projektu je zajištění bezpečného regionálního a místního rozvoje na území Královehradeckého kraje

4 POSTUP PRACÍ NA PROJEKTU:  Sběr územních plánů a jejich převedení do GIS  krajský úřad předal zpracovateli projektu papírové hlavní výkresy územních plánů 107 obcí  v případě některých obcí se kromě hlavního výkresu zpracovávaly výkresy detailů popř. změn  všechny výkresy byly naskenovány s rozlišením 200 DPI, provedeny potřebné úpravy a transformovány do souřadného systému S-JTSK  transformace byla prováděna minimálně na 4 body, ale většina výkresů si vyžadovala podstatně větší množství bodů  podkladovými mapami pro transformaci byly použity katastrální mapy, SMO 5 a ZM 10  dohromady bylo zpracováno 748 výkresů formátu A4 – A0+, dílčí výkresy byly pospojovány a výsledkem je 195 grafických souborů formátu TIFF a HRR (107 souborů pro hlavní výkresy obcí a 88 výkresů detailů a změn)

5 STAV ZPRACOVÁNÍ ÚPD OBCÍ K 31.7. 2005

6 POSTUP PRACÍ NA PROJEKTU:  Vektorizace rozvojových ploch navrhovaných územními plány v záplavovém území Q100  vektorizace byla provedena nad zpracovanými územními plány  pro vektorizaci byla použita aktuální data Q 100 z Povodí Labe  každé rozvojové ploše byla do atributové tabulky zapsána informace o tom, k čemu byla podle legendy územního plánu určena a v jakém časovém horizontu (návrh/záměr) a dále informace o tom, zda plocha pochází ze základního výkresu územního plánu, či výkresu následných změn  u ploch, které jsou navrženy hlavním výkresem, ale byly zrušeny některou z následujících změn, je toto zaznamenáno číslem změny, která původně navrhovaný rozvoj zrušila  legendy jednotlivých územních plánů obcí jsou velmi nesourodé, proto byla vytvořena zjednodušená legenda, která definuje 9 základních typů funkčního využití: - bydlení a smíšené využití - doprava - ekonomické aktivity - technická infrastruktura - občanská vybavenost - pobytová rekreace - sportovní a rekreační areály - vodní plochy a toky - plochy vybrané zeleně

7 POSTUP PRACÍ NA PROJEKTU:  Vektorizace míst ohrožených povodněmi  krajský úřad předal zpracovateli projektu seznam míst ohrožených povodněmi převzatý z havarijního plánu kraje a použitý i v povodňovém plánu kraje  tato místa byla lokalizována do bodové vrstvy  některé objekty ze seznamu nebylo možné dohledat, protože informace v seznamu nebyly dostatečné  byly obeslány obce s žádostí o pomoc při identifikaci objektů uvedených v seznamu. V některých případech však ani toto nepomohlo  tato vrstva bude průběžně doplňována především z předkládaných povodňových plánů obcí s rozšířenou působností a z dalších materiálů zpracovávaných krajským úřadem

8 POSTUP PRACÍ NA PROJEKTU:  Vytvoření internetové aplikace „ELLA – Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje  internetová aplikace aktivně propojuje a integruje územní plány a nově vytvořené vrstvy se stávajícími mapovými podklady a daty Královéhradeckého kraje  aplikace je vytvořena stejnou technologií, kterou používá krajský úřad  grafická podoba je ve stejném stylu jako stránky Královéhradeckého kraje  Přístup k aplikaci  http://www.kr-kralovehradecky.cz  http://gis.kr-kralovehradecky.cz  http://www.wmap.cz/kr-kralovehradecky/ella

9 VÝSTUPY PROJEKTU:  Internetová aplikace „ELLA – Atlas Labe na území Královéhradeckého kraje“  Digitální verze na DVD nosiči  stejná funkčnost, stejná data členěná po okresech na DVD  DVD obdrží stavební úřady a obce s rozšířenou působností, Povodí Labe příp. další organizace  Zpracované územní plány obcí a vektorová data použitelná obecně v geografických informačních systémech, projektech atd.  informační systém Královéhradeckého kraje  informační systémy obcí  územní plánování  protipovodňová ochrana  krizové řízení atd.

10 JAK DÁLE ?  ELLA – Atlas Labe je živý projekt  pravidelná aktualizace Královéhradeckým krajem  začlenění dalších dat např. aktivních zón záplavových území, záplavových území Q 20 a Q 5 vod, vrstev chráněných území – památkově chráněné území, území chráněná z pohledu ochrany přírody, silniční síť, vyhlášky územních plánů apod.  postupná digitalizace a zpracování dalších územních plánů obcí a jejich změn  v polovině září bude zpřístupněna na stránkách Královéhradeckého kraje anglická a německá verze internetové aplikace

11 Kontakty Ing. Jiří Holas vedoucí úseku tvorby a správy GIS, Krajský úřad Královéhradeckého kraje Tel. 495 817 144 E-mail: jholas@kr-kralovehradecky.czjholas@kr-kralovehradecky.cz zpracovatel projektu Architektonické studio Hysek, spol. s r.o. Ing.arch. Oldřich Hysek Jiráskovo nám. 18, 326 00 Plzeň Tel. 377455722 E-mail: studiohysek@volny.czstudiohysek@volny.cz


Stáhnout ppt "Stav zpracování ÚPD obcí pro projekt ELLA k 31.7. 2005 Projekt je spolufinancován Evropskou unií a Českou republikou."

Podobné prezentace


Reklamy Google