Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT OECD Thematic Review of Tertiary Education Synthesis Report Assuring and Improving Quality of Tertiary Education.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT OECD Thematic Review of Tertiary Education Synthesis Report Assuring and Improving Quality of Tertiary Education."— Transkript prezentace:

1 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT OECD Thematic Review of Tertiary Education Synthesis Report Assuring and Improving Quality of Tertiary Education

2 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Kvalita v terciárním vzdělávání Zajišťování kvality  proces, který všem zainteresovaným skupinám prokazuje, že jsou dosahovány očekávané cíle (vstupy, procesy, výstupy) Kvalita ve vzdělávání je komplexní pojem a její povaha je dynamického charakteru  nejde jen o dosažení minimální standardů v určitém čase, ale o zdokonalování vzdělávání v průběhu času  zajišťování kvality je možné pojímat jako systematické a strukturované sledování kvality, její udržování a zdokonalování

3 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Komplexní charakter kvality ve vzdělávání Komplexnost pojmu vyplývá z různorodosti očekávání různých uživatelů terciárního vzdělávání zaměstnavatelé  znalosti a dovednosti absolventů studenti  naplnění jejich individuálních zájmů, příprava na efektivní zapojení se do společnosti akademici  efektivita přenosu znalostí, vztah ke vzdělávacímu prostředí a ke vzájemnému propojení výuky a výzkumu vládní orgány  zodpovědnost vůči daňovým poplatníkům

4 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Hlavní účely zajišťování kvality Různé formy kvality a procesů jejího hodnocení slouží dvěma základním účelům: odpovědnosti a zdokonalování odpovědnost: „summativní“ přístup  objektivní „měření“, tj. dosažení určených standardů  zveřejnění výsledků; obecně spojována s vnějším hodnocením zdokonalování: „formativní“ přístup  doporučení k dalšímu vývoji na základě analýzy  výsledky slouží především hodnocenému subjektu; obecně spojováno s vnitřním hodnocením obě formy zajišťování kvality jsou potřebné

5 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Terminologie akreditace (accreditation/licencing) výsledek je rozhodnutí ano/ne stanovené na základě hodnocení, zda instituce/část… nebo studijní program/modul… splnila předem určené standardy; hodnocení (assessment/evaluation) výsledek je známka (stupeň) vyjádřená numericky nebo popisem určený na základě kvantitativního hodnocení, do jaké míry jsou splněny výsledky (jak dobré jsou výsledky) audit (review) výsledek je popis do jaké míry instituce nebo program naplňuje svoje vlastní cíle a zda jsou procesy efektivní

6 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Priority OECD Priority/návrhy/doporučení ke koncepci vývoje zajišťování kvality nelze uplatňovat na všechny zúčastněné země stejně je třeba zvážit sociální, ekonomické a další odlišnosti je vhodné všechny změny aplikovat uváženě

7 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení Nalézt shodu na jasně definovaných cílech a očekáváních od systému QA stát, akademická komunita, ostatní zainteresované skupiny úloha QA v koncepci a strategii terciárního vzdělávání Rozlišit mezi hodnocením kvality * za účelem zdokonalování * prokazujícím zodpovědnost Zajistit, že QA obsahuje obě formy odpovědnost  akreditace zdokonalování  hodnocení vysokých škol a fakult  vnitřní hodnocení škol/fakult Nalézt možnou rovnováhu mezi oběma formami diskuse o * vzájemné závislosti/nezávislosti * vzájemném doplnění vs. nekompatibilitě * jedné nebo více agenturách plnících oba účely

8 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení Vhodně kombinovat a provázat vnitřní a vnější mechanismy AQ důraz na vnitřní proces hodnocení kvality: * o možnosti zdokonalování nejlépe rozhodne sám hodnocený subjekt * iniciace vnitřního hodnocení je motivována skutečnými/existujícími problémy * vnitřní hodnocení je citlivé ke skutečným potřebám * vnitřní hodnocení vytváří institucionální kulturu kvality * negativa vnějšího hodnocení ** užívá konzervativní a rigidní kritéria ** byrokratický proces ** drahé, náročné na čas, na lidské zdroje ** „hra“

9 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení důraz na vnější proces hodnocení kvality: * způsob podávání jasných a pravdivých informací pro všechny uživatele terciárního vzdělávání * vnější agentura je nutná pro zajištění odpovědnosti  akreditace * důležitá role při expanzi systému, při rozvoji soukromého sektoru terciárního vzdělávání * týmy vnějších hodnotitelů zajišťují legitimitu procesu zajišťování kvality * důležitá role pro vnitřní hodnocení ** externí motivace pro kritický pohled na vlastní činnosti ** motivace pro seriózní přístup k vlastnímu hodnocení ** motivace pro benchmarking ** možnost rozšíření příkladů dobré praxe

10 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení Proces vnitřního hodnocení nevylučuje využívání procesu vnějšího hodnocení kvality Požadavek na odpovědnost může být kdykoliv transformován do procesu vedoucího ke zdokonalování akreditace  vyjádření odpovědnosti  summativní přístup + některé prvky formativního přístupu  doporučení k limitování nedostatků vnitřní mechanismy hodnocení kvality; hodnocení vysokých škol/fakult  doporučení ke zdokonalování  formativní přístup + některé typické prvky summativního přístupu  zveřejňování výsledků ? efektivita procesů ? provázanost ? zohlednění diversifikovaných cílů institucí a programů

11 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení Kombinovat/navázat vnitřní a vnější proces zajišťování kvality * zkušenosti ukazují, že nejlepší výsledky jsou dosahovány tam, kde jsou procesy vzájemně provázány * souvislost procesů zajišťuje ** implementaci výsledků hodnocení ** trvalé zdokonalování místo pouze okamžitého rozhodnutí * vliv/dopad hodnocení kvality  obtížně měřitelná záležitost  diversifikované názory i reálné zkušenosti * podněty k hodnocení kvality  diskuse o vztahu k financování  výrazně rozdílné názory * přímá návaznost (argumentace z oblasti V+V)  risk vedoucí k uzavřenosti a selhání mechanismů vedoucích ke zdokonalování

12 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení Omezit/neužívat přímou návaznost mezi výsledky hodnocení kvality a přidělováním finančních prostředků řada zemí využívá různých schémat pro poskytování odměn/použití sankcí  možnosti: * podmíněné (ex-ante vazba) přidělení prostředků pro instituce/programy dosažením stanovených standardů  akreditace studijních programů * zavedení systému pozitivní vazby  finanční „odměny“ * vyvážení/limitování „odměny“ se zdroji na podporu/motivaci institucí s horšími výsledky  zlepšení kvality

13 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení Zajistit transparentnost a srozumitelnost výsledků Zvážit počet agentur; větší počet agentur umožní * lépe vyhovět rozdílným požadavkům na odpovědnost a zdokonalování * lépe vyhovět diverzifikaci institucí  různé cíle a úkoly může znamenat * nebezpečí duplicity práce * riziko příliš velkých nákladů, příliš rozsáhlé administrativy * riziko nesrozumitelnosti pro uživatele Akreditační komise pro vysoké školy Akreditační komise pro vyšší odborné školy  Spolupráce, souvislosti, spojení, jiné modely ?

14 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení Zajistit legitimitu procesů * legislativní úprava vztahů mezi agenturou, ministerstvem a institucemi * zapojení akademické komunity do procesů QA * zapojení co nejširšího spektra dalších zainteresovaných skupin: absolventi, zaměstnavatelé, místní autority, … * rozvíjení dialogu v rámci QA a budování důvěry mezi aktéry procesu hodnocení * zajištění profesionalizace externích hodnotitelů i akademických pracovníků účastnících se vnitřních procesů hodnocení kvality účast studentů, zaměstnavatelů, … ve vnějším procesu hodnocení kvality profesionalizace v oblasti hodnocení kvality

15 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení Sledovat cenu procesů QA, omezit její nárůst * přímé náklady * nepřímé náklady ** náklady na proces hodnocení kvality by neměly převážit získané výhody ** cena systému QA souvisí: s jasně určenými cíli, dobrou organizací  nepřekrývání aktivit, úměrné zatížení (především akademických pracovníků) náklady a výsledky/přínos hodnotících aktivit se nedávají do souvislosti nesledují se náklady na vnitřní hodnocení ?

16 Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT Systém zajišťování kvality (QA) – doporučení Zajistit flexibilitu procesů zajišťování kvality vzhledem k profilům a cílům jednotlivých institucí  i v případě jedné agentury je třeba zajistit, aby na rozdílně zaměřené instituce nebyly kladeny stejné požadavky Zajistit koordinaci hodnocení kvality ve V+V a ve vzdělávání  zabránit/omezit duplicitu práce Zajistit dostatek informací o hodnocení kvality na všech úrovních Podporovat mezinárodní spolupráci: * srozumitelnost, harmonizace * uznávání výsledků a rozhodnutí * Boloňský proces * nadnárodní organizace, transnárodní vzdělávání


Stáhnout ppt "Praha, 19.10.2007Seminář CSVŠ + MŠMT OECD Thematic Review of Tertiary Education Synthesis Report Assuring and Improving Quality of Tertiary Education."

Podobné prezentace


Reklamy Google